IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni programi, seminarji in izobraževanja v ustanovi

Tu najdete seznam in opise vseh aktualnih izobraževalnih programov, seminarjev in izobraževanj v ustanovi s prijavnicami.

Izobraževalni programi

Šola za direktorje / Vodenje socialno varstvenih organizacij

Izobraževalni program »Šola za direktorje – vodenje socialno varstvenih organizacij«, izvaja po sklepu Socialne zbornice Slovenije (št. 384/2006 z dne 20. 2. 2006) FIRIS IMPERL d.o.o. Dopolnjen Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04) v 56. členu nalaga, da mora imeti direktor socialno varstvenega zavoda opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.

Mnenje

Po zaposlitvi na delovnem mestu direktorice Doma za varstvo odraslih Velenje, sem se pridružila slušateljem Šole za direktorje, ki je izobraževalni program podjetja FIRIS IMPERL d.o.o.

V desetih srečanjih, za katera so bile teme zelo skrbno izbrane in kar je najpomembneje, teme, ki so temeljile točno na tistih področjih, ki sem jih kot začetnica v direktorovanju še kako nujno potrebovala, pridobila izredno dragoceno znanje, znanje za ravnanje. Franci pa je ob vsem tem znal poskrbeti za to, da smo se direktorji med seboj spoznali tudi skozi spontano druženje. Za vse to sem iskreno hvaležna.

Violeta Potočnik Krajnc
univ.dipl. socialna delavka
direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje

Mnenje

Šola za direktorje omogoča vpogled v bistvena področja menedžmenta, ki so pomembna za uspešno vodenje socialnovarstvene organizacije. S pomočjo strokovnih predavateljev, ki imajo izkušnje iz prakse, smo spoznavali in reševali različne vodstvene dileme in probleme. Še posebno dragocena mi je bila komunikacija, druženje s “sošolci in sošolkami”, s katerimi smo si izmenjali veliko različnih izkušenj, koristnih za naše delo. V stikih smo ostali tudi po končani Šoli. Poleg novega pridobljenega znanja, sem tako pomembno razširila tudi svojo socialno mrežo.

Špela Režun
VDC Zagorje

Izhodišča

Izobraževalni program »Šola za direktorje – vodenje socialno varstvenih organizacij«, izvaja po sklepu Socialne zbornice Slovenije (št. 384/2006 z dne 20. 2. 2006) FIRIS IMPERL d.o.o.

Dopolnjen Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04) v 56. členu nalaga, da mora imeti direktor socialno varstvenega zavoda opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.

Cilji in kompetence

Temeljni cilji programa so usposobiti udeležence za:

 • Učinkovito opravljanje nalog načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontroliranja v organizaciji;
 • Usklajevanje človeških, materialnih in finančnih virov s cilji organizacije;
 • Povezovanje organizacije z zunanjim okoljem in odzivanje na socialne potrebe posameznikov ter skupin v družbi.

Z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa bodo udeleženci razvijali naslednje splošne kompetence:

 • Obvladovanje metod, postopkov in procesov, razvoj kritične ter samokritične presoje;
 • Koherentno obvladovanje temeljnega znanja in sposobnost povezovanja znanja z različnih področij ter njegova uporaba v poslovnem okolju;
 • Sposobnost avtonomnega iskanja in pridobivanja strokovnega znanja ter njegove integracije z že obstoječim znanjem;
 • Avtonomnost pri strokovnem delu in pri sprejemanju poslovnih odločitev;
 • Sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov;
 • Razvijanje kooperativnosti, zmožnosti za delo v skupini.

Ciljne skupine

Program je namenjen:

 • Direktorjem v socialnem varstvu
 • Kandidatom za direktorje in vodstvene funkcije v socialnem varstvu
 • Različnim vodjem (strokovnim vodjem, vodjem zdravstvene nege, vodjem enot in programov)

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

Program je vsebinsko razdeljen na tri module, od katerih sta dva razširjena na podmodule. Podmoduli so:

 • I/A: Organizacija in upravljanje s človeškimi viri
 • I/B: Organizacija in upravljanje z materialnimi viri
 • II/A: Elementi uspešnega načrtovanja in odločanja – management kakovosti
 • II/B: Uvajanje sprememb in projektni management
 • III/A: Dinamika vodenja, organizacijska kultura in osebni razvoj zaposlenih

Modul »organizacija in upravljanje« vsebuje vsebine s področja operativnega in strateškega managementa, specifičnosti neprofitnih ustanov, upravljanje s človeškimi viri, upravljanje z materialnimi viri in pojmih ter postopkih na področju računovodstva.

Modul »načrtovanje in odločanje« obravnava vizijo socialne ustanove, zakonitosti načrtovanja in odločanja, zagotavljanje kakovosti storitev ter upravljanje s kakovostjo po E-Qalinu. Pomembno težišče je uvajanje udeležencev v izdelavo in izvajanje razvojnih projektov, seznanitev z organizacijo in tehnologijo projekta ter projektnim vodenjem. Modul vpelje udeležence v izvajanje socialnih razvojnih projektov v okviru Evropskih strukturnih skladov in razvojnih politik Slovenije ter seznani s finančno administrativno koordinacijo projektov z internetno podporo.

V modulu »vodenje in delo z ljudmi« se udeleženci seznanijo z dinamiko socialnih sistemov, ustvarjanjem in upravljanjem znanja, različnimi stili vodenja, oblikovanjem pravil delovanja in ravnanja, nadzorom izvajanja teh pravil, motiviranjem delavcev, odpori ljudi in reševanjem konfliktov med posameznimi podsistemi v ustanovi in z oblikovanjem organizacijske kulture. Udeleženci spoznajo pomen letnega pogovora in njegovo povezanost z vodenjem ustanove.

Časovni obseg programa

Program »Šola za direktorje – vodenje socialno varstvenih organizacij« je enoletni in se izvaja v obliki tridnevnih seminarjev, ki potekajo enkrat mesečno. Časovni obseg programa je 460 pedagoških ur (PU), od tega:

 • Seminarski program: 240 PU, od tega predavanje 160 PU, vaje 18 PU in skupinsko delo 62 PU
 • Kontaktne ure: 4 PU
 • Študij literature in virov za izpite oz. pripravo seminarske naloge: 76 PU
 • Projektna naloga: 139 PU
 • Zagovor projektne naloge: 1 PU

Obveznosti udeležencev izobraževalnega programa

Udeleženci so dolžni:

 • Izdelati in zagovarjati projektno nalogo.
 • Biti prisotni v izobraževalnem programu vsaj 80 %.

Predavatelji

 • Mag. Miha Derganc
 • Ddr. Silvia Dirnberger Puchner
 • mag. Andreja Jernejčič
 • Bojana Košnik Čuk, univ. dipl. geo. in prof. zgodovine
 • Jože Kremzer, dipl. oec.
 • izr. prof. Neva Maher
 • Dr. Špela Režun
 • Rudi Tavčar, Imago partnerski terapevt, WSP, dipl. psih., MBA
 • Torkar Tomaž, univ. dipl. psih.
 • dr. Igor Vrečko
 • Tatjana Zidar Gale, univ. dipl. dramaturginja, NLP-trener in NLP-coach
 • Mag. Johannes Wallner

Za življenjepis in reference kliknite na ime predavatelja.

Termini in kraji seminarjev

1. termin: 15. – 17. januar 2019, Hotel Paka, Velenje
2. termin: 12. – 14. februar 2019, Hotel Laguna, Strunjan
3. termin: 12. – 14. marec 2019, Hotel Florjančkov hram, Ljubljana
4. termin: 9. – 11. april 2019, Hotel Astoria, Bled
5. termin: 14. – 16. maj 2019, Hotel Florjančkov hram, Ljubljana
6. termin: 3. – 5. junij 2019, Strokovna ekskurzija
7. termin: 23. – 25. september 2019, Hotel Paka, Velenje
8. termin: 14. – 16. oktober 2019, Hotel Paka, Velenje
9. termin: 12. – 14. november 2019, Hotel Paka, Velenje
10. termin: 9. – 11. december 2019, Hotel Bioterme, Mala Nedelja

Verifikacija programa

Program je verificiral Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.
Program je usklajen s kriteriji Evropskega združenja direktorjev socialno varstvenih zavodov/domov za starejše ljudi – E.D.E. (The European Association for Directors od Residential Homes for the Elderly).

Družba FIRIS IMPERL d.o.o. je prvič v decembru leta 2000 pridobila za to izobraževanje E.D.E. – Euro – Certifikat. Ponovno ga je pridobila kljub zmanjšanemu obsegu prvotnega dvoletnega programa “Šole za direktorje” v decembru 2008.

Priprava na spremembo koncepta dela

»Priprava na spremembo koncepta dela« temelji na osnovni predpostavki, da se razvoj ustanove in oblikovanje pozitivne ter ustvarjalne organizacijske klime lahko ustvari le na osnovi ozaveščenega in strokovno pripravljenega ožjega vodstvenega tima, ki bo nato sposoben angažirati notranje potenciale oz. sinergetsko angažirati strokovne, socialne in osebne kompetence vseh vključenih v domu.

Mnenje

Trening uspešnega vodenja (oz. po novem »Priprava na spremembo koncepta dela«) nam je dal smernice kako postaviti nove prioritete s katerimi bomo okrepili moč naše organizacije. Omogočil  je tudi izmenjavo izkušenj ter mnenj strokovnih delavcev, ki delamo v podobnih ustanovah. V izkustvenih delavnicah smo diagnosticirali stanje v naših timih in iskali načine, kako priti do boljših in bolj uporabnih idej za izboljšanje poslovanja in izboljšanje odnosov med zaposlenimi. Zanimivo je bilo slišati izkušnje predavateljev iz tujine, ki so nas vodile v razmislek o tem, katere koncepte lahko prenesemo v naše okolje. S programom smo dobili potrditev o pravilni naravnanosti naših konceptov za delo in iztočnice za njihovo nadgradnjo in posodobitev.

Bojanka Genorio
DSO Fužine, Ljubljana

Mnenje

Trening uspešnega vodenja (oz. po novem »Priprava na spremembo koncepta dela«) nam je dal smernice kako postaviti nove prioritete s katerimi bomo okrepili moč naše organizacije. Omogočil  je tudi izmenjavo izkušenj ter mnenj strokovnih delavcev, ki delamo v podobnih ustanovah. V izkustvenih delavnicah smo diagnosticirali stanje v naših timih in iskali načine, kako priti do boljših in bolj uporabnih idej za izboljšanje poslovanja in izboljšanje odnosov med zaposlenimi. Zanimivo je bilo slišati izkušnje predavateljev iz tujine, ki so nas vodile v razmislek o tem, katere koncepte lahko prenesemo v naše okolje. S programom smo dobili potrditev o pravilni naravnanosti naših konceptov za delo in iztočnice za njihovo nadgradnjo in posodobitev.

Bojanka Genorio
DSO Fužine, Ljubljana

Mnenje

Iz zavoda Dom starejših občanov Krško smo se izobraževalnega programa Trening učinkovitega vodenja udeležile (po novem “Priprava na spremembno koncepta dela”) 3 zaposlene. Na izobraževalnih srečanjih smo pridobile nove izkušnje in instrumente za uspešno vodenje, spoznali smo nove sodobne koncepte varstva starejših v Sloveniji in tujini ter si izmenjali mnogo izkušenj iz vsakdanjega dela. Slišali smo veliko novega ter našli marsikatero novo rešitev in odgovor na vprašanja, s katerimi se srečujemo pri vsakdanjem delu.  Včasih pa smo enostavno dobili potrditev lastnega pravilnega dela v sredini, ki je strokovno sorodna nam samim.

Šola Trening učinkovitega vodenja je bila prostor, kjer smo se na istem izobraževanju srečali različni poklicni profili posameznega zavoda, za kar se redko najade druga priložnost. Veleli in hvaležni smo Firisu za ta program!

Nuša Masnik
direktorica DSO Krško

Izhodišča

Izkušnje preteklih let so nas pripeljale do spoznanja, da so za temeljitejše spremembe organizacijske kulture in konceptualnih zasnov domov za starejše potrebni novi pristopi v izobraževanju. Izobraževanja, ki so namenjena posameznim delavcem domov, so pogosto ostala brez pravega učinka, saj pridobljeno znanje ni bilo usklajeno s kulturo ali konceptom delovanja ustanove kot celote. Le vodilni, ki imajo določene vzvode v svojih rokah, so lahko na tej osnovi sprožili spremembe, vendar so se tudi njim postavljale ovire, največkrat strukturne ali sistemske narave.

To je bil razlog, da smo leta 2011 ponudili osmim domovom za starejše, ki so bili predhodno vključeni v model upravljanja kakovosti E-Qalin, poseben izobraževalni program z naslovom »Trening učinkovitega vodenja –  podprto samoizobraževanje«. Splošne ugotovitve, kako pomemben je v današnjem času t.i. »mehki« management, ki prispeva k oblikovanju notranje klime in odkrivanju motivov vseh udeleženih za proces kontinuiranega prilagajanja/spreminjanja organizacije, se namreč ujemajo z izkušnjami, pridobljenimi predvsem z modelom E-Qalin. Tovrstnih usmeritev ne ustvarja samo direktor, temveč vse ključne osebe v funkciji vodenja.

Pri usposabljanju za razvoj je pomembna časovna dimenzija. Višje razvojne stopnje je možno doseči le, če se določene veščine razvijajo dovolj časa, da utrdijo ustrezne sheme v zavesti vodilnih in tudi ostalih zaposlenih. Veščine, ki podpirajo uspešen razvoj, potrebujejo zaradi utrjenih starih shem intenzivno »notranje« prestrukturiranje, za kar rabi ustanova več časa. Zato uvajamo dvostopenjsko usposabljanje celotnega doma, najprej za nivo najožjega vodstvenega tima v obsegu 5 x 3 dni, nato ločeno za zaposlene in širši vodstveni tim dvoletni program, ki je naravnan na enega od konkretnih sodobnih konceptov dela v domovih za starejše.

»Priprava na spremembo koncepta dela« temelji na osnovni predpostavki, da se razvoj doma in oblikovanje pozitivne ter ustvarjalne organizacijske klime lahko ustvari le na osnovi ozaveščenega in strokovno pripravljenega ožjega vodstvenega tima, ki bo nato sposoben angažirati notranje potenciale oz. sinergetsko angažirati strokovne, socialne in osebne kompetence vseh vključenih v domu.

Cilji

Temeljni cilji programa so:

 • prepoznati sodobne strategije razvoja domov za starejše v skladu z zahtevami družbe in zakonskimi možnostmi;
 • usposobiti se za vodenje procesov in aktivnosti v smislu zahtev »novega« uporabnika;
 • ospešiti in utrditi spoznanja o pomembnosti in načinih vključevanja zaposlenih tako v procese načrtovanja, kot tudi v odgovorno prevzemanje kompetentnega vodenja delovnih procesov;
 • razviti veščine povezane s socialno in čustveno inteligenco;
 • prepoznati vire notranje moči za uspešno vodenje sebe in drugih.

Ciljne skupine

Program je namenjen osrednjemu vodstvenemu timu domov za starejše. To so direktor, vodja zdravstvene nege, vodja socialne službe in strokovni vodja, v kolikor je ta vloga ločena od funkcije direktorja. Praviloma so torej to tri do štiri osebe. Prednost pri vpisu v program imajo domovi, ki so vključeni in izvajajo upravljanje kakovosti po E-Qalinu ali drugem primerljivem modelu.

Vsebina

Program je zasnovan tako, da omogoča sprotno dopolnjevanje vsebin in pristopov, skladno s potrebami udeleženih v programu. Rdeča nit programa je vzpostavljanje osnov za usklajeno in učinkovito spreminjanje,
skladno z načrtovano vizijo. Skozi program oblikujejo vodstveni timi strateške cilje, ki so osnova za poznejše usposabljanje ustanove kot celote.

Strukturo programa opredeljuje pet 3-dnevnih seminarjev, ki so delno izkustveni, delno izobraževalni. Prvi seminar je namenjen diagnostiki obstoječega stanja, potreb in problemov. Soočijo se z različnimi pogledi in  evalvirajo posamezne elemente organizacije dela in dinamike odnosov v kolektivu. Vsebina drugega seminarja je notranja dinamika sistema, kot je dom za starejše. Kateri so komunikacijski, odnosni in upravljavski pogoji za pozitivne premike in ustvarjalni naboj pri spremembi ustanove. Tretji seminar govori predvsem o razvoju sodobne vizije in opredeljevanju temu ustreznih strateških ciljev. Poudarek je na strateških ciljih z vidika zaposlenih, na pomenu razvoja njihovih kompetenc, izražanja in upoštevanja iniciativ, vključevanja zaposlenih v razvoj, timskega delu, osebnega razvoja ter na povezavi tako dobljenih ciljev s procesi pri upravljanju kakovosti.

Četrti seminar je  nadaljevanje razmišljanja o doseganju razvojnih ciljev z vidika zaposlenih, kot tudi vodstva. Seminar je izrazito izkustven in ponudi vrsto praktičnih napotkov in usmeritev uspešnega vodenja procesov v smislu zadanih strateških ciljev. Peti seminar je namenjen razpravam o temah, povezanih z razvojem organizacije. Predstavljeni bodo različni modeli kot možnosti nadaljnjega razvoja.

Število udeležencev

Do 9 domov za starejše.

Način dela

S pomočjo izobraževalnega programa želimo zagotoviti poenotenje pogledov in strategij za oblikovanje in vzdrževanje notranje kondicije doma na poti sprememb oz. razvoja z „uporabnikom v središču“. Pri seminarskem delu bo poudarek na izkustvu in lastnem ustvarjanju. Večina dela bo potekala v manjših skupinah, v delavnicah, preko vaj, z igrami vlog, študiji primerov, prevzemanju določenih nalog (nekatere bodo udeleženci izvedli v času med seminarji).

Med dvema seminarjema bodo manjše »domače naloge« s smislu prenosa in razprav v širšem vodstvenem timu doma.

Časovni obseg in obveznosti udeležencev

Program »Priprave na spremembo koncepta dela« je dvoletni in se izvaja v obliki petih tridnevnih seminarjev. Prvi bo v letu 2014, ostali štirje pa v letu 2015. Časovni obseg programa je 120 pedagoških ur.
Udeleženci morajo redno obiskovati program. Če dom ne poskrbi za nadomestnega udeleženca v primeru odsotnosti, plača kotizacijo v višini 80 % od celote. Med posameznimi seminarji udeleženci opravijo naloge skladno s programom oz. zadolžitvami in o njih poročajo.

Predavatelji

 • mag. Rüdiger Bauer
 • Ddr. Silvia Dirnberger Puchner
 • Franc Imperl, univ. dipl. psih.
 • Eva Imperl, univ. dipl. psih.
 • Tanja Imperl, univ. dipl. soc.
 • Tomaž Torkar, univ. dipl. psih.
 • Margarete Vehrs, Projekt 3 e.v.

Za življenjepis in reference kliknite na ime predavatelja.

Termini in kraji seminarjev

Programa v letu 2019 ne bomo izvajali.

Verifikacija programa

Izobraževalni program bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

Kultura usklajenih odnosov

Kultura usklajenih odnosov je celovit izobraževalni program, v katerem združujemo do sedaj dva ločena programa: “Kongruentni odnosni model” in “Kulturo naravnano na osebo”.

Izhodišča

Kultura usklajenih odnosov je celovit izobraževalni program, s katerim smo združili dva prej ločena programa: kongruentni odnosni model in kulturo naravnano na osebo.

Kultura usklajenih odnosov kaže v praksi domov za starejše presenetljive učinke in deluje blagodejno pri stanovalcih. Temelji na pozornosti/naklonjenosti in dosega pozitivne učinke ter spremembe v bolnišnicah, psihiatričnih klinikah in domovih za starejše v Nemčiji, Avstriji in Švici. Avtor kongruentnega odnosnega modela (kultura usklajenih odnosov) je mag. Rüdiger Bauer.

Cilj

Cilj programa je ustvariti v domu novo kulturo, kjer je posameznik slišan, razumljen in upoštevan.

Ciljna skupina

Izobraževanje je namenjeno ustanovam, ki vpeljujejo model Kultura usklajenih odnosov. Vključijo naj se zaposleni vseh profilov, vključno z direktorjem/ico.

Vsebina

 • Razlike med usmerjenostjo na ustanovo in usmerjenostjo na osebo
 • Empatija, konstruktivizem, samorefleksija
 • Jezik, naravnan na osebo
 • Ohranjanje samostojnosti in možnosti izbire ter zasebnosti
 • Selitev v dom – začetek grajenja odnosov
 • Sistemi spoznavanja stanovalcev, življenjski načrt
 • Eksplicitno in implicitno načrtovanje
 • Možgani, sistem navezanosti in zaupanja, motivacijski sistem, stresni sistem
 • Referenčno delo in nove vloge zaposlenih
 • Prehranjevanje, kopanje in jemanje zdravil naravnano na stanovalca
 • Vključevanje svojcev
 • Pomen vlog in aktivnosti za stanovalca
 • Pomen in značilnosti življenjskega okolja, naravnanega na osebo
 • Podpiranje skupnosti pri žalovanju in izgubi
 • Kako vnesti nove ideje/pristope v življenje

Način dela

Del programa je v obliki predavanj, delno v obliki vaj in delu v podskupinah.

Časovni obseg

16 predavanj/delavnic po 4 pedagoške ure

Predavateljice

 • Irena Špela Cvetežar, dipl. med. sestra
 • Imperl Eva, univ. dipl. psih.
 • Vida Lukač, dipl. med. sestra
 • Leonida Razpotnik, univ. dipl. soc. del.

Število udeležencev

20 – 25

Termini in kraj

Program izvajamo v ustanovi na osnovi predhodnega dogovora.

Izobraževanja za vodje organizacijskih enot

Projekt vpeljave novega pristopa v dom zahteva organizacijske spremembe v smeri decentralizacije delovanja z oblikovanjem več organizacijskih enot, znotraj katerih delujejo avtonomni delovni timi.

Izhodišča

Domovi, ki spreminjajo vsebinski in organizacijski model dela, so bili najprej vključeni v uvodni program »Priprava na spremembo koncepta dela«. Projekt vpeljave novega pristopa v dom zahteva organizacijske spremembe v smeri decentralizacije delovanja z oblikovanjem več organizacijskih enot, znotraj katerih delujejo avtonomni delovni timi.

Če želimo, da delovni timi postanejo v svojem delovanju avtonomni, jih je potrebno voditi na način, ki avtonomnost omogoča. Vodje dobijo v novem modelu drugačno vlogo, za kar potrebujejo ustrezna znanja in veščine.

Cilji

 • razumeti spremenjeno vlogo vodje v novem pristopu;
 • prepoznati okvirne pogoje, ki omogočajo avtonomnost timov;
 • naučiti se delegiranja nalog in odgovornosti timu;
 • usposobiti se za izvajanje procesov refleksije v timu;
 • usposobiti se za uporabo konkretnih orodij, ki bodo v pomoč pri vodenju;
 • razviti veščine povezane s socialno in čustveno inteligenco;
 • razvijati ustrezen stil vodenja.

Ciljne skupine

Program je namenjen ustanovam, ki vpeljujejo model Kultura usklajenih odnosov. Namenjen je osebam, ki bodo vodile posamezne organizacijske enote v domu (2 – 4 avtonomne delovne time), tako tistim, ki bodo vodje že v fazi preizkušanja projekta kot tudi tistim, ki bodo vodenje organizacijskih enot prevzeli kasneje v razširitvi koncepta na celoten dom.

V program se mora obvezno vključiti tudi direktor/-ica, saj bo te nove veščine in znanja vodenja potreboval/-a tudi za svoje vodenje, obenem bo lažje razumel/-a in podpiral/-a nove usmeritve pri vodjih organizacijskih enot.

Vsebina

Program je zasnovan tako, da zajame vse pomembne vsebine, potrebne za kompetentno vodenje organizacijskih enot po novem modelu. Izobraževanje bo delno teoretično in delno izkustveno. Hkrati bo nudil udeležencem podporo pri sprotnih dilemah, ki se jim porajajo v času implementacije modela v ustanovo.

Vsebine:

 • Avtonomni delovni timi: zgodovinski pregled razvoja domov za starejše, sodobni koncepti, vloga vodje organizacijskih enot, opolnomočenje, lastnosti in odgovornosti avtonomnih delovnih timov,  načini komunikacije, koordinator, odgovornosti vodje organizacijskih enot, odgovornosti vodstva do avtonomnih delovnih timov, faze razvoja tima, usposabljanja za uspešno uvedbo avtonomnih delovnih timov, pogoji za uspešnost referenčne odnosne nege.
 • Okvirni pogoji, ki omogočajo samoorganizirano delo. Predstavljena bodo orodja, ki omogočajo, da pri zaposlenih nastopijo procesi refleksije (feed-back, pogovor o kritiki).
 • Oblikovanje sistematizacije, ki je v skladu s filozofijo ADT, kompetence, potrebne za delo ADT.
 • Izdelava načrta razvoja vodenja
 • Grajenje odnosov v relaciji vodja – avtonomni delovni timi.
 • Izkustveno učenje reševanja konfliktov.
 • Analizira težav udeležencev pri vpeljevanju novega modela v dom.
 • Coaching: kako izvajati coaching s svojimi zaposlenimi.

Časovni obseg programa

Program »Izobraževanje za vodje organizacijskih enot« je dvoleten in se izvaja v obliki osmih dvo- in tridnevnih seminarjev. Štiri seminarji bodo izvedeni v letu 2018, štirje pa v 2019. Časovni obseg programa je 146 pedagoških ur.

Obveznosti udeležencev programa

 • Redno obiskovanje programa
 • Izdelava in zagovor zaključne naloge

Predavatelji

 • mag. Rüdiger Bauer, avtor modela Kongruentne odnosne nege, Nemčija
 • ddr. Dirnberger Puchner Silvia, psihoterapevtka, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje, Avstrija
 • Imperl Eva, univ. dipl. psih.
 • Imperl Franc, univ. dipl. psih.
 • Imperl Tanja, univ. dipl. soc.
 • Torkar Tomaž, univ. dipl. psih.
 • Vehrs Margarete, Pro Seniore, Nemčija

Termini in kraji seminarjev

6. termin: 22. – 24. 1. 2019, Hotel Paka, Velenje
7. termin: 14. – 16. 3. 2019, Hotel Paka, Velenje
8. termin: 27. – 29. 5. 2019, Hotel Astoria, Bled

Nova skupina:
1. termin: 20. – 21. 3. 2019, Hotel Astoria Bled
2. termin: 16. – 18. 4. 2019, Hotel Paka, Velenje
3. termin: 25. – 27. 9. 2019, Hotel Paka, Velenje
4. termin: 19. – 20. 11. 2019, Hotel Paka, Velenje
5. – 8. termin: 2020

Izobraževanje za implicitno načrtovanje

Znotraj izobraževanja Kultura usklajenih odnosov, ki ga izvajamo v ustanovi, so udeleženci seznanjeni z osnovami implicitnega načrtovanja, ki pa je zelo kompleksno, zato za učinkovito ter uspešno izvajanje zahteva poglobitev znanj.

Izhodišča

Znotraj izobraževanja Kultura usklajenih odnosov, ki ga izvajamo v ustanovi, so udeleženci seznanjeni z osnovami implicitnega načrtovanja, ki pa je zelo kompleksno, zato za učinkovito ter uspešno izvajanje zahteva poglobitev znanj.

Ciljne skupine

V program naj se vključijo osebe, ki so že poslušale predavanja o implicitnem načrtovanju v okviru izobraževanja Kultura usklajenih odnosov. Program je namenjen osebam, ki bodo nato v ustanovi skupaj s sodelavci izvajale implicitno načrtovanje. Dobro je, da imajo ta znanja vodje organizacijskih enot (ki bodo vodile posamezne organizacijske enote v domu – 2 do 4 avtonomne delovne time).

Vsebina

Ker bodo udeleženci že prišli z osnovnimi teoretičnimi znanji o implicitnem načrtovanju, je program naravnan predvsem praktično. Velik poudarek je na samostojnem delu, ki ga bodo udeleženci opravili sami v ustanovi, na izobraževanju pa bodo dobili strokovno podporo in svetovanje glede njihovih načrtov.

Prvi seminarja je namenjen ponovitvi in poglobitvi teoretičnih znanj o eksplicitnem in implicitnem načrtovanju. Nato bodo udeleženci po skupinah izdelovali implicitne načrte. Do naslednjih dveh  seminarja bodo udeleženci pripravili implicitni načrt za svojega stanovalca. Drugi in tretji seminar bosta namenjena predstavitvam izdelanih načrtov in njihovim analizam.

Časovni obseg programa

Izobraževanje za implicitno načrtovanje se izvaja v obliki treh dvodnevnih seminarjev. Časovni obseg programa je 39 pedagoških ur.

Obveznosti udeležencev programa

Udeleženci morajo redno obiskovati program. Obveznost udeležencev sta tudi izdelana dva implicitna načrta med seminarji.

Predavateljici

 • Vida Lukač, dipl. med. sestra
 • Irena Špela Cvetežar, dipl. med. sestra

Termini in kraji seminarjev

1. termin: 1. – 2. april 2019, Hotel Laguna Strunjan
2. termin: 13. – 14. maj 2019, Hotel Paka, Velenje
3. termin: 28. – 29. november 2019, Hotel Astoria Bled

Izobraževalni program za gospodinje v socialno varstvenih ustanovah

V različnih socialno varstvenih ustanovah prihaja do vse večjih potreb po oblikovanju novega koncepta dela v sklopu t. i. gospodinjskih skupin, kjer je osrednji profil gospodinja. Tovrstni koncept dela je v domovih za starejše primeren za približno 2/3 vseh stanovalcev, še posebej za osebe z demenco.
Profil »gospodinja« je vnesen v Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 125/04). Prav tako potekajo na Centru RS za poklicno izobraževanje postopki priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za nacionalno poklicno kvalifikacijo, ki bodo podlaga za postopke preverjanja ter potrjevanja znanja, spretnosti in kompetenc za pridobitev poklica gospodinja.

Mnenje

Izobraževalni program za gospodinje v socialno varstvenih ustanovah bi vsekakor priporočala vsakomur, ki je pred tem pogumnim korakom na svojo samostojno poslovno pot. Osnovni cilj izobraževalnega programa je pridobitev dodatnih znanj in veščin, ki temeljijo na konceptu gospodinjskih skupin. Življenje po načelu omenjenih skupin se lahko organizira tako v današnjih »varovanih« oddelkih domov za starejše kot v različnih bivalnih enotah drugih socialno varstvenih zavodov/ustanov, kjer je gospodinjstvo in organizacija življenja skupine vsebinsko pomembno področje. Prav tako je cilj programa prispevati k oblikovanju psihosocialnega koncepta dela v socialno varstvenih organizacijah.

Vse to in še več so nam predavatelji, podkrepili s primeri iz prakse in začinili tudi s ščepcem humorja, kar je dalo celotnemu predavanju zelo pozitiven in spodbuden pridih.

Celotni ekipi se zahvaljujem za ponujeno možnost udeležbe na takih predavanjih in veliko poslovnih uspehov želim še naprej.

Tanja Vulić
gospodinja
Dom za varstvo odraslih Velenje

Mnenje

V življenju je vedno tako, da vsako spremembo ne sprejmemo odprtih rok. Sama pa sem z veseljem sprejela izziv, ker še vedno premalo vem o demenci in tega me je bilo strah.

Na izobraževalnem programu sem si pridobila potrebno znanje, nova znanstva, predvsem pa znanja o nujnosti globokega spoznavanja naših stanovalcev, kako jim pričarati, polepšati njihov vsakdanjik. Zdaj vem, da mi njihov pogled pove: HVALA, KER ME VIDIŠ IN RAZUMEŠ.

Hvaležna sem, da sem bila del te čudovite skupine gospodinj, iskrena hvala gospodu Imperlu in njegovim sodelavcem.

Marjana Mastnak
gospodinja
Dom starejših Šentjur

Mnenje

Vsebine programa so bile podane na način, da smo jih razumeli tudi tisti, ki nismo imeli s posameznega področja nobenega predznanja.

Predavatelji so nam podajali vsebine zanimivo in strokovno. Všeč nama je bilo tudi, da so bili termini vsak mesec po nekaj dni, ker smo tako lažje organizirali službo in  družinske obveznosti. Pogrešali smo več usposabljanja v domovih z gospodinjskimi skupinami. Zdi se nama, da z delom v gospodinjski skupini daje pravi preskus, kaj si se naučil na predavanjih.

Z izobraževanjem sva pridobili dovolj znanja, da lahko sedaj poskusno vodiva gospodinjsko skupino v Domu Tisje.

Mateja Trelec in Renata Verbajs
Dom Tisje

Mnenje

Z izobraževalnim programom gospodinja sem pridobila potrebna znanja za delo, ki ga sedaj opravljam. Obenem sem podrobno spoznala organizacijo dela v gospodinjski skupini. V okviru izobraževanja smo v praktičnem delu uporabili pridobljeno teoretično znanje za delo. Vendar se včasih klub obširnemu teoretičnemu znanju ne moreš izogniti občutku, da še ne veš vsega in da potrebuješ tudi veliko prakse. Vedno se je potrebno prilagajati trenutnim razmeram oziroma počutju stanovalcev, da si pridobiš njihovo zaupanje in da imajo občutek varnosti. Prav tako smo spoznali pomen sodelovanja s svojci in njihovo vključevanje v skupino, ki nam pri našem delu lahko bistveno pripomorejo k spoznavanju in razumevanju stanovalcev. Zelo pomembno je tudi, da je osebje stalno, ker tudi s tem stanovalcem olajšaš bivanje.

Šolanje je bilo organizirano na visokem strokovnem nivoju, obenem pa razumljivo in prirejeno našim potrebam po pridobivanju novih znanj.

Gospodinja, ki dela v skupini, mora biti odprta, pripravljena na nove izzive in jim slediti, kakor tudi prisluhniti oziroma razbrati potrebe stanovalcev. Vedno delamo s stanovalci in ne za njih, kajti tako jim ostane občutek, da so še lahko koristni, da lahko tudi sami še kaj naredijo.

Karolina Šinkovec

Izhodišča

Naloge gospodinje v gospodinjskih skupinah so specifične. Narava njenega dela je multifunkcionalna, usmerjena v »oblikovanje okolja (miljeja)«. Gospodinje načrtujejo potek dneva in dnevne aktivnosti, skladno s potrebami stanovalcev. Pri tem mislimo na gospodinjske in druge socialno oskrbovalne aktivnosti. Gospodinje so ves dan v stalnem stiku s stanovalci, so kontaktne osebe za obiskovalce in sorodnike. S funkcijo gospodinje ljudem, ki potrebujejo oskrbo in nego, posebej osebam z demenco, omogočimo življenje v okolju, usmerjenem v normalnost – okolje, ki spodbuja in je po meri človeka. Obvladovanje vsako dnevnih nalog in neformalni medčloveški stiki spodbudno vplivajo na starejšega človeka in skrbijo za njegovo dobro počutje.

Cilji

Osnovni cilj izobraževalnega programa je pridobitev dodatnih znanj in veščin, ki temeljijo na konceptu gospodinjskih skupin. Življenje po načelu omenjenih skupin se lahko organizira tako v današnjih »varovanih«
oddelkih domov za starejše kot v različnih bivalnih enotah drugih socialno varstvenih zavodov/ustanov, kjer je gospodinjstvo in organizacija življenja skupine vsebinsko pomembno področje.
Prav tako je cilj programa prispevati k oblikovanju psihosocialnega koncepta dela v socialno varstvenih organizacijah.

Ciljne skupine

Program je namenjen delavcem, ki se želijo usposobiti za delo in vodenje v gospodinjskih skupinah domov za starejše in v bivalnih enotah (skupinah) posebnih socialnih zavodov, socialno varstvenih zavodov za usposabljanje
in varstveno delovnih centrov.

Število udeležencev

20 – 30

Vsebina

Program je razdeljen na pet modulov:

 • Modul 1: Značilnosti gospodinjskih skupin
 • Modul 2: Znanja s področja oskrbe in osebne nege
 • Modul 3: Znanja s področja gospodinjstva
 • Modul 4: Specifična znanja za socialno vključevanje in individualno delo v skupini
 • Modul 5: Praktikum

Predstavljene bodo značilnosti gospodinjskih skupin, namenjene stanovalcem, še posebej osebam z demenco, kot tudi uporabnikom različnih bivalnih enot. Govorili bomo o bivalnih pogojih in organizaciji dela ter vlogi gospodinje v gospodinjski skupini. Sledila bodo znanja s področja osebne nege oz. vzdrževanja osebne higiene stanovalca in seznanitev z osnovami izvajanja kinestetike.
V sklopu vseh vsebin, s katerimi se bodo udeleženci seznanili, bo poudarek predvsem na znanjih s področja gospodinjstva in specifičnih znanjih gospodinje. Udeleženci programa se bodo podrobno seznanili s hranoslovjem in dietetiko ter pripravo hrane.
Velik poudarek bo na znanjih za socialno vključevanje in individualno delo v skupini, za delo z osebami z demenco, vlogi gospodinje kot povezovalke dela in spodbujevalke pozitivnega vzdušja v gospodinjski skupini.
Na koncu izobraževanja udeleženci opravijo tridnevni praktikum v ustanovi, kjer starostniki z demenco stanujejo v gospodinjskih skupinah.

Časovni obseg programa

Izobraževalni program traja leto in pol v skupnem obsegu 256 pedagoških ur (PU); poteka v obliki sedemnajstih dvodnevnih izobraževalnih seminarjev. V sklop programa sodi še izvedba praktikuma in zaključni izpit oz. naloga.
Časovni obseg posameznih programskih sklopov je naslednji:

 • Modul 1: Značilnosti gospodinjskih skupin – 17 PU
 • Modul 2: Znanja s področja oskrbe in osebne nege – 49 PU
 • Modul 3: Znanja s področja gospodinjstva – 40 PU
 • Modul 4: Specifi čna znanja za socialno vključevanje in individualno delo v skupini – 115 PU
 • Modul 5: Praktikum in zaključna naloga – 50 PU

Obveznosti udeležencev

Aktivno sodelovanje v programu – pri delu v skupinah in delavnicah. Vsaj 80 % prisotnost v izobraževalnem programu. Med izobraževanjem opravijo udeleženci praktikum v gospodinjski skupini, na podlagi katerega
izdelajo zaključno nalogo. Le-to vsak udeleženec predstavi in zagovarja ob koncu izobraževalnega programa.

Predavatelji

Termini in kraji seminarjev

1. termin: 18. – 19. marec 2019; Hotel Paka, Velenje
2. termin: 24. – 25. april 2019; Dom starejših občanov Trebnje
3. termin: 24. – 25. maj 2019; Dom ob Savinji Celje
4.termin: 14. – 15. junij 2019; Dom ob Savinji Celje
5.termin: 13. – 14. september 2019; Dom ob Savinji Celje
6.termin: 17. – 18. oktober 2019; Hotel Paka, Velenje
7.termin: 25. – 26. november 2019; Bioterme, Mala Nedelja
8.termin: 17. – 18. december 2019; Hotel Astoria, Bled

Verifikacija programa

Izobraževalni program bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

Izobraževalni program za delovne inštruktorje in varuhe

Minilo je že nekaj let, odkar je zadnja generacija delovnih inštruktorjev zaključila izobraževanje, v našem okolju pa se dogajajo izjemno hitre spremembe, ki narekujejo tudi drugačno delo in nove pristope v VDC-jih.

Izhodišča

Na nas se je obrnilo nekaj zainteresiranih posameznikov iz Varstveno delovnih centrov (VDC) z željo, da bi pripravili sklop izobraževanj za varuhe in delovne inštruktorje. Minilo je že nekaj let, odkar je zadnja generacija delovnih inštruktorjev zaključila izobraževanje, v našem okolju pa se dogajajo izjemno hitre spremembe, ki narekujejo tudi drugačno delo in nove pristope v VDC-jih.

Cilj

Spodbuditi želimo spremembe, opolnomočiti zaposlene, sprožiti avtonomno delovanje in medsebojno sodelovanje. 

Ciljne skupine

Delovni inštruktorji in varuhi v VDC, CUDV, PSZ, …

Vsebina

 • Zakonitosti uvajanja sprememb in samocoaching kot temeljna metoda
 • Izdelava in predstavitev vzorca akcijskega načrta osebnega in profesionalnega razvoja
 • Odnosna naravnanost – odnos, uporabnik v ospredju, referenčne osebe – predstavitev pomena, vloge, naloge,…
 • Delovni inštruktor/varuh kot coach
 • Osebna nega in higiena – teorija in vaje
 • Prva pomoč
 • Kinestetika – pravilno premeščanje, posedanje,… teorija in vaje
 • Spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti

Delo bo temeljilo na kombinaciji predavanj in modificirani GROW metodi coachinga  (Goal – cilj, Reality – stanje, Option – možnosti, Way forward – pot naprej), pri čemer bomo zamenjali R in G in torej najprej ugotavljali stanje (R) in si na podlagi tega postavili konkretne cilje (G) .

Uporabo tega model bi lahko prevedli tudi v »Ready, GO Work« ali po naše: »Pripravljeni, gremo delat.« Konkretno to pomeni, da bodo udeleženci s coachingom spodbujeni, da bodo ob pridobivanju teoretičnih znanj, le-te tudi praktično preizkušali pri vsakodnevnem delu.

Obveznosti udeležencev

Udeleženci morajo redno obiskovati program – nujna je vsaj 80 % prisotnost. Če ustanova ne poskrbi za nadomestnega udeleženca v primeru odsotnosti, plača kotizacijo v višini 80 % od celote.

Udeleženci izdelajo zaključno nalogo po metodi RGOW.

Izvajalci

Skozi celotno izobraževanje bo prisoten Tomaž Torkar, univ. dipl. psih., ICF coach, izobraževalec za E-Qalin, zunanji presojevalec za E-Qalin, … s 13 letnimi izkušnjami iz šolstva, 7 letnimi izkušnjami iz VDC-ja, 6 mesečnim delom v bivalni enoti VDC-ja, …

Uvodni govorniki:
Peter Svetina
Zdenka Leban
Jože Primožič

Predavatelji:
Tomaž Torkar, univ. dipl. psih.
Karmen Pavrič-Konušek, višja med. sestra, prof. zdr. vzgoje
Simona Križanec, višja med. sestra, prof. zdr. vzgoje
Ljudmila Par, dipl. med. sestra

Seminarji

Upravljanje z objektom (Facility management)

Definicija Mednarodnega združenja za upravljanje objektov (IFMA): “Facility management je praksa usklajevanja fizičnega delovnega mesta z ljudmi in delom organizacije z namenom izboljšanja kakovosti življenja ljudi in produktivnosti ključne dejavnosti. Vključuje načela poslovne administracije, arhitekture in vedenjskih in inženirskih znanosti.«

Vsebina

Vsebina seminarja »Upravljanje z objektom«:

 • Osnove
 • Prostor in infrastruktura (kot so načrtovanje, projektiranje, na delovnem mestu, gradnja, najem, zasedenost, vzdrževanje in pohištva)
 • Outsourcing ali notranje izvajanje
 • Odločitve o investicijah
 • Stroški pri upravljanju objektov, logistiki, materialih in zunanjih izvajalcih

Predavatelj

mag. Johannes Wallner

Termin in kraj

15. 10. 2019, Hotel Astoria, Bled

Ciljna skupina

Direktorji DSO, VDC, CUDV

Vodenje sebe

Vodenje sebe je ključnega pomena za uspešno in učinkovito vodenje. Vodilni, ki ne zmore voditi sebe, ne more voditi drugih.

Programska oblika

dvodnevni seminar

Namen

Ozavestiti vodje o pomenu učinkovitega vodenja sebe in jih opremiti z orodji, ki jim bodo pri tem v pomoč.

Seminar je namenjen

direktorjem in vodstvenim delavcem

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

Vodenje sebe je ključnega pomena za uspešno in učinkovito vodenje. Vodilni, ki ne zmore voditi sebe, ne more voditi drugih. Kompetentno vodenje sebe pomeni, da znamo razločiti pomembne in nujne od nepomembnih in nenujnih stvari. Prav tako je pomembno vedeti, kaj je možno in dobro delegirati, katerih stvari pa ni možno delegirati.

Da lahko postanemo gospodarji svojega časa, moram poznati svoje vrednote in opredeliti svoje cilje (tako poklicne kot tudi zasebne), šele nato se lahko odločimo za nekaj ali proti nečemu.

Datum in kraj izvedbe

23. – 24. 9. 2019, Bioterme, Mala Nedelja

Predavateljica

ddr. Silvia Dirnberger Puchner, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje

Bazalna stimulacija

Bazalna stimulacija je bila razvita v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Nemčiji na področju specialne pedagogike. Njen začetnik je dr. Andreas Fröhlich, profesor za splošno specialno pedagogiko. Koncept deluje po principu zavestnega in ustvarjalnega spodbujanja čutov. Gre za stimuliranje občutja lastnega telesa. Na ta način dobi človek večji občutek za sebe, neprijetne občutke pa je mogoče na ta način odpraviti.

 

Izhodišča

Bazalna stimulacija je bila razvita v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Nemčiji na področju specialne pedagogike. Njen začetnik je dr. Andreas Fröhlich, profesor za splošno specialno pedagogiko. Koncept deluje po principu zavestnega in ustvarjalnega spodbujanja čutov. Gre za stimuliranje občutja lastnega telesa. Na ta način dobi človek večji občutek za sebe, neprijetne občutke pa je mogoče na ta način odpraviti.

Človek občuti dogodek ali proces, ki ga spremeni v bolnika, kot travmatičen šok, kot agresiven poseg, kot počasi napredujoč proces propadanja. Vsak bolnik je utrpel povsem individualno usodo, obstajajo pa nekatere skupne značilnosti: osebe doživijo šok, travmo, določen poseg. Proces propadanja in funkcijske izgube pogosto spremenijo pri bolniku identiteto lastnega telesa. Dezorientiranost povzroči odtujenost v lastnem telesu. Gre za eksistenčno ogrožanje identitete. Če človek v svojem telesu ni več doma, če mu le-to postane tuje, če ga ogroža, potem to privede do odcepitve, do izgube njene osebne integritete. Ljudje se počutijo razcepljene, ne čutijo se več takšne, kot so nekoč bili.

Tradicionalni negovalni ukrepi se posvečajo zlasti »motenim« delom telesa, manj pa poskrbijo, da bi ti ukrepi ohranjali celovitost psihe in telesa. Bazalna stimulacija zagovarja tezo, da je zdravljenje ali izboljšanje stanja aktiven proces človeka, ki se mora na novo organizirati.

Cilji

Osrednji cilj je izboljšati kakovost nege pri osebah z demenco, pri težje in težko duševno prizadetih osebah, kot tudi pri stanovalcih na negovalno intenzivnih oddelkih oz. skupinah.

Cilj programa je usposobiti negovalno osebje, da bi s pomočjo bazalne stimulacije podprli proces aktivnega zdravljenja, v katerem skušamo osebi z demenco, duševno prizadetemu ali bolnemu človeku ponuditi take senzorične dražljaje, ki ustrezajo njihovemu vsakokratnemu počutju. Na osnovi poznavanja nege, ki temelji na bazalni stimulaciji, želimo doseči razumljivost in sprejetost teh raznolikih dotikov. Oseba naj ne bi več občutila dotik kot poseg ali napad, temveč kot navezovanje stika drugega človeka.

Prav tako je cilj usposabljanja, da znamo ponuditi stanovalcu ustrezne orientiacije, s pomočjo katerih se lahko nekoliko odprejo in vzpostavijo odnos do resničnosti, ki jih obdaja.

Ciljne skupine

Program je namenjen:

 • strokovnim delavcem in sodelavcem na področju nege in oskrbe,
 • delovnim terapevtkam/om,
 • fizioterapevtkam/om.

Število udeležencev

20 – 25

Vsebina

Program je razdeljen na dve vsebinski področji ali modula: teoretična izhodišča in vsebine, ki so povezane z izvajanjem bazalne stimulacije. Sprva se udeleženci seznanijo s komunikacijskimi vidiki in vidiki nudenja informacij pri konceptu bazalne stimulacije, o pomenu celostnega razvoja in stopnjah senzoričnega razvoja, pomenu dražljajev na ugodno psihofizično počutje in o pomenu dotikov. Zmedenost pri ljudeh, ki živijo v institucijah ni nujno posledica organskih sprememb v možganih. Načini vedenja, ki se pojavljajo v stanjih zmedenosti lahko pomenijo poskus človeka, da bi se prilagodil novi in zanj nerazumljivi situaciji.

Nadalje se bodo udeleženci seznanili z vsebinami, povezanimi s praktičnim izvajanjem koncepta bazalne stimulacije, kot so: konstantnost dotika, intenzivnost stika, ritem gibanja, varnost dotika, vaje izvajanja dobrega dotika, vaje izvajanja učinkovite ročne masaže, vaje poživljajočega, pomirjujočega delnega umivanja in umivanja celega telesa ter teme iz stimulacije čutil (na področju vida, sluha, okusa).

Časovni obseg

Trodnevni seminar v obsegu 21 pedagoških ur.

Predavateljica

Katijana Harasic

Termin in kraj

17. – 18. junij 2019, šport hotel Otočec

Verifikacija programa

Izobraževalni program bomo dali v verificikacijo in točkovanje Komisiji za izobraževanje in usposabljanje pri Socialni zbornici Slovenije.

10 stebrov rezilience: Kako narediti zaposlene in organizacije bolj (življenjsko) odporne in prilagodljive

Rezilientnost je življenjska odpornost in prožnost vedenja posameznika na neugodne in stresne situacije.

Programska oblika

Trodnevni seminar

Namen

Vodjem ponuditi znanja, kako prispevati k temu, da zaposleni razvijejo pri sebi večjo življenjsko odpornost in prožnost.

Seminar je namenjen

direktorjem in ostalim vodstvenim delavcem

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

Beseda rezilientnost prihaja iz latinske besede reisilienza in pomeni ponovno se dvigniti, povrniti v prvotno stanje. Rezilientnost je življenjska odpornost in prožnost vedenja posameznika na neugodne in stresne situacije. Pri tem igrajo pomembno vlogo varovalni dejavniki znotraj posameznika in v njegovem družbenem okolju.

Posameznik, ki deluje rezilientno, aktivno išče mehanizme, ki bi mu omogočali spoprijemanje z neugodnimi situacijami in posledično uresničevanje zastavljenih ciljev.
Na seminarju bodo predstavljeni načini, kako prispevati k temu, da zaposleni razvijejo pri sebi večjo življenjsko odpornost in prožnost.

Datum in kraj izvedbe

9. – 11. 12. 2019, Hotel Astoria, Bled

Predavateljica

ddr. Silvia Dirnberger Puchner, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje

Izobraževalni programi v ustanovah

Spoznanja in izzivi na področju oskrbe starejših

Razmišljanje o pravicah starejših ljudi v institucionalni oskrbi in njihovi ogroženosti, predvsem z vidika strukturnih zlorab – ter iskanje rešitev v sodobnih pristopih dela v domovih za starejše.

Ciljne skupine

Program je namenjen vsem kategorijam zaposlenih v domovih za starejše in posebnih socialnih zavodih, predvsem negovalno/oskrbovalnemu in vodstvenemu osebju.

Cilj

Ozavestiti udeležence programa o pravicah starejših v institucionalni oskrbi in njihovi ogroženosti, predvsem z vidika strukturnih zlorab, usmeriti udeležence v iskanje sodobnih pristopov dela v domovih.

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

Zaradi izgub postaja starostnik vse šibkejši. Šibkost, ki jo prinese zadnje obdobje življenja, dela človeka neskončno odvisnega in ranljivega.

Pravice starejših so v obdobju gibanj za pravice različnih skupin in področij družbenega življenja ostale v ozadju. Spoštovanje, upoštevanje starejših, priznavanje njihovega dostojanstva, pravice do kakovostnega življenja, kar je odlika mnogih kultur, tudi naše v preteklosti, danes ni v ospredju. V zadnjih dvajsetih letih so strokovnjaki in raziskovalci prepoznali določene specifičnosti zlorab in zanemarjanja v institucionalni oskrbi starejših. Uvedli so pojma pasivnega zanemarjanja in strukturne oz. sistemske zlorabe. Pomembne so predvsem slednje, kamor štejemo enostranske predpise in zakone, ki niso naravnani na uporabnike, revščina, kamor sodijo tudi  neustrezni kadrovski in prostorski normativi, eksterno odločanje, razne oblike odvisnosti, organizacijske oblike in sistemske rešitve, ki ne upoštevajo potreb in pravic starostnika ipd.

Kako organizirati in izvajati oskrbo ter nego, da bo čim manj zanemarjanj in zlorab? K temu prispevajo novi koncepti, kot npr. psihosocialni koncept dela, pri katerem je v ospredju uporabnik kot subjekt, normalizacija življenja in spoštovanje osebne biografije. Proces spremembe ni enostaven, saj prepogosto prevlada namesto »uporabnika v središču« neizrečeno načelo »ustanova v središču«.

Psihosocialni koncept se v Evropi vse bolj uveljavlja. Pri njem se poudarja samostojnost, zasebnost, domačnost, varno zavetje in samoodločanje. Osnovna filozofija omenjenega koncepta je nadomeščanje »primata nege« s »primatom bivanja«. Gospodinjska oskrba nima več samo spremljevalne vloge ob negi, temveč postane glavno področje dejavnosti oskrbe stanovalcev.

Časovni obseg

4 pedagoške ure.

Predavatelj

 • Franc Imperl, univ. dipl. psiholog

Termini in kraj

O terminih se uskajujemo z ustanovo. Program izvajamo na osnovi predhodnega dogovora v ustanovi – zavodu oz. domu za starejše.

Kinestetika v negi

Kinestetika je obsežen instrument za analizo in delovanje, ki izhaja iz načela, da je vsako dejanje, vsako delo pogojeno z gibanjem. Kinestetski koncepti nam dajejo možnost, da razumemo osnove gibanja, jih analiziramo in dajemo ciljno usmerjeno individualno podporo za gibanje v dani situaciji.

Izhodišča

Izobraževanje o kinestetiki v negi je namenjeno osebju na področju zdravstvene nege in socialne oskrbe domov za starejše in drugih socialno varstvenih zavodov. Kinestetika je obsežen instrument za analizo in delovanje, ki izhaja iz načela, da je vsako dejanje, vsako delo pogojeno z gibanjem. Kinestetski koncepti nam dajejo možnost, da razumemo osnove gibanja, jih analiziramo in dajemo ciljno usmerjeno individualno podporo za gibanje v dani situaciji.

Poleg posredovanih teoretičnih osnov daje izobraževanje poudarek na samostojno in partnersko delo. Pri tem udeleženci spoznajo, kako lahko neko osebo podpirajo in spodbujajo pri kompleksnih procesih. Program seznani udeležence s šestimi koncepti kinestetike in kako starejše ali invalidne osebe v interakciji z ravnanji/podporami negovalnega osebja prepoznavajo svoje gibalne sposobnosti ter se naučijo z negovalcem usklajevati svoje gibe.

Ciljne skupine

Program je namenjen osebju na področju nege in oskrbe, delovnim terapevtom in fizioterapevtom.

Cilji

Cilj je pridobiti znanja s področja kinestetike v negi in na tej osnovi:

 • Spoznati pomen gibanja za bolno ali invalidno osebo.
 • Na osnovi vaj pridobiti izkušnjo o različnih posegih za izboljšanje in olajšanja gibanja negujoče osebe.
 • Se naučiti določene tehnike pri prelaganju in menjavi položaja nepomične osebe.
 • Pri negovalcu zmanjšati nastanek poklicno pogojenih poškodb in nezaželenih posledic fizičnih preobremenitev.

Število udeležencev

21

Vsebina

 • Interakcija in njene možnosti uporabe v praksi.
 • Funkcionalna anatomija; posredovanje osnov anatomije za gibalne procese in potek teže ter praktična uporaba koncepta na stolu in postelji.
 • Zasnova okolice; obravnava faktorjev, ki spodbujajo ali blokirajo gibanje.
 • Človekovo gibanje; ugotavljanje gibanja in gibalnih vzorcev, da lahko stanovalci sledijo svojim gibalnim procesom.

Časovni obseg

Program poteka v obliki tridnevnega izobraževalnega oz. izkustvenega seminarja. Časovno obsega 18 pedagoških ur, od tega je 4 pedagoških ur predavanj in 14 pedagoških ur praktičnega dela.

Izvajalke

 • Karmen Pavrič-Konušek, višja med. sestra, prof. zdr. vzgoje
 • Simona Križanec, višja med. sestra, prof. zdr. vzgoje
 • Ljudmila Par, dipl. med. sestra

Termini in kraj

O terminih se uskajujemo z ustanovo. Program izvajamo na osnovi predhodnega dogovora v ustanovi – zavodu oz. domu za starejše.

Kinestetika v negi - obnovitveni seminar

Izvajamo v ustanovah, kjer so zaposleni že opravili osnovno 14 oz. 18 urno izobraževanje.

Izhodišča

Izvajamo v ustanovah, kjer so zaposleni že opravili osnovno 14 oz. 18 urno izobraževanje.

Vseh naučenih prijemov negovalci ne izvajajo dnevno, zato sčasoma na nekatere pozabijo.  Prihajajo tudi novi stanovalci, pri katerih je nujno uporabiti nove/drugačne tehnike dela.

Vsebina

Obnovitveni seminar bo ponudil le praktična znanja, ponovitve tehnik premikanja in obračanja stanovalca, premeščanje na drugo posteljo ali transportni voziček. Udeleženci se bodo tudi seznanili s pripomočki za lažje delo in preizkusili njihovo uporabo.

Časovni obseg

Obnovitveni seminar izvajamo v časovnem obsegu 6 pedagoških ur.

Število udeležencev

21

Izvajalke

 • Karmen Pavrič-Konušek, višja med. sestra, prof. zdr. vzgoje
 • Simona Križanec, višja med. sestra, prof. zdr. vzgoje
 • Ljudmila Par, dipl. med. sestra

Termin in kraj

O terminu se uskajujemo z ustanovo. Program izvajamo na osnovi predhodnega dogovora v ustanovi – zavodu oz. domu za starejše.

Inovativna validacija - splošne informacije

Inovativna validacija je široko zastavljen, celovit negovalno-odnosni koncept dela z osebami z demenco, ki upošteva tako telesne, duševne, čustvene in socialne razsežnosti človeka, kot tudi življenjsko okolje, v katerem oseba biva. Z uporabo različnih znanj in metod dela vpliva na zagotavljanje čim večje kakovosti življenja starostnikom, njihovim svojcem in negovalcem.

Izhodišča

Inovativna validacija, kot negovalno-odnosni koncept dela z osebami z demenco, predpostavlja, da je treba pri osebi z demenco izhajati iz njenega sveta, se vživeti v njen svet, jo spoštljivo spremljati in ji dati veljavo. Zato uporablja v svojem imenu iz novejše latinščine povzeto besedo »validatio« (iz »validere«), kar pomeni priznanje ali potrditev veljavnosti. Termin »validacija« je pri delu z osebami z demenco prva uporabila Naomi Feil.

Pridevnik »inovativna« pa označuje dinamičen in razvojno naravnan koncept dela z osebami z demenco, pomeni prilagodljivo ali fleksibilno uporabo različnih tehnik, iskanje rešitev za delo, ne samo v elementih medosebne interakcije, temveč tudi v širšem oskrbovalnem in bivalnem okolju. Pri svojem delu upošteva osnovne psihološke potrebe oseb z demenco in na te odgovarja z vsakokratno kreativno držo.

Inovativna validacija tako predstavlja širši teoretični in praktični okvir, znotraj katerega se osebi z demenco omogoča celovitejšo ter ustreznejšo oskrbo, prilagojeno konkretnemu trenutku, vsakokratni potrebi, stanju preostanka sposobnosti in specifični simptomatiki. Raznolikost ponudb je tako pomembna zaradi različnih osebnostnih lastnosti, stilov življenja, vrednot, interesov in nagnjenj oseb z demenco. Inovativna validacija je v nekem smislu odgovor na pravice oseb z demenco po človeka vrednem življenju, ki se jih v praksi marsikdaj premalo zavedamo.

Osnovni pojmi (ključne besede) inovativne validacije so:

 • temeljni odnos,
 • stadiji, tehnike in metode dela,
 • psihološke potrebe,
 • oskrbovalno/negovalno okolje,
 • upravljanje kakovosti.

Da bi zagotovili učinkovitejšo implementacijo koncepta v domovih za starejše, smo se odločili za usposabljanje petih strokovnih delavk, ki so končale splošni enoletni program za delo z osebami z demenco, dvoletni program o validaciji (po Naomi Feil) ter dvoletni program za predavateljice »inovativne validacije«.

Ponudba programov in predavanj s področja inovativne validacije

Ustanovam ponujamo dva celovita programa o delu z osebami z demenco po načelih inovativne validacije ter posamezna predavanja (predstavljeno v nadaljevanju).

Programi in predavanja, ki jih izvajamo, so:
Programa:

 • Inovativna validacija – daljši program
 • Inovativna validacija – krajši program

Predavanja:

 • Kaj je demenca
 • Demenca – psihosocialni vidik
 • Demenca – temeljni odnos
 • Organizacija dela v skupini (oddelku) z osebami z demenco
 • Validacijska skupina – skupinsko delo z osebami z demenco
 • Gibalne in socialne igre za delo s starostniki in osebami z demenco

Programe izvajajo:

 • Saša Breznikar Kučan, dipl. del. terapevtka, učiteljica inovativne validacije
 • Katja Kučer, dipl. del. terapevtka, učiteljica inovativne validacije
 • Beti Prtenjak, univ. dipl. soc. delavka, učiteljica inovativne validacije
 • Olga Sočič, viš. del. terapevtka, učiteljica inovativne validacije
 • Mateja Zelič, sr. med. sestra, učiteljica inovativne validacije

Vse programe izvajamo na osnovi predhodnega dogovora v ustanovi/zavodu oz. domu. O terminih se uskajujemo s posamezno ustanovo.

Inovativna validacija - daljši program

Izobraževanje vsebuje celovit in poglobljen pregled vsebin in teoretičnih osnov inovativne validacije, ki predstavlja pomembna temeljna znanja za delo z osebami z demenco.

Izhodišča

Delo s starostniki, predvsem z osebami z demenco, je ena najtežjih nalog naložena številnim posameznikom, ki se z njo soočajo in srečujejo. Seveda posamezniki ne morejo biti uspešni, če niso v delovanju med sabo povezani in ne stremijo k skupnemu cilju. Le teoretično znanje podkrepljeno s primeri in vajami, razmišljanje in debatiranje lahko posameznike izdatno poveže ter jim da znanje in moč, da so kos tej težki nalogi.

Inovativna validacija je široko zastavljen koncept, ki združuje temeljna nepogrešljiva znanja potrebna za olajšano sobivanje ljudi in omogoča čimvečjo kakovost življenja kljub omejitvam, težavam in obremenitvam, ki jih prinaša demenca.

Ciljne skupine

Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.

Namen

 • Omogočiti celovit in poglobljen, pa vendar strnjen pregled vsebin in teoretičnih osnov inovativne validacije, ki predstavlja pomembna temeljna znanja za delo z osebami z demenco.
 • Vsebine predstaviti na racionalen, organizaciji dela v posamezni ustanovi prilagojen, najmanj moteč način, z možnostjo prilagajanja specifičnim problemom in potrebam določenih ljudi in delovnega okolja.
 • Povezati sodelavce v določeni ustanovi in ustvariti konstruktivno socialno ter delovno vzdušje za prepoznavo skupnih ciljev.

Število udeležencev

15 – 30

Vsebina

 • Kaj je demenca.
 • Psihološke potrebe oseb z demenco.
 • Znanja in vsebine inovativne validacije ter znotraj nje poudarek na temeljnem odnosu, stadijih demence in tehnikah, primernih za vsak stadij.
 • Predstavljene bodo tudi druge znane in razširjene metode dela z osebami z demenco.
 • Sklop bo zaključen s širokim pogledom na značilnosti in pogoje v oskrbovalno negovalnem okolju.

Časovni obseg

11 terminov po 4 pedagoške ure = 44 pedagoških ur (PU). Posamezni termini se izvajajo na 2 (oz. 3 ali 4) tedne, od ponedeljka do petka praviloma v času od 13.00 do 16.15, ob sobotah možno dopoldan (4 PU) ali cel dan (8 PU).

Inovativna validacija - krajši program

Krajše izobraževanje o inovativni validaciji predstavi primerno obliko temeljne naravnanosti oz. odnosa do oseb z demenco, stadije demence in tehnike dela.

Izhodišča

Delo s starostniki, predvsem z osebami z demenco, je ena najtežjih nalog naložena številnim posameznikom, ki se z njo soočajo in srečujejo. Seveda posamezniki ne morejo biti uspešni, če niso v delovanju med sabo povezani in ne stremijo k skupnemu cilju. Le teoretično znanje podkrepljeno s primeri in vajami, razmišljanje in debatiranje lahko posameznike izdatno poveže ter jim da znanje in moč, da so kos tej težki nalogi.

Inovativna validacija je široko zastavljen koncept, ki združuje temeljna nepogrešljiva znanja potrebna za olajšano sobivanje ljudi in omogoča čimvečjo kakovost življenja kljub omejitvam, težavam in obremenitvam, ki jih prinaša demenca.

Ciljne skupine

Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.

Namen

Posredovati temeljna teoretična znanja o odnosu do oseb z demenco ter znanja za razumevanje vedenja oseb z demenco in vzpodbuditi k razmišljanju o uporabnih tehnikah in postopkih terapevtskega delovanja.

Število udeležencev

15 – 30

Vsebina

Program bo predstavil :

 • Primerno obliko temeljnega odnosa, kot osnovno sredstvo za navezovanje kontaktov, ki nudi vsakodnevno zadovoljstvo in povezuje ljudi.
 • Stadije demence in pripadajoče tehnike, katerih osnovno razumevanje omogoča uporabo različnih terapevtskih ukrepov delovanja za preprečevanje razvoja demence v njene skrajne oblike.

 

Časovni obseg

6 terminov po 4 pedagoške ure = 24 pedagoških ur (PU). Posamezni termini se izvajajo na 2 (oz. 3 ali 4) tedne, od ponedeljka do petka praviloma v času od 13.00 do 16.15, ob sobotah možno dopoldan (4 PU) ali cel dan (8 PU).

Kaj je demenca

Vsak od nas si ob besedi »demenca« predstavlja svojo asociacijo. In vendar so demence bolezni, ki med sabo povezujejo mnoge ljudi, bolnike, svojce, prijatelje, sodelavce v različnih ustanovah …

Izhodišča

Splošno je znano, da bo vpliv demence zaradi hitrega širjenja njene pogostosti pomembno vplival na vso družbo. Zlasti v začetnem obdobju se mnogi socialni odnosi starostnika z njegovim okoljem porušijo, zato je pomembno, da dobro poznamo spremembe, ki jih demenca povzroča/prinaša.

Ciljne skupine

 • Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.
 • Vodstvo domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.
 • Svojci oseb z demenco.

Namen

Seznaniti slušatelje z osnovami demence, s pomenom zgodnjega prepoznavanja ter vzroki vedenjskih, čustvenih in telesnih sprememb ter z nekaterimi oblikami nemedikamentoznega zdravljenja.

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

 • Pomen zgodnjega prepoznavanja in odkrivanja demenc.
 • Kaj so demence in spremembe, ki se pojavljajo v različnih obdobjih bolezni (spremembe spoznavnih sposobnosti, čustvenega doživljanja, telesne spremembe in spremembe vedenja).
 • Različni vzroki za vedenjske, čustvene in telesne spremembe pri osebi z demenco ter možnosti za pozitivno delovanje.
 • Zapleti in posledice demence.
 • Oblike nemedikamentoznega zdravljenja in delovanja.

Časovni obseg

2 – 4 pedagoške ure.

Demenca - psihosocialni vidik

Psihosocialno delo z osebami z demenco je unikatna umetnina, ki se med negovalcem in osebo z demenco vsak dan znova oblikuje glede na konkretno situacijo in njene značilnosti. Človek ni le biološko bitje in kakor pravi V. Frankl dobijo v določenih življenjskih situacijah prednost temeljne psihosocialne potrebe pred biološkimi.

Izhodišča

Predavanje predstavi celovit psihosocialni pogled na demenco in izpostavi pomen psihosocialnega delovanja kot najpomembnejšega področja za zagotavljanje relativnega zadovoljstva oseb z demenco in preprečevanje nesporazumov v komunikaciji z drugimi osebami.

Ciljne skupine

Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.

Namen

Poudariti pomen ravnovesja med negovalno in psihosocialno komponento pri delu z osebami z demenco, omogočiti osnovna znanja za boljše razumevanje potreb po psihosocialnem delu ter posredno pospešiti razvoj nege v ustanovah iz tradicionalnega pristopa v odnosni koncept nege sprejemanja in spoštovanja.

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

Predavanje daje poudarek na zagotavljanju psiholoških potreb oseb z demenco ter predstavi oblike pozitivnega dela z osebami z demenco za zagotavljanje dobrega počutja le-teh. V nadaljevanju opozarja na napake pri delu, ki se jih morda v delovnem vsakdanjiku niti ne zavedamo. Te napake pogosto motijo sožitje med ljudmi v ustanovi, pospešujejo propad oseb z demenco in vodijo v izgorevanje in nezadovoljstvo pri negovalnem kadru.

Poseben poudarek namenja temeljnemu odnosu do oseb z demenco in na kratko predstavi validacijo kot obliko temeljnega razumevanja oseb z demenco.

Časovni obseg

7 pedagoških ur.

Demenca - temeljni odnos

Temeljni odnos je univerzalno in neposredno uporabno sredstvo za vzpostavljanje kontakta, odnosa in osnovnega zaupanja pri vseh ljudeh, brez katerega nobena terapevtska tehnika ali metoda ne more biti učinkovita.

Izhodišča

Medosebne odnose ne vzpostavljamo samo na besedni ravni komunikacije, temveč poudarjeno tudi na nebesedni ravni zlasti pri osebah z napredovalo demenco, ko besede začnejo izgubljati svojo obliko in pomen. Temeljni odnos daje poseben pomen iskanju kontakta s sočlovekom in dojemanje njegove edinstvenosti in neponovljivosti z upoštevanjem njegove biografske zgodbe.

Glavni namen temeljnega odnosa je vzpostavljanje naklonjenega in spoštljivega medčloveškega odnosa z uporabo empatije.

Ciljne skupine

 • Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.
 • Vodstvo domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.
 • Svojci oseb z demenco.

Namen

Seznaniti slušatelje z osnovami demence, s pomenom zgodnjega prepoznavanja ter vzroki vedenjskih, čustvenih in telesnih sprememb ter z nekaterimi oblikami nemedikamentoznega zdravljenja.

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

 • Koncept in načela Inovativne validacije.
 • Cilji pristopa skozi Inovativno validacijo.
 • Oblike validiranja.
 • Vzpostavljanje človeškega kontakta, skozi empatijo dojemanje in zaznavanje edinstvenosti človeka.
 • Graditev zaupanja: pomen očesnega kontakta, dotikov in vrste dotikov, uporaba bližine ter distance.
 • Senzorne izgube, ki vplivajo na zaznavanje in otežkočajo dobro komunikacijo, različni tipi zaznavanja in izražanja.
 • Sprejemanje osebe z demenco in uspešna komunikacija.
 • Razumevanje hierarhije, potrebno razumevanje poskusov oseb z demenco po zagotavljanju njihovih lastnih potreb.
 • Izgube kot glavni problem starejših oseb, njihove posledice in možnosti kompenzacije.
 • Eriksonova teorija življenjskih nalog in stadijev.
 • Vpliv življenjske zgodbe na delovanje in socialne interakcije oseb z demenco, uporaba simbolov in ritualov.
 • Vaje in delo v skupinah.

Časovni obseg

7 pedagoških ur.

Organizacija dela v skupini (oddelku) z osebami z demenco

Jasen in skupni, povezovalni koncept dela pri varstvu oseb z demenco je ključnega pomena, saj lahko z enotnimi normami in načeli dosežemo enotnost v stremljenju k istim ciljem: dobro počutje vseh, ki v »timu« sodelujejo z osebo z demenco.

Izhodišča

Jasen in skupni, povezovalni koncept dela pri varstvu oseb z demenco je ključnega pomena, saj lahko z enotnimi normami in načeli dosežemo enotnost v stremljenju k istim ciljem: dobro počutje vseh, ki v »timu« sodelujejo z osebo z demenco (osebe z demenco, njihovi svojci, delavci ustanove in drugi strokovnjaki, ki so pomembni v socialni mreži osebe z demenco). Zadovoljevanje potreb vseh vpletenih pa omogoča ustvarjanje ugodnega miljeja, ki je sestavni del koncepta.

Ciljne skupine

Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.

Namen

Predstaviti pomen nekaterih bistvenih elementov v organizaciji dela na oddelku in ustvariti pogoje za razmišljanja o ukrepih za odvzemanje osebne svobode, dati poudarek na skupnem sodelovanju sodelavcev pri doseganju ciljev ter usmeriti razmišljanja o sodelovanju s svojci.

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

V predavanju bodo opredeljena temeljna načela oskrbovalno negovalnega okolja (načelo normalnosti, načelo osebne nedotakljivosti, načelo svobodnega odločanja …), ki so ključnega pomena v izpeljavi strukturiranega
dneva za osebo z demenco:

 • Pomen zagotavljanja varnosti, občutka organiziranosti in dejavnosti.
 • Zagotavljanje spoštovanja skozi temeljni odnos, pozitivno naravnano ozračje s prilagojenim ravnanjem ter ustvarjanjem možnosti za aktivno participacijo in vzpodbujanje samostojnosti osebe z demenco.
 • Pravice oseb z demenco in etična načela, tudi v zvezi z uporabo sredstev za odvzem prostosti.
 • Svojci so pomemben povezovalni element pri delu z osebami z demenco, sprejemati jih moramo kot naše partnerje in del tima.

 

Časovni obseg

7 pedagoških ur.

Validacijska skupina - skupinsko delo z osebami z demenco

Ljudje smo socialna bitja in to človeško razsežnost želimo in moramo negovati tudi pri delu z osebami z demenco. Program zajema poudarjanje socialnih in osebnih potreb tako oseb z demenco kot tudi sodelavcev, ki z njimi delajo. Zagotavljanje teh potreb je pomemben motiv za oblikovanje validacijske skupine.

Izhodišča

Validacijska skupina je izjemno učinkovito, potrebno in primerno sredstvo pri zadovoljevanju potreb oseb z demenco, pa tudi starostnikov z drugimi duševnimi motnjami kot so depresije, anksiozne motnje ipd. S to obliko dela namreč zelo učinkovito zadovoljujemo potrebe po socialnih kontaktih, aktivaciji in dokazano vplivamo na ohranjanje dela biografije stanovalcev ter večanje samozavesti in samopodobe. Vse to pomembno vpliva na zadovoljstvo (posredno tudi na zdravje) stanovalcev.

Sodelavci ob tej obliki dela razširijo svoj razpon psihosocialnega delovanja, deležni so večjega zadovoljstva s svojim delom in pripomorejo k prevenciji izgorevanja.

Ciljne skupine

 • Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.
 • Vodstvo domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.
 • Svojci oseb z demenco.

Namen

Predstaviti organizacijo in delovanje validacijske skupine.

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

 • Teoretične osnove in pravila/principi, ki so pomembni pri delu v taki skupini: priprava skupine in potrebni pogoji za sestavo validacijske skupine, indikacije in kontraindikacije za vključevanje starostnikov v skupino, vzpostavljanje skupine, cilje ter sestavo, organizacijo in potek dela v skupini, možne neobičajne situacije in zaplete pred in med skupinskim srečanjem, možnost za dokumentiranje in evalvacijo skozi daljše delovanje skupine.
 • Preko praktičnih primerov se slušatelji seznanijo s primeri biografij stanovalcev po katerih določajo primernost vlog za udeležence v skupini. S sodelovanjem v praktični izvedbi izkustvene skupine pa vadijo delovanje v skupini in opazovanje svojih in odzivov drugih udeležencev.

Časovni obseg

7 pedagoških ur.

Gibalne in socialne igre za delo s starostniki in osebami z demenco

Gibalne in socialne igre predstavljajo obliko srečevanja med ljudmi, medsebojnega spoznavanja in učenja.

Izhodišča

Mnoge osebe z demenco iz različnih razlogov sčasoma postajajo samotarji in pogosto sploh ne znajo več navezati kontakta z drugimi. Postopoma izgubljajo socialne veščine, mimika obraza postaja neizrazna, toga, besedni zaklad in možne teme pogovora slabijo, večata se strah in sram pred socialnimi kontakti.

Ljudje postajajo vedno bolj osamljeni, otopeli, žalostni in v njihovem življenju se za humor redko najde prostor.

Ciljne skupine

Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.

Namen

Predstaviti organizacijo in delovanje skupine, vzpodbuditi k razmišljanju in iskanju načinov tkanja ugodnih, pozitivno naravnanih kontaktov v njihovem bivanjskem okolju, ki bodo razbremenjevali tako starostnike z različnimi duševnimi motnjami (depresije, anksiozne motnje …) kot kader, ki z njimi dela. Obremenitve pomembno vplivajo na zadovoljstvo (posredno tudi na zdravje) stanovalcev. Sodelavci pa ob tej obliki dela razširijo svoj razpon psihosocialnega delovanja, deležni so večjega zadovoljstva s svojim delom in pripomorejo k prevenciji izgorevanja.

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

V predavanju bodo podane teoretične osnove in pravila/principi, pomembni pri delu v taki skupini. Preko praktičnih primerov se slušatelji seznanijo s primeri gibalnih in socialnih iger in preko izkustvene skupine vadijo delovanje v skupini in opazovanje svojih in odzivov drugih udeležencev.

Časovni obseg

4 -6 pedagoških ur.

Nasilje v negi

Nasilje je zloraba moči. Pri delu s stanovalci v domovih za starejše za opisuje način dela: »Jaz že vem, kaj je dobro zate«.

Izhodišča

Osrednjo vlogo v domovih s pretežno medicinsko usmeritvijo imajo strokovnjaki, ki uporabnikom ponudijo razpoložljive oblike pomoči v domu oziroma paket storitev, ki je oblikovan po strokovno najboljših rešitvah, zlasti pa le-ta temelji na predpostavki, da stari ljudje v domu potrebujejo pomoč, ker so bolni, nesamostojni in nesposobni izražati svoje mnenje.

Delo medicinskega kadra je v domovih podvrženo rutini, ki jo zahtevajo natančna medicinska opravila in naloge posameznih medicinskih profilov. Kako spremeniti utečeno prakso?

Ciljne skupine

Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše in posebnih socialnih zavodov.

Namen

Predstaviti delo v domovih skozi različne operacije delovnega procesa, poiskati metode in tehnike dela, ki so za uporabnika prijazne, na drugi strani izluščiti metode in pristope, ki jih lahko imenujemo nasilje nad uporabnikom. Med delovnim procesom prihaja tudi pri medicinskem kadru do frustracij.

Cilj programa je opozoriti sodelavce na različne vrste nasilja, do katerega pogosto prihaja, ker se želi starostnike oz. uporabnike zaščititi, s tem pa se jim krati svoboda in osebna integriteta. Kje je zdrava meja?

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

V programu je podan zgodovinski razvoj institucionalega varstva v Sloveniji, poiščejo se značilnosti medicinskega modela in socialnega modela ter pozitivne in negativne značilnosti tako enega kot drugega. Slušatelji dobijo nov pogled na potrebe uporabnika, le-te potrebe spoznajo za realne in na drugi strani rešujejo lastno frustracijo. Začrta se meja med opravljeno storitvijo in izvajanjem nasilja. Ali je res potrebno izvesti vse medicinske procese in na kakšen način?

Časovni obseg

7 pedagoških ur.

Svet človeka z demenco v socialno varstveni ustanovi

Drugačen koncept izobraževanja o demenci: simulacija dementnosti sodelavcem doma za starejše ponuja priložnost, da izkusijo občutke in čustva, ki so povezani z demenco.

Izhodišča

Razmišljanje o psihosocialnem modelu varstva oseb z demenco prinaša spremembe v razumevanje nege in oskrbe. Predvsem v tolmačenju vloge negovalnega osebja, ki v tradicionalnem pomenu poznajo, kaj je dobro in potrebno za stanovalce. S tem svojim pogosto dobronamernim vedenjem, zatrejo in uničijo samostojnost in avtonomijo pri stanovalcih. Na drugi strani pa sodobni negovalec ob upoštevanju integritete, strokovnosti in empatije gradi odnos do stanovalcev, pri katerih upošteva telo, dušo in duha.

Trendi kažejo na veliko verjetnost, da bomo tudi sami v starosti odvisni od pomoči drugih. Kako bomo doživljali in se soočali z lastno nemočjo? Kaj bo pomenila naša odvisnost za ljudi, ki bodo skrbeli za nas?

Ciljne skupine

Vsi, ki delajo z osebami z demenco.

Namen

S pomočjo izkustvene delavnice podoživeti svet ljudi z demenco, njihove temeljne občutke strahu, odvisnosti, agresije, sramu in obrambe. Pri tem bodo udeleženci aktivno soustvarjali vsebino, refleksirali lastna doživljanja in občutenja.

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

Kakšen je svet, v katerem živijo ljudje z demenco? Psihološko gledano vodi demenca v fazo popolne in usodne odvisnosti, ljudje se znajdejo v situaciji, ki so jo doživeli v otroštvu. Kako so (pre)živeli otroško odvisnost in kako jo preživljajo kot dementni stanovalci različnih ustanov? Avtonomija, javno nastopanje, izražanje, odrasla komunikacija in interakcija razpadejo, teh mehanizmov ljudje z demenco v vsakdanjem življenju ne morejo več  uporabljati. Kaj jim preostane, kako se lahko izrazijo?

Ljudje z demenco lahko živijo srečno in kakovostno življenje, če vzpostavijo odnos s čutečo ter spoštljivo osebo. V primeru, ko so okolje in odnosi primerni ter se ustrezno prilagajajo človeku z demenco, demenca sama po sebi ne pomeni nujno velike nesreče.

Časovni obseg

7 pedagoških ur.

Coaching

Individualni coaching

Coaching je interaktiven proces, ki pomaga posameznikom in skupinam razviti nova vedenja.

Coaching je interaktiven proces, ki pomaga posameznikom in skupinam razviti nova vedenja.

Cilj

Skozi proces coachinga stranka  poglobi svojo sposobnost za učenje, poveča svojo uspešnost in s tem izboljša kakovost svojega dela.

Ciljna skupina

Zaposleni v domovih za starejše, varstveno delovnih centrih, …

Časovni obseg

Običajno coaching poteka v obliki dveh neposrednih srečanj (ob začetku in koncu coachinga) in večjega števila (vmesnih) telefonskih coaching srečanj.

Lahko gre za krajši ali daljši proces, katerega intenzivnost se prilagodi glede na potrebe naročnika.

Izvajalec

Tomaž Torkar, univ. dipl. psih., ICF coach

Termin in kraj

Po dogovoru

Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding je usmerjen v razvoj ustvarjalnega potenciala tako posameznika kot celotne skupine.

Teambuilding je usmerjen v razvoj ustvarjalnega potenciala tako posameznika kot celotne skupine.

Cilj

Cilj teambuildinga je v zbliževanju, povezovanju in krepitvi posameznikov z namenom vzpostavitve učinkovitejšega timskega dela v organizaciji. Namenjen je torej oblikovanje usklajenega in motiviranega delovnega tima.

Teambuilding je usmerjen v razvoj ustvarjalnega potenciala tako posameznika kot celotne skupine. Program vključuje aktivno izkušnjo vseh udeležencev, saj temelji na izkustvenem doživljanju oz. treningu zunaj običajnih prostorov za delo.

Ciljna skupina

Zaposleni v domovih za starejše, VDC, CUDV

Vsebina

Program je prilagojen in sestavljen iz različnih izkustvenih vaj in delavnic, ki vsebinsko zajemajo (problematična) področja dela, ki jih bomo določili  na podlagi odgovorov na anonimno spletno anketo, ki jo bomo poslali vsem udeležencem pred pričetkom programa.  Udeleženci skozi analizo le – teh gradijo na močnih dejavnikih, neučinkovita delovanja pa poskušajo zmanjšati.

Skupaj z udeleženci se izdela predloge za nadaljnje izboljševanje delovanja tima, uresničevanje katerih je nato odgovornost tima.

Pred izvedbo:

 • Izpolnitev spletne ankete:

Prvi dan:

 • Prihod na kraj Team buildinga – Koritnica v Baški grapi. Dobrodošlica. Kratek ogled okolice + nastanitev.
 • Kosilo.
 • Popoldan:
 1. Predstavitev ključnih točk za spremembe – na podlagi analize spletnega vprašalnika.
 2. Prva vaja.
 • Priprava večerje.
 • Večer ob tabornem ognju.

Drugi dan:

 • Zajtrk.
 • Dopoldne: Druga vaja – pripravljena na podlagi analize spletnega vprašalnika
 • Skupna priprava kosila – piknik
 • Po kosilu: Tretja vaja in priprava usmeritev za delo »doma«
 • 17:00 – odhod proti domu

Izvajalec

Tomaž Torkar, univ. dipl. psih., ICF coach

Termin in kraj

Izvajamo po dogovoru od julija do septembra.

E-Qalin

Na tem mestu si lahko preberete osnovne informacije o modelu E-Qalin, ki je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v domovih za starejše (E-Qalin/A), varstveno delovnih centrih in socialno varstvenih zavodih za usposabljanje (E-Qalin/B), izvajalcih pomoči na domu (E-Qalin/C) in na centrih za socialno delo (E-Qalin/D). Prav tako tu najdete seznam in opise obveznih ter dodatnih E-Qalin izobraževanj s prijavnicami.

 

Splošne informacije o E-Qalinu

E-Qalin (European quality – improving learning) je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v domovih za starejše (E-Qalin/A), varstveno delovnih centrih in socialno varstvenih zavodih za usposabljanje (E-Qalin/B),
izvajalcih pomoči na domu (E-Qalin/C) in na centrih za socialno delo (E-Qalin/D), katerega razvoj je v okviru sklada Leonardo da Vinci podprla Evropska skupnost.

Model E-Qalin/A je razvijala ekspertna skupina, v kateri so sodelovali strokovnjaki za upravljanje s kakovostjo, izobraževalne ustanove, direktorji in drugi vodilni kadri iz domov za starejše, zastopniki poklicnih združenj, ustanovitelji domov in uporabniki. Sodelujoče organizacije ali posamezniki so bili iz Avstrije, Slovenije, Italije, Nemčije, Luksemburga in Nizozemske. Na podoben način sta ob mednarodnem sodelovanju nastala branžni varianti E-Qalin/B in E-Qalin/C, medtem ko smo E-Qalin/D razvili samo v Sloveniji.

Aktivni partner za E-Qalin v Sloveniji je FIRIS IMPERL d.o.o.

Sistem upravljanja s kakovostjo oz. doseganja poslovne odličnosti vključuje strukture, procese in rezultate ustanove. Kakovost vseh treh področij se preverja s pomočjo samoocenjevanja (Self Assessment). Za E-Qalin je značilno, da je naravnan operativno, zajema vse hierarhične ravni v organizaciji in pospešuje aktivno vključevanje zaposlenih. V ta namen so pripravljena tri izobraževanja, ki so povezana z modelom E-Qalin: Izobraževanje za procesne vodje, Izobraževanje za moderatorje in Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese.

Predvideni učinki upravljanja kakovosti po E-Qalinu so predvsem: boljša kakovost storitev za uporabnike, večja motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih, pomoč vodstvom ter zaposlenim v ustanovah pri zagotavljanju in izpopolnjevanju kakovostnih storitev, nacionalna ter mednarodna primerljivost ustanov in certificiranje specifične dejavnosti ter blagovni znak.

Uvedba sistema za obvladovanje kakovosti naj bi bila v pomoč in podporo tako zaposlenim kot tudi njihovim strankam oz. uporabnikom.

Kaj je E-Qalin

E-Qalin (European quality-improving learning) je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v ustanovah socialnega varstva, katerega razvoj je v okviru sklada Leonardo da Vinci podprla Evropska skupnost. Nastal je zaradi zahteve razvoja sodobne družbe, socialne politike in sistema socialnega varstva. Njegov nastanek so pogojevale zahteve razvoja socialno varstvenih organizacij, njihove potrebe po standardih kakovosti in po specifičnem modelu obvladovanja kakovosti, ki bi bil nacionalno in evropsko priznan.

Model je prilagojen 4 branžam:

 • domovom za starejše (E-Qalin/A),
 • varstveno delovnim centrom in socialno varstvenim zavodom za usposabljanje (E-Qalin/B),
 • izvajalcem pomoči na domu (E-Qalin/C) in
 • centrom za socialno delo (E-Qalin/D).

Model E-Qalin/A je razvijala ekspertna skupina, v kateri so sodelovali strokovnjaki za upravljanje s kakovostjo, izobraževalne ustanove, direktorji in drugi vodilni kadri iz domov za starejše, zastopniki poklicnih združenj, ustanovitelji domov in uporabniki. Sodelujoče organizacije ali posamezniki so bili iz Avstrije, Slovenije, Italije, Nemčije, Luksemburga in Nizozemske. Model je v pilotni fazi preizkusilo 29 domov za starejše iz Avstrije, Nemčije, Italije, Luksemburga in Slovenije, na osnovi česar je bila opravljena evalvacija ter oblikovana dokončna varianta za domove starejših. Na podoben način sta ob mednarodnem sodelovanju nastala branžni varianti E-Qalin/B in E-Qalin/C, medtem ko smo E-Qalin/D razvili samo v Sloveniji.

Aktivni partner za E-Qalin v Sloveniji je FIRIS IMPERL d.o.o.

Sistem upravljanja s kakovostjo oz. doseganja poslovne odličnosti vključuje strukture, procese in rezultate ustanove. Kakovost vseh treh področij se preverja s pomočjo samoocenjevanja (Self Assessment).

Za E-Qalin je značilno, da je naravnan operativno, zajema vse hierarhične ravni v organizaciji in pospešuje aktivno vključevanje zaposlenih. V ta namen so pripravljena tri izobraževanja, ki so povezana z modelom E-Qalin:

 • Izobraževanje za procesne vodje,
 • Izobraževanje za moderatorje in
 • Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese.

Predvideni učinki upravljanja kakovosti po E-Qalinu so predvsem:

 • boljša kakovost storitev za uporabnike,
 • večja motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih,
 • pomoč vodstvu ter zaposlenim v ustanovah pri zagotavljanju in izpopolnjevanju kakovostnih storitev,
 • nacionalna ter mednarodna primerljivost ustanov in
 • certificiranje specifične dejavnosti ter blagovni znak.

Model E-Qalin je trenutno razširjen v naslednjih državah:

 • Avstrija
 • Češka
 • Francija
 • Hrvaška
 • Italija
 • Nemčija
 • Luksemburg
 • Slovenija
 • Velika Britanija

Časovnica - razvoj

2004
 • Začetek projekt “Razvoj modela E-Qalin”
2005
 • 1. Evropski kongres E-Qalin (Dunaj)
2006
 • Začetek izobraževanja svetovalcev E-Qalin
2007
 • Konec projekta “Razvoj modela E-Qalin”
 • Zaključek izobraževanja svetovalcev E-Qalin
2008
 • Ustanovitev organizacije E-Qalin GmbH
 • Projekt “Prilagoditev modela ustanovam za osebe z motnjami v duševnem raju – E-Qalin/B”
 • Začetek projekta “E-Qalin Transfer” (prenos modela v Francijo in Veliko Britanijo, vzpostavitev zunanje presoje in certifikacije, izobraževanje zunanjih presojevalcev E-Qalin)
2009
 • Začetek projekta “Prilagoditev modela ambulantnim službam – E-Qalin/C”
 • Začetek projekta “Prilagoditev modela E-Qalin centrom za socialno delo – E-Qalin/D”
2010
 • Zaključek projekta “Prilagoditev modela ambulantnim službam – E-Qalin/C”
 • Zaključek projekta “Prilagoditev modela E-Qalin centrom za socialno delo – E-Qalin/D”
 • Zaključek projekta “E-Qalin Transfer” (prenos modela v Francijo in Veliko Britanijo, vzpostavitev zunanje presoje in certifikacije, izobraževanje zunanjih presojevalcev E-Qalin)
2011
 • Razširitev E-Qalina na Hrvaško
2012
 • Prve certifikacije

Pregled pomembnih prednosti modela upravljanja kakovosti E-Qalin

Značilnost Prednost
 • Branžno specifičen model upravljanja kakovosti
 • Usmerjenost na branžno specifične kriterije oz. procesna področja
 • Transparentnost kriterijev kakovosti
 • Primerljivost in preverljivost
 • Stalen proces učenja
 • Stalno izboljševanje kakovosti
 • Povečevanje profesionalnosti in privlačnosti delodajalca
 • Pozitiven učinek na ugled organizacije in njeno poslovanje
 • Samoocenjevanje
 • Zbiranje in uvajanje ukrepov izboljšav, ozaveščanje o kakovosti in odgovornosti, sprejemanje sprememb – »izvedbena zagretost«
 • Vključevanje zaposlenih in uporabnikov v vseh korakih razvoja
 • Večja ozaveščenost in identifikacija z organizacijo ter dvig motivacije zaposlenih
 • Povzetek vseh bistvenih struktur, procesov in rezultatov v organizacijah znotraj vsake branže
 • V enaki meri so upoštevani interesi uporabnikov in zaposlenih
 • Specifične vsebine usposabljanja za izvajalce iz različnih branž
 • E-Qalin usposabljanja so zasnovana specifično za domove za starejše, izvajalce pomoči na domu, organizacije za osebe z motnjami v duševnem razvoju in centre za socialno delo ter upoštevajo različnost storitev in zahtev
 • Prilagojen specifičnostim posameznih dežel
 • Upoštevanje kulturnih, etičnih in pravnih danosti
 • Mednarodno veljaven kriteriji kakovosti
 • Mednarodna primerljivost
 • Odprt za različna vodila in filozofije organizacije oz. ustanovitelja
 • Zaradi sprejemljivosti, praktične potrditve in možnosti identificiranja se lahko takoj vključi v delovni vsakdanjik

E-QALIN GmbH - Evropsko združenje E-Qalin

E-Qalin partnerji

Po triletnem projektu izdelave modela E-Qalin (2004 – 2007) je bila 21. januarja 2008 na Dunaju ustanovljena neprofitna družba »E-Qalin GmbH«. Njen namen je nadaljnji razvoj modela upravljanja kakovosti E-Qalin. Ustanovni družabniki so aktivni partnerji iz petih evropskih držav, ki so bili soavtorji in glavni nosilci projekta E-Qalin:

 • Avstrija (IBG)
 • Luksemburg (E.D.E. European Association for Directors of residential care homes for elderly a.S.b.L.)
 • Nemčija (Andragogik konkret e.V.)
 • Italija (Emme&erre S.p.A.)
 • Slovenija (FIRIS Imperl d.o.o.) in
 • Avstrija (Dachverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs)

Sedež družbe »E-Qalin GmbH« je v Salzburgu v Avstriji.

Naloga družbe »E-Qalin GmbH« je aktualizacija modela upravljanja kakovosti E-Qalin skladno z družbenimi spremembami in trendi razvoja socialnih ustanov.

Povezava na E-Qalin GMBH >>>

Ustanove z mednarodnim certifikatom z E-Qalin1

DU Šmarje pri Jelšah
VDC Zagorje
DSO Tezno
CUDV Dolfke Boštjančič
KDS PE DS Slovenj Gradec
Dom Tisje
CS Zimzelen
DSO Lendava
CUDV Dobrna
DU Postojna
DU Poljčane
DUO Impoljca
DSO Ljubljana Šiška
Dom počitka Mengeš
Dom Nine Pokorn Grmovje
VDC Tončke Hočevar
VDC Polž

 

 

1 Ustanova prejme certifikat na osnovi zunanje presoje, ki jo izvede presojevalska organizacija Bureau Veritas. Certifikat je mednaroden, njegova veljavnost je 3 leta.

Ustanove kakovosti na osnovi samoocene z E-Qalin2

DUO Impoljca (2012-2015)
Dom upokojencev Sevnica (2012-2015)
Dom upokojencev Brežice (2012-2015)
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu (2012-2015)
VDC Murska Sobota (2012-2015)
Dom Nine Pokorn Grmovje (2013-2016)
Dom starejših Šentjur (2014-2017)

2 Potrdilo »Dom kakovosti E-Qalin na osnovi samoocene« lahko dobi ustanova, ki z dokumentacijo izkaže, da je bila v ustanovi izvedena celovita samoocena, da dosega zahtevano stopnjo udeleženosti pri E-Qalinu (v procentu) in predloži predloge izboljšav in seznam prioritet za proces stalnih izboljšav. Veljavnost potrdila: 3 leta.

Merjenje zadovoljstva

Standardizirana raziskava merjenja zadovoljstva se je kot merski instrument razvila v okviru modela upravljanja s kakovostjo E-Qalin. Omogoča kvantifikacijo uspešnosti ustanove v treh perspektivah kvalitete: (1) perspektiva uporabnika, (2) perspektiva zaposlenega in (3) perspektiva svojcev oziroma skrbnikov uporabnika ali poslovnih partnerjev (v primeru institucij kot so centri za socialno delo).

Model raziskave merjenja zadovoljstva je osnovan na merjenju dveh dimenzij: zadovoljstva s posamezno storitvijo in njeno pomembnostjo, ki torej najprej ugotovi stanje zadovoljstva z določeno storitvijo, nato pa poda še informacijo o stopnji doseženih pričakovanj oziroma potreb na tem področju. Manjši kot je razkorak med tema dvema dimenzija, višja je stopnja zadovoljitve potreb posameznika.

Iz analize nabora vprašanj oziroma trditev, ki sestavljajo merski instrument, organizacija dodatno pridobi še informacije o njenih šibkih in močnih področjih ter možnostih za izboljšave in razvoj. Da pa bi lahko spremljala učinek uvedenih sprememb in izboljšav v organizaciji, je na voljo tudi prikaz trendov spreminjanja določenega področja. Hkrati rezultati analize omogočajo tudi uporabo posameznih kazalnikov kot mer uspešnosti. Analiza je torej visoko strokovna in temelji na naprednih statističnih in analitičnih znanjih.

Organizacija, ki se vključi v standardizirano merjenje zadovoljstva, pred merjenjem prejme s strani izvajalca, ki je hkrati tudi imetnik avtorskih pravic, vprašalnik, prilagojen specifikam tovrstnih socialnih ustanov, ter navodila za izvajanje merjenja. Iz zbranih podatkov s pomočjo vprašalnika prejme organizacija osnovno individualno analizo OA©, nato pa še primerjalno letno analizo vseh vključenih primerljivih ustanov SPLA©, s čimer pridobi dvoje informacij: spremljanje trendov individualnih rezultatov in podrobnejši vpogled v nekatera področja zadovoljstva ter primerjavo lastne organizacije z drugimi vključenimi primerljivimi organizacijami, s čimer umešča individualne rezultate v širši kontekst ter tako predstavlja osnovo za učinkovito določanje ciljev, izpostavitev prednosti organizacije pred drugimi ter odkrivanje področij, ki se v primerjavi z drugimi organizacijami izkažejo za bolj problematična. Skupaj dajeta raziskavi podlago za sprejemanje ukrepov, postavljanje prioritet pri izboljšavah storitev.

Merski instrument je prilagojen instituciji glede na storitve, ki jih izvaja. V standardizirano merjenje zadovoljstva so tako vključene naslednje vrste socialnih institucij: domovi za ostarele, centri za socialno delo, varstveno delovni centri in zavodi za usposabljanje; merjenje pa se izvaja izvaja tudi med uporabniki pomoči na domu, ne glede na to katera ustanova je izvajalec te storitve. V preteklem letu se je v standardizirano merjenje zadovoljstva vključilo preko 60 različnih organizacij.

Izvajalec standardiziranega merjenja zadovoljstva se zavezuje k visokim etičnim standardom pri zagotavljanju anonimnosti tako na nivoju organizacij kakor tudi na nivoju vsakega vključenega posameznika.

Upoštevajoč spreminjanje relevantnosti delovnih področij, v katerih potekajo delovni procesi z modelom E-Qalin, se standardizirano merjenje zadovoljstva razvija še naprej. Prav tako je v merjenje zadovoljstva vključenih vedno več organizacij.

Za več informacij v zvezi z vključitvijo v standardizirano merjenje zadovoljstva se obrnite na jana@skupina-fabrika.com.

Fabrika >>>

 

Aplikacija mapp

Aplikacija MAPP je zasnovana za celovito vodenje in upravljanje procesa samoocenjevanja institucij po modelu kakovosti E-Qalin v vseh fazah ocenjevalnega obdobja. Vsem udeležencem, ki so v ta proces vključeni, omogoča, da dostopajo do vsebin, ki so za proces relevantne s svojim uporabniškim imenom in geslom. Vodstvenemu kadru ter ostalim zaposlenim predstavlja pomoč pri zagotavljanju ter izpolnjevanju obveznosti, ki si jih po modelu E-Qalin ustanove zastavijo za zagotavljanje kakovostnih storitev, saj na enem mestu omogoča osrednji skupini pregledovanje in odločanje o vzpostavitvi sprememb, prav tako pa je v veliko pomoč pri izvedbi presoje za certificiranje.

Mapp smo skupaj s podjetjem FIRIS Imperl d.o.o. ter s pilotnimi organizacijami zasnovali kot uporabniku prijazno aplikacijo, pri čemer smo sledili načelom učinkovitosti, enostavnosti ter praktičnosti. Pri zasnovi smo upoštevali posodobljene načine vodenja dokumentacije, spremljanja aktivnosti ter samoocenjevanja, prav tako pa smo velik poudarek namenili tudi certificiranju, ki je s pomočjo Mappa postalo prijazno tako do presojevalcev kot do samih organizacij. S pomočjo Mappa je tako možno spremljati ter ocenjevati kriterije in kazalnike, upravljati s projekti, ki potekajo v vaši ustanovi, spremljati delo zaposlenih ter delo samoocenjevalnih skupin, kar skupno vodi do celostnega upravljanja s kakovostjo po modelu E-Qalin.

Za delo z aplikacijo je potrebna le delujoča povezava do interneta in posodobljeni spletni brskalnik. Organizacija prejme individualizirano povezavo do aplikacije, pri čemer je organizacija edina, ki ima dostop do podatkov na strežniku.

E-Qalin izobraževanja

Obvezna izobraževanja

Izobraževanje za procesne vodje

Procesni vodje so osrednje osebe, ki so odgovorne za uvajanje E-Qalina v ustanovi. Zato je njihovo usposabljanje usmerjeno tako na vsebino modela kot tudi na neposredno izvajanje. Ustanova brez procesnih vodij modela E-Qalin ne more in ne sme izvajati.

Mnenje

Menim, da sem z izobraževalnim programom za procesne vodje dobila vse, kar moram kot direktorica »osvojiti« v modelu E-Qalin. Priznam, da je bilo ob zaključku prvega sklopa izobraževanje kar nekaj meglenih vtisov, ampak v drugem sklopu se je ta »megla« razblinila. Dobili smo jasno predstavo, kje in kako začeti, kako sestaviti skupine itd., kar pa me najbolj veseli, spoznali smo, koliko koristnih informacij za naše delo, za razvoj in izboljšave dobimo s pomočjo E-Qalina od naših zaposlenih. To spoznanje me je od vsega najbolj navdušilo.V izobraževalnem programu sem tudi spoznala, da je pri E-Qalinu potrebno vložiti precej časa in dela, imam pa občutek, da se vložek ob predpostavki, da E-Qalin postane način dela in življenja v domu, večkratno povrne.

Kristina Kampuš
Pegazov dom Rogaška Slatina

Mnenje

Izobraževalni program za procesne vodje modela kakovosti E-Qalin je bil zelo dobro pripravljen. Ob obširni literaturi in podani teoriji sem hitro dojel koncept E-Qalina in njegove prednosti v praksi. Všeč mi je bilo, da smo teorijo lahko preizkusili tudi na konkretnih primerih pri samih vajah oziroma na delavnicah. Kot zelo pozitivno bi ocenil tudi delo v manjših skupinah ter programsko podporo sistema E-Qalin.˝

Črtomir Rosić
ZUDV Dornava

Mnenje

Izjemna pohvala izobraževalnem programu za procesne vodje. Skozi program sem kot direktorica centra za socialno delo dejansko prepoznala veliko uporabnost modela E-Qalin kot sodobnega, inovativnega, dinamičnega in strukturiranega sistema upravljanja s kakovostjo v našem javnem zavodu.

Zasnovan je razvojno in na načelu stalnega izboljševanja z udeležbo vseh pomembnih akterjev tako naših uporabnikov kot tudi zaposlenih in lokalnega okolja. Izobraževanje je bilo naravnano praktično z aktivnim sodelovanjem vseh sodelujočih, vso pridobljeno znanje smo lahko preverjali skozi konkretne situacije. Ob našem vsakdanjem delu z uporabniki ter v organiziranosti našega dela dnevno opažamo določene stvari, katere bi bilo potrebno spremeniti ali morda samo nadgraditi, da bi lahko delali še boljše, bolj učinkovito in uspešno, pa se pogosto strukturirano in celostno zaradi različnih razlogov ne lotimo uvajanja sprememb. Model E-Qalin je model in sistem, ki nam pri tem lahko koristi in pomaga.

Marina Novak Rabzelj
Direktorica CSD Krško

Mnenje

Nekako z mešanimi občutki in  velikim veseljem smo se odpravili na izobraževanje za procesne vodje. Sprva sem imela veliko pomislekov, saj so me v službi določili za vodjo kakovosti. Vendar skozi čudovita predavanj sem spoznala, da je E-Qalin fantastična stvar, saj zelo pripomore k izboljšanju delovnih procesov. Predavanja so bila sproščena, všeč mi je bilo, da smo ves čas sodelovali in lahko postavljali vprašanja, pa tudi če so bila še tako neumna. g. Franci se je resnično trudil pomagati nam razumeti E-Qalin, predvsem mi je všeč njegova odkritosrčnost, saj je to glavno vodilo E-Qalina in bi tudi moralo biti vodilo vsem, ki se tega udeležujejo.

Mojca Lipnik
Dom pod Gorco, Maribor

Namen

Udeležence seznaniti:

 • s poslovnikom E-Qalin in jih usposobiti za njegovo uporabo,
 • z načinom uvajanja modela E-Qalin in jih usposobiti, da ga bodo znali prilagoditi svojim specifičnim potrebam,
 • s podlagami za odločanje pri izboru področja ocenjevanja za samoocenjevanje v svoji ustanovi,
 • s postopki samoocenjevanja,
 • z instrumenti in postopki anketiranja ter merjenja zadovoljstva uporabnikov, svojcev (pri E-Qalin/A in E-Qalin/B), zaposlenih ter jih usposobiti za izvedbo anketiranja po prvem seminarju,
 • s software-om za E-Qalin in jih usposobiti za njegovo uporabo,
 • s pomenom načrtovanja izboljšav in njihovimi projektnimi izvedbami.

Ciljne skupine

Za procesne vodje se morajo usposobiti dva do trije predstavniki ustanove (v primeru večje organizacije z več lokacij izvajanja programa tudi štirje ali več), med katerimi mora biti obvezno direktor ustanove, drugi dve osebi pa morata biti najpomembnejša vodstvena delavca, v domovih za starejše sta to običajno vodja zdravstvene nege in socialni delavec.

Vsebina

 • Predstavitev projekta E-Qalin
 • Predstavitev modela E-Qalin
 • Struktura poslovnika E-Qalin
 • Informacija o procesu uvajanja modela E-Qalin vključno s terminskim načrtom
 • Interno vodenje in izvajanje projekta/funkcije/projektni tim/načrtovanje/komunikacija
 • Izbira kriterijev in kazalnikov za posamezne faze samoocenjevanja
 • Vsebina in organizacija samoocenjevanja
 • Delovanje skupine za razvoj
 • Priprava dokumentacije za kriterije in kazalnike
 • Uvedba: anketa/merjenje zadovoljstva
 • Predstavitev software-a za E-Qalin
 • Načrtovanje in projektno izvajanje izboljšav/sprememb
 • Izvedba predstavitve E-Qalina (kick off) na nivoju ustanove
 • Izvedba zaključne prireditve po vsaki fazi samoocenjevanja

Časovni obseg programa

Izobraževanje za procesne vodje se izvaja v obsegu dveh tridnevnih izobraževalnih sklopov. Časovni obseg celotnega izobraževalnega programa je 48 pedagoških ur.

Obveznosti udeležencev

Udeleženec se mora udeležiti obeh terminov izobraževanja. Obvezno je sodelovanje pri delu v skupinah in delavnicah.

Število udeležencev

Do 20.

Predavatelji

 • Franc Imperl, univ. dipl. psiholog, izobraževalec za E-Qalin
 • Tanja Imperl, univ. dipl. sociologinja, izobraževalka za E-Qalin
 • Tomaž Torkar, univ. dipl. psiholog, izobraževalec za E-Qalin
 • Jana Štrakl, univ. dipl. sociologinja

Termini in kraji seminarjev

 1. termin: 6. – 8. 3. 2019; Hotel Astoria, Bled
 2. termin: 27. – 29. 3. 2019; Hotel Paka, Velenje

 

Verifikacija programa

Izobraževanje bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

Izobraževanje za moderatorje

Učinkovita in kakovostna ustanova mora biti usmerjena k uporabniku. Kako uspešna je pri tem, je odvisno od kakovosti vsakodnevnega dela vseh zaposlenih. Pri tem so pomembni vsi delavci, ki za dobro delo potrebujejo tudi dobro organizirane in vodene (moderirane) delovne skupine (time). V modelu upravljanja s kakovostjo E-Qalin je to še posebej pomembno. Le z dobro usposobljenimi moderatorji je mogoče doseči učinkovito sodelovanje vseh zaposlenih v skupinah za kakovost in v »delavnicah« za kakovost.

Mnenje

Izobraževanje za moderatorje je bil intenzivna izkušnja sodelovanja in učenja v skupini. Teoretičnim predstavitvam principov moderiranja je sledilo dobro načrtovano in po zahtevnosti stopnjevano skupinsko delo, kjer je bil vsak udeleženec aktiven. Na svoji koži smo preživljali različne situacije in zaplete pri moderiranju in ob tem tudi spoznavali sebe. Izobraževanje je v celoti uresničilo moja pričakovanja in rada se spominjam doživetega.

Maja Štante Vouk

Mnenje

S programom sem pridobila vpogled v filozofijo E-Qalina, ki temelji na spoštovanju in priznavanju pomembnosti vseh, poslušanju, upoštevanju in dobri komunikaciji z namenom dviga kakovosti življenja uporabnikov naših storitev, delavcev ter širše. Naučila sem se usmerjati pogovor skupine, prisluhniti, povzemati in razjasnjevati mnenja, spodbuditi tihe člane in motivirati k izražanju predlogov, vse skupaj pa doprinese k boljšim odnosom, učinkovitejši komunikaciji in trudu vsakogar k doprinosu v organizaciji do skupnega cilja. Znanja so prav tako uporabna doma kot drugod v skupnosti.

Vesna Hojan
dipl. fiziot., samostojna svetovalka

Mnenje

Na predavanju smo se naučili tehnike moderiranja. Tako smo pridobili nova znanja, katera lahko uporabimo v vsakdanjem življenju. Pri našem poklicu dajejo oporo pri komunikaciji z svojci in stanovalci. Kot vodja ZNO sedaj lažje vodim mesečne sestanke z zaposlenimi, saj imam oporo, ter podajam delavcem možnost komunikacije, izražanje mnenj predlogov in pripomb, ter usmerim delavce, da znajo razmišljati in izražati svoje mnenje.

Predavanje je bilo zelo zanimivo, pestro, ter predstavljeno na praktičnih primerih.

Katja Romih
vodja ZNO, Špesov dom Vojnik

Namen

Usposobiti udeležence, da bodo znali oblikovati in uspešno voditi skupine za kakovost, od oblikovanja načrtov do njihove uresničitve.

 • Pri udeležencih skupin za kakovost oblikovati samozavest in občutek varnosti.
 • Usposobiti udeležence za učinkovito reševanje težav, ki lahko nastanejo pri delu skupin za kakovost (npr. napetosti, konflikti …).

Ciljne skupine

Seminar je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem domov za starejše, posebnih socialnih zavodov, socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje, varstveno delovnih centrov ter centrov za socialno delo.

Vsebina

 • Predstavitev modela E-Qalin
 • Predstavitev izvajanja modela E-Qalin
 • Metode in tehnike za učinkovito vodenje skupin za kakovost v okviru E-Qalina
 • Vizualizacija kot pripomoček pri uspešnem delu s skupino
 • Kako zagotoviti uspešno delo v skupini
 • Spodbujanje skupinske aktivnosti in ustvarjalnosti
 • Vloga moderatorja pri reševanju konfliktov
 • Odkrivanje konfliktov in njihovo obvladovanje
 • Konflikti v organizaciji in razvojnih procesih
 • Konflikt kot signal za spremembe
 • Predstavitev software-a za E-Qalin

Časovni obseg programa

Izobraževanje za moderatorje se izvaja v obsegu dveh tridnevnih izobraževalnih sklopov. Časovni obseg celotnega izobraževalnega programa je 48 pedagoških ur.

Obveznosti udeležencev

Aktivno sodelovanje v skupinah in delavnicah (pri vajah).

Število udeležencev

20 – 25

Predavatelji

 • Franc Imperl, univ. dipl. psiholog, izobraževalec za E-Qalin
 • Tanja Imperl, univ. dipl. sociologinja, izobraževalka za E-Qalin
 • Tomaž Torkar, univ. dipl. psiholog, izobraževalec za E-Qalin
 • Jana Štrakl, univ. dipl. sociologinja

Termini in kraji seminarjev

 1. termin: 17. – 19. 4. 2019; Hotel Paka, Velenje
 2. termin: 8. – 10. 5. 2019; Hotel Astoria, Bled

 

Verifikacija programa

Izobraževanje bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese

Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese je bistven dopolnilni, razvojni ter izobraževalni proces v ustanovi, ki želi obvladovati kakovost na vseh delovnih področjih. Program vnaša med delavce kulturo usmerjenosti na uporabnike in osnovna spoznanja o procesih, ki so pri tem bistvenega pomena. Delavcem omogoča bolje razumeti logiko in vsebino upravljanja kakovosti po E-Qalinu, tako da lažje sodelujejo pri njegovem vpeljevanju in izvajanju.

Mnenje

Izobraževanje »Naravnanost na uporabnike in procese« je bilo zanimivo tako s strani tem kot s strani predavateljev in njihovega pristopa pri posredovanju vsebin. Najbolj mi je ostal v spominu primer race / zajca (kaj vidiš), ker to velja zlasti v praksi, da na isto stvar zaposleni drugače gledamo. Tudi same delavnice so bile zanimive. Izobraževanje nas je povezalo tudi s sodelavci, saj sem jih videla v drugačni luči, kaj pogrešajo, kaj jim je pri delu z uporabniki dobro.

Tako izobraževanje, ki temelji na praktičnih delavnicah kot je bilo to pozdravljam in naj bi jih bilo čim več. Skratka zanimivo in pestro.

Klaudija Makuc
CUDV Radovljica

Mnenje

Za program Naravnanost na uporabnike in procese, ki smo ga v našem zavodu izvedli za tri skupine delavcev po dvajset in katerega sem se tudi sam udeležil, trdim, da je izpolnil vsa moja pričakovanja, pa tudi pričakovanja mojih sodelavcev glede na njihove izjave in navdušenje nad izvedenim programom. Program se  na konkreten način s svojimi vsebinami dotakne dinamike odnosov med delavcem in uporabnikom za konkretno okolje.  Spomnil nas je, da ne pozabimo na vezi, ki se vsakodnevno tkejo med delavcem in uporabnikom in kako pomembno je, da se znamo vživeti v čutenja in razmišljanja naših stanovalcev na način, da bodo te vezi čim bolj trdne in pristne in da bo opravljeno delo kakovostno. Vesel sem konkretne pobude mojih sodelavcev, da izvedemo še četrto srečanje za tiste zaposlene, ki se programa še niso udeležili. To je  dokaz, kako se gradi dobra kultura odnosov med zaposlenimi samimi in do uporabnikov storitev.

Tomaž Lenart
direktor Dom Nine Pokorn Grmovje

Mnenje

Vaša predavanja so nam osvežila znanje in pokazala kje smo na pravi poti, kje pa se da še kaj popraviti in kakšni načini so za to, da se doseže izboljšanje. Skozi predavanja ste omenili marsikatero zamisel, idejo in predlog, ki sem jih tudi sama imela kot način za izboljšanje delovnega procesa. Če je naš cilj opraviti svoje delo dobro, biti naravnan na stanovalca in njegove potrebe, čutiti obojestransko zadovoljstvo se moramo zelo truditi, da ne zapademo v vsakdanjo rutino dela, ker vsak dan je drugačen in vsak stanovalec tudi. Zahvaljujem se vam za dobra predavanja.

Vesna Jularić
varuhinja, DU Postojna

Namen

Usposabiti zaposlene v ustanovah za večjo naravnanost na uporabnike in procese.

Ciljne skupine

Seminar je namenjen vsem delavcem ustanove.

Vsebina

 • Predstavitev pojmov in konceptov, povezanih z modelom E-Qalin.
 • Predstavitev modela E-Qalin (uvajanje in izvajanje).
 • Analiza procesov in delo na procesih.
 • Poslanstvo, strukture in odnosi, razčlenjenost ustanove.
 • Temeljno razumevanje vlog in funkcij v ustanovi.
 • Faktorji, funkcija in teorija zaznavanja potreb uporabnikov.
 • Pomen naravnanosti na uporabnike in seznanitev z Demingovim krogom kot orodjem za izbojšave (PDCA/i).
 • Pomen stalnega preverjanja drže oz. delovanja sistema in posameznika v njem (obvladovanje rutinskega dela, oblikovanje kulture obravnavanja napak).
 • Osnovne zakonitosti (značilnosti) načrtovanja in uresničevanja izboljšav.
 • Pomen načrtovanja in uresničevanja projektov izboljšav.

Časovni obseg programa

Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese se izvaja v obsegu treh dvodnevnih izobraževalnih sklopov. Časovni obseg celotnega izobraževalnega programa je 36 pedagoških ur.

Obveznosti udeležencev

Aktivno sodelovanje v skupinah in delavnicah. Udeleženci dobijo po prvem seminarju nalogo, ki jo morajo opraviti do drugega termina.

Število udeležencev

20

Predavatelji

 • Eva Imperl, univ. dipl. psihologinja
 • Franc Imperl, univ. dipl. psiholog, izobraževalec za E-Qalin
 • Tanja Imperl, univ. dipl. sociologinja, izobraževalka za E-Qalin
 • Tomaž Torkar, univ. dipl. psiholog, izobraževalec za E-Qalin

Termini in kraji seminarjev

Dom starejših Laško
1. termin: 4. – 5. februar 2019
2. termin: 18. – 19. marec 2019
3. termin: 15. – 16. april 2019

Dom ob Savinji Celje
1. termin: 2. – 3. april 2019
2. termin: 7. – 8. maj 2019
3. termin: 4. – 5. junij 2019

 

Verifikacija programa

Izobraževanje bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

Dodatna izobraževanja

Izobraževanje za skrbnike kriterijev in kazalnikov modela E-Qalin

Na osnovi izkušenj ustanov v preteklih letih izvajanja modela E-Qalin smo prišli do spoznanja, da je potrebno skrbništvo razdeliti med več zaposlenih. Pri tem pa, glede na to, da skrbniki niso deležni nobenega izobraževanja v zvezi z modelom E-Qalin, pogosto prihaja do nerazumevanja in odporov. Cilj izobraževanja je zaposlene (skrbnike) usposobiti za samostojno izvajanje nalog, povezanih s skrbništvom posameznih kriterijev in kazalnikov.

Izhodišča

Na osnovi izkušenj ustanov v preteklih letih izvajanja modela E-Qalin smo prišli do spoznanja, da je potrebno skrbništvo razdeliti med več zaposlenih. Pri tem pa, glede na to, da skrbniki niso deležni nobenega izobraževanja v zvezi z modelom E-Qalin, pogosto prihaja do nerazumevanja in odporov. Nekaj ustanov je izrazilo željo po krajšem izobraževanju za skrbnike, ki smo ga pri njih že izpeljali in je bil dobro sprejet.

Cilj

Cilj izobraževanja je zaposlene (skrbnike) usposobiti za samostojno izvajanje nalog, povezanih s skrbništvom posameznih kriterijev in kazalnikov.

Ciljna skupina

Izobraževanje je namenjeno zaposlenim, ki so ali bodo prevzeli nalogo skrbnika kriterija in/ali kazalnika znotraj modela E-Qalin.

Časovni obseg

4 PU

Izvajalec

Tomaž Torkar, univ. dipl. psih., izobraževalec za E-Qalin, zunanji presojevalec modela E-Qalin

Termin in kraj

Izobraževanje izvedemo pri vas v ustanovi, termin določimo skupaj

Supervizijska delavnica za moderatorje

Moderatorji skupin za kakovost (samoocenjevanje) pridobijo pri osnovnem izobraževenju temeljna znanja, potrebna za vodenje teh skupin. Za dobro izvajanje moderiranja pa potrebujejo ustrezne izkušnje in še posebej njihovo analizo. Temu namenu služi supervizijska delavnica za vse moderatorje, ki so že pridobili izkušnje vodenja skupin.

Izhodišča

Moderatorji skupin za kakovost (samoocenjevanje) pridobijo pri osnovnem izobraževenju temeljna znanja, potrebna za vodenje teh skupin. Za dobro izvajanje moderiranja pa potrebujejo ustrezne izkušnje in še posebej njihovo analizo. Temu namenu služi supervizijska delavnica za vse moderatorje, ki so že pridobili izkušnje vodenja skupin.

Cilji

Poglobitev znanja, izmenjava izkušenj in oblikovanje dobre prakse na področju moderiranja skupin za kakovost.

Ciljne skupine

Delavnica je namenjen moderatorjem, ki v ustanovah pri izvajanju modela E-Qalin vodijo skupine za kakovost.

Število udeležencev

Neomejeno.

Vsebina

Delavnica bo izvedena na osnovi predstavitve in analize konkretnih primerov in problemov v zvezi z moderiranjem skupin za kakovost. Moderatorjem bodo prav tako predstavljena vsa novejša spoznanja izvajanja E-Qalina kot celote in delovanja skupin za kakovost pri tem.

Ena od tem letošnje supervizije bo tudi poglobitev dela na E-Qalin računalniškem programu.

Časovni obseg programa

Delavnica za moderatorje E-Qalin bo izvedena v obsegu 7 pedagoških ur.

Izvajalca

 • Tanja Imperl, univ. dipl. soc., izobraževalka za E-Qalin
 • Tomaž Torkar, univ. dipl. psih.

Termin in kraj

24. oktober 2019

Seminar za vodje kakovosti E-Qalin

Od leta 2010 dalje razvijamo skupaj z E-Qalin ustanovami socialnega varstva dokumentacijo za kriterije in kazalnike. V tem času je bilo več evalvacij, na osnovi katerih smo prišli do poenotenega načina tako oblikovanja kot spremljanja in evalviranja dokumentacije.

Ciljne skupine

Seminar je namenjen vodjem kakovosti modelov E-Qalin/A, E-Qalin/B in E-Qalin/D.

Vsebina

Predstavili in predelali bomo naslednji vsebini:

 • 10 najpogostejših napak ustanov ob izvajanju modela E-Qalin, ki so se pokazale ob zunanji presoji.
 • Predstavitev nove verzije poslovnika 4.0.

Časovni obseg

Seminar bo izveden v obliki dveh enodnevnega seminarja v skupnem obsegu 7 pedagoških ur.

Število udeležencev

Ni omejeno.

Predavatelja

 • Tanja Imperl, univ. dipl. sociologinja, izobraževalka za E-Qalin
 • Tomaž Torkar, univ. dipl. psiholog, zunanji presojevalec modela E-Qalin

Termin in kraj seminarja

November 2019 – natančen datum do določen naknadno

Verifikacija programa

Izobraževanje bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

Supervizija za procesne vodje E-Qalin

Procesni vodje pridobijo pri osnovnem izobraževanju temeljna znanja, potrebna za uvajanje in izvajanje modela E-Qalin v lastni organizaciji. Za kontinuirano izvajanje modela potrebujejo utrjevanje in dopolnjevanje znanja ter analizo izvajanja modela v lastni organizaciji. Temu namenu služi supervizija, ki jo bomo v tem letu izvedli v obliki obiska vsake E-Qalin ustanove posebej in v obliki supervizijskega pogovora s procesnimi vodji.

Izhodišča

Procesni vodje pridobijo pri osnovnem izobraževenju temeljna znanja, potrebna za uvajanje in izvajanje modela E-Qalin v lastni organizaciji. Za kontinuirano izvajanje modela potrebujejo utrjevanje in dopolnjevanje znanja ter analizo izvajanja modela v lastni organizaciji. Temu namenu služi supervizija, ki jo bomo v tem letu izvedli v obliki obiska vsake E-Qalin ustanove posebej in v obliki supervizijskega pogovora s procesnimi vodji.

Cilji

Poglobitev in dopolnitev znanja, izmenjava izkušenj in analiza poteka izvajanja modela v ustanovi.

Ciljne skupine

Delavnica je namenjena procesnim vodjem posamezne E-Qalin ustanove, med katerimi sta ključna direktor in vodja kakovosti.

Vsebina

Na supervizijskem pogovoru bodo procesni vodje predstavili dosedanje izkušnje z modelom, dosežke in vsebinske ter organizacijske težava pri izvajanju procesov, povezanih z modelom E-Qalin.

Časovni obseg

Supervizijski pogovor z E-Qalin procesnimi vodji posamezne ustasnove bo potekal v obsegu 2 – 3 pedagoške ure.

Izvajalca

Franc Imperl, univ. dipl. psih., izobraževalec za E-Qalin,
Tanja Imperl, univ. dipl. soc., izobraževalka za E-Qalin

Termin in kraj

Skladno s predhodnim dogovorom vse leto 2019 v vaši ustanovi.

Konferenca E-Qalin

Konferenca E-Qalin

Programska oblika

Enodnevna konferenca

Cilj

Namen vsakoletne enodnevne konference E-Qalin je posredovati informacije o razvoju modela E-Qalin, izmenjati izkušnje in primere dobre prakse uvajanja ter izvajanja modela.

Število udeležencev

Ni omejeno.

Termin

5. november 2019

Projekti

Projekt "Razvoj modela E-Qalin" (European quality-improving learning in residential care homes for the elderly) / 2004 - 2007

Trajanje projekta: 36 mesecev (oktober 2004 – september 2007)

Vodenje projekta: IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst

Aktivni partnerji:

 • Avstrija (IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst)
 • Italija (Emme&erre S.p.A.)
 • Luksemburg (Service RBS A.s.b.l.)
 • Nemčija (Westsächsische Hochschule Zwickau, E.D.E. European Association for Directors of residential care homes for elderly a.S.b.L.)
 • Slovenija (FIRIS IMPERL d.o.o.)

Cilji projekta: razviti model za obvladovanje kakovosti, prilagojen domovom za starejše, ki bo ustrezal tako zahtevam v praksi, kot tudi vse večjim pričakovanjem stanovalcev, svojcev in zunanjih partnerjev.

Rezultati projekta: Model E-Qalin je razvila, testirala in ocenila skupina, sestavljena iz uporabnikov, vodij domov za starejše, strokovnjakov za obvladovanje kakovosti in socialno gerontologijo. V pilotni fazi je bilo izvedeno prvo izobraževanje za procesne vodje, nato je več deset domov iz Avstrije, Nemčije, Italije Luksemburga in Slovenije (v Sloveniji so v pilotni fazi sodelovali DSO Črnomelj, DS Lendava, DSO Ljutomer, DU Ptuj, DS Šentjur in DU Šmarje pri Jelšah) v katerih je bilo izvedeno prvo samoocenjevanje, prispevalo k evalvaciji modela E-Qalin. Po opravljeni evalvaciji, ki jo je izvedla Visoka šola v Zwickau (Nemčija), je bila izdelana dokončna oblika Poslovnika E-Qalin.

Projekt "Prilagoditev modela ustanovam za osebe z motnjami v duševnem razvoju - E-Qalin/B"

Trajanje projekta: 2006 – 2008

Vodenje projekta: IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst

V projektu sodelovali:

 • E.D.E. European Association for Directors of residential care homes for elderly a.S.b.L. – Wilfried Schlüter
 • Lebenshilfe Salzburg gGmbH – Karin Astegger
 • Emme&erre S.p.A. – Kai Leichsenring
 • FIRIS IMPERL d.o.o. – Franc Imperl
 • Pro mente Oberösterreich – Brigitte Danielczyk
 • IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst – Adelheid Bruckmüller, Heidemarie Uttenthaler
 • Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen –  Margarete Salaberger, Stefan Marchewa
 • Evang. Stadtmission Halle – Elke Ronneberger
 • Varstveno delovni center INCE – Peter Svetina

Cilji projekta: Obstoječi model kakovosti E-Qalin (namenjen domovom za starejše) prilagoditi ustanovam za osebe z motnjami v duševnem razvoju (E-Qalin/B), ki bo upošteval zahteve poklicnega vsakdana in povečane potrebe uporabnikov, svojcev, zaposlenih, ustanoviteljev, zakonodajalcev, torej vseh notranjih in zunanjih sistemskih partnerjev.

Rezultati projekta: Model E-Qalin za osebe z motnjami v duševnem razvoju je razvil tim, sestavljen iz uporabnikov, strokovnjakov s področja upravljanja kakovosti, predstavnikov ustanov za osebe z motnjami v duševnem razvoju in strokovnjakov za izobraževanje. Razvoj in preizkušanje v pilotnih ustanovah (pilotna faza v štirih državah EU) smo znanstveno evaluirali in za uspešno uvedbo in izvajanje modela E-Qalin prilagodili Poslovnik E-Qalin/B, kjer je razložen model ter njegova uporaba v praksi.

Projekt »Prilagoditev modela ambulantnim službam – E-Qalin/C«

Trajanje projekta: 2008 – 2009

Vodenje projekta: IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst

V projektu sodelovali:

 • IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst, Avstrija
 • Westsächsische Hochschule Zwickau, Nemčija
 • E.D.E. European Association for Directors of residential care homes for elderly a.S.b.L.
 • Service RBS A.s.b.l., Luksemburg

Cilji projekta: Obstoječi model kakovosti E-Qalin (namenjen domovom za starejše) prilagoditi izvajalcem pomoči na domu in podobnim ambulantnim oblikam socialno varstvenih storitev.

Rezultati projekta: Model E-Qalin/C za izvajalce ambulantnih služb pomoči na domu je razvil tim, sestavljen iz strokovnjakov s področja upravljanja kakovosti, predstavnikov izvajalcev ambulantne pomoči na domu in strokovnjakov za izobraževanje. Razvoj in preizkušanje v pilotnih ustanovah (pilotna faza v dveh državah EU) smo znanstveno evaluirali in za uspešno uvedbo in izvajanje modela E-Qalin prilagodili Poslovnik E-Qalin/C, kjer je razložen model ter njegova uporaba v praksi.

Projekt »Prilagoditev modela centrom za socialno delo – E-Qalin/D«

Trajanje projekta: oktober – december 2008

Vodenje projekta: FIRIS IMPERL d.o.o.

V projektu sodelovali:

 • FIRIS IMPERL d.o.o. – Franc Imperl, Tanja Imperl
 • Skupnost CSD – mag. Darja Kuzmanič Korva
 • Inštitut za socialno varstvo – mag. Barbara Kobal
 • Bojan Pucelj
 • CSD Ljubljana Moste Polje – Marjan Vončina
 • CSD Koper – Marija Perkovič
 • CSD Krško – Marjana Sečen
 • CSD Radovljica – Miloša Kos Ovsenik
 • CSD Ribnica – mag. Majda Vrh
 • CSD Slovenj Gradec – Boža Vitežnik Raj

Cilji projekta: Obstoječi model kakovosti E-Qalin (namenjen domovom za starejše) prilagoditi centrom za socialno delo (E-Qalin/D).

Rezultati projekta: Ker organizacij, kot so centri za socialno delo, v Evropi ne poznajo, je projekt prilagoditve modela E-Qalin/D potekal le v Sloveniji s sodelovanjem Skupnosti centrov za socialno delo, direktorjev CSD, Inštitutom RS za socialno varstvo in družbo FIRIS IMPERL d.o.o. kot izobraževalcem modela. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pilotna faza je bila izvedena 7 CSD različne velikosti. Evalvacijo je izvedel Inštitut za socialno varstvo. Prilagodili smo Poslovnik E-Qalin/D.

Projekt Transfer of Innovations - Prenos izobraževanja za upravljanje s kakovostjo v socialnih ustanovah na Francijo in Veliko Britanijo

Izvedbo projekta je financirala Evropska komisija.

GB Bildung und Kultur

Trajanje projekta: oktober 2008 - september 2010

Vodenje projekta: E-Qalin GmbH

Partnerji v projektu:

 • Bureau Veritas Podruznica Ljubljana, SI
 • FIRIS IMPERL d.o.o. , SI
 • Service RBS A.s.b.l., LU
 • European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly E.D.E, LU
 • Emme & erre SpA, IT
 • Dempsey Associations, GB
 • CRP Consulting, FR
 • Westsächsische Hochschule Zwickau, DE
 • Andragogik konkret e.V., DE
 • Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs, AT
 • IBG Institut für Bildung im Gesundheitsdienst GmbH, AT

Cilji projekta: Glavni cilj projekta je bil prenos koncepta usposabljanja za E-Qalin v Francijo in Združeno kraljestvo ter ustvariti pogoje za nadaljnje širjenje modela (usposabljanje multiplikatorjev izobraževanja, akreditacije, zunanja ocena, transnacionalno pilotno usposabljanje, odnosi z javnostmi), v drugih državah. Že uveljavljeno E-Qalin partnerstvo, ki ga sestavljajo organizacije iz Avstrije, Nemčije, Italije, Luksemburga in Slovenije, je bilo dopolnjeno z novimi partnerskimi organizacijami iz Francije in Velike Britanije. Istočasno je v Sloveniji potekalo vzpostavitev certificiranja in pilotno izobraževanje zunanjih presojevalcev E-Qalin.

Rezultati projekta: Model E-Qalin/A, vključno s poslovnikom, je bil prilagojen za uporabo v Franciji in Veliki Britaniji. Usposobljeni so bili izobraževalci E-Qalin in procesni vodje E-Qalin v domovih za starejše v Franciji in Veliki Britaniji. Razvit je tudi koncept širjenja modela E-Qalin. V Sloveniji je bil razvit koncept usposabljanja zunanjih presojevalcev E-Qalin in je bilo izvedeno pilotsko testiranje E-Qalin certificiranja v domovih za starejše. Razvite so bile smernice za akreditacijo certifikacijskih organov, ki želijo certificirati E-Qalin.

Projekt: »Upravljanje kakovosti s ciljno usmerjenimi kazalniki v smeri benchmarkinga v domovih za starejše«

Trajanje projekta: januar 2009 – november 2010

logo-progress

Vodenje projekta: European Centre for Social Welfare Policy and Research, Dunaj

Partnerji v projektu:

 • E-Qalin GmbH, AT
 • Technische Universität Dortmund, Forschungsgesellschaft für Gerotologie, DE
 • Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen – MDS, DE
 • Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen, DE
 • City University London, UK
 • Vilans Knowledge Centre for Long-Termn Care, Utrecht, NL

Ozadje projekta: Domovi za starejše se soočajo z velikimi izzivi zaradi spreminjajočih pričakovanj stanovalcev in njihovih svojcev glede kakovosti nege in oskrbe. V preteklosti je bilo veliko pozornosti namenjene strukturam in kakovosti usposabljanja zaposlenih, brez osredotočanja na kakovost življenja, oskrbe in nege. V več državah EU so tako zakonodajalec kot izvajalci storitev vzpostavili ustrezne sisteme in metode  upravljanja kakovosti, da bi omogočili ocenjevanje, merjenje in nenehno izboljševanje delovanja v dolgotrajni oskrbi.

Cilji in rezultati projekta: Cilj projekta Upravljanje kakovosti, na osnovi k rezultatom usmerjenih kazalnikov, je bil na osnovi izmenjave izkušenj znotraj izbranih držav EU evidentirati, izbrati in validirati k rezultatom usmerjene kazalnike kakovosti. Razen za področje kakovosti nege naj bi imeli prioriteto tudi kazalniki, povezani s kakovostjo življenja. K opredelitvi, merjenju in evalviranju kakovosti v domovih za starejše sodijo tudi gospodarnost, vodenje in socialno področje. V tem sklopu je bil cilj pridobiti izkušnje tako na področju različnih metod dela kot tudi izbora na rezultate usmerjenih kazalnikov v domovih za starejše oz. kako se lahko odgovorne delavce/ke podpre in izpopolni pri delu s kazalniki. V delavnicah ekspertov in uporabnikov kazalnikov so zbirali relevantne kazalnike iz literature kot  tudi dnevne prakse. Na tej osnovi je bil opredeljen in v novembru 2010 v Bruslju zainteresirani javnosti predstavljen katalog kazalnikov. Tako oblikovane kazalnike je možno vključiti v E-Qalin samoocenjevanje.

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Preberite si o postopkih za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije delovni inštruktor/delovna inštruktorica.

Mašilo

Nacionalna poklicna kvalifikacija je poklicna oz. strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

Sistem poklicnih kvalifikacij je del certifikatnega modela preverjanja in potrjevanja znanja, spretnosti, ravnanj ter veščin za opravljanje delovnih nalog, ki so jih posamezniki pridobili po neformalnih poteh. Na ta način lahko pridobljeno znanje postane ovrednoteno in potrjeno s certifikatom. Po Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah je certifikat javna listina in uradno veljaven dokument, s katerim se v delovnem procesu dokazuje zmožnost opravljanja poklica.

NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA

FIRIS IMPERL d.o.o. je izvajalec postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije DELOVNI INŠTRUKTOR/DELOVNA INŠTRUKTORICA.

Zainteresirani kandidati morajo dokazati poznavanje znanj, navedenih v Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za delovnega inštruktorja/delovno inštruktorico.

Dokumente, ki ta znanja dokazujejo, kandidat zbere v portfoliju (osebni mapi).

Tričlanska izpitna komisija na podlagi pregleda portfolij preveri in potrdi doseganje znanj ter spretnosti kandidatov v skladu z zgoraj omenjenim Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti. Komisija lahko kandidatova znanja in veščine potrdi na podlagi dokazil in listin, zbranih v portfoliju. Če komisija ugotovi, da dokazila ne zadoščajo, lahko kandidata povabijo tudi na praktično preverjanje z zagovorom.

Pogoji za vstop v postopek preverjanja in potrjevanja za pridobitev certifikata:

 • Starost najmanj 18 let.
 • Vsaj srednja poklicna izobrazba (zaključena najmanj triletna srednja poklicna šola).
 • 3 leta delovnih izkušenj, od tega vsaj 1 leto v neposrednega dela z uporabniki socialnovarstvenih storitev.

Postopek izvajamo enkrat letno.

Dodatne informacije o postopku potrjevanja in preverjanja znanja za pridobitev NPK delovni inštruktor/delovna inštruktorica in prijava pri svetovalki za NPK:

Eva Imperl
01/754 13 96
eva.imperl@siol.net

Strokovne ekskurzije

Strokovne ekskurzije organiziramo:

(1) po naročilu ustanov in

(2) za udeležence FIRISovih izobraževalnih programov in so vsebinsko vezane na izobraževalni program. Ostali se lahko pridružite skupinam do zapolnitve prostih mest.

Hamburg

2. – 5. junij 2019

Datum potovanja

2. – 5. junij 2019

Prevoz

Letalo

Komu je namenjena

udeležencem izobraževalnega programa “Šola za direktorje v socialnem varstvu”

Program

V okviru strokovnega programa bo o obiskali dom za starejše z inovativnim konceptom dela, ustanovo s področja varstva oseb z motnjami v duševnem razvoju ter ustanovo, pri merljivo z našimi centri za socialno delo.

Avstrija

23. – 24. maj 2019

Datum potovanja

23. – 24. maj 2019

Prevoz

Avtobus

Komu je namenjena

Strokovnim delavcem in sodelavcem Varstveno delovnih centrov in Centrov za usposabljanje, delo in varstvo

Program

Ogled dveh ustanov za osebe z motnjo v duševnem razvoju

Kopenhagen

9. – 12. junij 2019

Strokovna ekskurzija je namenjena domovom za starejše, ki vpeljujejo koncept “Kultura usklajenih odnosov”

Datum potovanja

9. – 12. junij 2019

Prevoz

Letalo

Komu je namenjena

Vodilnim in vodstvenim delavcem domov za starejše, ki vpeljujejo koncept »Kultura usklajenih odnosov”

Program

Ogled dveh domov za starejše in predstavitev politik in strategij razvoj dolgotrajne oskrbe na Danskem (predstavitelj: občina Kopenhagen)

Avstrija

19. – 20. september 2019

Prevoz

avtobus

Komu je namenjena

Zaposlenim iz VDC Zagorje

Program

Ogled dveh ustanov z motnjo v duševnem razvoju (Salzburg in Wels)

ŽIVLJENJEPIS

Janez Novak

Življenjepis Janeza Novaka

dr. Nevenka Maher

Izredna profesorica Nevenka Maher, je doktorica poslovnih ved in upokojena dekanja Fakultete za poslovne in uporavne vede Novo mesto. Predava management, javne finance, računovodstvo in trženje.

Dr. Nevenka Maher je po izobraževanju v dneh od  8.-10. december 2010 pridobila potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. Ima tudi certifikat za licenciranje tehnološkega znanja in za spodbujanje inovativnih pristopov, inovacij, prenosa tehnologij, vrednotenja, priprave in sklepanja licenčnih pogodb WIPO, World Intellectual Property Organisation, Slovenski Urad za intelektualno lastnino in Gospodarska zbornica Slovenije.

Rojena je v Portorožu, v Sloveniji, in je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1974 diplomirala, leta 1983 magistrirala in leta 2001 postala doktorica znanosti z zagovorom teme Razvijanje standardov revidiranja porabe javnih sredstev vrhovne revizijske institucije (VRI) države v procesu integracije v Evropsko unijo. Pri tem je razvila model sistemskega pristopa monitoringa celostne kakovosti javnega sektorja. Njeno področje raziskovanja so sodobni modeli pristopa k rezultatom naravnanega managementa ter poslovodenja po aktivnostih, vključno s spodbujanjem razvoja računovodenja in financ.

Leta 1985 se je zaposlila v gospodarstvu kot direktorica ekonomike, investicij in marketinga v Slovenijalesu: vodila je in sodelovala pri investicijskih in razvojnih programih, projektih prestrukturiranja in sanacije podjetij v Sloveniji, Jugoslaviji in podružnic v tujini; bila je tudi predavatelj notranje in zunanjetrgovinske šole Slovenijalesa.

Od leta 1990 do leta 1995 je kot svetovalka za management podjetij in trenerka programa Phare in član mreže za spodbujanje podjetništva sodelovala pri izpeljavi več projektov prestrukturiranja ter razvijala model podjetniškega prestrukturiranja proizvodno trgovskih lesnih podjetij.

Po opravljenem šolanju za državnega revizorja je postala višja svetovalka Računskega sodišča RS. Kot ekspertni predstavnik je bila predstavnica R Slovenije v posebni mednarodni Delovni skupini, ki je  za države Srednje in Vzhodne Evrope pripravila poseben dokument Priporočila – Recommendations, kakšna je vloga VRI in managementa javne uprave za institucionalno usposobljenost in management javnih financ. Zasnovala je prva dva twinning programa Računskega sodišča RS: za izpeljavo finančne revizije in revizijo izvajanja nalog in sodelovala pri vzpostavitvi metodologije revidiranja državnega proračuna. V letu 1998 je organizirala in pripravila EU vsebine za izobraževalni teden za revizorje.

Poleg intenzivnega dela v mednarodni ekspertni skupini in sodelovanja na konferencah v Waršavi, Sofiji, Rigi in Vilniusu ter organiziranju konference v Ljubljani januarja 1999 sta zlasti pomembni enotedensko izobraževanje v Bruslju v 1996 in šesttedensko izobraževanje v Londonu 1998. Na Nacionalnem revizijskem uradu, National Audit Office, NAO je seminarju o finančni reviziji sledilo stažiranje iz upravljanja in revidiranja proračunskih in EU sredstev v National Portrait Gallery, ter muzejih Victoria & Albert in Natural History v Londonu, spremljanje dela nadzornih odborov in managementa javne uprave.

Leta 2001 je bila imenovana za državno podsekretarko in razporejena za vodjo sektorja Evropskega socialnega sklada na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Pozna teorijo in prakso povezano z delovanjem strukturnih skladov: sistema, postopkov, priprave ukrepov in razpisov projektov, managementa, monitoringa, evalviranja, kontrole in revizije. Usposobljena je za konceptualni pristop programiranja ukrepanja in črpanja strukturnih skladov. Sodelovala je pri vzpostavljanju potrebnih kapacitet za črpanje strukturnih skladov, pri vzpostavljanju metodologije in prenosa Acquisa za snovanje politike ukrepanj, managementa programov in projektnega managementa. Bila je članica v nadzornih odborih, usposabljala je za projektni pristop prijavitelje projektov, partnerje na nacionalnem in lokalnem nivoju, učitelje ekonomskih predmetov in pripravila metodologije za različne pristope evalviranja finančnega inštrumenta in ukrepov Evropskega socialnega sklada, programa EQUAL in programov aktivne politike zaposlovanja, enakih možnosti in mainstreaminga enakih možnosti, za kvalifikacije za poklic in ukrepanje za konkurenčnost v kontekstu EU.

Njeno znanstveno-raziskovalno delo je dokumentirano v COBISS. Trenutno področje dela pa je ekspertno projektno delo: management in prijava EU projektov, vodenje projektov Ecropske komisije in UNDP.

Olga Sočič

 • višji delovni terapevt
 • dela kot delovni terapevt- samostojni svetovalec
 • končala izobraževanje iz validacije
 • končala izobraževanje za učiteljice inovativne validacije
 • moderator v skupini za kakovost za delavce
 • vodja gospodinjske skupnosti- Mali dom
 • vodja tima na oddelku za stanovalce z demenco
 • član strokovnega sveta in strokovni in organizacijski vodja programa javnih del v hiši

Mateja Zelič

 • srednja medicinska sestra.
 • končala izobraževanje iz validacije
 • končala izobraževanje za učiteljice inovativne validacije
 • trenutno področje dela je skrb za dnevne aktivnosti stanovalcev na OPP, ter skrb za družabno življenje vseh stanovalcev. Pripravlja in vodi prireditve in jih organizira.

dr. Matej Černigoj

 • doktor znanosti s področja socialne psihologije
 • dosedanje funkcije: asistent za področje socialne psihologije na Oddelku za psihologijo, FF, UL
 • trenutno področje dela: psihološko svetovanje, samozaposlen v podjetju Biti – udejanjanje celovitosti (www.biti.si)
 • avtor knjige Jaz in mi – Raziskovanje temeljev socialne psihologije

Beti Prtenjak

 • strokovni naziv: univ. dipl. soc. delavka, višja svetovalka
 • dodatna usposabljanja: končano izobraževanje validacije ter izobraževanja za učiteljice inovativne validacije, bazalne stimulacije
 • trenutno področje dela: socialna delavka, višja svetovalka.

Saša Breznikar Kučan

 • Strokovni naziv in trenutno področje dela: dipl. delovna terapevtka, višja svetovalka.
 • Dodatna usposabljanja:  predvsem s področja dela z osebami z demenco (končano izobraževanje validacije ter izobraževanja za učiteljice inovativne validacije), kot tudi z ožjega strokovnega področja.
 • Prejšnje zaposlitve: šola s prilagojenim programom – 4 leta, posebni zavod Lukavci – pol leta, DS Rakičan – 15 let.

Tatjana Zidar Gale

 • NLP trener in NLP coach, univ. dipl. dramaturginja
 • Diplomirala je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo.
 • Redno se izobražuje na univerzi na Harvardu.
 • Leta 2002 je pridobila najvišji mednarodni certifikat in naziv trener NLP, leta 2005 pa na univerzi v Santa Cruzu (ZDA) še mednarodno licenco in naziv »NLP-coach«.
 • Je specializantka integrativne psihoterapije na Institutu IPSA v Ljubljani in članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo SINTA.
 • Že 20 let vodi seminarje in delavnice retorike, pogajanj, medosebnega komuniciranja, reševanja konfliktnih situacij …
 • Je soavtorica knjig Dialog – gibalo sprememb in učbenika Retorika, uvod v govorniško veščino ter avtorica knjig Retorika – moč besed in argumentov, Medosebno komuniciranje na delovnem mestu in Retorika – veščina prepričevanja.

Katja Kučer

 • Diplomirani delovni terapevt,
 • 25 let dela na psihiatričnem oddelku UKC Maribor, od tega 10 let  na gerontopsihiatičnem oddelku s starostniki  z različnimi diagnozami, v veliki meri  tudi z osebami z demenco v različnih stadijih.
 • Dodatna usposabljanja: končano izobraževanje validacije ter izobraževanja za učiteljice inovativne validacije, izobraževanje Transakcijske analize 101, izobraževanje za mentorja študentom in številna druga krajša izobraževanja.

mag. Miha Derganc

 • magister menedžmenta kadrov in univ. dipl. psiholog
 • dodatna usposabljanja ali končane programe izobraževanja, ki niso povezane s strokovnimi nazivi:
 1. Certificate Strategic Human resources management programme (Harvard, ZDA)
 2. Finished Human resource management in finance and banking (EBRD – Dunaj)
 3. Certificated coach (Develor international)
 4. International Assotiation of facilitators- CPF, diploma poklicnega moderatorja / facilitatorja
 5. Diploma trener ( NLB trening center)
 6. Diploma predavatelj ( NLB trening center)
 7. Insights Discovery™ certifikat
 8. Strenghts Deployment Inventary – SDI certifikat
 9. Zaključenih šest stopenj TA ( Lojk/ Martinovič)
 10. Trener in mednarodni sodnik namiznega tenisa
 • dosedanje funkcije: Direktor in svetovalec uprave, Simobil Vodafone d.d., Direktor splošne, pravne in kadrovske službe, DZS, založništvo in prodaja, d.d., Direktor kadrovske službe  NLB d.d., Vodja izobraževalnega centra NLB d.d., Vodja oddelka razvoja kadrov, Vodja oddelka za kadrovanje, Kadrovski referent NLB d.d., Šolski psiholog OŠ &.Talcev, Logatec, Referent za poklicno svetovanje Zavod za zaposlovanje, Trener namiznega tenisa ŠK Kras, Zgonik, Italija
 •  trenutno področje dela: Senior trener, svetovalec, coach, Insights Discovery trener, Develor d.o.o.

Tomaž Torkar

 • univerzitetni diplomirani psiholog
 • dodatna usposabljanja: multiplikator v vzgoji in izobraževanju, procesni vodja, moderator, zunanji presojevalec za sistem kakovosti E-Qalin, skavt
 • dosedanje funkcije: svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju (strokovni izpit 1995), skupinski habilitator v sociali (strokovni izpit 2008), vodja programa VDC

dr. Špela Režun

Delovne izkušnje:

2/10/2006 – v teku vodja dnevnega in institucionalnega varstva Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 59 c, 1410 Zagorje ob Savi (Slovenija), www.vdc-zagorje.si

planiranje, organiziranje, vodenje in nadziranje dela zaposlenih v dnevnem in institucionalnem varstvu, vodenje sistema kakovosti E-QALIN, letnih razgovorov, izobraževalne politike zavoda, informatike, kontroling, organizacija različnih dogodkov, projektov, prijavljanje na razpise, izvajanje javnih naročil, priprava investicijske dokumentacije, vodenje javnih del, koordinacija strateškega načrtovanja in sodelovanje pri priprava strategij, koordinacija letnega načrtovanja in izdelava letnih načrtov, koordinacija in priprava letnih poročil Vrsta dejavnosti ali sektor Zdravstvo In Socialno Varstvo

2/10/2006 – 30/6/2011 vodja kakovosti, poslovna sekretarka VII/2

Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Zagorje ob Savi (Slovenija)

uvedba sistema kakovosti E-QALIN in njegovo vodenje, uvedba informacijskega sistema za obravnavo uporabniko ISOV in njegovo vodenje, uvedba institucionalnega varstva (bivalne enote) in njegovo vodenje od 1.4.2009 dalje, uvedba in vodenje letnih razgovorov z zaposlenimi, uvedba vprašalnikov o zadovoljstvu uporabnikov, svojcev, zaposlenih, kupcev in kooperantov, organizacija in vodenje različnih projektov, začetek uvajanja kontrolinga, pisanje letnih poročil in letnih načrtov, pisanje zapisnikov sestankov

1/2/2004 – 1/10/2006 pomočnica izvršne direktorice za področje strateškega poslovanja in procesov Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana (Slovenija)

vodenje skupine za vpeljavo integriranega informacijskega sistema SAP na področju kontrolinga, vzpostavitev informacij za vodenje, izobraževanje zaposlenih iz področja kontrolinga, benchmarking, kooridnacija strateškega planiranja in priprava strateških načrtov, koordinacija letnega načrtovanja in priprava letnih načrtov, priprava letnih poročil, načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje delavcev v plansko-analitski službi in stroškovnem računovodstvu, vodenje različnih projektnih timov

Vrsta dejavnosti ali sektor Predelovalne dejavnosti

1/9/1999 – 31/1/2004 vodja štabne službe kontrolinga, Kolinska, d.d., Ljubljana (Slovenija)

vpostavitev štabne službe kontrolinga, postavitev kontrolinškega informacijskega sistema, vzpostavitev informacij za vodenje, izobraževanje zaposlenih na področju kontrolinga, koordinacija strateškega načrtovanja in priprava strateških planov, koordinacija letnega načrtovanja in priprava letnih načrtov, priprava letnih poročil, priprava investicijskih elaboratov, planiranje, organiziranje, vodenje in nadziranje delavcev v štabni službi kontrolinga, vodenje različnih projektnih timov

Vrsta dejavnosti ali sektor Predelovalne dejavnosti

Izobraževanje in usposabljanje

1/10/2001 – 22/6/2004 magistrica znanosti

Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta, Ljubljana (Slovenija)

znanje in kompetence iz področja poslovodenja, organizacije, računovodstva, revizije in kontrolinga

1/10/1994 – 7/9/1999 univerzitetna diplomirana ekonomistka

Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta, Ljubljana (Slovenija)

znanje in kompetence iz področja makro in mikro ekonomije, statistike, financ, strateškega poslovanja, organizacije, upravljanja s človeškimi viri, vodenja

Kompetence

Skupni evropski jezikovni okvir

Komunikacijske kompetence Dobra sposobnost ustnega in pisnega izražanja, spodobnost moderiranja timov, sposobnost javnega nastopanja, izvedbe predavanj.

Opravljene delavnice retorike za menedžerje (Cene Štupar), delavnice vodenja, motivacije in

komuniciranja (Video center), delavnice z Marto Kos na temo komunikacije (Gustav Kaser)

Organizacijske/vodstvene kompetence

Trenutno sem odgovorna za skupino 25 zaposlenih. 14 let sem na vodstvenih delovnih mestih, najprej 7 let v gospodarstvu, nato 7 let v negospodarstvu.

Uspešno opravljena Šola za direktorje socialnovarstvenih organizacij, udeležba na delavnicah

vodenje in motivacija (Video center), delavnice z Marto Kos na temo vodenja (Gustav Kaser)

Strokovne kompetence 7 letno delo na področju storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, programa socialne vključenosti, uvedba in vodenje institucionalnega varstva, uvedba informacijskega sistema socialne obravnave uporabnikov, opravljen strokovni izpit iz sociale na Socialni zbornici Slovenije.

Vzpostavitev in vodenje kontrolinga v 2 gospodarskih družbah in 1 neprofitni organizaciji,

predavateljica v Šoli za kontroling od leta 2004, napisala magistrsko delo Vsebinska in organizacijska utemeljitev kontrolinga v podjetju (udeležba na različnih seminarjih, posvetih o kontrolingu, bila članica mednarodnega društva kontrolerjev ICV).

Vzpostavitev in vodenje sistema kakovosti E-QALIN v neprofitni organizaciji (sodelovanje pri

postavljanju sistema kakovosti E-QALIN v Sloveniji in pridobljen status zunanje presojevalke sistema kakovosti).

Računalniške kompetence Zelo dobro poznavanje zbirke MS Office (Word, Excel, Power point, Outlook), programa SAOP, ISOV in SAP.

Dodatni podatki

Konference S strokovnimi prispevki sodelovala na 3 mednarodnih kontrolinških konferencah v Portorožu: Pogoji za uspešen kontroling (2006), Kako uveljaviti kontroling v neprofitno organizacijo (2007), Kontroling procesov pomembnejši od kontrolinga rezultatov? (2008)

Priznanja in nagrade Prešernova nagrada za diplomsko delo, vsako leto študija prejela pohvalo Ekonomske fakultete najboljšim študentom posameznega letnika

Reference Predavateljiva v Šoli za kontrolinga (CRMT), v Šoli za direktorje socialnovarstvenih zavodov (Firis), na CISEF (Ekonomska fakulteta), Članstva Športno društvo 365 Trbovlje – društvo za kakovostno, zdravo družinsko življenje Europa donna

dr. Janez Bogataj

 • Naziv: Zaslužni profesor dr. Janez Bogataj
 • Dosedanje funkcije: zelo veliko na znanstvenem, strokovnem in pedagoškem področju ter drugih nalogah. Sedaj sem tudi predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada, član številnih strokovnih komisij itn.
 • Trenutno področje dela: Etnološko raziskovanje Slovenije (kulinarika, šege in navade, turizem, rokodelstvo)

Jože Kremzer

diplomirani  ekonomist

Izobraževanje:
•    Absolvent bolonjskega magistrskega študijskega programa Upravljanje in poslovanje: Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
•    Diploma in  certifikat preizkušenega računovodja po Zakonu o računovodstvu – Mednarodni certifikat in diploma iz področja računovodstva in revizije (CIPFA: Chartered Institute of Public Finance and  Accountancy and  the Center of Excellence in Finance.

Delovna področja:
•    Komercialno – računovodsko področje v gospodarstvu (7 let).
•    Javni sektor – vodja finančno računovodske službe (16 let).
•    Javni sektor – pomočnik direktorja za gospodarsko računovodsko  področje (od leta 2004).

Strokovni članek:
•    Mednarodna znanstvena konferenca – Zbornik: Izzivi globalizacije in ekonomsko okolje EU  – uvajanje evropskega modela kakovosti v KDS (2008).

Članstvo:
•    Predstavnik vodij finančno računovodskih služb za domove za starejše za področje SV Slovenije pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.
•    Član Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije – Društvo Slovenj Gradec.
•    Član Nadzornega odbora lokalne skupnosti.
•    Član Nadzornega odbora društva lokalne skupnosti.

KNJIŽNICA

Knjige

Ali postajamo naši starši? Umetnost spremeniti svoje življenje

Starši so tisti, ki so naše življenje najbolj zaznamovali in najbolj vplivali nanj. Prilagodimo se in avtomatsko prevzamemo njihovo vedenje, čustvene odzive in nazore. Na sredi življenja pa potem potihoma ugotovimo, da za popotnico nismo dobili samo pozitivnih plati, ampak tudi tiste lastnosti in načine ravnanja, ki jih od svojih staršev nikoli nismo hoteli prevzeti.

Ali smo temu dejstvu prepuščeni ali lahko ubežimo globoko vtisnjenim vplivom in aktivno spremenimo svoje življenje?

Napeto branje za starše in tiste, ki želijo razumeti, kako je zgodba staršev vplivala nanje. Knjiga je namenjena tudi vsem, ki se želijo pomiriti s svojo preteklostjo in opustiti navade, ki jih ne marajo.

Avtorica spremlja ljudi pri odkrivanju samih sebe in pri spoznavanju, kako bogato so obdarjeni s sposobnostmi in kako edinstveni so.

Kakovost oskrbe starejših - izziv za prihodnost

Knjiga nas seznanja s položajem starejših oseb v današnji družbi z vidika družbene skrbi predvsem najranljivejših in najpogosteje nameščenih v domovih za starejše. Kritično analizira elemente t. i. »totalnih« ustanov, ki so se skozi desetletja pretihotapili v objem institucionalne oskrbe in nege starejših. V tem smislu opisuje različne oblike strukturnih oz. sistemskih zlorab, ki jih družba in uradna politika vse premalo prepoznavata, stiska ter nemoč starejših, pogosto z demenco, pa ostajata neopazna znotraj zaklenjenih vrat oddelka doma. Večji del knjige je namenjen predstavitvi novejših konceptov oskrbe starejših, predvsem IV. generaciji domov za starejše s psihosocialnim konceptom. Podrobno sta opisana razvoj in pomen t. i. gospodinjskih skupin, ki v polnosti udejanjajo psihosocialni koncept in kjer se poudarjajo samostojnost, zasebnost, domačnost, varno zavetje ter samoodločanje. Osnovno sporočilo knjige je pravica do kakovosti življenja kljub starosti, demenci ali kateri koli drugi bolezni.

V zadnjih dveh poglavjih je predstavljena vrsta novejših projektov, ki udejanjajo zamisli sodobnih konceptov oskrbe starejših v Sloveniji.

Zid molka – oblike dela z osebami z demenco na primeru validacije in drugih novih teorij

Demenca kot zid molka? Da, prizadete osebe se umaknejo vase, pozabljajo besede, raje ne govorijo več, da jih ne bi drugi nenehno popravljali, pa tudi svojci molčijo – iz strahu pred »sramoto«, iz občutka krivde: »kaj smo zagrešili, da je doletelo prav nas, mojega svojca.«

Zid molka je mogoče prebiti, tako pri dementnih kot pri svojcih. Če bomo govorili, bo to pomagalo vsem. Pomaga védenje o bolezni, poteku, napredovanju, terapijah in oblikah pomoči. Zlasti v začetni fazi demence lahko prizadeta oseba aktivno sodeluje. Molk ne bo pomagal. Pomagalo bo le, če bomo o tem govorili.

Knjiga s teoretičnega vidika podrobno razloži koncept validacije po Naomi Feil (avtorica teorijo podkrepi s številnimi primeri iz prakse), z opisom temeljnega odnosa, stadijev demence s pripadajočimi tehnikami validacije in predstavitvijo skupinske validacije. V nadaljevanju so predstavljene številne novejše, sodobne evropske tehnike dela z ljudmi z demenco kot npr. integrativna validacija, orientacija v realnost, majevtika, koncept set, psihoterapija z ljudmi z demenco, bazalna stimulacija, delovna terapija z ljudmi z demenco, in številne druge. Knjiga je izvrsten priročnik za vse, ki se srečujejo in delajo z ljudmi z demenco.

Psihosocialna družinska terapija

Za razvoj vseh vrst pomoči je značilno, da se različne službe vedno bolj specializirajo za določeno skupino uporabnikov. Pri tem uporabljajo posebne metode in tehnike, katerih cilj je doseči specifično pomoč za specifične probleme. Psihosocialna terapija je po svojem značaju generalistična, zato mora biti terapevtov osnovni pristop in osnovna metoda odprta za različne tehnike, ki jih po potrebi lahko integrira. To ustreza tudi klientovim zahtevam: integralna obravnava sklopa problemov, s katerimi se je prijavil. Zato sta avtorja v tej knjigi poskusila integrirati vidik, ki izhaja iz nalog in procesov, za pomoč pri materialnih in nematerialnih problemih in za pomoč posamezniku in njegovi okolici.

Teorija, ki je opisana v tej knjigi, izhaja iz izkustveno usmerjene družinske terapije Walterja Kemplerja (1973), katera izhodišča in način delovanja sta avtorja razširila in izpopolnila.

Psihosocialna terapija pri spolni zlorabi v družini

Avtor želi v knjigi prikazati izhodišča celostne terapevtske obravnave družin, v katerih je prisotna spolna zloraba otrok. Ta izhodišča so usmerjena tako na (duševno) zdravje in blaginjo otroka kot na zdravje ostalih družinskih članov.

V knjigi želi avtor prikazati, kako je mogoče spretno ravnati med skrajnostmi v pristopu: zgolj usmerjenost na zaščito otroka na eni strani, popolna usmerjenost na družino na drugi strani in na tretji strani usmerjenost na kaznovanje storilca. Avtor zastopa stališče, da je možno povezati prvine vseh treh pristopov z željo, da se zaščiti otroka , staršem pa se pomaga pri oblikovanju njihove vzgojiteljske odgovornosti.

Revija Odsev

Odsev

december 2004
številka 4, letnik 2

Odsev

september 2004
številka 3, letnik 2

Odsev

junij 2004
številka 2, letnik 2

Odsev

marec 2004
številka 1, letnik 2

Odsev

december 2003
številka 6, letnik 1

Odsev

oktober 2003
številka 5, letnik 1

Odsev

avgust 2003
številka 4, letnik 1

Odsev

junij 2003
številka 3, letnik 1

Odsev

april 2003
številka 2, letnik 1

Odsev

februar 2003
številka 1, letnik 1

Strokovni prispevki

Strokovnjaki o sobivanju in stanovanjskih skupinah pri nas

Javni domovi na razpotju

Diplomske in magistrske naloge na temo E-Qalin

Sistem upravljanja kakovosti organizacij v javnem sektorju: uvajanje pilotnega projekta E-Qalin/D v centrih za socialno delo

Model kakovosti E-Qalin in učeča se organizacija

Vpeljava izboljšav in racionalizacija dela v postopku E-Qalin

Merjenje zadovoljstva stanovalcev doma starejših občanov Preddvor in Naklo po metodi E-Qalin

Vpliv modela kakovosti E-Qalin v socialno varstvenem zavodu na zadovoljstvo zaposlenih

Kakovost življenja starostnika v domu starejših občanov

Priprave domov za stare na vstop v nov model kakovosti - E-Qalin

Vpliv inovacij za stanovalce Lambrechtovega doma

PREDSTAVITEV

Kdo smo

Tanja Imperl
direktorica
univ. dipl. sociologinja
tanja@firis-imperl.si
040/504-424

Franc Imperl
univ. dipl. psiholog
franc@firis-imperl.si
041/743-246

Tomaž Torkar
univ. dipl. psiholog
tomaz.torkar@firis-imperl.si
031/757-664

Eva Imperl
univ. dipl. psihologinja
eva@firis-imperl.si
041/268-832

O nas

Smo podjetje, ki se od leta 1993 ukvarja z izobraževanjem zaposlenih v socialnem varstvu. V tem času se je skladno z zmožnostmi okolja in našo strokovno rastjo, spreminjala vsebina ponudbe, naša vizija pa ostaja. Z izobraževanji želimo zaposlenim v socialnih ustanovah pomagati, da bodo lažje in bolj uspešno opravljali svoje delo, pri tem pa bili naravnani na uporabnika.

Pri svojem delu smo razvojno naravnani. To počnemo tako, da sledimo razvoju pri nas, kot tudi v zahodno evropskih državah. Najraje se učimo od “ljudi iz prakse”, od katerih ne dobimo le teoretičnega koncepta, temveč prikaz, kako zadeva živi, kje so njene prednosti, pa tudi težave. Med obiski ustanov v tujini vedno znova spoznavamo novosti, predvsem pa posameznike, ki nas s svojim znanjem, energijo in delom navdušijo. To so ljudje, ki jih v želji, da bodo tudi vas navdušili vsaj približno toliko, kot so nas, povabimo v Slovenijo, da vam predstavijo svoje delo.

Dolgo so glavnino našega dela predstavljali različni seminarji, ki smo jih organizirali za domove za starejše, posebne socialno varstvene zavode, centre za socialno delo, varstveno delovne centre in socialno varstvene zavode za usposabljanje. V današnjem času je to predraga in premalo ciljno usmerjena alternativa izobraževanja. Zato se preusmerjamo v obliki in vsebini. Posameznim ustanovam ponujamo programe, ki bodo prispevali k doseganju razvojnih ciljev, ki jih le-te prepoznajo.

Razen modela kakovosti E-Qalin, ki je namenjen vsem omenjenim kategorijam ustanov, se usmerjamo predvsem na domove za starejše in posebne socialne zavode. Želimo si, da bi te ustanove postale domovi v pravem pomenu besede, kjer bi se uporabniki počutili prijetno, domače, predvsem pa bi nadaljevali svoje življenje brez nepotrebnega prilagajanja ustanovi. Ob postavljanju stanovalcev na prvo mesto ne želimo pozabiti na zaposlene. Ravno nasprotno, menimo, da je samo cenjen, slišan in upoštevan delavec sposoben in motiviran graditi primeren odnos s stanovalcem.

Sliši se enostavno, pa je vse prej kot to. Od kulture v domu starejših, naravnane na ustanovo, do kulture, kjer uporabnik definira življenje, je dolga pot. Naša želja je pomagati domovom prehoditi to pot.

Udeleženci so nam velikokrat povedali, kako težko je izpeljati spremembe, saj se posameznik, ki se vrne iz izobraževanja, poln zagona in novih idej, pogosto “zaleti v zid”, ker sodelavci novih pristopov ne poznajo, jih ne razumejo in jih zato tudi ne podpirajo. Zato želimo večino izobraževanj izvajati v ustanovah, saj bo spreminjanje ob večji kritični masi zaposlenih bistveno lažje.

Praktično to pomeni:

 • obiščemo vas v vaši ustanovi,
 • spoznamo vaše potrebe, probleme in želeno smer razvoja,
 • skupaj z vami definiramo razvojne cilje ustanove za obdobje naslednjih nekaj let,
 • ponudimo vam ustrezna izobraževanja, ki jih večinoma izvedemo v vaši ustanovi.

V našem programu ohranjamo z zakonom predpisani program Šolo za direktorje v socialnem varstvu in izobraževalna programa za delovne inštruktorje ter gospodinje oz. socialne animatorje, ki sta osnova za pridobitev poklicne kvalifikacije. Prav tako omogočamo programe za vodstvene delavce ustanov, ki prispevajo k iskanju in poglobitvi razmišljanj o razvojnih perspektivah oz. programe, ki usposabljajo udeležence za izvajanje konkretnega razvojnega koncepta dela.

Osebna izkaznica podjetja

Ime družbe: FIRIS IMPERL d.o.o.
Naslov: Tržaška 90/j, 1370 Logatec
E-pošta: tanja@firis-imperl.si

Matična številka: 5741190
Davčna številka: SI 76958167
Zavezanec za DDV: DA

Poslovni račun: 03112-1010552011 pri SKB d.d.

Datum vpisa v sodni register: 14. 4. 1993
Registrski organ: Temeljno sodišče v Ljubljani
Zaporedna številka vpisa: srg 2478/93
Pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Osnovni kapital: 7.500,00 EUR

 

Kje smo


Prikaži večji zemljevid

DOGODKI

Vaša prijava je bila uspešno zaključena!

DOMOV

BESEDILO NA PRVI STRANI …

Vaša naročilnica je bila uspešno oddana!

ABOUT US

Team

Tanja Imperl
director
univ. dipl. sociologinja
tanja@firis-imperl.si

Franc Imperl
univ. dipl. psiholog
franc@firis-imperl.si

Sonja Imperl
univ. dipl. živ. tehnologinja
sonja@firis-imperl.si

Eva Imperl
univ. dipl. psihologinja
eva.imperl@siol.net

 

About

We are a company that has been engaged in educating employees in social care since 1993. Throughout the years, the content of our offer has changed in line with the abilities of the environment and our professional growth, yet our vision remains the same. We wish to provide people working in social care institutions with education and training so as to make their work easier and more successful and user-oriented.

Our work is development-oriented, which is achieved by following national developments as well as developments in Western European countries. We prefer to learn from “people on the field”, who provide us not only with a theoretical concept but also a display of how a matter works, its advantages but also its shortcomings. Visiting institutions abroad, we are continually introduced to novelties and even more so individuals, whose knowledge, energy and work fill us with awe. These are people who we invite to Slovenia to present their work in the wish that they enthuse you at least as much as they did us.

For a long time, the bulk of our work were various seminars, which we organised for residential homes for the elderly, special social care institutions, social work centres, occupational activity centres and social care institutions for training. In today’s times, this is a too expensive and not enough target-oriented type of education. We are therefore transforming both form and content. We offer individual institutions programmes that will contribute to achieving their recognised development objectives.

In addition to the E-Qalin quality management system, which is intended for all the mentioned categories of institutions, we focus mostly on residential homes for the elderly and on special social care institutions. We wish for these institutions to become actual homes, where users would feel at ease and at home and would above all be able to go on with their lives without having to unnecessarily adapt to the institution. We do not wish to forget about the employees by putting the residents first. On the contrary; we believe that only an appreciated, heard and considered employee is able to and motivated enough to establish the appropriate relationship with the resident.

It may sound simple but it is much more complex than that. The path from an institution-oriented culture in the residential home for the elderly to a culture in which the user defines life is a long path. Our wish is to help these homes walk down this path.

Our participants often told us how difficult it was to implement changes, as an individual coming from an educational seminar full of zeal and new ideas often runs against a wall, as his colleagues are not familiar with the new approaches and do not understand them and thus also do not support them. This is why we wish to implement the majority of training programmes in institutions, as changes will be much easier if a critical mass of employees is engaged.

In practical terms this means that:

 • we visit you in your institution,
 • we learn about your needs, problems and the desired direction of development,
 • we define the institution’s development objectives for the next few years together,
 • we offer corresponding training programmes that are implemented predominantly in your institution.

Our programme provides the legally prescribed School for directors of social care institutions and educational programmes for occupational instructors and housekeepers or social hosts, which are the basis for obtaining the vocational qualification. We also provide programmes for management positions in social institutions, which contribute to in-depth deliberations on and the search for development perspectives or programmes that qualify participants for implementing a concrete work development concept.


Senior projekt d.o.o.

SENIORPROJEKT d.o.o. is a subsidiary that was set up in 2003. The main activity of the company is the development of modern concepts of elderly care and counselling and services in architectural and construction design for new constructions and refurbishments of social care institutions, especially residential homes for the elderly.

Visit our website >>>


Map


Prikaži večji zemljevid

Prijavnica

Naročilnica

Splošni pogoji

Spletno mesto vključuje možnost pošiljanja prijavnice / naročilnice prek spletnega obrazca, v katerega uporabnik vnese nekatere svoje osebne podatke. Podjetje Firis imperl d.o.o. se obvezuje, da bo tako pridobljene podatke zbiralo in hranilo izključno z namenom prijave oz. naročnine in jih ne bo posredovalo nobeni nepooblaščeni fizični ali pravni osebi.

Splošni pogoji za izobraževanja

Vsem ustanovam, katerim so namenjeni posamezni izobraževalni programi, bomo poslali razpis s podrobnim programom in prijavnico en mesec pred začetkom programa.

Za seminarje bomo poslali vsem ustanovam obvestilo s prijavnico praviloma 14 dni pred začetkom izvedbe.

Obvestilo bodo prejeli tudi posamezniki, ki bodo predhodno izrazili željo po izobraževanju. Obvestijo nas lahko pisno na naslov: FIRIS IMPERL d.o.o., Tržaška 90/j, 1370 Logatec, po e-pošti: franc.imperl@siol.net, po telefonu na številko 01-754-13-96 ali faxu: 01-754-28-93.

Z obvestilom bodo ustanove ali posamezniki prejeli prijavnico, ki jo morajo izpolnjeno poslati na naslov: FIRIS IMPERL d.o.o., Tržaška 90/j, 1370 Logatec, po faksu na številko 01-754-28-93 ali po e-pošti: franc.imperl@siol.net.

Pri omejenem številu udeležencev imajo prednost tisti, ki so se prej prijavili.

Če bo za določen program prijavljenih premalo udeležencev, si organizator pridržuje pravico, da ga odpove.

V kotizacijo so vključeni stroški izvedbe seminarja ali posveta, gradivo, kosila v primeru celodnevnega programa in osvežilni napitki v času dopoldanskega odmora.

Organizator si pridržuje pravico, da izda račun v višini 80 % celotne kotizacije za prijavljene udeležence letnih izobraževalnih programov, ki se posameznih terminov ne udeležijo.

Udeleženci posameznega programa bodo ob koncu dobili potrdilo o udeležbi kot dokazilo o usposabljanju.

Za dodatne informacije se obrnite na FIRIS IMPERL d.o.o., Tržaška 90/j, 1370 Logatec ali po telefonu na številko 01-754-13-96.

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne tekstovne datoteke na vašem računalniku, v katerih se shranjujejo informacije o tem, kolikokrat obiščete našo stran in kaj vas v teh obiskih zanima. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov oz. informacij, ki bi vas lahko identificirale.

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani

Nujno potrebni piškotki

Ti piškotki omogočajo normalno delovanje spletnega mesta.

Ime piškotka Namen Trajanje Izvor
PHPSESSID identifikacija seje do zaprtja brskalnika lastni

Analitični piškotki

Piškotki, s katerimi merimo število obiskovalcev na spletnih straneh. Niso nujno potrebni za delovanje strani, nam pa zelo olajšajo sprejemanje odločitev, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo. Vse informacije, ki jih ti piškotki zberejo, so anonimne.

Ime piškotka Namen Trajanje Izvor
_utma statistika obiska 2 leti Google Analytics
_utmb statistika obiska 30 minut Google Analytics
_utmc statistika obiska do zaprtja brskalnika Google Analytics
_utmz statistika obiska 6 mesecev Google Analytics