IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni programi, seminarji, coachingi in izobraževanja v ustanovi

Tu najdete seznam in opise vseh aktualnih izobraževalnih programov, seminarjev, coachingov in izobraževanj v ustanovi s prijavnicami.

Teambuilding je usmerjen v razvoj ustvarjalnega potenciala tako posameznika kot celotne skupine.

Izobraževalni programi

VODJA PLUS Samorazvoj kot ključ rasti organizacije

Izobraževalni program »VODJA PLUS  Samorazvoj kot ključ rasti organizacije« je nov program izpopolnjevanja znanj in spretnosti za vodenje.

Izhodišča

Izpopolnjevanje znanj in spretnosti za vodenje je ključnega pomena za vsakega vodja, od tistih, ki so pravkar stopili v novo vlogo, do bolj izkušenih vodij.

Za uspešno vodenje so pomembne tako trde kot mehke veščine vodenja, zadnje so v današnjem času vse bolj aktualne. Vodja, ki želi stalno razvijati svojo organizacijo ter znati spodbujati svoje zaposlene, da izkoristijo svoj potencial, mora v prvi vrsti znati voditi sebe in pri sebi razvijati sposobnost samorefleksije.

Ciljne skupine

Program je namenjen:

 • Direktorjem v socialnem varstvu
 • Pomočnikom direktorjev na Centrih za socialno delo
 • Različnim vodjem (strokovnim vodjem, vodjem zdravstvene nege, vodjem enot in programov)

Vsebina

Program je sestavljen iz petih izobraževalnih terminov, od tega je eden v obliki praktikuma v organizacijah socialnega varstva v državah zahodne Evrope. Vsebina modulov je naslednja:

1. termin: Poslovna strategija: snovanje in izvajanje strateškega načrta

 • Strateško upravljanje
 • Konkurenčna prednost
 • Zunanja in notranja analiza
 • Samoanaliza strateške dinamičnosti, analiza konkurenčnosti
 • Konkurenčno pozicioniranje in poslovna strategija
 • Izvajanje strategije
 • Spremljanje uresničevanja strategij
 • Praktični del: analiza strateških dokumentov udeležencev skozi obravnavane vidike in presoja o njihovi dodelavi

2. termin: Avtentični vodja in pomen čustvene inteligence pri vodenju

 • Razlikovanje med koristnim in nekoristnim avtentičnim vedenjem
 • Razumevanje in izkoriščanje vaših edinstvenih vodstvenih moči
 • Raziskovanje in izkoriščanje odnosa med čuječim vodjem in avtentičnim vodjem
 • Vzpostavite zaupanje in preglednost v svoji ekipi kot avtentični vodja
 • Krepitev tima na podlagi individualnih in skupnih moči članov in njihovega pristnega jaza
 • Pomen čustvene inteligence pri vodenju (samozavedanje, regulacija čustev, motivacija, empatija, socialne veščine)
 • Razvijanje energije pri vodenju s pomočjo ozaveščenosti in refleksije
 • Razvoj samozavedanja in vodenja sebe
 • Grajenje odnosov znotraj organizacije
 • Razvijanje timske kulture čustvene inteligence in psihološke varnosti
 • Vaje za razvoj čustvene in socialne inteligentnosti

3. termin: Praktikum

Praktikum se izvaja v organizacijah socialnega varstva v zahodno evropskih državah. Skupinam treh udeležencev iz sorodnih ustanov organiziramo strokovni program, ki bo namenjen spoznavanju novejših pristopov, programov in modelov ter izmenjavi izkušenj.

4. termin: Razumevanje različnih slogov osebnosti/motenj in izzivi pri vodenju

 • Udeleženci zase izpolnijo klinični test osebnostnega sloga
 • Refleksija o svojem slogu – kje me moj osebnosti slog ovira
 • Predstavitev osebnostnih slogov in osebnostnih motenj
 • Kako se lahko srečamo z ljudmi in njihovimi različnimi slogi in motnjami

5. termin: (1) Izmenjava izkušenj iz praktikuma v tujini

                  (2) Sodelujoče vodstvo: razvoj močne in agilne organizacije

Novi modeli agilnega organiziranja

 • Funkcije in disfunkcije tradicionalnih hierarhičnih organizacij
 • Alternativni modeli za hierarhijo
 • Prednosti in izzivi agilne organizacije

Priprava na vodenje opolnomočenih timov

 • Grajenje kulture, kjer ni pomembna hierarhična moč in pozicija
 • Pozicijska in zaslužena avtoriteta
 • Odgovorno pridobivanje in uporaba moči
 • Prehod s šefa na coacha
 • Orodja za opolnomočenje osebja ob ohranjanju odgovornosti

Oblikovanje okolja, ki omogoča učečo se organizacijo

 • Ovire za sodelovanje in učečo organizacijo ter problemi s tradicionalno hierarhično sistemsko dinamiko
 • Ovire in odpor do samo-vodenja v sebi in drugih
 • Predstavitev koristi samoorganizirajočih modelov za razvoj motivacije pri zaposlenih

Časovni obseg programa

Program je enoletni in se izvaja v obliki štirih tridnevnih seminarjev in praktikuma v tujini.

Obveznosti udeležencev izobraževalnega programa

 • Vsaj 80 % prisotnost v izobraževalnem programu.
 • Plačilo v višini 80 % od celote kotizacije, če ustanova v primeru odsotnosti ne poskrbi za nadomestnega udeleženca.

Predavatelji

 • Ddr. Silvia Dirnberger Puchner, psihoterapevtka, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje, Avstrija
 • Mag. Miran Možina, dr. med. spec. psihiater, sistemski psihoterapevt, učni terapevt in supervizor
 • Izr. prof. dr. Igor Vrečko

Termini in kraji

Zbiramo prijave. Program bomo izvedli, ko bomo imeli zadostno število prijav.

Verifikacija programa

Izobraževalni program bomo predložili v točkovanje pri Socialni zbornici Slovenije.

Izobraževanje za vodje organizacijskih enot/razvijalce timov

… Če želimo, da delovni timi postanejo v svojem delovanju avtonomni, jih je potrebno voditi na način, ki avtonomnost omogoča in razvija.

Izhodišča

Prehod na decentralizirano delovanje ustanove z oblikovanjem organizacijskih enot, znotraj katerih delujejo avtonomni delovni timi, zahteva drugačno vodenje. Če želimo, da delovni timi postanejo v svojem delovanju avtonomni, potrebujejo sistem, ki podpira njihov obstoj. Vzpostaviti je potrebno določene strukture in time voditi na način, ki avtonomnost omogoča in razvija. Glavna vloga vodje postane vloga razvijalca tima, za kar potrebujejo ustrezna znanja in veščine.

Sprememba razmišljanja in ravnanja vodje oz. razvijalca tima je proces, ki se ne zgodi čez noč. Zato je bistvena pripravljenost razvijati se osebnostno in profesionalno, učenje novih veščin, tehnik in orodij ter iskanje načinov, kako jih deliti.

Cilji

Temeljni cilji programa so:

 • razumeti spremenjeno vlogo vodje pri vzpostavljanju in vodenju avtonomnih delovnih timov;
 • spoznati glavne naloge in odgovornosti vodje/razvijalca tima;
 • razmišljati o temeljnih prepričanjih, ki posameznika kot vodjo vodijo pri delu in kdaj so ta prepričanja lahko ovira pri spremembi načina vodenja;
 • prepoznati okvirne pogoje in strukture, ki omogočajo avtonomnost timov;
 • naučiti se delegiranja nalog in odgovornosti timu;
 • usposobiti se za izvajanje procesov refleksije v timu;
 • usposobiti se za uporabo konkretnih orodij, ki bodo v pomoč pri vodenju;
 • razviti veščine povezane s socialno in čustveno inteligenco;
 • prepoznati razvojne možnosti pri sebi in razvijati ustrezen stil vodenja.

Ciljne skupine

Program je namenjen ustanovam, ki vpeljujejo model Kultura usklajenih odnosov. Namenjen je osebam, ki bodo vodile posamezne organizacijske enote v domu (2 – 4 avtonomne delovne time), tako tistim, ki bodo vodje že v fazi preizkušanja projekta kot tudi tistim, ki bodo vodenje organizacijskih enot prevzeli kasneje v razširitvi koncepta na celoten dom. V program se mora obvezno vključiti tudi direktor/-ica, saj bo te nove veščine in znanja vodenja potrebo-val/-a tudi za svoje vodenje, obenem bo lažje razumel/-a in podpiral/-a nove usmeritve pri vodjih organizacijskih enot.

Sicer pa je program odprt tudi za ostale, za vse, ki razmišljajo o bolj agilnem delovanju, prehodu iz hierarhičnega na sodelovalen način vodenja in opolnomočenju zaposlenih v avtonomnih delovnih timih.

Vsebina

Program ponuja pomembne vsebine, potrebne za kompetentno vodenje in razvijanje avtonomnih delovnih timov. Izobraževanje bo preplet teoretičnega in izkustvenega. Hkrati bo nudil udeležencem podporo pri dilemah, ki se jim porajajo v ob novem načinu vodenja.

Vsebine:

 • Zakaj razvijati avtonomijo timov: sodobni koncepti, agilnost.
 • Avtonomni delovni timi: lastnosti in odgovornosti avtonomnih delovnih timov, opolnomočenje tima, organiziranje avtonomnih delovnih timov, načini komunikacije, faze razvoja tima, usposabljanja za uspešno uvedbo avtonomnih delovnih timov, odgovornosti vodstva do avtonomnih delovnih timov, pogoji za uspešnost referenčne odnosne nege.
 • Vodja organizacijske enote/razvijalec tima: vloga, odgovornosti in naloge vodje organizacijske enote/razvijalca timov,
 • Orodja za razvoj tima in kakovost dela.
 • Okvirni pogoji, ki omogočajo samoorganizirano delo. Orodja, ki omogočajo, da pri zaposlenih nastopijo procesi refleksije (feed-back, pogovor o kritiki).
 • Asertivno komuniciranje.
 • Izkustveno učenje reševanja konfliktov.
 • Analizira težav udeležencev pri vpeljevanju novega modela v dom.
 • Coaching v vodenju.
 • Časovni obseg programa

  Program »Izobraževanje za vodje organizacijskih enot« je dvoleten in se izvaja:

  • Za skupino, ki je začela v letu 2019: v obliki osmih eno-, dvo- in tridnevnih seminarjev. Časovni obseg programa je 133 pedagoških ur.
  • Za skupino, ki bo začela v letu 2021 (program je revidiran!): v obliki sedmih dvo- in tridnevnih seminarjev. Časovni obseg programa je 119 pedagoških ur.

  Obveznosti udeležencev programa

  • Redno obiskovanje programa
  • Redno delo na nalogah med termini
  • Plačilo v višini 80 % celote kotizacije, če ustanova v primeru odsotnosti ne poskrbi za nadomestnega udeleženca.

  Predavatelji

  • ddr. Silvia Dirnberger Puchner, psihoterapevtka, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje, Avstrija
  • Eva Imperl, univ. dipl. psih.
  • Franc Imperl, univ. dipl. psih.
  • Tanja Imperl, univ. dipl. soc.
  • Margarete Vehrs, Pro Seniore, Nemčija
  • Tatjana Zidar Gale, univ. dipl. dramaturginja, NLP-trener in coach, integrativna relacijska psihoterapevtka

  Termini in kraji seminarjev

  Skupina, ki je začela v 2019:

  • 6. termin: 24. – 26. 3. 2021
  • 7. termin: 20. – 22. 9. 2021, Hotel Convent, Ankaran – PRESTAVLJEN
  • 8. termin: 16. 11. 2021, Hotel Paka, Velenje – PRESTAVLJEN

  Nova skupina, ki bo začela v 2021:

  • 1. termin: 18. – 19. 10. 2021, Hotel Convent, Ankaran
  • 2. termin: 24. – 26. 11. 2021, Hotel Paka, Velenje

  Verifikacija programa

  Izobraževalni program je točkovan pri Socialni zbornici Slovenije.

  Asertivno komuniciranje

  Medosebno komuniciranje, reševanje konfliktnih situacij in uspešno premagovanje stresa.

  Izhodišča

  V praksi velja pravilo, da je v pogovoru uspešen tisti, ki upošteva tri najpomembnejša pravila dobrega dialoga.

  Prvo zahteva, da se naučimo poslušati, upoštevati in spoštovati druge ter si prizadevamo, da drugi poslušajo, upoštevajo in spoštujejo nas. Drugo določa, da je treba prepoznati svoje in sogovornikove odzive, ki odločilno vplivajo na potek pogovora ter se zavedati, kateri odzivi so primerni in katere bo treba opustiti. Tretje pa uči, kako priti do skupnega cilja.

  Poti so različne; najučinkovitejša in najprimernejša bo pot asertivnega komuniciranja, s katero dosežemo trdno sodelovanje in uspešno rešujemo morebitne konflikte. Predvsem pa si pomagamo do svoje notranje trdnosti in suverenih oz. odločnih odzivov.

  Kaj pa takrat, ko se naši interesi ne ujemajo ali celo izključujejo, morda tudi o skupnih ciljih razmišljamo drugače? V takih trenutkih bi bilo treba upoštevati temeljno pravilo reševanja konfliktnih situacij:

  Ločimo problem od ljudi, bodimo trdi s problemom in mehki z ljudmi. Ne rešujmo problemov tako, da napadamo ljudi. Skupaj z ljudmi »napadimo« problem.

  Če pa bomo upoštevali še naslednje pravilo:

  »Ne iščimo krivcev v preteklosti, iščimo rešitev za prihodnost«,

  nam bo šlo veliko lažje.

  Seveda pa se bo treba uspešno odzvati tudi na nastali stres, ki ga konfliktne situacije še povečajo. Kaj pa je stres, kako se z njim spopasti in se naučiti zmanjševati njegove negativne učinke? Predvsem je pomembno, da se zavedamo, kakšne posledice stres prinaša, če ga ne zmanjšujemo – posledice so lahko vidne pri posameznikih, v medosebnih odnosih, sodelovanju … Zato je pomembno, da razvijemo temeljna znanja, veščine oz. tehnike, s katerimi bodo oblikovali drugačen odnos do sebe, drugih in do svoje okolice.

  Vsebina

  KAKO KOMUNICIRAMO V VSAKDANJIH SITUACIJAH

  Spoznali boste, kako se najpogosteje odzovete v vsakdanjih situacijah:

  • kako se torej najpogosteje pogovarjate; kaj je zaželeno in kaj bi bilo treba opustiti
  • kaj pomeni obrambno ali intuitivno vedenje
  • zakaj izbiramo agresivno (strategija boja), pasivno (strategija bega) in pasivno – agresivno vedenje (manipulacija in dvojna sporočila)
  • kako opustiti agresivno, pasivno in pasivno-agresivno vedenje in razviti asertivno

  KAJ JE ASERTIVNO VEDENJE

  Spoznali boste, kaj je neobrambno ali načelno komuniciranje, s katerim gradimo odnose in izboljšamo sodelovanje:

  • kaj je asertivno vedenje oz. komuniciranje
  • kaj lahko v pogovorih dosežemo, če upoštevamo: jaz sem v redu, ti si v redu
  • temelji asertivnosti: spoštovanje, sprejemanje odgovornosti, povezanost, samoiniciativnost

  KAKO SE ASERTIVNO ODZVATI, DA BODO DRUGI RAZUMELI NAS IN KAKO, DA BOMO MI RAZUMELI DRUGE

  Naučili se boste, kako opisati svoje notranje stanje, kadar je to potrebno – izhajati je treba »iz sebe«:

  • kako povedati, da nas nekaj moti, nam ni všeč, da imamo pomisleke …
  • kako pojasniti svoje želje oz. cilje brez konfliktov
  • kako izraziti oziroma obvladati svoja čustva
  • kako se odzvati na besedne napade, očitke, žalitve ali grožnje
  • namesto »slediti zahtevam« in »podrejeno ubogati« razviti samostojnost in sprejemati odgovornost

  Naučili se boste, kako preveriti, kaj se dogaja v sogovorniku – kaj njegov odziv govori o njem in kako se na to odzvati:

  • kaj storiti, če se spremenijo čustva sogovornika, njegovo vedenje pa postane moteče
  • kako umiriti sogovornika, da se začnemo lahko pogovarjati
  • upoštevajmo tri temeljne pristope: raziskati, preveriti, potrditi

  STEBRI ASERTIVNOSTI

  Preverili boste, kako asertivno komuniciranje povezati z vsakdanjimi situacijami:

  • kako reči NE
  • kako povedati kritiko
  • kako sprejeti kritiko (še posebej takrat, kadar ni upravičena)
  • kako povedati neprijetno novico
  • odličnost komuniciranja je opisovanje iz treh zaznavnih položajev; za to pa potrebujemo pet komunikacijskih orodij

  REŠEVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ

  Naučili se boste harvardske metode reševanja konfliktnih situacij, ki vam bo pomagala, da boste lahko konstruktivno poiskali skupno rešitev:

  • kaj je problemsko in kaj želeno stanje
  • kako sogovornike usmerjamo iz problemskega v želeno stanje
  • kakšna je časovna naravnanost reševanja konfliktnih situacij
  • vsak pogovor združuje tri temeljne pogovore: pogovor »kaj se je zgodilo«, pogovor o čustvih, pogovor o identiteti
  • kako jih ločimo in k vsakemu učinkovito pristopimo
  • kako raziskujemo resnico, namen in krivdo; najpogostejše napake
  • kakšna je razlika med namenom, vedenjem in vplivom

  KDO SEM IN KAJ ME V ODNOSIH IN KOMUNICIRANJU DOLOČA

  Spoznali boste načine, kako prepoznati svoja omejujoča prepričanja in njihov vpliv na vaše misli in čustva ter vaše vedenje. Prav tako boste spoznali svoje notranje programe, ki vas ovirajo, da bi zaživeli, kot si želite:

  • kakšna so naša temeljna prepričanja o sebi, drugih in svetu
  • kako ta prepričanja oblikujejo naš življenjski scenarij ali skriptni sistem; kaj pomeni, da živimo po že vnaprej napisanem scenariju, ki ga imamo oz. nezavedno nosimo v sebi
  • kako prepričanja vplivajo na naše mišljenje in naša čustva
  • kako so čustva povezana s telesnimi občutki in našim vedenjem
  • smo tudi sami ujeti v svojem izkrivljenem mišljenju (poznamo 12 izkrivljenih mišljenj), zaradi katerih si sami ustvarjamo probleme
  • kaj pomeni model jaza v odnosu – se zavedamo sebe in vemo, kdo smo in kaj želimo
  • kaj so prepovedati in kaj kontra-prepovedi (gonila), ki nas v življenju zelo ovirajo in preprečujejo, da bi razvili dobre medosebne odnose in sodelovanje z ljudmi

  KAKO USPEŠNO OBVLADATI STRESNE SITUACIJE

  Naučili se boste pristopov, kako v stresnih situacijah ostati miren in izbrati primeren odziv:

  • čuječnost (mindfulness) – temelj za povečanje notranje zbranosti in osredotočenosti na sedanji trenutek – kako se naučiti živeti v sedanjosti in se ne zatekati v neprijetne izkušnje preteklosti ter s strahom pričakovati izid prihodnosti
  • kako torej sprejeti oz. premagovati stres in začeti suvereno komunicirati in sodelovati
  • kako nam pri tem pomaga polivagalna teorija, ki ponudi možnosti za regulacijo avtonomnega živčnega sistema
  • zakaj so polivagalna teorija, čuječnost in samo-sočutje temelji, da ohranjamo kontakt s sabo in drugimi ter tako izboljšujemo medosebne odnose in sodelovanje; predvsem pa poskrbimo zase in za svoje zdravje

  Metode dela

  Učna delavnica – predavanje, vaje, diskusija, individualno delo, delo v dvojicah in manjših skupinah.

  Časovni obseg

  2 dvodnevna seminarja, vsak obsega 13 pedagoških ur.

  Izvajalka

  Tatjana Zidar Gale, univ. dipl. dramaturginja, NLP trener in NLP coach, certificirana integrativna relacijska psihoterapevtka, učiteljica čuječnosti

  Termina in kraja

  1. termin: 11. in 12. maj 2021, Hotel Convent, Ankaran
  2. termin: 8. in 9. junij 2021, Hotel Astoria, Bled

  Verifikacija programa

  Program bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo in točkovanje Socialni zbornici Slovenije.

  Izobraževalni program za gospodinje/oskrbovalke/varuhinje v socialno varstvenih ustanovah

  Prijava je možna na celotni program ali na posamezne module

  Mnenje

  Izobraževalni program za gospodinje v socialno varstvenih ustanovah bi vsekakor priporočala vsakomur, ki je pred tem pogumnim korakom na svojo samostojno poslovno pot. Osnovni cilj izobraževalnega programa je pridobitev dodatnih znanj in veščin, ki temeljijo na konceptu gospodinjskih skupin. Življenje po načelu omenjenih skupin se lahko organizira tako v današnjih »varovanih« oddelkih domov za starejše kot v različnih bivalnih enotah drugih socialno varstvenih zavodov/ustanov, kjer je gospodinjstvo in organizacija življenja skupine vsebinsko pomembno področje. Prav tako je cilj programa prispevati k oblikovanju psihosocialnega koncepta dela v socialno varstvenih organizacijah.

  Vse to in še več so nam predavatelji, podkrepili s primeri iz prakse in začinili tudi s ščepcem humorja, kar je dalo celotnemu predavanju zelo pozitiven in spodbuden pridih.

  Celotni ekipi se zahvaljujem za ponujeno možnost udeležbe na takih predavanjih in veliko poslovnih uspehov želim še naprej.

  Tanja Vulić
  gospodinja
  Dom za varstvo odraslih Velenje

  Mnenje

  V življenju je vedno tako, da vsako spremembo ne sprejmemo odprtih rok. Sama pa sem z veseljem sprejela izziv, ker še vedno premalo vem o demenci in tega me je bilo strah.

  Na izobraževalnem programu sem si pridobila potrebno znanje, nova znanstva, predvsem pa znanja o nujnosti globokega spoznavanja naših stanovalcev, kako jim pričarati, polepšati njihov vsakdanjik. Zdaj vem, da mi njihov pogled pove: HVALA, KER ME VIDIŠ IN RAZUMEŠ.

  Hvaležna sem, da sem bila del te čudovite skupine gospodinj, iskrena hvala gospodu Imperlu in njegovim sodelavcem.

  Marjana Mastnak
  gospodinja
  Dom starejših Šentjur

  Mnenje

  Vsebine programa so bile podane na način, da smo jih razumeli tudi tisti, ki nismo imeli s posameznega področja nobenega predznanja.

  Predavatelji so nam podajali vsebine zanimivo in strokovno. Všeč nama je bilo tudi, da so bili termini vsak mesec po nekaj dni, ker smo tako lažje organizirali službo in  družinske obveznosti. Pogrešali smo več usposabljanja v domovih z gospodinjskimi skupinami. Zdi se nama, da z delom v gospodinjski skupini daje pravi preskus, kaj si se naučil na predavanjih.

  Z izobraževanjem sva pridobili dovolj znanja, da lahko sedaj poskusno vodiva gospodinjsko skupino v Domu Tisje.

  Mateja Trelec in Renata Verbajs
  Dom Tisje

  Mnenje

  Z izobraževalnim programom gospodinja sem pridobila potrebna znanja za delo, ki ga sedaj opravljam. Obenem sem podrobno spoznala organizacijo dela v gospodinjski skupini. V okviru izobraževanja smo v praktičnem delu uporabili pridobljeno teoretično znanje za delo. Vendar se včasih klub obširnemu teoretičnemu znanju ne moreš izogniti občutku, da še ne veš vsega in da potrebuješ tudi veliko prakse. Vedno se je potrebno prilagajati trenutnim razmeram oziroma počutju stanovalcev, da si pridobiš njihovo zaupanje in da imajo občutek varnosti. Prav tako smo spoznali pomen sodelovanja s svojci in njihovo vključevanje v skupino, ki nam pri našem delu lahko bistveno pripomorejo k spoznavanju in razumevanju stanovalcev. Zelo pomembno je tudi, da je osebje stalno, ker tudi s tem stanovalcem olajšaš bivanje.

  Šolanje je bilo organizirano na visokem strokovnem nivoju, obenem pa razumljivo in prirejeno našim potrebam po pridobivanju novih znanj.

  Gospodinja, ki dela v skupini, mora biti odprta, pripravljena na nove izzive in jim slediti, kakor tudi prisluhniti oziroma razbrati potrebe stanovalcev. Vedno delamo s stanovalci in ne za njih, kajti tako jim ostane občutek, da so še lahko koristni, da lahko tudi sami še kaj naredijo.

  Karolina Šinkovec

  Izhodišča

  Naloge gospodinje/oskrbovalke/varuhinje (v nadaljevanju gospodinja) v gospodinjskih skupinah so specifične. Narava njenega dela je multifunkcionalna, usmerjena v »oblikovanje okolja (miljeja)«. Načrtuje potek dneva in dnevne aktivnosti, skladno s potrebami stanovalcev (gospodinjske in druge socialno oskrbovalne aktivnosti). Gospodinje so ves dan v stalnem stiku s stanovalci, so kontaktne osebe za obiskovalce in sorodnike. S funkcijo gospodinje ljudem, ki potrebujejo oskrbo in nego, posebej osebam z demenco, omogočimo življenje v okolju, usmerjenem v normalnost – okolje, ki spodbuja in je po meri človeka. Obvladovanje vsako dnevnih nalog in neformalni medčloveški stiki spodbudno vplivajo na starejšega človeka in skrbijo za njegovo dobro počutje.

  Cilji

  Osnovni cilj izobraževalnega programa je pridobitev dodatnih znanj in veščin, ki temeljijo na konceptu gospodinjskih skupin. Življenje po načelu omenjenih skupin se lahko organizira tako v današnjih »varovanih«
  oddelkih domov za starejše kot v različnih bivalnih enotah drugih socialno varstvenih zavodov/ustanov, kjer je gospodinjstvo in organizacija življenja skupine vsebinsko pomembno področje.
  Prav tako je cilj programa prispevati k oblikovanju psihosocialnega koncepta dela v socialno varstvenih organizacijah.

  Ciljne skupine

  Program je namenjen delavcem, ki se želijo usposobiti za delo in vodenje v gospodinjskih skupinah domov za starejše in v bivalnih enotah (skupinah) posebnih socialnih zavodov, socialno varstvenih zavodov za usposabljanje
  in varstveno delovnih centrov.

  Število udeležencev

  20 – 30

  Vsebina

  Program je razdeljen na štiri module in zaključno strokovno ekskurzijo:

  Modul 1: Okolje in opravila v gospodinjskih/bivalnih skupinah

  • Položaj uporabnika domov za starejše in sorodnih socialnih ustanov – izzivi za nove pristope
  • Gospodinjske/bivalne skupine v domovih za starejše in drugih socialnih ustanovah ter vloga animatorja/gospodinje/varuhinje v njih
  • Bivalni pogoji v gospodinjskih/bivalnih skupinah
  • Gospodinjske skupine za osebe z demenco
  • Integrirane gospodinjske skupine
  • Organizacija dneva v gospodinjski skupini
  • Osnove higienskega minimuma
  • Običaji, povezanimi z gospodinjstvom in praznovanji
  • Zdrava prehrana

  Modul 2: Znanja s področja oskrbe in nege

  • Prva pomoč in reanimacija
  • Potrebe starejšega človeka
  • Potrebe oseb s težavami v duševnem zdravju
  • Potrebe oseb z motnjami v duševnem razvoju
  • Osebna nega / vzdrževanje osebne higiene stanovalca
  • Kinestetika v negi
  • Delo na biografiji
  • Paliativna oskrba
  • Ravnanje z inkontinentnimi stanovalci
  • Preventiva inkontinence

  Modul 3: Znanja s področja dela z osebami z demenco

  • Svet človeka z demenco v socialno varstveni ustanovi
  • Temeljni odnos
  • Stadiji in tehnike dela z osebami z demenco
  • Druge metode dela z osebami z demenco
  • Bazalna stimulacija

  Modul 4: Organiziranje socialnega življenja v gospodinjski/bivalni skupini

  • Gibalne in socialne igre
  • Koordiniranje dela prostovoljcev v gospodinjski skupini
  • Organiziranje družabnih / posebnih dogodkov
  • Ohranjanje zdravja in dobrega počutja kot preventiva proti izgorevanju in stresu na delovnem mestu
  • Timsko delo in komunikacija zaposlenih na nivoju gospodinjske skupine
  • Delo s svojci stanovalcev v gospodinjski skupini
  • Vključevanje svojcev v življenje in aktivnosti gospodinjske skupine

  Strokovna ekskurzija

  Časovni obseg programa

  Izobraževalni program je razdeljen na štiri module, vsak modul obsega 52 pedagoških ur (PU) oz. 4 dvodnevne izobraževalne seminarje. Celoten program obsega 16 dvodnevnih seminarjev oz. 208 pedagoških ur (PU).

  Prijaviti se je možno le na posamezne module ali na celoto.

  Ob zaključku celotnega izobraževanja bomo organizirali strokovno ekskurzijo v tujino, ki se jo lahko udeležijo tako udeleženci celotnega programa kot udeleženci posameznih modulov.

  Obveznosti udeležencev

  • Aktivno sodelovanje v programu – pri delu v skupinah in delavnicah.
  • Vsaj 80 % prisotnost v izobraževalnem programu oz. na modulu.
  • Plačilo v višini 80 % od celote kotizacije, če ustanova v primeru odsotnosti ne poskrbi za nadomestnega udeleženca.

  Predavatelji

  • Prof. dr. Janez Bogataj
  • Taja Borštnar, univ. dipl. soc. del., IMAGO facilitator in specializantka integrativne psihoterapije
  • Saša Breznikar Kučan, dipl. del. ter., učiteljica inovativne validacije
  • Almina Cecunjanin, dipl. med. sestra
  • Jožica Gamse, dr. med., spec. psihiatrinja
  • Katijana Harašič, dipl. med. sestra, kvalificirana izobraževalka za izvajanje integrativne validacije in bazalne stimulacije
  • Eva Imperl, univ. dipl. psih.
  • Franc Imperl, univ. dipl. psih.
  • Ksenja Jug Adamovič, dipl. san. inž.
  • Simona Križanec, prof. zdr. vzgoje
  • Katja Kučer, dipl. del. ter., učiteljica inovativne validacije
  • Marija Merljak, univ. dipl. inž. živ. teh.
  • Nataša Ogrin Jurjevič, dipl. del. terapevtka
  • Ljudmila Par, dipl. med. sestra
  • Beti Prtenjak, univ. soc. del., učiteljica inovativne validacije
  • Olga Sočič, viš. del. ter., učiteljica inovativne validacije
  • Katarina Zajec, univ. dipl. soc. delavka
  • Mateja Zelič, sr. med. sestra, učiteljica inovativne validacije

  Termini in kraji seminarjev

  V letu 2021 bomo izvedli 1 modul, 2 modula v letu 2022, 1  modul v letu 2023.

  Prijava

  Udeleženci se bodo lahko prijavili na posamezne module ali na celoten program. Program bomo nato izvedli skladno s številom prijav (tiste module, kjer bo prijav dovolj za izvedbo). Vrstni red modulov zato ne bo nujno po vrsti, kar pa ni pomembno, ker je vsak modul zaključena celota.

  Verifikacija programa

  Izobraževalni program bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

  Seminarji

  Seminar za varuhe in gospodinje bivalnih enot

  Vsebina

  • Vloga varuha/gospodinje pri vzpostavitvi normalizacije in pozitivnega vzdušja v bivalni skupini s predstavitvijo primerov dobre prakse
  • Trening socialnih veščin in spretnosti

  Predavatelji

  • Franci Imperl, univ. dipl. psih.
  • Blaž Izlakar, bivalna enota VDC Zagorje
  • Breda Arzenšek, bivalna enota Doma Nine Pokorn Grmovje
  • Taja Borštnar, univ. dipl. soc. del., IMAGO facilitator in specializantka integrativne psihoterapije

  Časovni obseg

  Dvodnevni seminar, 13 pedagoških ur

  Termin in kraj

  19. – 20. maj 2021, Hotel Paka, Velenje

  Seminar je namenjen

  Varuhom in gospodinjam bivalnih skupin za osebe z motnjami v duševnem razvoju in duševnem zdravju

  Verifikacija programa

  Izobraževalni program bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo in točkovanje Socialni zbornici Slovenije.

  Seminar za osebne asistente in usklajevalce osebne asistence

  Pomen dobrih medsebojnih odnosov, skrb za osebni razvoj in rast ter dobro življenje

  Vsebina

  Pomen dobrih medsebojnih odnosov, skrb za osebni razvoj in rast ter dobro življenje

  • Pomen medsebojnih odnosov (model JAZ-a v odnosu)
  • Predstavitev tipov vedenja (asertivno vedenje, agresivno vedenje, pasivno vedenje, posredno agresivno oz. manipulativno vedenje)
  • Izražanje čustev na ustrezen način (čustvena zrelost), pomen empatije in validacije
  • Prevzemanje odgovornosti za svoje vedenje
  • Zmanjševanje občutka krivde, ko rečemo NE
  • Predstavitev tehnik asertivne komunikacije (aktivno poslušanje in zrcaljenje/povzemanje, JAZ stavki, preokvirjanje, verbalna/neverbalna komunikacija)
  • Povečanje občutka zadovoljstva s seboj in sočutje do sebe

  Predavateljica

  Taja Borštnar, univ. dipl. soc. del., IMAGO facilitator in specializantka integrativne psihoterapije

  Časovni obseg

  Enodnevni seminar, 6 pedagoških ur

  Termin in kraj

  10. junij 2021, Hotel Paka, Velenje

  Seminar je namenjen

  Osebnim asistentom/kam in usklajevalcem osebne asistence

  Tri vrste ciljnih pogovorov z zaposlenimi

  Pogovor o zaposlenem, pogovor o povratnih informacijah in pogovor o kritiki

  Vsebina

  V vsakodnevnem vodenju so na voljo 3 učinkoviti formati pogovorov, ki bodo podrobno obravnavani na seminarju:

  • Ocenjevalni/letni razgovor služi za oceno trenutnih delovnih razmer, osebnega razvoja ter možnosti nadaljnjega usposabljanja, zdravja in zadovoljstva na delovnem mestu. Poleg tega se oceni storitev in skupaj razmisli o njej.
  • Pogovor o kritiki je treba obravnavati kot razvojni pogovor, ki se izvaja od primera do primera in ima za cilj odpraviti kršitve ter pomagati zaposlenemu, da oblikuje svoje vedenje v skladu s pričakovanji in na način, ki služi cilju.
  • Pogovor s povratnimi informacijami je stalen pogovor, ki zaposlenemu daje priložnost, da si ustvari sliko, kako se počutim kot vodja z njegovim vedenjem, ravnanji ali njegovo osebnostjo.

  Seminar je namenjen

  Direktorjem in vodstvenim delavcem

  Časovni obseg

  Tridnevni seminar v okviru 20 pedagoških ur

  Termin in kraj

  27. – 29. september, Hotel Astoria Bled

  Predavateljica

  ddr. Silvia Dirnberger Puchner, psihoterapevtka, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje, Avstrija

  Verifikacija programa

  Seminar bomo predložili v točkovanje pri Socialni zbornici Slovenije.

  Novi modeli delovnega časa - PRESTAVLJENO

  Domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi se soočajo s pomanjkanjem določenih profilov zaposlenih. Ker se bo ta problem v prihodnje še stopnjeval, bo potrebno razmišljati v smeri, kaj narediti, da bi zadržali svoje zaposlene in privabili nove.

  Programska oblika

  dvodnevni seminar

  Vsebina

  V Nemčiji, od koder prihaja predavateljica, se je kriza pomanjkanja kadra v domovih za starejše začela že pred mnogimi leti in se danes soočajo tudi z zapiranjem domov za starejše zaradi pomanjkanja kadra. V domovih, v katerih deluje, iščejo načine, kako privabiti in zadržati zaposlene in v tem smislu razvijajo in preizkušajo nove modele delovnega časa, ki bolj ustrezajo zaposlenim in hkrati omogočajo nemoteno izvajanje delovnih procesov.

  Seminar je namenjen

  Direktorjem, vodilnim delavcem, strokovnemu kadru

  Predavateljica

  Margarete Vehrs

  Verifikacija programa

  Seminar bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo in točkovanje Socialni zbornici Slovenije.

  Datum in kraj izvedbe

  prestavljen, točen datum bo znan naknadno

  Seminar za zaposlene v varstveno delovnih centrih

  Vsebina

  • Razvoj varstveno delovnih centrov in zaposlovanja pod posebnimi pogoji – praktičen primer izkušnje ustanove Chance B iz Avstrije, ki ves čas svojega delovanja aktivno iščejo možnosti za normalizacijo dela in zaposlitve oseb z motnjami v duševnem razvoju.
  • Učinkovita komunikacija in reševanje konfliktov znotraj sebe in v delovnem okolju

  Predavatelja

  • Franz Wolfmayr, Chance B
  • Taja Borštnar, univ. dipl. soc. del., IMAGO facilitator in specializantka integrativne psihoterapije

  Časovni obseg

  Dvodnevni seminar, 13 pedagoških ur

  Termin in kraj

  14. – 15. september 2021, Hotel Paka, Velenje

  Seminar je namenjen

  Zaposlenim in vodjem varstveno delovnih centrov

  Verifikacija programa

  Izobraževalni program bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo in točkovanje Socialni zbornici Slovenije.

  Postavljanje mej

  Biti sposoben postaviti meje je ena najpomembnejših veščin in kompetenc.

  Vsebina

  Biti sposoben postaviti meje je ena najpomembnejših veščin in kompetenc:
  1. da lahko dobro pokrijemo svojo energijo in potrebe po regeneraciji
  2. da  zaščitimo in zadovoljimo svoje potrebe
  3. da preprečimo konflikte in
  4. da zaščitimo svojo integriteto.

  Na seminarju bo predstavljeno, kako to najbolje narediti.

  Časovni obseg

  2 dni, 13 pedagoških ur

  Predavateljica

  ddr. Silvia Dirnberger Puchner, psihoterapevtka, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje, Avstrija

  Termin in kraj

  30. 11. – 1. 12. 2021, Hotel City Maribor

  Verifikacija programa

  Seminar bomo predložili v točkovanje pri Socialni zbornici Slovenije.

  Izgorelost in preprečevanje izgorevanja na delovnem mestu

  V obdobju, ki prihaja, bo potrebno posebno pozornost nameniti preventivi pred izgorevanjem.

  Izhodišče

  Ko se kamela pod tovorom sesuje, se sprašujemo, ali je bila kamela prešibka ali tovor pretežek. Edina pravilna trditev je: Tovor je bil pretežek za kamelo.

  Vodje se pogosto znajdejo v “zagati”. Po eni strani bi morali prepoznati morebitne pretirane zahteve do zaposlenih in sprejeti ustrezne protiukrepe, po drugi strani pa so odgovorni za rezultat in so tudi sami pod pritiskom.

  Zadnje leto je bilo za vse, tako za vodilne kot zaposlene še posebej naporno, tako psihično kot fizično, saj so se morali spoprijeti z novimi zahtevami in obremenitvami, zato bo potrebno v obdobju, ki prihaja, posebno pozornost nameniti preventivi pred izgorevanjem.

  Vsebina

  • Kaj je izgorelost, kako nastane?
  • Kako prepoznamo izgorelost?
  • 12 stadijev izgorelosti
  • Preventivni ukrepi
  • Kako ravnamo s psihično obremenjenimi sodelavci

  Predavateljica

  Ddr. Silvia Dirnberger Puchner, psihoterapevtka, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje, Avstrija

  Časovni obseg

  Dvodnevni seminar, 14 pedagoških ur

  Termin in kraj

  2. – 3. december 2021, Hotel City Maribor

  Seminar je namenjen

  Direktorjem, vodilnim delavcem, strokovnemu kadru

  Verifikacija programa

  Izobraževalni program bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo in točkovanje Socialni zbornici Slovenije.

  Izobraževalni programi v ustanovah

  Kultura usklajenih odnosov

  Kultura usklajenih odnosov je celovit model, ki kaže v praksi domov za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodih presenetljive učinke in deluje blagodejno pri stanovalcih.

  Izhodišča

  Kultura usklajenih odnosov je celovit model, ki kaže v praksi domov za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodih presenetljive učinke in deluje blagodejno pri stanovalcih. Temelji na pozornosti/naklonjenosti in dosega pozitivne učinke ter spremembe v bolnišnicah, psihiatričnih klinikah in domovih za starejše v Nemčiji, Avstriji in Švici.

  Cilj

  Cilj programa je ustvariti v domu novo kulturo, kjer je posameznik slišan, razumljen in upoštevan.

  Ciljna skupina

  Izobraževanje je namenjeno ustanovam, ki vpeljujejo model Kultura usklajenih odnosov. Vključijo naj se zaposleni vseh profilov, vključno z direktorjem/ico.

  Vsebina

  • Razvoj konceptov naravnanosti na osebo

  • Razlike med usmerjenostjo na ustanovo in usmerjenostjo na osebo
  • Selitev v dom – začetek grajenja odnosov
  • Sistemi spoznavanja stanovalcev, življenjski načrt
  • Dati glas vsem vključenim v življenje doma
  • Empatija, konstruktivizem, samorefleksija
  • Ohranjanje samostojnosti in možnosti izbire ter zasebnosti
  • Eksplicitno in implicitno načrtovanje
  • Možgani: razvoj možganov, sistem navezanosti in zaupanja, motivacijski sistem, stresni sistem
  • Opolnomočenje
  • Pristopi zaposlenih, ki spodbujajo in gradijo odnose
  • Referenčno delo in nove vloge zaposlenih
  • Prehranjevanje, kopanje in jemanje zdravil naravnano na stanovalca
  • Pomen vlog in aktivnosti za stanovalca
  • Vključevanje svojcev
  • Podpiranje skupnosti pri žalovanju in izgubi
  • Pomen in značilnosti življenjskega okolja, naravnanega na osebo
  • Kako vnesti nove ideje/pristope v življenje

  Način dela

  Del programa je v obliki predavanj, delno v obliki vaj in delu v podskupinah.

  Časovni obseg

  14 predavanj/delavnic po 4 pedagoške ure

  Predavateljice

  • Eva Imperl, univ. dipl. psih.

  • Irena Špela Cvetežar, dipl. med. sestra
  • Vida Lukač, dipl. med. sestra
  • Leonida Razpotnik, univ. dipl. soc. del.
  • Taja Borštnar, univ. dipl. soc. del., IMAGO facilitator in specializantka integrativne psihoterapije

  Število udeležencev

  20 – 25

  Termini in kraj

  Program izvajamo v ustanovi na osnovi predhodnega dogovora.

  Kultura usklajenih odnosov - delavnice za vodstvo

  Poleg sistematičnega usposabljanja vseh zaposlenih za kulturo usklajenih odnosov vzporedno s širšim vodstvenim timom razmišljamo o oblikovanju organizacijskih in sistemskih pogojev za razvoj kulture usklajenih odnosov.

  Izhodišča

  Izobraževalni program »Kultura usklajenih odnosov« vpeljuje dinamičen pristop, na osnovi katerega pridobijo stanovalci na dostojanstvu življenja, zaposleni pa večjo kompetentnost in soodgovornost pri delu.

  Izkušnje so pokazale, da se sprememb v organizaciji, ki globlje posežejo v filozofijo dela in kulturo odnosov, ne da izvesti na enostaven način ali samo z edukacijo dela zaposlenih v domu. Prepoznali smo, da s parcialnimi pristopi na področju usposabljanja zaposlenih ne dosežemo globljih sprememb.

  Zato poleg sistematičnega usposabljanja vseh zaposlenih za kulturo usklajenih odnosov vzporedno s širšim vodstvenim timom razmišljamo o oblikovanju organizacijskih in sistemskih pogojev za razvoj kulture usklajenih odnosov. Oba pola tako usmerjamo k istemu cilju in spremljamo spremembe na področju organizacijske kulture, odnosne usmerjenosti in vsebine dela.

  Cilj

  Oblikovati organizacijske in sistemske pogoje za razvoj kulture usklajenih odnosov.

  Vrste delavnic

  1. Vodstvena delavnica: Teoretična izhodišča modela Kulture usklajenih odnosov
  2. Vodstvena delavnica: Organizacija dela, vodenje in bivalno okolje
  3. Vodstvena delavnica: Zapis projekta
  4. Vodstvena delavnica: Evalvacija

  Vsebina delavnic

  1. Vodstvena delavnica: Teoretična izhodišča

  • Spremembe in uvajanje sprememb
  • Sprememba modela dela
  • Teoretična izhodišča modela Kultura usklajenih odnosov
  • Ključne ideje modela Kultura usklajenih odnosov
  • Usklajen odnos in pomen navezanosti
  • Ocena stanja v ustanovi

  2. Vodstvena delavnica: Organizacija dela, vodenje in bivalno okolje

  • Organizacija dela in razvoj avtonomije avtonomnih delovnih timov
  • Vodenje in vodja organizacijske enote
  • Bivalno okolje

  3. Vodstvena delavnica: Zapis projekta

  • Določanje ciljev po S.M.A.R.T.
  • Izdelava načrta (opredeliti glavni cilj, delni cilji, aktivnosti posameznega delnega cilja, opredelitev odgovornih oseb, opredelitev časovnih terminov, analiza tveganja itd.)
  • Prenos vsebine projekta zaposlenim in njihovo vključevanje v projekt

  4. Vodstvena delavnica: Evalvacija

  • Predstavitev poteka projekta, analiza in izboljšava posameznih vsebinskih področij: stanovalci, svojci, referenčne osebe, avtonomni delovni timi, podporne službe, vodenje, dokumentiranje in prenos informacij, usklajenost
  • Napotila za naprej

  Ciljna skupina

  Širši vodstveni tim in ključni zaposleni

  Izvajalci

  • Eva Imperl, univ. dipl. psih.
  • Franci Imperl, univ. dipl. psih.
  • Tanja Imperl, univ. dipl. soc.

  Časovni obseg

  1. Vodstvena delavnica: Teoretična izhodišča modela Kulture usklajenih odnosov (3 dni, 20 pedagoških ur)
  2. Vodstvena delavnica: Organizacija dela, vodenje in bivalno okolje (3. dni, 20 pedagoških ur)
  3. Vodstvena delavnica: Zapis projekta (3 dni, 20 pedagoških ur)
  4. Vodstvena delavnica: Evalvacija (2 dni, 13 pedagoških ur)

  Število udeležencev

  10 – 15

  Termin in kraj

  Delavnice izvajamo v ustanovi na osnovi predhodnega dogovora.

  Ogrodje razvoja samoorganizacije timov

  Program ponuja konkretno ogrodje, ki spodbuja razvoj samoorganizacije in avtonomije delovnih timov.

  Izhodišča

  Izobraževalni program »Ogrodje razvoja samoorganizacije timov« smo oblikovali zaradi potrebe v ustanovah, kjer vpeljujejo model Kulture usklajenih odnosov. Izkazalo se je, da je vzpostavljanje avtonomije in samoorganizacije timov zelo zahtevna naloga.

  Ta program v odgovor na to ponuja konkretno ogrodje, ki spodbuja razvoj samoorganizacije in avtonomije delovnih timov.

  Cilj

  Ponuditi timom in vodjem ogrodje, ki spodbuja razvoj samoorganizacije timov.

  Vsebina

  • Kaj je avtonomni delovni tim
  • Vloge in naloge članov avtonomnega delovnega tima
  • Vloge in naloge usklajevalca
  • Specifična znanja in orodja usklajevalca za opravljanje njegove vloge
  • Predstavitev ogrodja za razvoj samoorganizacije in avtonomije delovnih timov
  • Vrednote avtonomnega delovnega tima
  • Različni tipi sestankov
  • Moderiranje različnih tipov sestankov
  • Vizualizacija dela
  • Dajanje feed-backa med člani avtonomnega delovnega tima

  Ciljna skupina

  Predstavniki delovnih timov, avtonomnih delovnih timov in njihovi neposredni vodje (v Kulturi usklajenih odnosov so to vodje organizacijskih enot).

  Število udeležencev

  Do 15 oseb.

  Izvajalki

  • Eva Imperl, univ. dipl. psih.
  • Tanja Imperl, univ. dipl. soc.

  Časovni obseg

  4 srečanja po 4 pedagoške ure

  Termin in kraj

  Delavnice izvajamo v ustanovi na osnovi predhodnega dogovora.

  Verifikacija programa

  Izobraževalni program bomo predložili v točkovanje pri Socialni zbornici Slovenije.

  Pomoč zaposlenim in timom v in po kriznem obdobju

  Delavnice za krepitev in povezanost delovnih timov ter ponovno vzpostavitev duševnega ravnovesja zaposlenih

  Izhodišča

  Ker je trenutna epidemija čas, ko zaposleni stopijo skupaj le na način, da so narazen, se kolektivna povezanost glede na stisko in krizno situacijo lahko povečuje ali zmanjšuje. Med posamezniki prihaja do nesporazumov in konfliktov, za katere trenutno ni časa in prostora, da se ubesedijo in razrešijo.

  Z delavnico bodo zaposleni s strani delodajalca dobili sporočilo, da vam je še kako mar in pomembno za njihovo duševno ravnovesje, medsebojno razumevanje in dobre odnose znotraj timov. Hkrati boste na ta način poskrbeli za manjšo izgorelost in bolniško odsotnost ter absentizem ali celo zmanjšali število podanih odpovedi delovnih razmerij, saj bodo že tako nizko plačani delavci na področju nege in oskrbe morda zaposlitve iskali drugje. Pomanjkanje (primernih) kadrov je bilo že pred izbruhom epidemije v  socialno varstvenih ustanovah vsem dobro poznano.

  Vsebina

  Zaposleni znotraj timov potrebujejo varen prostor in čas, da drug drugemu povedo, kaj v času epidemije korona virusa doživljajo, kako se počutijo v timu, kaj jim koristi in kaj ne, drug drugega pohvalijo, se zahvalijo in tudi »objamejo« ter proslavijo obdobje, ki ga zmorejo in bodo premagali skupaj.

  Programska oblika

  Vodena interaktivna delavnica v obliki strukturiranega IMAGO pogovora – komunologa, v okviru katere sodelavci (do 15 oseb oz. člani posameznega tima) slišijo drug drugega ter preko aktivnega poslušanja in zrcaljenja delijo svoje razmišljanje, pri čemer je vsakemu namenjen enak časovni interval.

  Delavnica je namenjena

  Timom v domovih za starejše, posebnih socialnovarstvenih zavodov, zavodih za usposabljanje, delo in varstvo ter bivalnih enotah varstveno delovnih centrov.

  Trajanje delavnice

  90 min
  priporočamo kontinuirano izvedbo delavnic 1x/mesec na posamezni tim

  Način izvedbe

  V kolikor želite izvesti delavnico za več timov, se izvaja za vsak tim ločeno, najbolje v istem dnevu.

  V času trajanja preventivnih ukrepov glede virusa COVID-19 se delavnica izvaja on-line. Vsak udeleženec se vključi preko svoje naprave (to je lahko telefon ali računalnik) iz službe ali od doma. Pomembno je le, da imajo dobro internetno povezavo, delujoče zvočnike oz. slušalke in možnost uporabe kamere. Dobili bodo vsa navodila in potrebno pomoč na daljavo v primeru težav.

  Ko bo možno, bomo delavnico izvajali v ustanovi.

   

   

  Izvajalka

  Taja Borštnar, univ. dipl. soc. del., specializantka integrativne psihoterapije in IMAGO facilitator

  Bazalna stimulacija

  Bazalna stimulacija je bila razvita v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Nemčiji na področju specialne pedagogike. Njen začetnik je dr. Andreas Fröhlich, profesor za splošno specialno pedagogiko. Koncept deluje po principu zavestnega in ustvarjalnega spodbujanja čutov. Gre za stimuliranje občutja lastnega telesa. Na ta način dobi človek večji občutek za sebe, neprijetne občutke pa je mogoče na ta način odpraviti.

   

  Izhodišča

  Bazalna stimulacija je bila razvita v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Nemčiji na področju specialne pedagogike. Njen začetnik je dr. Andreas Fröhlich, profesor za splošno specialno pedagogiko. Koncept deluje po principu zavestnega in ustvarjalnega spodbujanja čutov. Gre za stimuliranje občutja lastnega telesa. Na ta način dobi človek večji občutek za sebe, neprijetne občutke pa je mogoče na ta način odpraviti.

  Človek občuti dogodek ali proces, ki ga spremeni v bolnika, kot travmatičen šok, kot agresiven poseg, kot počasi napredujoč proces propadanja. Vsak bolnik je utrpel povsem individualno usodo, obstajajo pa nekatere skupne značilnosti: osebe doživijo šok, travmo, določen poseg. Proces propadanja in funkcijske izgube pogosto spremenijo pri bolniku identiteto lastnega telesa. Dezorientiranost povzroči odtujenost v lastnem telesu. Gre za eksistenčno ogrožanje identitete. Če človek v svojem telesu ni več doma, če mu le-to postane tuje, če ga ogroža, potem to privede do odcepitve, do izgube njene osebne integritete. Ljudje se počutijo razcepljene, ne čutijo se več takšne, kot so nekoč bili.

  Tradicionalni negovalni ukrepi se posvečajo zlasti »motenim« delom telesa, manj pa poskrbijo, da bi ti ukrepi ohranjali celovitost psihe in telesa. Bazalna stimulacija zagovarja tezo, da je zdravljenje ali izboljšanje stanja aktiven proces človeka, ki se mora na novo organizirati.

  Cilji

  Osrednji cilj je izboljšati kakovost nege pri osebah z demenco, pri težje in težko duševno prizadetih osebah, kot tudi pri stanovalcih na negovalno intenzivnih oddelkih oz. skupinah.

  Cilj programa je usposobiti negovalno osebje, da bi s pomočjo bazalne stimulacije podprli proces aktivnega zdravljenja, v katerem skušamo osebi z demenco, duševno prizadetemu ali bolnemu človeku ponuditi take senzorične dražljaje, ki ustrezajo njihovemu vsakokratnemu počutju. Na osnovi poznavanja nege, ki temelji na bazalni stimulaciji, želimo doseči razumljivost in sprejetost teh raznolikih dotikov. Oseba naj ne bi več občutila dotik kot poseg ali napad, temveč kot navezovanje stika drugega človeka.

  Prav tako je cilj usposabljanja, da znamo ponuditi stanovalcu ustrezne orientiacije, s pomočjo katerih se lahko nekoliko odprejo in vzpostavijo odnos do resničnosti, ki jih obdaja.

  Ciljne skupine

  Program je namenjen:

  • strokovnim delavcem in sodelavcem na področju nege in oskrbe,
  • delovnim terapevtkam/om,
  • fizioterapevtkam/om.

  Število udeležencev

  20 – 25

  Vsebina

  Program je razdeljen na dve vsebinski področji ali modula: teoretična izhodišča in vsebine, ki so povezane z izvajanjem bazalne stimulacije. Sprva se udeleženci seznanijo s komunikacijskimi vidiki in vidiki nudenja informacij pri konceptu bazalne stimulacije, o pomenu celostnega razvoja in stopnjah senzoričnega razvoja, pomenu dražljajev na ugodno psihofizično počutje in o pomenu dotikov. Zmedenost pri ljudeh, ki živijo v institucijah ni nujno posledica organskih sprememb v možganih. Načini vedenja, ki se pojavljajo v stanjih zmedenosti lahko pomenijo poskus človeka, da bi se prilagodil novi in zanj nerazumljivi situaciji.

  Nadalje se bodo udeleženci seznanili z vsebinami, povezanimi s praktičnim izvajanjem koncepta bazalne stimulacije, kot so: konstantnost dotika, intenzivnost stika, ritem gibanja, varnost dotika, vaje izvajanja dobrega dotika, vaje izvajanja učinkovite ročne masaže, vaje poživljajočega, pomirjujočega delnega umivanja in umivanja celega telesa ter teme iz stimulacije čutil (na področju vida, sluha, okusa).

  Časovni obseg

  Trodnevni seminar v obsegu 21 pedagoških ur.

  Predavateljica

  Katijana Harašić, dipl. med. sestra, kvalificirana izobraževalka za izvajanje integrativne validacije in bazalne stimulacije

  Termini za izvedbo v ustanovi

  14. – 15. junij 2021
  17. – 18. junij 2021

  Verifikacija programa

  Izobraževalni program bomo dali v verificikacijo in točkovanje Komisiji za izobraževanje in usposabljanje pri Socialni zbornici Slovenije.

  Kinestetika v negi

  Kinestetika je obsežen instrument za analizo in delovanje, ki izhaja iz načela, da je vsako dejanje, vsako delo pogojeno z gibanjem. Kinestetski koncepti nam dajejo možnost, da razumemo osnove gibanja, jih analiziramo in dajemo ciljno usmerjeno individualno podporo za gibanje v dani situaciji.

  Izhodišča

  Izobraževanje o kinestetiki v negi je namenjeno osebju na področju zdravstvene nege in socialne oskrbe domov za starejše in drugih socialno varstvenih zavodov. Kinestetika je obsežen instrument za analizo in delovanje, ki izhaja iz načela, da je vsako dejanje, vsako delo pogojeno z gibanjem. Kinestetski koncepti nam dajejo možnost, da razumemo osnove gibanja, jih analiziramo in dajemo ciljno usmerjeno individualno podporo za gibanje v dani situaciji.

  Poleg posredovanih teoretičnih osnov daje izobraževanje poudarek na samostojno in partnersko delo. Pri tem udeleženci spoznajo, kako lahko neko osebo podpirajo in spodbujajo pri kompleksnih procesih. Program seznani udeležence s šestimi koncepti kinestetike in kako starejše ali invalidne osebe v interakciji z ravnanji/podporami negovalnega osebja prepoznavajo svoje gibalne sposobnosti ter se naučijo z negovalcem usklajevati svoje gibe.

  Ciljne skupine

  Program je namenjen osebju na področju nege in oskrbe, delovnim terapevtom in fizioterapevtom.

  Cilji

  Cilj je pridobiti znanja s področja kinestetike v negi in na tej osnovi:

  • Spoznati pomen gibanja za bolno ali invalidno osebo.
  • Na osnovi vaj pridobiti izkušnjo o različnih posegih za izboljšanje in olajšanja gibanja negujoče osebe.
  • Se naučiti določene tehnike pri prelaganju in menjavi položaja nepomične osebe.
  • Pri negovalcu zmanjšati nastanek poklicno pogojenih poškodb in nezaželenih posledic fizičnih preobremenitev.

  Število udeležencev

  21

  Vsebina

  • Interakcija in njene možnosti uporabe v praksi.
  • Funkcionalna anatomija; posredovanje osnov anatomije za gibalne procese in potek teže ter praktična uporaba koncepta na stolu in postelji.
  • Zasnova okolice; obravnava faktorjev, ki spodbujajo ali blokirajo gibanje.
  • Človekovo gibanje; ugotavljanje gibanja in gibalnih vzorcev, da lahko stanovalci sledijo svojim gibalnim procesom.

  Časovni obseg

  Program poteka v obliki tridnevnega izobraževalnega oz. izkustvenega seminarja. Časovno obsega 18 pedagoških ur, od tega je 4 pedagoških ur predavanj in 14 pedagoških ur praktičnega dela.

  Izvajalke

  • Karmen Pavrič-Konušek, višja med. sestra, prof. zdr. vzgoje
  • Simona Križanec, višja med. sestra, prof. zdr. vzgoje
  • Ljudmila Par, dipl. med. sestra

  Termini in kraj

  O terminih se uskajujemo z ustanovo. Program izvajamo na osnovi predhodnega dogovora v ustanovi – zavodu oz. domu za starejše.

  Kinestetika v negi - obnovitveni seminar

  Izvajamo v ustanovah, kjer so zaposleni že opravili osnovno 14 oz. 18 urno izobraževanje.

  Izhodišča

  Izvajamo v ustanovah, kjer so zaposleni že opravili osnovno 14 oz. 18 urno izobraževanje.

  Vseh naučenih prijemov negovalci ne izvajajo dnevno, zato sčasoma na nekatere pozabijo.  Prihajajo tudi novi stanovalci, pri katerih je nujno uporabiti nove/drugačne tehnike dela.

  Vsebina

  Obnovitveni seminar bo ponudil le praktična znanja, ponovitve tehnik premikanja in obračanja stanovalca, premeščanje na drugo posteljo ali transportni voziček. Udeleženci se bodo tudi seznanili s pripomočki za lažje delo in preizkusili njihovo uporabo.

  Časovni obseg

  Obnovitveni seminar izvajamo v časovnem obsegu 6 pedagoških ur.

  Število udeležencev

  21

  Izvajalke

  • Karmen Pavrič-Konušek, višja med. sestra, prof. zdr. vzgoje
  • Simona Križanec, višja med. sestra, prof. zdr. vzgoje
  • Ljudmila Par, dipl. med. sestra

  Termin in kraj

  O terminu se uskajujemo z ustanovo. Program izvajamo na osnovi predhodnega dogovora v ustanovi – zavodu oz. domu za starejše.

  Oblikovanje vizije in poslanstva /delavnica/

  Vizija in poslanstvo sta glavna kažipota organizacije…

  Cilj

  Ustvariti oz. pregledati in preoblikovati obstoječo vizijo in poslanstvo.

  Vsebina

  • Kaj je poslanstvo, kaj vizija in kako ju definirati
  • Oblikovanje vizije
  • Oblikovanje poslanstva

  Ciljna skupina

  Širši vodstveni tim in ključni zaposleni. Prisotni naj bodo posamezniki, ki so naklonjeni razvoju organizacije, so pripravljeni prispevati, znajo izzvati razmišljanje in prinesejo drugačno perspektivo.

   

  Izvajalci

  • Eva Imperl, univ. dipl. psih.
  • Tanja Imperl, univ. dipl. soc.
  • Tomaž Torkar, univ. dipl. psih.

  Časovni obseg

  7 pedagoških ur

  7 pedagoških ur

   

  Število udeležencev

  Do 25

  Izhodišča

  Vizija in poslanstvo sta glavna kažipota organizacije. Poslanstvo opredeljuje namen obstoja organizacije, vizija pa je predstava o prihodnosti organizacije (za kaj si organizacija prizadeva in kaj želi doseči). Vizija je vodilo pri ustvarjanje načrtov, postavljanju ciljev ter sprejemanju odločitev. Organizaciji in timom pomaga ohraniti osredotočenost.

  Ustvarjanje poslanstva in vizije mora biti proces sodelovanja, ki vključuje več ljudi, v idealnem primeru različne vloge v organizaciji.

  Termin in kraj

  Delavnice izvajamo v ustanovi na osnovi predhodnega dogovora.

  Verifikacija programa

  Izobraževanje bomo predložili v točkovanje pri Socialni zbornici Slovenije.

  Oblikovanje organizacijskih vrednot /delavnica/

  Organizacijske vrednote usmerjajo razmišljanje in delovanje organizacije.

  Izhodišča

  Organizacijske vrednote usmerjajo razmišljanje in delovanje organizacije. Čeprav so vrednote oblikovane in zapisane, še ne pomeni, da so to temeljne vrednote, ki jih organizacija živi. Zapisane in živete vrednote se pogosto razlikujejo. Živete vrednote odsevajo organizacijsko kulturo. Pogosto je tudi, da zaposleni definiranih vrednot ne razumejo.   

  Da bi bila ustanova uspešna, morajo biti vrednote, na katerih je zgrajena, primerne času, kraju in okolju, v katerem organizacija deluje.

  Cilj

  Ustvariti oz. preoblikovati obstoječe vrednote, ustvariti njihovo razumevanje in razmisliti o načinih njihove integracije v vsakodnevno življenje ustanove.

  Vsebina

  • Smisel organizacijskih vrednot,
  • Kakšne so dobre vrednote,
  • Oblikovanje vrednot,
  • Izvedljivost vrednot,
  • Kako vrednote integrirati v življenje organizacije.

  Ciljna skupina

  Širši vodstveni tim in ključni zaposleni Idealno bi bilo, da so prisotni ljudje, ki so naklonjeni razvoju   organizacije, so pripravljeni prispevati, bodo izzvali razmišljanje in bodo prinesli drugačno perspektivo.

  Izvajalci

  • Eva Imperl, univ. dipl. psih.
  • Tanja Imperl, univ. dipl. soc.
  • Tomaž Torkar, univ. dipl. psih.

  Časovni obseg

  7 pedagoških ur

  Število udeležencev

  Do 25

  Termin in kraj

  Delavnice izvajamo v ustanovi na osnovi predhodnega dogovora.

  Verifikacija programa

  Izobraževanje bomo predložili v točkovanje pri Socialni zbornici Slovenije.

  Inovativna validacija - splošne informacije

  Inovativna validacija je široko zastavljen, celovit negovalno-odnosni koncept dela z osebami z demenco, ki upošteva tako telesne, duševne, čustvene in socialne razsežnosti človeka, kot tudi življenjsko okolje, v katerem oseba biva. Z uporabo različnih znanj in metod dela vpliva na zagotavljanje čim večje kakovosti življenja starostnikom, njihovim svojcem in negovalcem.

  Izhodišča

  Inovativna validacija, kot negovalno-odnosni koncept dela z osebami z demenco, predpostavlja, da je treba pri osebi z demenco izhajati iz njenega sveta, se vživeti v njen svet, jo spoštljivo spremljati in ji dati veljavo. Zato uporablja v svojem imenu iz novejše latinščine povzeto besedo »validatio« (iz »validere«), kar pomeni priznanje ali potrditev veljavnosti. Termin »validacija« je pri delu z osebami z demenco prva uporabila Naomi Feil.

  Pridevnik »inovativna« pa označuje dinamičen in razvojno naravnan koncept dela z osebami z demenco, pomeni prilagodljivo ali fleksibilno uporabo različnih tehnik, iskanje rešitev za delo, ne samo v elementih medosebne interakcije, temveč tudi v širšem oskrbovalnem in bivalnem okolju. Pri svojem delu upošteva osnovne psihološke potrebe oseb z demenco in na te odgovarja z vsakokratno kreativno držo.

  Inovativna validacija tako predstavlja širši teoretični in praktični okvir, znotraj katerega se osebi z demenco omogoča celovitejšo ter ustreznejšo oskrbo, prilagojeno konkretnemu trenutku, vsakokratni potrebi, stanju preostanka sposobnosti in specifični simptomatiki. Raznolikost ponudb je tako pomembna zaradi različnih osebnostnih lastnosti, stilov življenja, vrednot, interesov in nagnjenj oseb z demenco. Inovativna validacija je v nekem smislu odgovor na pravice oseb z demenco po človeka vrednem življenju, ki se jih v praksi marsikdaj premalo zavedamo.

  Osnovni pojmi (ključne besede) inovativne validacije so:

  • temeljni odnos,
  • stadiji, tehnike in metode dela,
  • psihološke potrebe,
  • oskrbovalno/negovalno okolje,
  • upravljanje kakovosti.

  Da bi zagotovili učinkovitejšo implementacijo koncepta v domovih za starejše, smo se odločili za usposabljanje petih strokovnih delavk, ki so končale splošni enoletni program za delo z osebami z demenco, dvoletni program o validaciji (po Naomi Feil) ter dvoletni program za predavateljice »inovativne validacije«.

  Ponudba programov in predavanj s področja inovativne validacije

  Ustanovam ponujamo dva celovita programa o delu z osebami z demenco po načelih inovativne validacije ter posamezna predavanja (predstavljeno v nadaljevanju).

  Programi in predavanja, ki jih izvajamo, so:
  Programa:

  • Inovativna validacija – daljši program
  • Inovativna validacija – krajši program

  Predavanja:

  • Kaj je demenca
  • Demenca – psihosocialni vidik
  • Demenca – temeljni odnos
  • Organizacija dela v skupini (oddelku) z osebami z demenco
  • Validacijska skupina – skupinsko delo z osebami z demenco
  • Gibalne in socialne igre za delo s starostniki in osebami z demenco

  Programe izvajajo:

  • Saša Breznikar Kučan, dipl. del. terapevtka, učiteljica inovativne validacije
  • Katja Kučer, dipl. del. terapevtka, učiteljica inovativne validacije
  • Beti Prtenjak, univ. dipl. soc. delavka, učiteljica inovativne validacije
  • Olga Sočič, viš. del. terapevtka, učiteljica inovativne validacije
  • Mateja Zelič, sr. med. sestra, učiteljica inovativne validacije

  Vse programe izvajamo na osnovi predhodnega dogovora v ustanovi/zavodu oz. domu. O terminih se uskajujemo s posamezno ustanovo.

  Inovativna validacija - krajši program

  Krajše izobraževanje o inovativni validaciji predstavi primerno obliko temeljne naravnanosti oz. odnosa do oseb z demenco, stadije demence in tehnike dela.

  Izhodišča

  Delo s starostniki, predvsem z osebami z demenco, je ena najtežjih nalog naložena številnim posameznikom, ki se z njo soočajo in srečujejo. Seveda posamezniki ne morejo biti uspešni, če niso v delovanju med sabo povezani in ne stremijo k skupnemu cilju. Le teoretično znanje podkrepljeno s primeri in vajami, razmišljanje in debatiranje lahko posameznike izdatno poveže ter jim da znanje in moč, da so kos tej težki nalogi.

  Inovativna validacija je široko zastavljen koncept, ki združuje temeljna nepogrešljiva znanja potrebna za olajšano sobivanje ljudi in omogoča čimvečjo kakovost življenja kljub omejitvam, težavam in obremenitvam, ki jih prinaša demenca.

  Ciljne skupine

  Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.

  Namen

  Posredovati temeljna teoretična znanja o odnosu do oseb z demenco ter znanja za razumevanje vedenja oseb z demenco in vzpodbuditi k razmišljanju o uporabnih tehnikah in postopkih terapevtskega delovanja.

  Število udeležencev

  15 – 30

  Vsebina

  Program bo predstavil :

  • Primerno obliko temeljnega odnosa, kot osnovno sredstvo za navezovanje kontaktov, ki nudi vsakodnevno zadovoljstvo in povezuje ljudi.
  • Stadije demence in pripadajoče tehnike, katerih osnovno razumevanje omogoča uporabo različnih terapevtskih ukrepov delovanja za preprečevanje razvoja demence v njene skrajne oblike.

   

  Časovni obseg

  6 terminov po 4 pedagoške ure = 24 pedagoških ur (PU). Posamezni termini se izvajajo na 2 (oz. 3 ali 4) tedne, od ponedeljka do petka praviloma v času od 13.00 do 16.15, ob sobotah možno dopoldan (4 PU) ali cel dan (8 PU).

  Inovativna validacija - daljši program

  Izobraževanje vsebuje celovit in poglobljen pregled vsebin in teoretičnih osnov inovativne validacije, ki predstavlja pomembna temeljna znanja za delo z osebami z demenco.

  Izhodišča

  Delo s starostniki, predvsem z osebami z demenco, je ena najtežjih nalog naložena številnim posameznikom, ki se z njo soočajo in srečujejo. Seveda posamezniki ne morejo biti uspešni, če niso v delovanju med sabo povezani in ne stremijo k skupnemu cilju. Le teoretično znanje podkrepljeno s primeri in vajami, razmišljanje in debatiranje lahko posameznike izdatno poveže ter jim da znanje in moč, da so kos tej težki nalogi.

  Inovativna validacija je široko zastavljen koncept, ki združuje temeljna nepogrešljiva znanja potrebna za olajšano sobivanje ljudi in omogoča čimvečjo kakovost življenja kljub omejitvam, težavam in obremenitvam, ki jih prinaša demenca.

  Ciljne skupine

  Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.

  Namen

  • Omogočiti celovit in poglobljen, pa vendar strnjen pregled vsebin in teoretičnih osnov inovativne validacije, ki predstavlja pomembna temeljna znanja za delo z osebami z demenco.
  • Vsebine predstaviti na racionalen, organizaciji dela v posamezni ustanovi prilagojen, najmanj moteč način, z možnostjo prilagajanja specifičnim problemom in potrebam določenih ljudi in delovnega okolja.
  • Povezati sodelavce v določeni ustanovi in ustvariti konstruktivno socialno ter delovno vzdušje za prepoznavo skupnih ciljev.

  Število udeležencev

  15 – 30

  Vsebina

  • Kaj je demenca.
  • Psihološke potrebe oseb z demenco.
  • Znanja in vsebine inovativne validacije ter znotraj nje poudarek na temeljnem odnosu, stadijih demence in tehnikah, primernih za vsak stadij.
  • Predstavljene bodo tudi druge znane in razširjene metode dela z osebami z demenco.
  • Sklop bo zaključen s širokim pogledom na značilnosti in pogoje v oskrbovalno negovalnem okolju.

  Časovni obseg

  11 terminov po 4 pedagoške ure = 44 pedagoških ur (PU). Posamezni termini se izvajajo na 2 (oz. 3 ali 4) tedne, od ponedeljka do petka praviloma v času od 13.00 do 16.15, ob sobotah možno dopoldan (4 PU) ali cel dan (8 PU).

  Demenca - psihosocialni vidik

  Psihosocialno delo z osebami z demenco je unikatna umetnina, ki se med negovalcem in osebo z demenco vsak dan znova oblikuje glede na konkretno situacijo in njene značilnosti. Človek ni le biološko bitje in kakor pravi V. Frankl dobijo v določenih življenjskih situacijah prednost temeljne psihosocialne potrebe pred biološkimi.

  Izhodišča

  Predavanje predstavi celovit psihosocialni pogled na demenco in izpostavi pomen psihosocialnega delovanja kot najpomembnejšega področja za zagotavljanje relativnega zadovoljstva oseb z demenco in preprečevanje nesporazumov v komunikaciji z drugimi osebami.

  Ciljne skupine

  Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.

  Namen

  Poudariti pomen ravnovesja med negovalno in psihosocialno komponento pri delu z osebami z demenco, omogočiti osnovna znanja za boljše razumevanje potreb po psihosocialnem delu ter posredno pospešiti razvoj nege v ustanovah iz tradicionalnega pristopa v odnosni koncept nege sprejemanja in spoštovanja.

  Število udeležencev

  Ni omejeno.

  Vsebina

  Predavanje daje poudarek na zagotavljanju psiholoških potreb oseb z demenco ter predstavi oblike pozitivnega dela z osebami z demenco za zagotavljanje dobrega počutja le-teh. V nadaljevanju opozarja na napake pri delu, ki se jih morda v delovnem vsakdanjiku niti ne zavedamo. Te napake pogosto motijo sožitje med ljudmi v ustanovi, pospešujejo propad oseb z demenco in vodijo v izgorevanje in nezadovoljstvo pri negovalnem kadru.

  Poseben poudarek namenja temeljnemu odnosu do oseb z demenco in na kratko predstavi validacijo kot obliko temeljnega razumevanja oseb z demenco.

  Časovni obseg

  7 pedagoških ur.

  Kaj je demenca

  Vsak od nas si ob besedi »demenca« predstavlja svojo asociacijo. In vendar so demence bolezni, ki med sabo povezujejo mnoge ljudi, bolnike, svojce, prijatelje, sodelavce v različnih ustanovah …

  Izhodišča

  Splošno je znano, da bo vpliv demence zaradi hitrega širjenja njene pogostosti pomembno vplival na vso družbo. Zlasti v začetnem obdobju se mnogi socialni odnosi starostnika z njegovim okoljem porušijo, zato je pomembno, da dobro poznamo spremembe, ki jih demenca povzroča/prinaša.

  Ciljne skupine

  • Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.
  • Vodstvo domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.
  • Svojci oseb z demenco.

  Namen

  Seznaniti slušatelje z osnovami demence, s pomenom zgodnjega prepoznavanja ter vzroki vedenjskih, čustvenih in telesnih sprememb ter z nekaterimi oblikami nemedikamentoznega zdravljenja.

  Število udeležencev

  Ni omejeno.

  Vsebina

  • Pomen zgodnjega prepoznavanja in odkrivanja demenc.
  • Kaj so demence in spremembe, ki se pojavljajo v različnih obdobjih bolezni (spremembe spoznavnih sposobnosti, čustvenega doživljanja, telesne spremembe in spremembe vedenja).
  • Različni vzroki za vedenjske, čustvene in telesne spremembe pri osebi z demenco ter možnosti za pozitivno delovanje.
  • Zapleti in posledice demence.
  • Oblike nemedikamentoznega zdravljenja in delovanja.

  Časovni obseg

  2 – 4 pedagoške ure.

  Demenca - temeljni odnos

  Temeljni odnos je univerzalno in neposredno uporabno sredstvo za vzpostavljanje kontakta, odnosa in osnovnega zaupanja pri vseh ljudeh, brez katerega nobena terapevtska tehnika ali metoda ne more biti učinkovita.

  Izhodišča

  Medosebne odnose ne vzpostavljamo samo na besedni ravni komunikacije, temveč poudarjeno tudi na nebesedni ravni zlasti pri osebah z napredovalo demenco, ko besede začnejo izgubljati svojo obliko in pomen. Temeljni odnos daje poseben pomen iskanju kontakta s sočlovekom in dojemanje njegove edinstvenosti in neponovljivosti z upoštevanjem njegove biografske zgodbe.

  Glavni namen temeljnega odnosa je vzpostavljanje naklonjenega in spoštljivega medčloveškega odnosa z uporabo empatije.

  Ciljne skupine

  • Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.
  • Vodstvo domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.
  • Svojci oseb z demenco.

  Namen

  Seznaniti slušatelje z osnovami demence, s pomenom zgodnjega prepoznavanja ter vzroki vedenjskih, čustvenih in telesnih sprememb ter z nekaterimi oblikami nemedikamentoznega zdravljenja.

  Število udeležencev

  Ni omejeno.

  Vsebina

  • Koncept in načela Inovativne validacije.
  • Cilji pristopa skozi Inovativno validacijo.
  • Oblike validiranja.
  • Vzpostavljanje človeškega kontakta, skozi empatijo dojemanje in zaznavanje edinstvenosti človeka.
  • Graditev zaupanja: pomen očesnega kontakta, dotikov in vrste dotikov, uporaba bližine ter distance.
  • Senzorne izgube, ki vplivajo na zaznavanje in otežkočajo dobro komunikacijo, različni tipi zaznavanja in izražanja.
  • Sprejemanje osebe z demenco in uspešna komunikacija.
  • Razumevanje hierarhije, potrebno razumevanje poskusov oseb z demenco po zagotavljanju njihovih lastnih potreb.
  • Izgube kot glavni problem starejših oseb, njihove posledice in možnosti kompenzacije.
  • Eriksonova teorija življenjskih nalog in stadijev.
  • Vpliv življenjske zgodbe na delovanje in socialne interakcije oseb z demenco, uporaba simbolov in ritualov.
  • Vaje in delo v skupinah.

  Časovni obseg

  7 pedagoških ur.

  Organizacija dela v skupini (oddelku) z osebami z demenco

  Jasen in skupni, povezovalni koncept dela pri varstvu oseb z demenco je ključnega pomena, saj lahko z enotnimi normami in načeli dosežemo enotnost v stremljenju k istim ciljem: dobro počutje vseh, ki v »timu« sodelujejo z osebo z demenco.

  Izhodišča

  Jasen in skupni, povezovalni koncept dela pri varstvu oseb z demenco je ključnega pomena, saj lahko z enotnimi normami in načeli dosežemo enotnost v stremljenju k istim ciljem: dobro počutje vseh, ki v »timu« sodelujejo z osebo z demenco (osebe z demenco, njihovi svojci, delavci ustanove in drugi strokovnjaki, ki so pomembni v socialni mreži osebe z demenco). Zadovoljevanje potreb vseh vpletenih pa omogoča ustvarjanje ugodnega miljeja, ki je sestavni del koncepta.

  Ciljne skupine

  Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.

  Namen

  Predstaviti pomen nekaterih bistvenih elementov v organizaciji dela na oddelku in ustvariti pogoje za razmišljanja o ukrepih za odvzemanje osebne svobode, dati poudarek na skupnem sodelovanju sodelavcev pri doseganju ciljev ter usmeriti razmišljanja o sodelovanju s svojci.

  Število udeležencev

  Ni omejeno.

  Vsebina

  V predavanju bodo opredeljena temeljna načela oskrbovalno negovalnega okolja (načelo normalnosti, načelo osebne nedotakljivosti, načelo svobodnega odločanja …), ki so ključnega pomena v izpeljavi strukturiranega
  dneva za osebo z demenco:

  • Pomen zagotavljanja varnosti, občutka organiziranosti in dejavnosti.
  • Zagotavljanje spoštovanja skozi temeljni odnos, pozitivno naravnano ozračje s prilagojenim ravnanjem ter ustvarjanjem možnosti za aktivno participacijo in vzpodbujanje samostojnosti osebe z demenco.
  • Pravice oseb z demenco in etična načela, tudi v zvezi z uporabo sredstev za odvzem prostosti.
  • Svojci so pomemben povezovalni element pri delu z osebami z demenco, sprejemati jih moramo kot naše partnerje in del tima.

   

  Časovni obseg

  7 pedagoških ur.

  Validacijska skupina - skupinsko delo z osebami z demenco

  Ljudje smo socialna bitja in to človeško razsežnost želimo in moramo negovati tudi pri delu z osebami z demenco. Program zajema poudarjanje socialnih in osebnih potreb tako oseb z demenco kot tudi sodelavcev, ki z njimi delajo. Zagotavljanje teh potreb je pomemben motiv za oblikovanje validacijske skupine.

  Izhodišča

  Validacijska skupina je izjemno učinkovito, potrebno in primerno sredstvo pri zadovoljevanju potreb oseb z demenco, pa tudi starostnikov z drugimi duševnimi motnjami kot so depresije, anksiozne motnje ipd. S to obliko dela namreč zelo učinkovito zadovoljujemo potrebe po socialnih kontaktih, aktivaciji in dokazano vplivamo na ohranjanje dela biografije stanovalcev ter večanje samozavesti in samopodobe. Vse to pomembno vpliva na zadovoljstvo (posredno tudi na zdravje) stanovalcev.

  Sodelavci ob tej obliki dela razširijo svoj razpon psihosocialnega delovanja, deležni so večjega zadovoljstva s svojim delom in pripomorejo k prevenciji izgorevanja.

  Ciljne skupine

  • Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.
  • Vodstvo domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.
  • Svojci oseb z demenco.

  Namen

  Predstaviti organizacijo in delovanje validacijske skupine.

  Število udeležencev

  Ni omejeno.

  Vsebina

  • Teoretične osnove in pravila/principi, ki so pomembni pri delu v taki skupini: priprava skupine in potrebni pogoji za sestavo validacijske skupine, indikacije in kontraindikacije za vključevanje starostnikov v skupino, vzpostavljanje skupine, cilje ter sestavo, organizacijo in potek dela v skupini, možne neobičajne situacije in zaplete pred in med skupinskim srečanjem, možnost za dokumentiranje in evalvacijo skozi daljše delovanje skupine.
  • Preko praktičnih primerov se slušatelji seznanijo s primeri biografij stanovalcev po katerih določajo primernost vlog za udeležence v skupini. S sodelovanjem v praktični izvedbi izkustvene skupine pa vadijo delovanje v skupini in opazovanje svojih in odzivov drugih udeležencev.

  Časovni obseg

  7 pedagoških ur.

  Gibalne in socialne igre za delo s starostniki in osebami z demenco

  Gibalne in socialne igre predstavljajo obliko srečevanja med ljudmi, medsebojnega spoznavanja in učenja.

  Izhodišča

  Mnoge osebe z demenco iz različnih razlogov sčasoma postajajo samotarji in pogosto sploh ne znajo več navezati kontakta z drugimi. Postopoma izgubljajo socialne veščine, mimika obraza postaja neizrazna, toga, besedni zaklad in možne teme pogovora slabijo, večata se strah in sram pred socialnimi kontakti.

  Ljudje postajajo vedno bolj osamljeni, otopeli, žalostni in v njihovem življenju se za humor redko najde prostor.

  Ciljne skupine

  Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.

  Namen

  Predstaviti organizacijo in delovanje skupine, vzpodbuditi k razmišljanju in iskanju načinov tkanja ugodnih, pozitivno naravnanih kontaktov v njihovem bivanjskem okolju, ki bodo razbremenjevali tako starostnike z različnimi duševnimi motnjami (depresije, anksiozne motnje …) kot kader, ki z njimi dela. Obremenitve pomembno vplivajo na zadovoljstvo (posredno tudi na zdravje) stanovalcev. Sodelavci pa ob tej obliki dela razširijo svoj razpon psihosocialnega delovanja, deležni so večjega zadovoljstva s svojim delom in pripomorejo k prevenciji izgorevanja.

  Število udeležencev

  Ni omejeno.

  Vsebina

  V predavanju bodo podane teoretične osnove in pravila/principi, pomembni pri delu v taki skupini. Preko praktičnih primerov se slušatelji seznanijo s primeri gibalnih in socialnih iger in preko izkustvene skupine vadijo delovanje v skupini in opazovanje svojih in odzivov drugih udeležencev.

  Časovni obseg

  4 -6 pedagoških ur.

  Svet človeka z demenco v socialno varstveni ustanovi

  Drugačen koncept izobraževanja o demenci: simulacija dementnosti sodelavcem doma za starejše ponuja priložnost, da izkusijo občutke in čustva, ki so povezani z demenco.

  Izhodišča

  Razmišljanje o psihosocialnem modelu varstva oseb z demenco prinaša spremembe v razumevanje nege in oskrbe. Predvsem v tolmačenju vloge negovalnega osebja, ki v tradicionalnem pomenu poznajo, kaj je dobro in potrebno za stanovalce. S tem svojim pogosto dobronamernim vedenjem, zatrejo in uničijo samostojnost in avtonomijo pri stanovalcih. Na drugi strani pa sodobni negovalec ob upoštevanju integritete, strokovnosti in empatije gradi odnos do stanovalcev, pri katerih upošteva telo, dušo in duha.

  Trendi kažejo na veliko verjetnost, da bomo tudi sami v starosti odvisni od pomoči drugih. Kako bomo doživljali in se soočali z lastno nemočjo? Kaj bo pomenila naša odvisnost za ljudi, ki bodo skrbeli za nas?

  Ciljne skupine

  Vsi, ki delajo z osebami z demenco.

  Namen

  S pomočjo izkustvene delavnice podoživeti svet ljudi z demenco, njihove temeljne občutke strahu, odvisnosti, agresije, sramu in obrambe. Pri tem bodo udeleženci aktivno soustvarjali vsebino, refleksirali lastna doživljanja in občutenja.

  Število udeležencev

  Ni omejeno.

  Vsebina

  Kakšen je svet, v katerem živijo ljudje z demenco? Psihološko gledano vodi demenca v fazo popolne in usodne odvisnosti, ljudje se znajdejo v situaciji, ki so jo doživeli v otroštvu. Kako so (pre)živeli otroško odvisnost in kako jo preživljajo kot dementni stanovalci različnih ustanov? Avtonomija, javno nastopanje, izražanje, odrasla komunikacija in interakcija razpadejo, teh mehanizmov ljudje z demenco v vsakdanjem življenju ne morejo več  uporabljati. Kaj jim preostane, kako se lahko izrazijo?

  Ljudje z demenco lahko živijo srečno in kakovostno življenje, če vzpostavijo odnos s čutečo ter spoštljivo osebo. V primeru, ko so okolje in odnosi primerni ter se ustrezno prilagajajo človeku z demenco, demenca sama po sebi ne pomeni nujno velike nesreče.

  Časovni obseg

  7 pedagoških ur.

  Nasilje v negi

  Nasilje je zloraba moči. Pri delu s stanovalci v domovih za starejše za opisuje način dela: »Jaz že vem, kaj je dobro zate«.

  Izhodišča

  Osrednjo vlogo v domovih s pretežno medicinsko usmeritvijo imajo strokovnjaki, ki uporabnikom ponudijo razpoložljive oblike pomoči v domu oziroma paket storitev, ki je oblikovan po strokovno najboljših rešitvah, zlasti pa le-ta temelji na predpostavki, da stari ljudje v domu potrebujejo pomoč, ker so bolni, nesamostojni in nesposobni izražati svoje mnenje.

  Delo medicinskega kadra je v domovih podvrženo rutini, ki jo zahtevajo natančna medicinska opravila in naloge posameznih medicinskih profilov. Kako spremeniti utečeno prakso?

  Ciljne skupine

  Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše in posebnih socialnih zavodov.

  Namen

  Predstaviti delo v domovih skozi različne operacije delovnega procesa, poiskati metode in tehnike dela, ki so za uporabnika prijazne, na drugi strani izluščiti metode in pristope, ki jih lahko imenujemo nasilje nad uporabnikom. Med delovnim procesom prihaja tudi pri medicinskem kadru do frustracij.

  Cilj programa je opozoriti sodelavce na različne vrste nasilja, do katerega pogosto prihaja, ker se želi starostnike oz. uporabnike zaščititi, s tem pa se jim krati svoboda in osebna integriteta. Kje je zdrava meja?

  Število udeležencev

  Ni omejeno.

  Vsebina

  V programu je podan zgodovinski razvoj institucionalega varstva v Sloveniji, poiščejo se značilnosti medicinskega modela in socialnega modela ter pozitivne in negativne značilnosti tako enega kot drugega. Slušatelji dobijo nov pogled na potrebe uporabnika, le-te potrebe spoznajo za realne in na drugi strani rešujejo lastno frustracijo. Začrta se meja med opravljeno storitvijo in izvajanjem nasilja. Ali je res potrebno izvesti vse medicinske procese in na kakšen način?

  Časovni obseg

  7 pedagoških ur.

  Coaching

  Skupinski coaching za direktorje in vodilne

  Skupinski coaching za direktorje in vodilne vodi ddr. Silvia Dirnberger Puchner.

  Namen

  Pri skupinskem coachingu se zberejo vodilni, ki se želijo učinkovito soočati z izzivi pri vodenju in povečati svojo uspešnost pri tem. Udeleženci se učijo na svojih primerih in na primerih drug drugega.

  Ciljna skupina

  Direktorji in vodilni v socialno varstvenih ustanovah

  Način izvedbe

  Srečanja trajajo 2 polni uri in potekajo on-line (preko spletnega orodja Zoom).

  Coaching skupina ni zaprtega tipa, kar pomeni, da se bo skupina oblikovala za vsak razpisan termin znova, glede na izražen interes in vrstni red prijav.

  Število udeležencev

  10

  Izvajalka

  Ddr. Silvia Dirnberger Puchner

  Prijava

  Zainteresirani za sodelovanje v on-line coachingu nam pošljite svoj interes. Ta prijava je neobvezujoča, saj vas bomo na podlagi vašega izraženega interesa uvrstili na seznam in vas obveščali o vsakem prostem terminu.

  Coaching skupina je omejena, zato bomo upoštevali vrstni red prijav.

  Prijava na konkretni termin je obvezujoča. Odjava je možna najmanj 1 teden pred načrtovanim terminom. Če posameznik ne poskrbi za nadomestnega udeleženca v primeru odsotnosti, je dolžen plačati celotno ceno.

  Termini

  Termine določamo sproti skozi leto. Ob vsakem prostem terminu pošljemo obvestilo vsem na seznamu zainteresiranih.

  Občuti. Razmišljaj. Spoznaj.

  Izkustveno doživetje vzpostavljanja avtonomije in opolnomočenja tima (učenje ogrodja za razvoj tima)

  Izkustveno doživetje v objemu narave lahko vodstvenemu timu predstavlja impulz za nov zagon.

  Izhodišče

  Pri mnogih domovih za starejše, ki so se v preteklih letih intenzivno izobraževali za model Kultura usklajenih odnosov in so naredili že pomembne razvojne korake, je epidemija povzročila vrnitev v prejšnja stanja organiziranosti in delovanja.

  Vodstveni timi, ki so delovali povezano, zavzeto in ciljno usmerjeno, so izgubili naboj in motivacijo. Potrebujejo ponovni razmislek, kako naprej. Izkustveno doživetje v objemu narave je lahko impulz za nov zagon.

  Namen

  • praktično učenje metode oz. ogrodja za vzpostavljanje avtonomije in razvoja timov (vodstvenega in drugih),
  • priložnost za sprostitev in zbliževanje vodstvenega tima,
  • priložnost za iskanje čustvenih in motivacijskih sinergij med člani vodstvenega tima,
  • priložnost za osebnostno rast vodstvenega tima,
  • možnost neposrednega prenosa spoznanj o načinu vzpostavljanja avtonomije in opolnomočenja tima v prakso.

  Način izvedbe

  Dogodek poteka v naravi, kjer vsi udeleženci tudi prenočujejo in je preplet izkustvenega učenja in neformalnega druženja vodstvenega tima ustanove.

  Ciljna skupina

  Razširjen vodstveni tim

  Časovni obseg

  4 dni.

  • 1. dan udeleženci prispejo na Hvar v popoldanskih urah, namestitev, predstavitev programa dela in skupna večerja.
  • 2. in 3. dan: program, vmes kosilo, prosti čas, zvečer skupna večerja.
  • 4. dan: odhod po zajtrku.

  Obseg programa v obliki predavanja in delavniškega dela je 7 pedagoških ur na dan (2. in 3. dan).

  Število udeležencev

  Do 10.

  Izvajalci

  • Eva Imperl, univ. dipl. psih.
  • Tanja Imperl, univ. dipl. soc.
  • Franci Imperl, univ. dipl. psih.

  Termina

  Na voljo sta dva termina:

  • 30. maj – 2. junij 2021
  • 2. junij – 5. junij 2021

  Kraj

  Hvar, Hrvaška

  Nastanitev v dveh hišah na samem neposredno ob morju. Spanje v dvoposteljnih sobah s skupno kopalnico v vsaki od hiš.

  Preprečimo izgorelost: spoprijemanje s stresom

  Spoznavanje tehnik za preventivo, s pomočjo katerih lahko oseba vzpostavi osebno ravnovesje.

  Izhodišče

  Izgorelost je reakcija človeške psihe na trajne pretirane zahteve sodobnega sveta, previsoka pričakovanja lastne uspešnosti, izkušnje neuspeha in kronične preobremenitve. Nastane zahrbtno, ko oseba v stalnem stresu zanemarja svoje osebne potrebe. Rezultat je viden na fizični, čustveni in duševni ravni.

  Izgorelost se pogosto kaže v obliki izčrpanosti, depresije, motenj spanja, želodčnih težav in drugih fizičnih motenj. Nadaljnji simptomi so izraziti občutki krivde in strah pred neuspehom. Oseba ima občutek, da izgublja nadzor nad svojim okoljem in se vedno bolj umika.

  Skrb zase je pomembna preventiva pred izgorelostjo.

  Cilj

  Spoznati in preizkusiti najpomembnejše in najučinkovitejše znanstveno utemeljene tehnike za preventivo, s pomočjo katerih lahko oseba vzpostavi osebno ravnovesje.

  Način izvedbe

  Preplet predavanj in vaj učenja preventivnih tehnik, vključno s sprostitvenimi vajami, kot so avtogeni trening, sproščanje mišic po Jakobsonu, dihalne vaje, meditacija itd. bodo potekala v sproščujočem okolju, neposredno ob morju.

  Ciljna skupina

  Vsi, ki želijo okrepiti svojo odpornost na stres in se naučiti različnih sprostitvenih tehnik.

  Časovni obseg

  Možen je 4 ali 5 dnevni program.

  • 1. dan: udeleženci prispejo na Hvar v popoldanskih urah, namestitev, predstavitev programa dela in skupna večerja.
  • 2., 3., (4.) dan: program dopoldan (9:30 do 12:30), popoldan (15:30 – 18:30), vmes kosilo, prosti čas, zvečer skupna večerja.
  • Zadnji dan (4. ali 5.): odhod po zajtrku.

  Obseg strokovnega programa:

  • 4 dnevni program ima 14 pedagoških ur
  • 5 dnevni program 21 pedagoških ur.

  Število udeležencev

  Do 10.

  Izvajalka

  Katijana Harašić, dipl. med. sestra, burnout terapevtka in coach

  Termina

  Na voljo sta dva termina:

  • 26. – 30. junij 2021 (v primeru 5-dnevnega programa) oz. 27. – 30. junij 2021 (v primeru 4-dnevnega programa)
  • 30. junij – 4. julij 2021 (v primeru 5-dnevnega programa oz. 30. junij – 3. julij 2021 (v primeru 4-dnevnega programa)

  Kraj

  Hvar, Hrvaška

  Nastanitev v dveh hišah na samem neposredno ob morju. Spanje v dvoposteljnih sobah s skupno kopalnico v vsaki od hiš.

  E-Qalin

  Na tem mestu si lahko preberete osnovne informacije o modelu E-Qalin, ki je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v domovih za starejše (E-Qalin/A), varstveno delovnih centrih in socialno varstvenih zavodih za usposabljanje (E-Qalin/B), izvajalcih pomoči na domu (E-Qalin/C) in na centrih za socialno delo (E-Qalin/D). Prav tako tu najdete seznam in opise obveznih ter dodatnih E-Qalin izobraževanj s prijavnicami.

   

  Splošne informacije o E-Qalinu

  E-Qalin (European quality – improving learning) je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v domovih za starejše (E-Qalin/A), varstveno delovnih centrih in socialno varstvenih zavodih za usposabljanje (E-Qalin/B),
  izvajalcih pomoči na domu (E-Qalin/C) in na centrih za socialno delo (E-Qalin/D), katerega razvoj je v okviru sklada Leonardo da Vinci podprla Evropska skupnost.

  Model E-Qalin/A je razvijala ekspertna skupina, v kateri so sodelovali strokovnjaki za upravljanje s kakovostjo, izobraževalne ustanove, direktorji in drugi vodilni kadri iz domov za starejše, zastopniki poklicnih združenj, ustanovitelji domov in uporabniki. Sodelujoče organizacije ali posamezniki so bili iz Avstrije, Slovenije, Italije, Nemčije, Luksemburga in Nizozemske. Na podoben način sta ob mednarodnem sodelovanju nastala branžni varianti E-Qalin/B in E-Qalin/C, medtem ko smo E-Qalin/D razvili samo v Sloveniji.

  Aktivni partner za E-Qalin v Sloveniji je FIRIS IMPERL d.o.o.

  Sistem upravljanja s kakovostjo oz. doseganja poslovne odličnosti vključuje strukture, procese in rezultate ustanove. Kakovost vseh treh področij se preverja s pomočjo samoocenjevanja (Self Assessment). Za E-Qalin je značilno, da je naravnan operativno, zajema vse hierarhične ravni v organizaciji in pospešuje aktivno vključevanje zaposlenih. V ta namen so pripravljena tri izobraževanja, ki so povezana z modelom E-Qalin: Izobraževanje za procesne vodje, Izobraževanje za moderatorje in Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese.

  Predvideni učinki upravljanja kakovosti po E-Qalinu so predvsem: boljša kakovost storitev za uporabnike, večja motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih, pomoč vodstvom ter zaposlenim v ustanovah pri zagotavljanju in izpopolnjevanju kakovostnih storitev, nacionalna ter mednarodna primerljivost ustanov in certificiranje specifične dejavnosti ter blagovni znak.

  Uvedba sistema za obvladovanje kakovosti naj bi bila v pomoč in podporo tako zaposlenim kot tudi njihovim strankam oz. uporabnikom.

  Kaj je E-Qalin

  E-Qalin (European quality-improving learning) je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v ustanovah socialnega varstva, katerega razvoj je v okviru sklada Leonardo da Vinci podprla Evropska skupnost. Nastal je zaradi zahteve razvoja sodobne družbe, socialne politike in sistema socialnega varstva. Njegov nastanek so pogojevale zahteve razvoja socialno varstvenih organizacij, njihove potrebe po standardih kakovosti in po specifičnem modelu obvladovanja kakovosti, ki bi bil nacionalno in evropsko priznan.

  Model je prilagojen 4 branžam:

  • domovom za starejše (E-Qalin/A),
  • varstveno delovnim centrom in socialno varstvenim zavodom za usposabljanje (E-Qalin/B),
  • izvajalcem pomoči na domu (E-Qalin/C) in
  • centrom za socialno delo (E-Qalin/D).

  Model E-Qalin/A je razvijala ekspertna skupina, v kateri so sodelovali strokovnjaki za upravljanje s kakovostjo, izobraževalne ustanove, direktorji in drugi vodilni kadri iz domov za starejše, zastopniki poklicnih združenj, ustanovitelji domov in uporabniki. Sodelujoče organizacije ali posamezniki so bili iz Avstrije, Slovenije, Italije, Nemčije, Luksemburga in Nizozemske. Model je v pilotni fazi preizkusilo 29 domov za starejše iz Avstrije, Nemčije, Italije, Luksemburga in Slovenije, na osnovi česar je bila opravljena evalvacija ter oblikovana dokončna varianta za domove starejših. Na podoben način sta ob mednarodnem sodelovanju nastala branžni varianti E-Qalin/B in E-Qalin/C, medtem ko smo E-Qalin/D razvili samo v Sloveniji.

  Aktivni partner za E-Qalin v Sloveniji je FIRIS IMPERL d.o.o.

  Sistem upravljanja s kakovostjo oz. doseganja poslovne odličnosti vključuje strukture, procese in rezultate ustanove. Kakovost vseh treh področij se preverja s pomočjo samoocenjevanja (Self Assessment).

  Za E-Qalin je značilno, da je naravnan operativno, zajema vse hierarhične ravni v organizaciji in pospešuje aktivno vključevanje zaposlenih. V ta namen so pripravljena tri izobraževanja, ki so povezana z modelom E-Qalin:

  • Izobraževanje za procesne vodje,
  • Izobraževanje za moderatorje in
  • Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese.

  Predvideni učinki upravljanja kakovosti po E-Qalinu so predvsem:

  • boljša kakovost storitev za uporabnike,
  • večja motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih,
  • pomoč vodstvu ter zaposlenim v ustanovah pri zagotavljanju in izpopolnjevanju kakovostnih storitev,
  • nacionalna ter mednarodna primerljivost ustanov in
  • certificiranje specifične dejavnosti ter blagovni znak.

  Model E-Qalin je trenutno razširjen v naslednjih državah:

  • Avstrija
  • Češka
  • Francija
  • Hrvaška
  • Italija
  • Nemčija
  • Luksemburg
  • Slovenija
  • Velika Britanija

  Časovnica - razvoj

  2004
  • Začetek projekt “Razvoj modela E-Qalin”
  2005
  • 1. Evropski kongres E-Qalin (Dunaj)
  2006
  • Začetek izobraževanja svetovalcev E-Qalin
  2007
  • Konec projekta “Razvoj modela E-Qalin”
  • Zaključek izobraževanja svetovalcev E-Qalin
  2008
  • Ustanovitev organizacije E-Qalin GmbH
  • Projekt “Prilagoditev modela ustanovam za osebe z motnjami v duševnem raju – E-Qalin/B”
  • Začetek projekta “E-Qalin Transfer” (prenos modela v Francijo in Veliko Britanijo, vzpostavitev zunanje presoje in certifikacije, izobraževanje zunanjih presojevalcev E-Qalin)
  2009
  • Začetek projekta “Prilagoditev modela ambulantnim službam – E-Qalin/C”
  • Začetek projekta “Prilagoditev modela E-Qalin centrom za socialno delo – E-Qalin/D”
  2010
  • Zaključek projekta “Prilagoditev modela ambulantnim službam – E-Qalin/C”
  • Zaključek projekta “Prilagoditev modela E-Qalin centrom za socialno delo – E-Qalin/D”
  • Zaključek projekta “E-Qalin Transfer” (prenos modela v Francijo in Veliko Britanijo, vzpostavitev zunanje presoje in certifikacije, izobraževanje zunanjih presojevalcev E-Qalin)
  2011
  • Razširitev E-Qalina na Hrvaško
  2012
  • Prve certifikacije

  Pregled pomembnih prednosti modela upravljanja kakovosti E-Qalin

  Značilnost Prednost
  • Branžno specifičen model upravljanja kakovosti
  • Usmerjenost na branžno specifične kriterije oz. procesna področja
  • Transparentnost kriterijev kakovosti
  • Primerljivost in preverljivost
  • Stalen proces učenja
  • Stalno izboljševanje kakovosti
  • Povečevanje profesionalnosti in privlačnosti delodajalca
  • Pozitiven učinek na ugled organizacije in njeno poslovanje
  • Samoocenjevanje
  • Zbiranje in uvajanje ukrepov izboljšav, ozaveščanje o kakovosti in odgovornosti, sprejemanje sprememb – »izvedbena zagretost«
  • Vključevanje zaposlenih in uporabnikov v vseh korakih razvoja
  • Večja ozaveščenost in identifikacija z organizacijo ter dvig motivacije zaposlenih
  • Povzetek vseh bistvenih struktur, procesov in rezultatov v organizacijah znotraj vsake branže
  • V enaki meri so upoštevani interesi uporabnikov in zaposlenih
  • Specifične vsebine usposabljanja za izvajalce iz različnih branž
  • E-Qalin usposabljanja so zasnovana specifično za domove za starejše, izvajalce pomoči na domu, organizacije za osebe z motnjami v duševnem razvoju in centre za socialno delo ter upoštevajo različnost storitev in zahtev
  • Prilagojen specifičnostim posameznih dežel
  • Upoštevanje kulturnih, etičnih in pravnih danosti
  • Mednarodno veljaven kriteriji kakovosti
  • Mednarodna primerljivost
  • Odprt za različna vodila in filozofije organizacije oz. ustanovitelja
  • Zaradi sprejemljivosti, praktične potrditve in možnosti identificiranja se lahko takoj vključi v delovni vsakdanjik

  E-QALIN GmbH - Evropsko združenje E-Qalin

  E-Qalin partnerji

  Po triletnem projektu izdelave modela E-Qalin (2004 – 2007) je bila 21. januarja 2008 na Dunaju ustanovljena neprofitna družba »E-Qalin GmbH«. Njen namen je nadaljnji razvoj modela upravljanja kakovosti E-Qalin. Ustanovni družabniki so aktivni partnerji iz petih evropskih držav, ki so bili soavtorji in glavni nosilci projekta E-Qalin:

  • Avstrija (IBG)
  • Luksemburg (E.D.E. European Association for Directors of residential care homes for elderly a.S.b.L.)
  • Nemčija (Andragogik konkret e.V.)
  • Italija (Emme&erre S.p.A.)
  • Slovenija (FIRIS Imperl d.o.o.) in
  • Avstrija (Dachverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs)

  Sedež družbe »E-Qalin GmbH« je v Salzburgu v Avstriji.

  Naloga družbe »E-Qalin GmbH« je aktualizacija modela upravljanja kakovosti E-Qalin skladno z družbenimi spremembami in trendi razvoja socialnih ustanov.

  Povezava na E-Qalin GMBH >>>

  Ustanove z mednarodnim certifikatom z E-Qalin1

  DU Šmarje pri Jelšah
  VDC Zagorje
  DSO Tezno
  CUDV Dolfke Boštjančič
  KDS PE DS Slovenj Gradec
  Dom Tisje
  CS Zimzelen
  DSO Lendava
  CUDV Dobrna
  DU Postojna
  DU Poljčane
  DUO Impoljca
  DSO Ljubljana Šiška
  Dom počitka Mengeš
  Dom Nine Pokorn Grmovje
  VDC Tončke Hočevar
  VDC Polž

   

   

  1 Ustanova prejme certifikat na osnovi zunanje presoje, ki jo izvede presojevalska organizacija Bureau Veritas. Certifikat je mednaroden, njegova veljavnost je 3 leta.

  Ustanove kakovosti na osnovi samoocene z E-Qalin2

  DUO Impoljca (2012-2015)
  Dom upokojencev Sevnica (2012-2015)
  Dom upokojencev Brežice (2012-2015)
  Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu (2012-2015)
  VDC Murska Sobota (2012-2015)
  Dom Nine Pokorn Grmovje (2013-2016)
  Dom starejših Šentjur (2014-2017)

  2 Potrdilo »Dom kakovosti E-Qalin na osnovi samoocene« lahko dobi ustanova, ki z dokumentacijo izkaže, da je bila v ustanovi izvedena celovita samoocena, da dosega zahtevano stopnjo udeleženosti pri E-Qalinu (v procentu) in predloži predloge izboljšav in seznam prioritet za proces stalnih izboljšav. Veljavnost potrdila: 3 leta.

  Merjenje zadovoljstva

  Standardizirana raziskava merjenja zadovoljstva se je kot merski instrument razvila v okviru modela upravljanja s kakovostjo E-Qalin. Omogoča kvantifikacijo uspešnosti ustanove v treh perspektivah kvalitete: (1) perspektiva uporabnika, (2) perspektiva zaposlenega in (3) perspektiva svojcev oziroma skrbnikov uporabnika ali poslovnih partnerjev (v primeru institucij kot so centri za socialno delo).

  Model raziskave merjenja zadovoljstva je osnovan na merjenju dveh dimenzij: zadovoljstva s posamezno storitvijo in njeno pomembnostjo, ki torej najprej ugotovi stanje zadovoljstva z določeno storitvijo, nato pa poda še informacijo o stopnji doseženih pričakovanj oziroma potreb na tem področju. Manjši kot je razkorak med tema dvema dimenzija, višja je stopnja zadovoljitve potreb posameznika.

  Iz analize nabora vprašanj oziroma trditev, ki sestavljajo merski instrument, organizacija dodatno pridobi še informacije o njenih šibkih in močnih področjih ter možnostih za izboljšave in razvoj. Da pa bi lahko spremljala učinek uvedenih sprememb in izboljšav v organizaciji, je na voljo tudi prikaz trendov spreminjanja določenega področja. Hkrati rezultati analize omogočajo tudi uporabo posameznih kazalnikov kot mer uspešnosti. Analiza je torej visoko strokovna in temelji na naprednih statističnih in analitičnih znanjih.

  Organizacija, ki se vključi v standardizirano merjenje zadovoljstva, pred merjenjem prejme s strani izvajalca, ki je hkrati tudi imetnik avtorskih pravic, vprašalnik, prilagojen specifikam tovrstnih socialnih ustanov, ter navodila za izvajanje merjenja. Iz zbranih podatkov s pomočjo vprašalnika prejme organizacija osnovno individualno analizo OA©, nato pa še primerjalno letno analizo vseh vključenih primerljivih ustanov SPLA©, s čimer pridobi dvoje informacij: spremljanje trendov individualnih rezultatov in podrobnejši vpogled v nekatera področja zadovoljstva ter primerjavo lastne organizacije z drugimi vključenimi primerljivimi organizacijami, s čimer umešča individualne rezultate v širši kontekst ter tako predstavlja osnovo za učinkovito določanje ciljev, izpostavitev prednosti organizacije pred drugimi ter odkrivanje področij, ki se v primerjavi z drugimi organizacijami izkažejo za bolj problematična. Skupaj dajeta raziskavi podlago za sprejemanje ukrepov, postavljanje prioritet pri izboljšavah storitev.

  Merski instrument je prilagojen instituciji glede na storitve, ki jih izvaja. V standardizirano merjenje zadovoljstva so tako vključene naslednje vrste socialnih institucij: domovi za ostarele, centri za socialno delo, varstveno delovni centri in zavodi za usposabljanje; merjenje pa se izvaja izvaja tudi med uporabniki pomoči na domu, ne glede na to katera ustanova je izvajalec te storitve. V preteklem letu se je v standardizirano merjenje zadovoljstva vključilo preko 60 različnih organizacij.

  Izvajalec standardiziranega merjenja zadovoljstva se zavezuje k visokim etičnim standardom pri zagotavljanju anonimnosti tako na nivoju organizacij kakor tudi na nivoju vsakega vključenega posameznika.

  Upoštevajoč spreminjanje relevantnosti delovnih področij, v katerih potekajo delovni procesi z modelom E-Qalin, se standardizirano merjenje zadovoljstva razvija še naprej. Prav tako je v merjenje zadovoljstva vključenih vedno več organizacij.

  Za več informacij v zvezi z vključitvijo v standardizirano merjenje zadovoljstva se obrnite na jana@skupina-fabrika.com.

  Fabrika >>>

   

  Aplikacija mapp

  Aplikacija MAPP je zasnovana za celovito vodenje in upravljanje procesa samoocenjevanja institucij po modelu kakovosti E-Qalin v vseh fazah ocenjevalnega obdobja. Vsem udeležencem, ki so v ta proces vključeni, omogoča, da dostopajo do vsebin, ki so za proces relevantne s svojim uporabniškim imenom in geslom. Vodstvenemu kadru ter ostalim zaposlenim predstavlja pomoč pri zagotavljanju ter izpolnjevanju obveznosti, ki si jih po modelu E-Qalin ustanove zastavijo za zagotavljanje kakovostnih storitev, saj na enem mestu omogoča osrednji skupini pregledovanje in odločanje o vzpostavitvi sprememb, prav tako pa je v veliko pomoč pri izvedbi presoje za certificiranje.

  Mapp smo skupaj s podjetjem FIRIS Imperl d.o.o. ter s pilotnimi organizacijami zasnovali kot uporabniku prijazno aplikacijo, pri čemer smo sledili načelom učinkovitosti, enostavnosti ter praktičnosti. Pri zasnovi smo upoštevali posodobljene načine vodenja dokumentacije, spremljanja aktivnosti ter samoocenjevanja, prav tako pa smo velik poudarek namenili tudi certificiranju, ki je s pomočjo Mappa postalo prijazno tako do presojevalcev kot do samih organizacij. S pomočjo Mappa je tako možno spremljati ter ocenjevati kriterije in kazalnike, upravljati s projekti, ki potekajo v vaši ustanovi, spremljati delo zaposlenih ter delo samoocenjevalnih skupin, kar skupno vodi do celostnega upravljanja s kakovostjo po modelu E-Qalin.

  Za delo z aplikacijo je potrebna le delujoča povezava do interneta in posodobljeni spletni brskalnik. Organizacija prejme individualizirano povezavo do aplikacije, pri čemer je organizacija edina, ki ima dostop do podatkov na strežniku.

  E-Qalin izobraževanja

  Obvezna izobraževanja

  Izobraževanje za procesne vodje

  Procesni vodje so osrednje osebe, ki so odgovorne za uvajanje E-Qalina v ustanovi. Zato je njihovo usposabljanje usmerjeno tako na vsebino modela kot tudi na neposredno izvajanje. Ustanova brez procesnih vodij modela E-Qalin ne more in ne sme izvajati.

  Mnenje

  Menim, da sem z izobraževalnim programom za procesne vodje dobila vse, kar moram kot direktorica »osvojiti« v modelu E-Qalin. Priznam, da je bilo ob zaključku prvega sklopa izobraževanje kar nekaj meglenih vtisov, ampak v drugem sklopu se je ta »megla« razblinila. Dobili smo jasno predstavo, kje in kako začeti, kako sestaviti skupine itd., kar pa me najbolj veseli, spoznali smo, koliko koristnih informacij za naše delo, za razvoj in izboljšave dobimo s pomočjo E-Qalina od naših zaposlenih. To spoznanje me je od vsega najbolj navdušilo.V izobraževalnem programu sem tudi spoznala, da je pri E-Qalinu potrebno vložiti precej časa in dela, imam pa občutek, da se vložek ob predpostavki, da E-Qalin postane način dela in življenja v domu, večkratno povrne.

  Kristina Kampuš
  Pegazov dom Rogaška Slatina

  Mnenje

  Izobraževalni program za procesne vodje modela kakovosti E-Qalin je bil zelo dobro pripravljen. Ob obširni literaturi in podani teoriji sem hitro dojel koncept E-Qalina in njegove prednosti v praksi. Všeč mi je bilo, da smo teorijo lahko preizkusili tudi na konkretnih primerih pri samih vajah oziroma na delavnicah. Kot zelo pozitivno bi ocenil tudi delo v manjših skupinah ter programsko podporo sistema E-Qalin.˝

  Črtomir Rosić
  ZUDV Dornava

  Mnenje

  Izjemna pohvala izobraževalnem programu za procesne vodje. Skozi program sem kot direktorica centra za socialno delo dejansko prepoznala veliko uporabnost modela E-Qalin kot sodobnega, inovativnega, dinamičnega in strukturiranega sistema upravljanja s kakovostjo v našem javnem zavodu.

  Zasnovan je razvojno in na načelu stalnega izboljševanja z udeležbo vseh pomembnih akterjev tako naših uporabnikov kot tudi zaposlenih in lokalnega okolja. Izobraževanje je bilo naravnano praktično z aktivnim sodelovanjem vseh sodelujočih, vso pridobljeno znanje smo lahko preverjali skozi konkretne situacije. Ob našem vsakdanjem delu z uporabniki ter v organiziranosti našega dela dnevno opažamo določene stvari, katere bi bilo potrebno spremeniti ali morda samo nadgraditi, da bi lahko delali še boljše, bolj učinkovito in uspešno, pa se pogosto strukturirano in celostno zaradi različnih razlogov ne lotimo uvajanja sprememb. Model E-Qalin je model in sistem, ki nam pri tem lahko koristi in pomaga.

  Marina Novak Rabzelj
  Direktorica CSD Krško

  Mnenje

  Nekako z mešanimi občutki in  velikim veseljem smo se odpravili na izobraževanje za procesne vodje. Sprva sem imela veliko pomislekov, saj so me v službi določili za vodjo kakovosti. Vendar skozi čudovita predavanj sem spoznala, da je E-Qalin fantastična stvar, saj zelo pripomore k izboljšanju delovnih procesov. Predavanja so bila sproščena, všeč mi je bilo, da smo ves čas sodelovali in lahko postavljali vprašanja, pa tudi če so bila še tako neumna. g. Franci se je resnično trudil pomagati nam razumeti E-Qalin, predvsem mi je všeč njegova odkritosrčnost, saj je to glavno vodilo E-Qalina in bi tudi moralo biti vodilo vsem, ki se tega udeležujejo.

  Mojca Lipnik
  Dom pod Gorco, Maribor

  Namen

  Udeležence seznaniti:

  • s poslovnikom E-Qalin in jih usposobiti za njegovo uporabo,
  • z načinom uvajanja modela E-Qalin in jih usposobiti, da ga bodo znali prilagoditi svojim specifičnim potrebam,
  • s podlagami za odločanje pri izboru področja ocenjevanja za samoocenjevanje v svoji ustanovi,
  • s postopki samoocenjevanja,
  • z instrumenti in postopki anketiranja ter merjenja zadovoljstva uporabnikov, svojcev (pri E-Qalin/A in E-Qalin/B), zaposlenih ter jih usposobiti za izvedbo anketiranja po prvem seminarju,
  • s software-om za E-Qalin in jih usposobiti za njegovo uporabo,
  • s pomenom načrtovanja izboljšav in njihovimi projektnimi izvedbami.

  Ciljne skupine

  Za procesne vodje se morajo usposobiti dva do trije predstavniki ustanove (v primeru večje organizacije z več lokacij izvajanja programa tudi štirje ali več), med katerimi mora biti obvezno direktor ustanove, drugi dve osebi pa morata biti najpomembnejša vodstvena delavca, v domovih za starejše sta to običajno vodja zdravstvene nege in socialni delavec.

  Vsebina

  • Predstavitev projekta E-Qalin
  • Predstavitev modela E-Qalin
  • Struktura poslovnika E-Qalin
  • Informacija o procesu uvajanja modela E-Qalin vključno s terminskim načrtom
  • Interno vodenje in izvajanje projekta/funkcije/projektni tim/načrtovanje/komunikacija
  • Izbira kriterijev in kazalnikov za posamezne faze samoocenjevanja
  • Vsebina in organizacija samoocenjevanja
  • Delovanje skupine za razvoj
  • Priprava dokumentacije za kriterije in kazalnike
  • Uvedba: anketa/merjenje zadovoljstva
  • Predstavitev software-a za E-Qalin
  • Načrtovanje in projektno izvajanje izboljšav/sprememb
  • Izvedba predstavitve E-Qalina (kick off) na nivoju ustanove
  • Izvedba zaključne prireditve po vsaki fazi samoocenjevanja

  Časovni obseg programa

  Izobraževanje za procesne vodje se izvaja v obsegu dveh tridnevnih izobraževalnih sklopov. Časovni obseg celotnega izobraževalnega programa je 48 pedagoških ur.

  Obveznosti udeležencev

  Udeleženec se mora udeležiti obeh terminov izobraževanja. Obvezno je sodelovanje pri delu v skupinah in delavnicah.

  Število udeležencev

  Do 20.

  Izobraževalca

  • Franc Imperl, univ. dipl. psiholog, izobraževalec za E-Qalin
  • Tanja Imperl, univ. dipl. sociologinja, izobraževalka za E-Qalin

  Termini in kraji seminarjev

  1. termin: 5. – 7. maj 2021, Hotel Laguna, Strunjan
  2. termin: 19. – 21. maj 2021, Hotel Astoria, Bled

  Verifikacija programa

  Izobraževanje bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

  Izobraževanje za moderatorje

  Učinkovita in kakovostna ustanova mora biti usmerjena k uporabniku. Kako uspešna je pri tem, je odvisno od kakovosti vsakodnevnega dela vseh zaposlenih. Pri tem so pomembni vsi delavci, ki za dobro delo potrebujejo tudi dobro organizirane in vodene (moderirane) delovne skupine (time). V modelu upravljanja s kakovostjo E-Qalin je to še posebej pomembno. Le z dobro usposobljenimi moderatorji je mogoče doseči učinkovito sodelovanje vseh zaposlenih v skupinah za kakovost in v »delavnicah« za kakovost.

  Mnenje

  Izobraževanje za moderatorje je bil intenzivna izkušnja sodelovanja in učenja v skupini. Teoretičnim predstavitvam principov moderiranja je sledilo dobro načrtovano in po zahtevnosti stopnjevano skupinsko delo, kjer je bil vsak udeleženec aktiven. Na svoji koži smo preživljali različne situacije in zaplete pri moderiranju in ob tem tudi spoznavali sebe. Izobraževanje je v celoti uresničilo moja pričakovanja in rada se spominjam doživetega.

  Maja Štante Vouk

  Mnenje

  S programom sem pridobila vpogled v filozofijo E-Qalina, ki temelji na spoštovanju in priznavanju pomembnosti vseh, poslušanju, upoštevanju in dobri komunikaciji z namenom dviga kakovosti življenja uporabnikov naših storitev, delavcev ter širše. Naučila sem se usmerjati pogovor skupine, prisluhniti, povzemati in razjasnjevati mnenja, spodbuditi tihe člane in motivirati k izražanju predlogov, vse skupaj pa doprinese k boljšim odnosom, učinkovitejši komunikaciji in trudu vsakogar k doprinosu v organizaciji do skupnega cilja. Znanja so prav tako uporabna doma kot drugod v skupnosti.

  Vesna Hojan
  dipl. fiziot., samostojna svetovalka

  Mnenje

  Na predavanju smo se naučili tehnike moderiranja. Tako smo pridobili nova znanja, katera lahko uporabimo v vsakdanjem življenju. Pri našem poklicu dajejo oporo pri komunikaciji z svojci in stanovalci. Kot vodja ZNO sedaj lažje vodim mesečne sestanke z zaposlenimi, saj imam oporo, ter podajam delavcem možnost komunikacije, izražanje mnenj predlogov in pripomb, ter usmerim delavce, da znajo razmišljati in izražati svoje mnenje.

  Predavanje je bilo zelo zanimivo, pestro, ter predstavljeno na praktičnih primerih.

  Katja Romih
  vodja ZNO, Špesov dom Vojnik

  Namen

  Usposobiti udeležence, da bodo znali oblikovati in uspešno voditi skupine za kakovost, od oblikovanja načrtov do njihove uresničitve.

  • Pri udeležencih skupin za kakovost oblikovati samozavest in občutek varnosti.
  • Usposobiti udeležence za učinkovito reševanje težav, ki lahko nastanejo pri delu skupin za kakovost (npr. napetosti, konflikti …).

  Ciljne skupine

  Seminar je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem domov za starejše, posebnih socialnih zavodov, socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje, varstveno delovnih centrov ter centrov za socialno delo.

  Vsebina

  • Predstavitev modela E-Qalin
  • Predstavitev izvajanja modela E-Qalin
  • Metode in tehnike za učinkovito vodenje skupin za kakovost v okviru E-Qalina
  • Vizualizacija kot pripomoček pri uspešnem delu s skupino
  • Kako zagotoviti uspešno delo v skupini
  • Spodbujanje skupinske aktivnosti in ustvarjalnosti
  • Vloga moderatorja pri reševanju konfliktov
  • Odkrivanje konfliktov in njihovo obvladovanje
  • Konflikti v organizaciji in razvojnih procesih
  • Konflikt kot signal za spremembe
  • Predstavitev software-a za E-Qalin

  Časovni obseg programa

  Izobraževanje za moderatorje se izvaja v obsegu dveh tridnevnih izobraževalnih sklopov. Časovni obseg celotnega izobraževalnega programa je 48 pedagoških ur.

  Obveznosti udeležencev

  Aktivno sodelovanje v skupinah in delavnicah (pri vajah).

  Število udeležencev

  20 – 25

  Izvajalka

  Tanja Imperl, univ. dipl. sociologinja, izobraževalka za E-Qalin

  Termini in kraji seminarjev

  1. termin: 26. – 28. maj 2021, Hotel Paka Velenje
  2. termin: 14. – 16. junij 2021, Hotel Astoria Bled

  Verifikacija programa

  Izobraževanje bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

  Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese

  Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese je bistven dopolnilni, razvojni ter izobraževalni proces v ustanovi, ki želi obvladovati kakovost na vseh delovnih področjih. Program vnaša med delavce kulturo usmerjenosti na uporabnike in osnovna spoznanja o procesih, ki so pri tem bistvenega pomena. Delavcem omogoča bolje razumeti logiko in vsebino upravljanja kakovosti po E-Qalinu, tako da lažje sodelujejo pri njegovem vpeljevanju in izvajanju.

  Mnenje

  Izobraževanje »Naravnanost na uporabnike in procese« je bilo zanimivo tako s strani tem kot s strani predavateljev in njihovega pristopa pri posredovanju vsebin. Najbolj mi je ostal v spominu primer race / zajca (kaj vidiš), ker to velja zlasti v praksi, da na isto stvar zaposleni drugače gledamo. Tudi same delavnice so bile zanimive. Izobraževanje nas je povezalo tudi s sodelavci, saj sem jih videla v drugačni luči, kaj pogrešajo, kaj jim je pri delu z uporabniki dobro.

  Tako izobraževanje, ki temelji na praktičnih delavnicah kot je bilo to pozdravljam in naj bi jih bilo čim več. Skratka zanimivo in pestro.

  Klaudija Makuc
  CUDV Radovljica

  Mnenje

  Za program Naravnanost na uporabnike in procese, ki smo ga v našem zavodu izvedli za tri skupine delavcev po dvajset in katerega sem se tudi sam udeležil, trdim, da je izpolnil vsa moja pričakovanja, pa tudi pričakovanja mojih sodelavcev glede na njihove izjave in navdušenje nad izvedenim programom. Program se  na konkreten način s svojimi vsebinami dotakne dinamike odnosov med delavcem in uporabnikom za konkretno okolje.  Spomnil nas je, da ne pozabimo na vezi, ki se vsakodnevno tkejo med delavcem in uporabnikom in kako pomembno je, da se znamo vživeti v čutenja in razmišljanja naših stanovalcev na način, da bodo te vezi čim bolj trdne in pristne in da bo opravljeno delo kakovostno. Vesel sem konkretne pobude mojih sodelavcev, da izvedemo še četrto srečanje za tiste zaposlene, ki se programa še niso udeležili. To je  dokaz, kako se gradi dobra kultura odnosov med zaposlenimi samimi in do uporabnikov storitev.

  Tomaž Lenart
  direktor Dom Nine Pokorn Grmovje

  Mnenje

  Vaša predavanja so nam osvežila znanje in pokazala kje smo na pravi poti, kje pa se da še kaj popraviti in kakšni načini so za to, da se doseže izboljšanje. Skozi predavanja ste omenili marsikatero zamisel, idejo in predlog, ki sem jih tudi sama imela kot način za izboljšanje delovnega procesa. Če je naš cilj opraviti svoje delo dobro, biti naravnan na stanovalca in njegove potrebe, čutiti obojestransko zadovoljstvo se moramo zelo truditi, da ne zapademo v vsakdanjo rutino dela, ker vsak dan je drugačen in vsak stanovalec tudi. Zahvaljujem se vam za dobra predavanja.

  Vesna Jularić
  varuhinja, DU Postojna

  Namen

  Usposabiti zaposlene v ustanovah za večjo naravnanost na uporabnike in procese.

  Ciljne skupine

  Seminar je namenjen vsem delavcem ustanove.

  Vsebina

  • Predstavitev pojmov in konceptov, povezanih z modelom E-Qalin.
  • Predstavitev modela E-Qalin (uvajanje in izvajanje).
  • Analiza procesov in delo na procesih.
  • Poslanstvo, strukture in odnosi, razčlenjenost ustanove.
  • Temeljno razumevanje vlog in funkcij v ustanovi.
  • Faktorji, funkcija in teorija zaznavanja potreb uporabnikov.
  • Pomen naravnanosti na uporabnike in seznanitev z Demingovim krogom kot orodjem za izbojšave (PDCA/i).
  • Pomen stalnega preverjanja drže oz. delovanja sistema in posameznika v njem (obvladovanje rutinskega dela, oblikovanje kulture obravnavanja napak).
  • Osnovne zakonitosti (značilnosti) načrtovanja in uresničevanja izboljšav.
  • Pomen načrtovanja in uresničevanja projektov izboljšav.

  Časovni obseg programa

  Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese se izvaja v obsegu treh dvodnevnih izobraževalnih sklopov. Časovni obseg celotnega izobraževalnega programa je 36 pedagoških ur.

  Obveznosti udeležencev

  Aktivno sodelovanje v skupinah in delavnicah. Udeleženci dobijo po prvem seminarju nalogo, ki jo morajo opraviti do drugega termina.

  Število udeležencev

  20

  Izvajalka

  Tanja Imperl, univ. dipl. sociologinja, izobraževalka za E-Qalin

  Termini in kraji seminarjev

  Izobraževanje izvajamo v ustanovi na osnovi predhodnega dogovora.

  Verifikacija programa

  Izobraževanje bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

  Dodatna izobraževanja

  Izobraževanje za skrbnike kriterijev in kazalnikov modela E-Qalin

  Na osnovi izkušenj ustanov v preteklih letih izvajanja modela E-Qalin smo prišli do spoznanja, da je potrebno skrbništvo razdeliti med več zaposlenih. Pri tem pa, glede na to, da skrbniki niso deležni nobenega izobraževanja v zvezi z modelom E-Qalin, pogosto prihaja do nerazumevanja in odporov. Cilj izobraževanja je zaposlene (skrbnike) usposobiti za samostojno izvajanje nalog, povezanih s skrbništvom posameznih kriterijev in kazalnikov.

  Izhodišča

  Na osnovi izkušenj ustanov v preteklih letih izvajanja modela E-Qalin smo prišli do spoznanja, da je potrebno skrbništvo razdeliti med več zaposlenih. Pri tem pa, glede na to, da skrbniki niso deležni nobenega izobraževanja v zvezi z modelom E-Qalin, pogosto prihaja do nerazumevanja in odporov. Nekaj ustanov je izrazilo željo po krajšem izobraževanju za skrbnike, ki smo ga pri njih že izpeljali in je bil dobro sprejet.

  Cilj

  Cilj izobraževanja je zaposlene (skrbnike) usposobiti za samostojno izvajanje nalog, povezanih s skrbništvom posameznih kriterijev in kazalnikov.

  Ciljna skupina

  Izobraževanje je namenjeno zaposlenim, ki so ali bodo prevzeli nalogo skrbnika kriterija in/ali kazalnika znotraj modela E-Qalin.

  Časovni obseg

  4 PU

  Izvajalec

  Tomaž Torkar, univ. dipl. psih., izobraževalec za E-Qalin, zunanji presojevalec modela E-Qalin

  Termin in kraj

  Izobraževanje izvedemo pri vas v ustanovi, termin določimo skupaj

  Supervizijska delavnica za moderatorje

  Moderatorji skupin za kakovost (samoocenjevanje) pridobijo pri osnovnem izobraževenju temeljna znanja, potrebna za vodenje teh skupin. Za dobro izvajanje moderiranja pa potrebujejo ustrezne izkušnje in še posebej njihovo analizo. Temu namenu služi supervizijska delavnica za vse moderatorje, ki so že pridobili izkušnje vodenja skupin.

  Izhodišča

  Moderatorji skupin za kakovost (samoocenjevanje) pridobijo pri osnovnem izobraževenju temeljna znanja, potrebna za vodenje teh skupin. Za dobro izvajanje moderiranja pa potrebujejo ustrezne izkušnje in še posebej njihovo analizo. Temu namenu služi supervizijska delavnica za vse moderatorje, ki so že pridobili izkušnje vodenja skupin.

  Cilji

  Poglobitev znanja, izmenjava izkušenj in oblikovanje dobre prakse na področju moderiranja skupin za kakovost.

  Ciljne skupine

  Delavnica je namenjen moderatorjem, ki v ustanovah pri izvajanju modela E-Qalin vodijo skupine za kakovost.

  Število udeležencev

  Neomejeno.

  Vsebina

  Delavnica bo izvedena na osnovi predstavitve in analize konkretnih primerov in problemov v zvezi z moderiranjem skupin za kakovost. Moderatorjem bodo prav tako predstavljena vsa novejša spoznanja izvajanja E-Qalina kot celote in delovanja skupin za kakovost pri tem.

  Ena od tem letošnje supervizije bo tudi poglobitev dela na E-Qalin računalniškem programu.

  Časovni obseg programa

  Delavnica za moderatorje E-Qalin bo izvedena v obsegu 7 pedagoških ur.

  Izvajalca

  • Tanja Imperl, univ. dipl. soc., izobraževalka za E-Qalin
  • Tomaž Torkar, univ. dipl. psih.

  Termin in kraj

  13. oktober 2020

  Posvetovalno srečanje za vodje kakovosti in procesne vodje E-Qalin

  Utečen in ustaljen sistem kakovosti lahko v spremenljivih okoliščinah, ki smo jim bili priča, predstavlja močan faktor varnosti in stabilnosti. Ne gre pa zanikati, da spremenjene okoliščine prinašajo nova  vprašanja.

  Izhodišča in namen

  Utečen in ustaljen sistem kakovosti lahko v spremenljivih okoliščinah, ki smo jim bili priča, predstavlja močan faktor varnosti in stabilnosti. Ne gre pa zanikati, da spremenjene okoliščine prinašajo nova  vprašanja. Ali v času krize res ni »časa in prostora« za kakovost? Kako nadaljevati? Kaj pomeni pavza za zunanjo presojo? Je glede na situacijo možna kakšna prilagoditev?

  S 1. februarjem 2021 se je menjal izvajalec zunanjih presoj za model E-Qalin. Združenje E-Qalin Gmbh je za izvajanje certifikacij v Sloveniji akreditiralo družbo QSocial d.o.o.

  Ob teh spremembah in izzivih FIRIS IMPERL d.o.o., QSocial d.o.o. in Skupina FABRIKA d.o.o. organiziramo posvetovalno srečanje z namenom:

  • Predstavitev strategije podpiranja ustanov z modelom E-Qalin
  • Preveriti, s kakšnimi težavami se ustanove soočajo pri izvajanju modela E-Qalin
  • Kakšne so potrebe E-Qalin ustanov glede podpore pri izvajanju modela E-Qalin
  • Iskanje možnosti nadaljnjega postopanja (katere prilagoditve so možne glede na situacijo)

  Trajanje

  4 pedagoške ure.

  Izvajalci

  • Tanja Imperl, FIRIS IMPERL d.o.o.
  • Tomaž Torkar, FIRIS SKUPNOST
  • Mateja Hauser, QSocial d.o.o.
  • Jana Štrakl, Skupina FABRIKA d.o.o.

  Termin in kraj

  24. maj 2021, Hotel Paka, Velenje

  Konferenca E-Qalin

  Konferenca E-Qalin

  Programska oblika

  Enodnevna konferenca

  Cilj

  Namen vsakoletne enodnevne konference E-Qalin je posredovati informacije o razvoju modela E-Qalin, izmenjati izkušnje in primere dobre prakse uvajanja ter izvajanja modela.

  Število udeležencev

  Ni omejeno.

  Termin

  Konference v 2021 ne bomo organizirali.

  Projekti

  Projekt "Razvoj modela E-Qalin" (European quality-improving learning in residential care homes for the elderly) / 2004 - 2007

  Trajanje projekta: 36 mesecev (oktober 2004 – september 2007)

  Vodenje projekta: IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst

  Aktivni partnerji:

  • Avstrija (IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst)
  • Italija (Emme&erre S.p.A.)
  • Luksemburg (Service RBS A.s.b.l.)
  • Nemčija (Westsächsische Hochschule Zwickau, E.D.E. European Association for Directors of residential care homes for elderly a.S.b.L.)
  • Slovenija (FIRIS IMPERL d.o.o.)

  Cilji projekta: razviti model za obvladovanje kakovosti, prilagojen domovom za starejše, ki bo ustrezal tako zahtevam v praksi, kot tudi vse večjim pričakovanjem stanovalcev, svojcev in zunanjih partnerjev.

  Rezultati projekta: Model E-Qalin je razvila, testirala in ocenila skupina, sestavljena iz uporabnikov, vodij domov za starejše, strokovnjakov za obvladovanje kakovosti in socialno gerontologijo. V pilotni fazi je bilo izvedeno prvo izobraževanje za procesne vodje, nato je več deset domov iz Avstrije, Nemčije, Italije Luksemburga in Slovenije (v Sloveniji so v pilotni fazi sodelovali DSO Črnomelj, DS Lendava, DSO Ljutomer, DU Ptuj, DS Šentjur in DU Šmarje pri Jelšah) v katerih je bilo izvedeno prvo samoocenjevanje, prispevalo k evalvaciji modela E-Qalin. Po opravljeni evalvaciji, ki jo je izvedla Visoka šola v Zwickau (Nemčija), je bila izdelana dokončna oblika Poslovnika E-Qalin.

  Projekt "Prilagoditev modela ustanovam za osebe z motnjami v duševnem razvoju - E-Qalin/B"

  Trajanje projekta: 2006 – 2008

  Vodenje projekta: IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst

  V projektu sodelovali:

  • E.D.E. European Association for Directors of residential care homes for elderly a.S.b.L. – Wilfried Schlüter
  • Lebenshilfe Salzburg gGmbH – Karin Astegger
  • Emme&erre S.p.A. – Kai Leichsenring
  • FIRIS IMPERL d.o.o. – Franc Imperl
  • Pro mente Oberösterreich – Brigitte Danielczyk
  • IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst – Adelheid Bruckmüller, Heidemarie Uttenthaler
  • Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen –  Margarete Salaberger, Stefan Marchewa
  • Evang. Stadtmission Halle – Elke Ronneberger
  • Varstveno delovni center INCE – Peter Svetina

  Cilji projekta: Obstoječi model kakovosti E-Qalin (namenjen domovom za starejše) prilagoditi ustanovam za osebe z motnjami v duševnem razvoju (E-Qalin/B), ki bo upošteval zahteve poklicnega vsakdana in povečane potrebe uporabnikov, svojcev, zaposlenih, ustanoviteljev, zakonodajalcev, torej vseh notranjih in zunanjih sistemskih partnerjev.

  Rezultati projekta: Model E-Qalin za osebe z motnjami v duševnem razvoju je razvil tim, sestavljen iz uporabnikov, strokovnjakov s področja upravljanja kakovosti, predstavnikov ustanov za osebe z motnjami v duševnem razvoju in strokovnjakov za izobraževanje. Razvoj in preizkušanje v pilotnih ustanovah (pilotna faza v štirih državah EU) smo znanstveno evaluirali in za uspešno uvedbo in izvajanje modela E-Qalin prilagodili Poslovnik E-Qalin/B, kjer je razložen model ter njegova uporaba v praksi.

  Projekt »Prilagoditev modela ambulantnim službam – E-Qalin/C«

  Trajanje projekta: 2008 – 2009

  Vodenje projekta: IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst

  V projektu sodelovali:

  • IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst, Avstrija
  • Westsächsische Hochschule Zwickau, Nemčija
  • E.D.E. European Association for Directors of residential care homes for elderly a.S.b.L.
  • Service RBS A.s.b.l., Luksemburg

  Cilji projekta: Obstoječi model kakovosti E-Qalin (namenjen domovom za starejše) prilagoditi izvajalcem pomoči na domu in podobnim ambulantnim oblikam socialno varstvenih storitev.

  Rezultati projekta: Model E-Qalin/C za izvajalce ambulantnih služb pomoči na domu je razvil tim, sestavljen iz strokovnjakov s področja upravljanja kakovosti, predstavnikov izvajalcev ambulantne pomoči na domu in strokovnjakov za izobraževanje. Razvoj in preizkušanje v pilotnih ustanovah (pilotna faza v dveh državah EU) smo znanstveno evaluirali in za uspešno uvedbo in izvajanje modela E-Qalin prilagodili Poslovnik E-Qalin/C, kjer je razložen model ter njegova uporaba v praksi.

  Projekt »Prilagoditev modela centrom za socialno delo – E-Qalin/D«

  Trajanje projekta: oktober – december 2008

  Vodenje projekta: FIRIS IMPERL d.o.o.

  V projektu sodelovali:

  • FIRIS IMPERL d.o.o. – Franc Imperl, Tanja Imperl
  • Skupnost CSD – mag. Darja Kuzmanič Korva
  • Inštitut za socialno varstvo – mag. Barbara Kobal
  • Bojan Pucelj
  • CSD Ljubljana Moste Polje – Marjan Vončina
  • CSD Koper – Marija Perkovič
  • CSD Krško – Marjana Sečen
  • CSD Radovljica – Miloša Kos Ovsenik
  • CSD Ribnica – mag. Majda Vrh
  • CSD Slovenj Gradec – Boža Vitežnik Raj

  Cilji projekta: Obstoječi model kakovosti E-Qalin (namenjen domovom za starejše) prilagoditi centrom za socialno delo (E-Qalin/D).

  Rezultati projekta: Ker organizacij, kot so centri za socialno delo, v Evropi ne poznajo, je projekt prilagoditve modela E-Qalin/D potekal le v Sloveniji s sodelovanjem Skupnosti centrov za socialno delo, direktorjev CSD, Inštitutom RS za socialno varstvo in družbo FIRIS IMPERL d.o.o. kot izobraževalcem modela. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pilotna faza je bila izvedena 7 CSD različne velikosti. Evalvacijo je izvedel Inštitut za socialno varstvo. Prilagodili smo Poslovnik E-Qalin/D.

  Projekt Transfer of Innovations - Prenos izobraževanja za upravljanje s kakovostjo v socialnih ustanovah na Francijo in Veliko Britanijo

  Izvedbo projekta je financirala Evropska komisija.

  GB Bildung und Kultur

  Trajanje projekta: oktober 2008 - september 2010

  Vodenje projekta: E-Qalin GmbH

  Partnerji v projektu:

  • Bureau Veritas Podruznica Ljubljana, SI
  • FIRIS IMPERL d.o.o. , SI
  • Service RBS A.s.b.l., LU
  • European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly E.D.E, LU
  • Emme & erre SpA, IT
  • Dempsey Associations, GB
  • CRP Consulting, FR
  • Westsächsische Hochschule Zwickau, DE
  • Andragogik konkret e.V., DE
  • Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs, AT
  • IBG Institut für Bildung im Gesundheitsdienst GmbH, AT

  Cilji projekta: Glavni cilj projekta je bil prenos koncepta usposabljanja za E-Qalin v Francijo in Združeno kraljestvo ter ustvariti pogoje za nadaljnje širjenje modela (usposabljanje multiplikatorjev izobraževanja, akreditacije, zunanja ocena, transnacionalno pilotno usposabljanje, odnosi z javnostmi), v drugih državah. Že uveljavljeno E-Qalin partnerstvo, ki ga sestavljajo organizacije iz Avstrije, Nemčije, Italije, Luksemburga in Slovenije, je bilo dopolnjeno z novimi partnerskimi organizacijami iz Francije in Velike Britanije. Istočasno je v Sloveniji potekalo vzpostavitev certificiranja in pilotno izobraževanje zunanjih presojevalcev E-Qalin.

  Rezultati projekta: Model E-Qalin/A, vključno s poslovnikom, je bil prilagojen za uporabo v Franciji in Veliki Britaniji. Usposobljeni so bili izobraževalci E-Qalin in procesni vodje E-Qalin v domovih za starejše v Franciji in Veliki Britaniji. Razvit je tudi koncept širjenja modela E-Qalin. V Sloveniji je bil razvit koncept usposabljanja zunanjih presojevalcev E-Qalin in je bilo izvedeno pilotsko testiranje E-Qalin certificiranja v domovih za starejše. Razvite so bile smernice za akreditacijo certifikacijskih organov, ki želijo certificirati E-Qalin.

  Projekt: »Upravljanje kakovosti s ciljno usmerjenimi kazalniki v smeri benchmarkinga v domovih za starejše«

  Trajanje projekta: januar 2009 – november 2010

  logo-progress

  Vodenje projekta: European Centre for Social Welfare Policy and Research, Dunaj

  Partnerji v projektu:

  • E-Qalin GmbH, AT
  • Technische Universität Dortmund, Forschungsgesellschaft für Gerotologie, DE
  • Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen – MDS, DE
  • Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen, DE
  • City University London, UK
  • Vilans Knowledge Centre for Long-Termn Care, Utrecht, NL

  Ozadje projekta: Domovi za starejše se soočajo z velikimi izzivi zaradi spreminjajočih pričakovanj stanovalcev in njihovih svojcev glede kakovosti nege in oskrbe. V preteklosti je bilo veliko pozornosti namenjene strukturam in kakovosti usposabljanja zaposlenih, brez osredotočanja na kakovost življenja, oskrbe in nege. V več državah EU so tako zakonodajalec kot izvajalci storitev vzpostavili ustrezne sisteme in metode  upravljanja kakovosti, da bi omogočili ocenjevanje, merjenje in nenehno izboljševanje delovanja v dolgotrajni oskrbi.

  Cilji in rezultati projekta: Cilj projekta Upravljanje kakovosti, na osnovi k rezultatom usmerjenih kazalnikov, je bil na osnovi izmenjave izkušenj znotraj izbranih držav EU evidentirati, izbrati in validirati k rezultatom usmerjene kazalnike kakovosti. Razen za področje kakovosti nege naj bi imeli prioriteto tudi kazalniki, povezani s kakovostjo življenja. K opredelitvi, merjenju in evalviranju kakovosti v domovih za starejše sodijo tudi gospodarnost, vodenje in socialno področje. V tem sklopu je bil cilj pridobiti izkušnje tako na področju različnih metod dela kot tudi izbora na rezultate usmerjenih kazalnikov v domovih za starejše oz. kako se lahko odgovorne delavce/ke podpre in izpopolni pri delu s kazalniki. V delavnicah ekspertov in uporabnikov kazalnikov so zbirali relevantne kazalnike iz literature kot  tudi dnevne prakse. Na tej osnovi je bil opredeljen in v novembru 2010 v Bruslju zainteresirani javnosti predstavljen katalog kazalnikov. Tako oblikovane kazalnike je možno vključiti v E-Qalin samoocenjevanje.

  Nacionalna poklicna kvalifikacija

  Preberite si o postopkih za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije delovni inštruktor/delovna inštruktorica.

  Mašilo

  Nacionalna poklicna kvalifikacija je poklicna oz. strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

  Sistem poklicnih kvalifikacij je del certifikatnega modela preverjanja in potrjevanja znanja, spretnosti, ravnanj ter veščin za opravljanje delovnih nalog, ki so jih posamezniki pridobili po neformalnih poteh. Na ta način lahko pridobljeno znanje postane ovrednoteno in potrjeno s certifikatom. Po Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah je certifikat javna listina in uradno veljaven dokument, s katerim se v delovnem procesu dokazuje zmožnost opravljanja poklica.

  NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA

  FIRIS IMPERL d.o.o. je izvajalec postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije DELOVNI INŠTRUKTOR/DELOVNA INŠTRUKTORICA.

  Zainteresirani kandidati morajo dokazati poznavanje znanj, navedenih v Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za delovnega inštruktorja/delovno inštruktorico.

  Dokumente, ki ta znanja dokazujejo, kandidat zbere v portfoliju (osebni mapi).

  Tričlanska izpitna komisija na podlagi pregleda portfolij preveri in potrdi doseganje znanj ter spretnosti kandidatov v skladu z zgoraj omenjenim Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti. Komisija lahko kandidatova znanja in veščine potrdi na podlagi dokazil in listin, zbranih v portfoliju. Če komisija ugotovi, da dokazila ne zadoščajo, lahko kandidata povabijo tudi na praktično preverjanje z zagovorom.

  Pogoji za vstop v postopek preverjanja in potrjevanja za pridobitev certifikata:

  • Starost najmanj 18 let.
  • Vsaj srednja poklicna izobrazba (zaključena najmanj triletna srednja poklicna šola).
  • 3 leta delovnih izkušenj, od tega vsaj 1 leto v neposrednega dela z uporabniki socialnovarstvenih storitev.

  Postopek izvajamo enkrat letno.

  Dodatne informacije o postopku potrjevanja in preverjanja znanja za pridobitev NPK delovni inštruktor/delovna inštruktorica in prijava pri svetovalki za NPK:

  Eva Imperl
  041 268 832
  eva@firis-imperl.si

  Strokovne ekskurzije

  Strokovne ekskurzije organiziramo:

  (1) po naročilu ustanov in

  (2) za udeležence FIRISovih izobraževalnih programov in so vsebinsko vezane na izobraževalni program. Ostali se lahko pridružite skupinam do zapolnitve prostih mest.

  Strokovna ekskurzija je namenjena domovom za starejše, ki vpeljujejo koncept “Kultura usklajenih odnosov”

  ŽIVLJENJEPIS

  Janez Novak

  Življenjepis Janeza Novaka

  Olga Sočič

  • višji delovni terapevt
  • dela kot delovni terapevt- samostojni svetovalec
  • končala izobraževanje iz validacije
  • končala izobraževanje za učiteljice inovativne validacije
  • moderator v skupini za kakovost za delavce
  • vodja gospodinjske skupnosti- Mali dom
  • vodja tima na oddelku za stanovalce z demenco
  • član strokovnega sveta in strokovni in organizacijski vodja programa javnih del v hiši

  Mateja Zelič

  • srednja medicinska sestra.
  • končala izobraževanje iz validacije
  • končala izobraževanje za učiteljice inovativne validacije
  • trenutno področje dela je skrb za dnevne aktivnosti stanovalcev na OPP, ter skrb za družabno življenje vseh stanovalcev. Pripravlja in vodi prireditve in jih organizira.

  dr. Matej Černigoj

  • doktor znanosti s področja socialne psihologije
  • dosedanje funkcije: asistent za področje socialne psihologije na Oddelku za psihologijo, FF, UL
  • trenutno področje dela: psihološko svetovanje, samozaposlen v podjetju Biti – udejanjanje celovitosti (www.biti.si)
  • avtor knjige Jaz in mi – Raziskovanje temeljev socialne psihologije

  Beti Prtenjak

  • strokovni naziv: univ. dipl. soc. delavka, višja svetovalka
  • dodatna usposabljanja: končano izobraževanje validacije ter izobraževanja za učiteljice inovativne validacije, bazalne stimulacije
  • trenutno področje dela: socialna delavka, višja svetovalka.

  Saša Breznikar Kučan

  • Strokovni naziv in trenutno področje dela: dipl. delovna terapevtka, višja svetovalka.
  • Dodatna usposabljanja:  predvsem s področja dela z osebami z demenco (končano izobraževanje validacije ter izobraževanja za učiteljice inovativne validacije), kot tudi z ožjega strokovnega področja.
  • Prejšnje zaposlitve: šola s prilagojenim programom – 4 leta, posebni zavod Lukavci – pol leta, DS Rakičan – 15 let.

  Tatjana Zidar Gale

  • NLP trener in NLP coach, univ. dipl. dramaturginja
  • Diplomirala je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo.
  • Redno se izobražuje na univerzi na Harvardu.
  • Leta 2002 je pridobila najvišji mednarodni certifikat in naziv trener NLP, leta 2005 pa na univerzi v Santa Cruzu (ZDA) še mednarodno licenco in naziv »NLP-coach«.
  • Je specializantka integrativne psihoterapije na Institutu IPSA v Ljubljani in članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo SINTA.
  • Že 20 let vodi seminarje in delavnice retorike, pogajanj, medosebnega komuniciranja, reševanja konfliktnih situacij …
  • Je soavtorica knjig Dialog – gibalo sprememb in učbenika Retorika, uvod v govorniško veščino ter avtorica knjig Retorika – moč besed in argumentov, Medosebno komuniciranje na delovnem mestu in Retorika – veščina prepričevanja.

  Katja Kučer

  • Diplomirani delovni terapevt,
  • 25 let dela na psihiatričnem oddelku UKC Maribor, od tega 10 let  na gerontopsihiatičnem oddelku s starostniki  z različnimi diagnozami, v veliki meri  tudi z osebami z demenco v različnih stadijih.
  • Dodatna usposabljanja: končano izobraževanje validacije ter izobraževanja za učiteljice inovativne validacije, izobraževanje Transakcijske analize 101, izobraževanje za mentorja študentom in številna druga krajša izobraževanja.

  Tomaž Torkar

  • univerzitetni diplomirani psiholog
  • dodatna usposabljanja: multiplikator v vzgoji in izobraževanju, procesni vodja, moderator, zunanji presojevalec za sistem kakovosti E-Qalin, skavt
  • dosedanje funkcije: svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju (strokovni izpit 1995), skupinski habilitator v sociali (strokovni izpit 2008), vodja programa VDC

  dr. Janez Bogataj

  • Naziv: Zaslužni profesor dr. Janez Bogataj
  • Dosedanje funkcije: zelo veliko na znanstvenem, strokovnem in pedagoškem področju ter drugih nalogah. Sedaj sem tudi predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada, član številnih strokovnih komisij itn.
  • Trenutno področje dela: Etnološko raziskovanje Slovenije (kulinarika, šege in navade, turizem, rokodelstvo)

  KNJIŽNICA

  Knjige

  Ali postajamo naši starši? Umetnost spremeniti svoje življenje

  Starši so tisti, ki so naše življenje najbolj zaznamovali in najbolj vplivali nanj. Prilagodimo se in avtomatsko prevzamemo njihovo vedenje, čustvene odzive in nazore. Na sredi življenja pa potem potihoma ugotovimo, da za popotnico nismo dobili samo pozitivnih plati, ampak tudi tiste lastnosti in načine ravnanja, ki jih od svojih staršev nikoli nismo hoteli prevzeti.

  Ali smo temu dejstvu prepuščeni ali lahko ubežimo globoko vtisnjenim vplivom in aktivno spremenimo svoje življenje?

  Napeto branje za starše in tiste, ki želijo razumeti, kako je zgodba staršev vplivala nanje. Knjiga je namenjena tudi vsem, ki se želijo pomiriti s svojo preteklostjo in opustiti navade, ki jih ne marajo.

  Avtorica spremlja ljudi pri odkrivanju samih sebe in pri spoznavanju, kako bogato so obdarjeni s sposobnostmi in kako edinstveni so.

  Kakovost oskrbe starejših - izziv za prihodnost

  Knjiga nas seznanja s položajem starejših oseb v današnji družbi z vidika družbene skrbi predvsem najranljivejših in najpogosteje nameščenih v domovih za starejše. Kritično analizira elemente t. i. »totalnih« ustanov, ki so se skozi desetletja pretihotapili v objem institucionalne oskrbe in nege starejših. V tem smislu opisuje različne oblike strukturnih oz. sistemskih zlorab, ki jih družba in uradna politika vse premalo prepoznavata, stiska ter nemoč starejših, pogosto z demenco, pa ostajata neopazna znotraj zaklenjenih vrat oddelka doma. Večji del knjige je namenjen predstavitvi novejših konceptov oskrbe starejših, predvsem IV. generaciji domov za starejše s psihosocialnim konceptom. Podrobno sta opisana razvoj in pomen t. i. gospodinjskih skupin, ki v polnosti udejanjajo psihosocialni koncept in kjer se poudarjajo samostojnost, zasebnost, domačnost, varno zavetje ter samoodločanje. Osnovno sporočilo knjige je pravica do kakovosti življenja kljub starosti, demenci ali kateri koli drugi bolezni.

  V zadnjih dveh poglavjih je predstavljena vrsta novejših projektov, ki udejanjajo zamisli sodobnih konceptov oskrbe starejših v Sloveniji.

  Zid molka – oblike dela z osebami z demenco na primeru validacije in drugih novih teorij

  Demenca kot zid molka? Da, prizadete osebe se umaknejo vase, pozabljajo besede, raje ne govorijo več, da jih ne bi drugi nenehno popravljali, pa tudi svojci molčijo – iz strahu pred »sramoto«, iz občutka krivde: »kaj smo zagrešili, da je doletelo prav nas, mojega svojca.«

  Zid molka je mogoče prebiti, tako pri dementnih kot pri svojcih. Če bomo govorili, bo to pomagalo vsem. Pomaga védenje o bolezni, poteku, napredovanju, terapijah in oblikah pomoči. Zlasti v začetni fazi demence lahko prizadeta oseba aktivno sodeluje. Molk ne bo pomagal. Pomagalo bo le, če bomo o tem govorili.

  Knjiga s teoretičnega vidika podrobno razloži koncept validacije po Naomi Feil (avtorica teorijo podkrepi s številnimi primeri iz prakse), z opisom temeljnega odnosa, stadijev demence s pripadajočimi tehnikami validacije in predstavitvijo skupinske validacije. V nadaljevanju so predstavljene številne novejše, sodobne evropske tehnike dela z ljudmi z demenco kot npr. integrativna validacija, orientacija v realnost, majevtika, koncept set, psihoterapija z ljudmi z demenco, bazalna stimulacija, delovna terapija z ljudmi z demenco, in številne druge. Knjiga je izvrsten priročnik za vse, ki se srečujejo in delajo z ljudmi z demenco.

  Psihosocialna družinska terapija

  Za razvoj vseh vrst pomoči je značilno, da se različne službe vedno bolj specializirajo za določeno skupino uporabnikov. Pri tem uporabljajo posebne metode in tehnike, katerih cilj je doseči specifično pomoč za specifične probleme. Psihosocialna terapija je po svojem značaju generalistična, zato mora biti terapevtov osnovni pristop in osnovna metoda odprta za različne tehnike, ki jih po potrebi lahko integrira. To ustreza tudi klientovim zahtevam: integralna obravnava sklopa problemov, s katerimi se je prijavil. Zato sta avtorja v tej knjigi poskusila integrirati vidik, ki izhaja iz nalog in procesov, za pomoč pri materialnih in nematerialnih problemih in za pomoč posamezniku in njegovi okolici.

  Teorija, ki je opisana v tej knjigi, izhaja iz izkustveno usmerjene družinske terapije Walterja Kemplerja (1973), katera izhodišča in način delovanja sta avtorja razširila in izpopolnila.

  Psihosocialna terapija pri spolni zlorabi v družini

  Avtor želi v knjigi prikazati izhodišča celostne terapevtske obravnave družin, v katerih je prisotna spolna zloraba otrok. Ta izhodišča so usmerjena tako na (duševno) zdravje in blaginjo otroka kot na zdravje ostalih družinskih članov.

  V knjigi želi avtor prikazati, kako je mogoče spretno ravnati med skrajnostmi v pristopu: zgolj usmerjenost na zaščito otroka na eni strani, popolna usmerjenost na družino na drugi strani in na tretji strani usmerjenost na kaznovanje storilca. Avtor zastopa stališče, da je možno povezati prvine vseh treh pristopov z željo, da se zaščiti otroka , staršem pa se pomaga pri oblikovanju njihove vzgojiteljske odgovornosti.

  Revija Odsev

  Odsev

  december 2004
  številka 4, letnik 2

  Odsev

  september 2004
  številka 3, letnik 2

  Odsev

  junij 2004
  številka 2, letnik 2

  Odsev

  marec 2004
  številka 1, letnik 2

  Odsev

  december 2003
  številka 6, letnik 1

  Odsev

  oktober 2003
  številka 5, letnik 1

  Odsev

  avgust 2003
  številka 4, letnik 1

  Odsev

  junij 2003
  številka 3, letnik 1

  Odsev

  april 2003
  številka 2, letnik 1

  Odsev

  februar 2003
  številka 1, letnik 1

  Strokovni prispevki

  Strokovnjaki o sobivanju in stanovanjskih skupinah pri nas

  Javni domovi na razpotju

  Diplomske in magistrske naloge na temo E-Qalin

  Sistem upravljanja kakovosti organizacij v javnem sektorju: uvajanje pilotnega projekta E-Qalin/D v centrih za socialno delo

  Model kakovosti E-Qalin in učeča se organizacija

  Vpeljava izboljšav in racionalizacija dela v postopku E-Qalin

  Merjenje zadovoljstva stanovalcev doma starejših občanov Preddvor in Naklo po metodi E-Qalin

  Vpliv modela kakovosti E-Qalin v socialno varstvenem zavodu na zadovoljstvo zaposlenih

  Kakovost življenja starostnika v domu starejših občanov

  Priprave domov za stare na vstop v nov model kakovosti - E-Qalin

  Vpliv inovacij za stanovalce Lambrechtovega doma

  PREDSTAVITEV

  Kdo smo

  Tanja Imperl
  direktorica
  univ. dipl. sociologinja
  tanja@firis-imperl.si
  040/504-424

  Franc Imperl
  univ. dipl. psiholog
  franc@firis-imperl.si
  041/743-246

   

  O nas

  Smo podjetje, ki se od leta 1993 ukvarja z izobraževanjem zaposlenih v socialnem varstvu. V tem času se je skladno z zmožnostmi okolja in našo strokovno rastjo, spreminjala vsebina ponudbe, naša vizija pa ostaja. Z izobraževanji želimo zaposlenim v socialnih ustanovah pomagati, da bodo lažje in bolj uspešno opravljali svoje delo, pri tem pa bili naravnani na uporabnika.

  Pri svojem delu smo razvojno naravnani. To počnemo tako, da sledimo razvoju pri nas, kot tudi v zahodno evropskih državah. Najraje se učimo od “ljudi iz prakse”, od katerih ne dobimo le teoretičnega koncepta, temveč prikaz, kako zadeva živi, kje so njene prednosti, pa tudi težave. Med obiski ustanov v tujini vedno znova spoznavamo novosti, predvsem pa posameznike, ki nas s svojim znanjem, energijo in delom navdušijo. To so ljudje, ki jih v želji, da bodo tudi vas navdušili vsaj približno toliko, kot so nas, povabimo v Slovenijo, da vam predstavijo svoje delo.

  Dolgo so glavnino našega dela predstavljali različni seminarji, ki smo jih organizirali za domove za starejše, posebne socialno varstvene zavode, centre za socialno delo, varstveno delovne centre in socialno varstvene zavode za usposabljanje. V današnjem času je to predraga in premalo ciljno usmerjena alternativa izobraževanja. Zato se preusmerjamo v obliki in vsebini. Posameznim ustanovam ponujamo programe, ki bodo prispevali k doseganju razvojnih ciljev, ki jih le-te prepoznajo.

  Razen modela kakovosti E-Qalin, ki je namenjen vsem omenjenim kategorijam ustanov, se usmerjamo predvsem na domove za starejše in posebne socialne zavode. Želimo si, da bi te ustanove postale domovi v pravem pomenu besede, kjer bi se uporabniki počutili prijetno, domače, predvsem pa bi nadaljevali svoje življenje brez nepotrebnega prilagajanja ustanovi. Ob postavljanju stanovalcev na prvo mesto ne želimo pozabiti na zaposlene. Ravno nasprotno, menimo, da je samo cenjen, slišan in upoštevan delavec sposoben in motiviran graditi primeren odnos s stanovalcem.

  Sliši se enostavno, pa je vse prej kot to. Od kulture v domu starejših, naravnane na ustanovo, do kulture, kjer uporabnik definira življenje, je dolga pot. Naša želja je pomagati domovom prehoditi to pot.

  Udeleženci so nam velikokrat povedali, kako težko je izpeljati spremembe, saj se posameznik, ki se vrne iz izobraževanja, poln zagona in novih idej, pogosto “zaleti v zid”, ker sodelavci novih pristopov ne poznajo, jih ne razumejo in jih zato tudi ne podpirajo. Zato želimo večino izobraževanj izvajati v ustanovah, saj bo spreminjanje ob večji kritični masi zaposlenih bistveno lažje.

  Praktično to pomeni:

  • obiščemo vas v vaši ustanovi,
  • spoznamo vaše potrebe, probleme in želeno smer razvoja,
  • skupaj z vami definiramo razvojne cilje ustanove za obdobje naslednjih nekaj let,
  • ponudimo vam ustrezna izobraževanja, ki jih večinoma izvedemo v vaši ustanovi.

  V našem programu ohranjamo z zakonom predpisani program Šolo za direktorje v socialnem varstvu in izobraževalna programa za delovne inštruktorje ter gospodinje oz. socialne animatorje, ki sta osnova za pridobitev poklicne kvalifikacije. Prav tako omogočamo programe za vodstvene delavce ustanov, ki prispevajo k iskanju in poglobitvi razmišljanj o razvojnih perspektivah oz. programe, ki usposabljajo udeležence za izvajanje konkretnega razvojnega koncepta dela.

  Osebna izkaznica podjetja

  Ime družbe: FIRIS IMPERL d.o.o.
  Naslov: Tržaška 90/j, 1370 Logatec
  E-pošta: tanja@firis-imperl.si

  Matična številka: 5741190
  Davčna številka: SI 76958167
  Zavezanec za DDV: DA

  Poslovni račun: 03112-1010552011 pri SKB d.d.

  Datum vpisa v sodni register: 14. 4. 1993
  Registrski organ: Temeljno sodišče v Ljubljani
  Zaporedna številka vpisa: srg 2478/93
  Pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
  Osnovni kapital: 7.500,00 EUR

   

  Kje smo


  Prikaži večji zemljevid

  DOGODKI

  Vaša prijava je bila uspešno zaključena!

  DOMOV

  BESEDILO NA PRVI STRANI …

  Vaša naročilnica je bila uspešno oddana!

  ABOUT US

  Team

  Tanja Imperl
  director
  univ. dipl. sociologinja
  tanja@firis-imperl.si

  Franc Imperl
  univ. dipl. psiholog
  franc@firis-imperl.si

  Sonja Imperl
  univ. dipl. živ. tehnologinja
  sonja@firis-imperl.si

  Eva Imperl
  univ. dipl. psihologinja
  eva.imperl@siol.net

   

  About

  We are a company that has been engaged in educating employees in social care since 1993. Throughout the years, the content of our offer has changed in line with the abilities of the environment and our professional growth, yet our vision remains the same. We wish to provide people working in social care institutions with education and training so as to make their work easier and more successful and user-oriented.

  Our work is development-oriented, which is achieved by following national developments as well as developments in Western European countries. We prefer to learn from “people on the field”, who provide us not only with a theoretical concept but also a display of how a matter works, its advantages but also its shortcomings. Visiting institutions abroad, we are continually introduced to novelties and even more so individuals, whose knowledge, energy and work fill us with awe. These are people who we invite to Slovenia to present their work in the wish that they enthuse you at least as much as they did us.

  For a long time, the bulk of our work were various seminars, which we organised for residential homes for the elderly, special social care institutions, social work centres, occupational activity centres and social care institutions for training. In today’s times, this is a too expensive and not enough target-oriented type of education. We are therefore transforming both form and content. We offer individual institutions programmes that will contribute to achieving their recognised development objectives.

  In addition to the E-Qalin quality management system, which is intended for all the mentioned categories of institutions, we focus mostly on residential homes for the elderly and on special social care institutions. We wish for these institutions to become actual homes, where users would feel at ease and at home and would above all be able to go on with their lives without having to unnecessarily adapt to the institution. We do not wish to forget about the employees by putting the residents first. On the contrary; we believe that only an appreciated, heard and considered employee is able to and motivated enough to establish the appropriate relationship with the resident.

  It may sound simple but it is much more complex than that. The path from an institution-oriented culture in the residential home for the elderly to a culture in which the user defines life is a long path. Our wish is to help these homes walk down this path.

  Our participants often told us how difficult it was to implement changes, as an individual coming from an educational seminar full of zeal and new ideas often runs against a wall, as his colleagues are not familiar with the new approaches and do not understand them and thus also do not support them. This is why we wish to implement the majority of training programmes in institutions, as changes will be much easier if a critical mass of employees is engaged.

  In practical terms this means that:

  • we visit you in your institution,
  • we learn about your needs, problems and the desired direction of development,
  • we define the institution’s development objectives for the next few years together,
  • we offer corresponding training programmes that are implemented predominantly in your institution.

  Our programme provides the legally prescribed School for directors of social care institutions and educational programmes for occupational instructors and housekeepers or social hosts, which are the basis for obtaining the vocational qualification. We also provide programmes for management positions in social institutions, which contribute to in-depth deliberations on and the search for development perspectives or programmes that qualify participants for implementing a concrete work development concept.


  Senior projekt d.o.o.

  SENIORPROJEKT d.o.o. is a subsidiary that was set up in 2003. The main activity of the company is the development of modern concepts of elderly care and counselling and services in architectural and construction design for new constructions and refurbishments of social care institutions, especially residential homes for the elderly.

  Visit our website >>>


  Map


  Prikaži večji zemljevid

  KONZORCIJ 17

  O Konzorciju 17

  »Konzorciju 17« je interesno združenje, katerega pobudniki so 30 srednjih in manjših občin v Republiki Sloveniji ter družba FIRIS IMPERL d.o.o. in INŠTITUT Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Njegovo delovanje je omejeno na obdobje od leta 2020 do 2027. Konzorcij 17 deluje kot usmerjevalec in koordinator različnih aktivnosti v smislu vzpostavitve mreže integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti. Njegovi glavni nalogi sta pridobitev ustreznih finančnih sredstev za vzpostavitev struktur programskih podsistemov integrirane dolgotrajne oskrbe v občinah Konzorcija 17 in izbor referenčnih javnih domov za starejše, ki bodo nosilci izvajanja programa v posameznih občinah.

  Konzorcij 17 kot strateški partner, vključuje v projekt različne ciljne skupine: od ranljivih skupin, med katerimi so predvsem osebe 65+, do družinskih članov, izvajalcev zdravstvene nege in socialne oskrbe ipd.

  Konzorcij 17 na osnovi dobrega poznavanja okolij in stanj ogroženih oseb na svojem področju, možnosti povezav med formalnim in neformalnimi izobraževalci, poznavanja trga učenja in trga dela, je zagotovilo uspešnega razvoja mreže programov integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti. Pri tem imata pomembno vlogo pobudnika in člana Konzorcija 17 družba FIRIS IMPERL d.o.o. in INŠTITUT Antona Trstenjaka, ki zagotavljata monitoring projekta in rezultatov, uspešnost izvedbe in kakovost programov.

  Namen ustanovitve Konzorcija 17

  Glavni namen ustanovitve Konzorcija 17 je vzpostavitev modela integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti, ki temelji na analizi individualnih potreb občanov in celovitem krajevnem reševanju dolgotrajne oskrbe za enajst različnih ciljnih skupin, od skupine, ki potrebuje nekaj preventivnih socialnih storitev, do tistih, ki potrebujejo redne socialne in zdravstvene storitve, a še vedno ne gre za bivanje v klasičnem domu za starejše. Danes 75 % starostnikov, ki potrebujejo pomoč, oskrbujejo družinski oskrbovalci doma, 25 % pa jih je oskrbovanih v domovih za starejše. Ker je po današnjih spoznanjih humana in finančno vzdržna dolgotrajna oskrba odvisna od celovitosti sistema oskrbe, bomo na nivoju lokalne skupnosti to uresničili z različnimi programskimi podsistemi mreže integrirane dolgotrajne oskrbe. Namen je, da bi ta model intenzivno povezoval podsisteme z lokalnim okoljem ter integriral občane v skupno skrb za kakovostno in dostojanstveno staranje. Konzorcij 17 želi, da bi na osnovi povezava več programskih podsistemov omogočil strokovni razvoj v naslednjih letih, ko se bo zaradi staranja prebivalstva več kakor podvojil delež ljudi, ki bodo potrebovali dolgotrajno oskrbo.

  Člani Konzorcija 17

  V projekt vzpostavitve integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti so vključene oz. so v postopku vključevanja naslednje občine: Apače, Benedikt, Bled, Bloke, Bovec, Cirkulane, Destrnik, Dobje, Hrpelje-Kozina, Kobilje, Kostel, Kozje, Log – Dragomer, Lukovica, Majšperk, Moravske Toplice, Podlehnik, Postojna, Puconci, Rečica ob Savinji, Rogatec, Semič,  Sevnica, Sv. Jurij ob Ščavnici, Šenčur, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Šmarje pri Jelšah in Vodice. Izobraževalno podjetje na področju dolgotrajne oskrbe FIRIS IMPERL d.o.o. je vodja projekta, oba z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgenacijsko sožitje sta polnopravna člana in vključena v Konzorcij 17 kot svetovalna služba.

  Upravni odbor in predsednik Konzorcija 17

  Konzorcij 17 ima 9 članski upravni odbor, sedem zastopnikov je županov občin Konzorcija 17, po eden predstavnik pa iz Družbe FIRIS IMPERL d.o.o. – razvojni inženiring socialnega varstva in INŠTITUTA Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, ki sta stalna člana odbora (brez reelekcije), vendar ne moreta biti izbrana za predsednika Konzorcija 17.

  Člani odbora imajo mandat eno leto, nakar se vsako leto zamenjajo 4 člani. Članstvo v upravni odbor se določi na osnovi časovnega vrstnega reda pristopa h Konzorciju 17. Vsako naslednje leto preneha mandat v upravnem odboru prvim štirim članom iz časovnega vrstnega reda pristopa. Sestava upravnega odbora se vsako leto menja s 1. marcem.

  »Konzorcij 17« je odprto pogodbeno združenje, kar pomeni, da se lahko članstvo poveča, če obstajajo za to razlogi in se odbor »Konzorcija 17« s tem strinja.

  Člani odbora so na prvi konstitutivni seji izbrali iz svojih vrst predsednika Konzorcija 17, ki je pooblaščen, da zastopa Konzorcij 17 v razmerju do tretje osebe. Mandat predsednik Konzorcija 17 je eno leto in je vezan na čas delovanja aktualnega upravnega odbora.

  Člani upravnega odbora v mandatnem obdobju od 1. 3. 2020 do 1.3. 2021 so: Jože Doles, župan Občine Bloke, Saša Likavec Svetelšek, županja Občine Hrpelje-Kozina, Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice, Antonija Žumbar, županja Občine Cirkulane, Valter Mlekuž, župan Občine Bovec, Franc Pukšič, župan Občine Destrnik, Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice, Franci Imperl iz družbe FIRIS IMPER d.o.o. in Jože Ramovš iz Inštituta Antona Trstenjaka.

  V mandatnem obdobju od 1. 3. 2020 do 1.3. 2021 je predsednik Upravnega odbora g. Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice.

  Sklepi upravnega odbora

  Zapisnik 1. seje upravnega odbora Konzorcija 17

  Dokumenti

  POGODBA O USTANOVITVI KONZORCIJA 17

  PRAVILNIK DELOVANJA KONZORCIJA 17

  ZAPISNIK Ustanovne skupščine Konzorcija 17

  LISTA PRISOTNOSTI na Ustanovni skupščini

  ZAPIS PROJEKTA – Konzorcij 17

  SHEMA programskih podsistemov IDO

  DOPIS Vladi RS – Konzorcij 17

  Spremni dopis na MZ in MDDSZEM glede ZDO

  PRIPOMBE IN DOPOLNILA PREDLAGANEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

  Informacije in kontakt

  Za informacije o Konzorciju 17, vključitvi v Konzorcij 17, projektu vzpostavitve integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalnih skupnostih Konzorcija 17 sta na voljo:

  Franci Imperl, vodja projekta

  Osnovni podatki:
  Telefonska številka: 041-743-246
  elektronska pošta: franc@firis-imperl.si

  Aco Franc Šuštar, predsednik Konzorcija 17

  Osnovni podatki:
  Telefonska številka: 041-798-888
  elektronska pošta: aco.sustar@vodice.si

  Dopisi članom konzorcija

  Dopis 29. 7. 2020

  Dopis 17. 12. 2020

  Dopis 26. 1. 2021

  Objave v medijih

  https://www.primorske.si/2019/12/11/do-doma-starejsih-s-pomocjo-konzorcija

  https://www.primorske.si/2020/03/03/cilj-je-zgraditi-manjsi-dom-upokojencev

  http://www.gorenjskiglas.si/article/20200326/C/200329823/1026/povezali-so-se-v-konzorcij

  https://www.tednik.si/politika/19628-destrnik-s-konzorcijem-obcin-do-malih-domov-za-oskrbo-starejsih

  https://www.net-tv.si/zdruzeni-za-pridobivanje-sredstev-za-oskrbo-starostnikov/

  Kakovostna starost: IZJAVA O PREDLOGU ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI V SLOVENIJI

  Prijavnica

  Naročilnica

  Splošni pogoji

  Spletno mesto vključuje možnost pošiljanja prijavnice / naročilnice prek spletnega obrazca, v katerega uporabnik vnese nekatere svoje osebne podatke. Podjetje Firis imperl d.o.o. se obvezuje, da bo tako pridobljene podatke zbiralo in hranilo izključno z namenom prijave oz. naročnine in jih ne bo posredovalo nobeni nepooblaščeni fizični ali pravni osebi.

  Splošni pogoji za izobraževanja

  Vsem ustanovam, katerim so namenjeni posamezni izobraževalni programi, bomo poslali razpis s podrobnim programom in prijavnico en mesec pred začetkom programa.

  Za seminarje bomo poslali vsem ustanovam obvestilo s prijavnico praviloma 14 dni pred začetkom izvedbe.

  Obvestilo bodo prejeli tudi posamezniki, ki bodo predhodno izrazili željo po izobraževanju. Obvestijo nas lahko pisno na naslov: FIRIS IMPERL d.o.o., Tržaška 90/j, 1370 Logatec, po e-pošti: franc.imperl@siol.net, po telefonu na številko 01-754-13-96 ali faxu: 01-754-28-93.

  Z obvestilom bodo ustanove ali posamezniki prejeli prijavnico, ki jo morajo izpolnjeno poslati na naslov: FIRIS IMPERL d.o.o., Tržaška 90/j, 1370 Logatec, po faksu na številko 01-754-28-93 ali po e-pošti: franc.imperl@siol.net.

  Pri omejenem številu udeležencev imajo prednost tisti, ki so se prej prijavili.

  Če bo za določen program prijavljenih premalo udeležencev, si organizator pridržuje pravico, da ga odpove.

  V kotizacijo so vključeni stroški izvedbe seminarja ali posveta, gradivo, kosila v primeru celodnevnega programa in osvežilni napitki v času dopoldanskega odmora.

  Organizator si pridržuje pravico, da izda račun v višini 80 % celotne kotizacije za prijavljene udeležence letnih izobraževalnih programov, ki se posameznih terminov ne udeležijo.

  Udeleženci posameznega programa bodo ob koncu dobili potrdilo o udeležbi kot dokazilo o usposabljanju.

  Za dodatne informacije se obrnite na FIRIS IMPERL d.o.o., Tržaška 90/j, 1370 Logatec ali po telefonu na številko 01-754-13-96.

  Piškotki

  Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje.

  Kaj so piškotki?

  Piškotki so majhne tekstovne datoteke na vašem računalniku, v katerih se shranjujejo informacije o tem, kolikokrat obiščete našo stran in kaj vas v teh obiskih zanima. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov oz. informacij, ki bi vas lahko identificirale.

  Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani

  Nujno potrebni piškotki

  Ti piškotki omogočajo normalno delovanje spletnega mesta.

  Ime piškotka Namen Trajanje Izvor
  PHPSESSID identifikacija seje do zaprtja brskalnika lastni

  Analitični piškotki

  Piškotki, s katerimi merimo število obiskovalcev na spletnih straneh. Niso nujno potrebni za delovanje strani, nam pa zelo olajšajo sprejemanje odločitev, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo. Vse informacije, ki jih ti piškotki zberejo, so anonimne.

  Ime piškotka Namen Trajanje Izvor
  _utma statistika obiska 2 leti Google Analytics
  _utmb statistika obiska 30 minut Google Analytics
  _utmc statistika obiska do zaprtja brskalnika Google Analytics
  _utmz statistika obiska 6 mesecev Google Analytics