PROJEKT "RAZVOJ MODELA E-QALIN" (EUROPEAN QUALITY-IMPROVING LEARNING IN RESIDENTIAL CARE HOMES FOR THE ELDERLY) / 2004 - 2007

Trajanje projekta: 36 mesecev (oktober 2004 – september 2007)

Vodenje projekta: IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst

Aktivni partnerji:

 • Avstrija (IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst)
 • Italija (Emme&erre S.p.A.)
 • Luksemburg (Service RBS A.s.b.l.)
 • Nemčija (Westsächsische Hochschule Zwickau, E.D.E. European Association for Directors of residential care homes for elderly a.S.b.L.)
 • Slovenija (FIRIS IMPERL d.o.o.)

Cilji projekta: razviti model za obvladovanje kakovosti, prilagojen domovom za starejše, ki bo ustrezal tako zahtevam v praksi, kot tudi vse večjim pričakovanjem stanovalcev, svojcev in zunanjih partnerjev.

Rezultati projekta: Model E-Qalin je razvila, testirala in ocenila skupina, sestavljena iz uporabnikov, vodij domov za starejše, strokovnjakov za obvladovanje kakovosti in socialno gerontologijo. V pilotni fazi je bilo izvedeno prvo izobraževanje za procesne vodje, nato je več deset domov iz Avstrije, Nemčije, Italije Luksemburga in Slovenije (v Sloveniji so v pilotni fazi sodelovali DSO Črnomelj, DS Lendava, DSO Ljutomer, DU Ptuj, DS Šentjur in DU Šmarje pri Jelšah) v katerih je bilo izvedeno prvo samoocenjevanje, prispevalo k evalvaciji modela E-Qalin. Po opravljeni evalvaciji, ki jo je izvedla Visoka šola v Zwickau (Nemčija), je bila izdelana dokončna oblika Poslovnika E-Qalin.PROJEKT "PRILAGODITEV MODELA USTANOVAM ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU - E-QALIN/B"

Trajanje projekta: 2006 – 2008

Vodenje projekta: IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst

V projektu sodelovali:

 • E.D.E. European Association for Directors of residential care homes for elderly a.S.b.L. – Wilfried Schlüter
 • Lebenshilfe Salzburg gGmbH – Karin Astegger
 • Emme&erre S.p.A. – Kai Leichsenring
 • FIRIS IMPERL d.o.o. – Franc Imperl
 • Pro mente Oberösterreich – Brigitte Danielczyk
 • IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst – Adelheid Bruckmüller, Heidemarie Uttenthaler
 • Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen –  Margarete Salaberger, Stefan Marchewa
 • Evang. Stadtmission Halle – Elke Ronneberger
 • Varstveno delovni center INCE – Peter Svetina

Cilji projekta: Obstoječi model kakovosti E-Qalin (namenjen domovom za starejše) prilagoditi ustanovam za osebe z motnjami v duševnem razvoju (E-Qalin/B), ki bo upošteval zahteve poklicnega vsakdana in povečane potrebe uporabnikov, svojcev, zaposlenih, ustanoviteljev, zakonodajalcev, torej vseh notranjih in zunanjih sistemskih partnerjev.

Rezultati projekta: Model E-Qalin za osebe z motnjami v duševnem razvoju je razvil tim, sestavljen iz uporabnikov, strokovnjakov s področja upravljanja kakovosti, predstavnikov ustanov za osebe z motnjami v duševnem razvoju in strokovnjakov za izobraževanje. Razvoj in preizkušanje v pilotnih ustanovah (pilotna faza v štirih državah EU) smo znanstveno evaluirali in za uspešno uvedbo in izvajanje modela E-Qalin prilagodili Poslovnik E-Qalin/B, kjer je razložen model ter njegova uporaba v praksi.PROJEKT »PRILAGODITEV MODELA AMBULANTNIM SLUŽBAM – E-QALIN/C«

Trajanje projekta: 2008 – 2009

Vodenje projekta: IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst

V projektu sodelovali:

 • IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst, Avstrija
 • Westsächsische Hochschule Zwickau, Nemčija
 • E.D.E. European Association for Directors of residential care homes for elderly a.S.b.L.
 • Service RBS A.s.b.l., Luksemburg

Cilji projekta: Obstoječi model kakovosti E-Qalin (namenjen domovom za starejše) prilagoditi izvajalcem pomoči na domu in podobnim ambulantnim oblikam socialno varstvenih storitev.

Rezultati projekta: Model E-Qalin/C za izvajalce ambulantnih služb pomoči na domu je razvil tim, sestavljen iz strokovnjakov s področja upravljanja kakovosti, predstavnikov izvajalcev ambulantne pomoči na domu in strokovnjakov za izobraževanje. Razvoj in preizkušanje v pilotnih ustanovah (pilotna faza v dveh državah EU) smo znanstveno evaluirali in za uspešno uvedbo in izvajanje modela E-Qalin prilagodili Poslovnik E-Qalin/C, kjer je razložen model ter njegova uporaba v praksi.PROJEKT »PRILAGODITEV MODELA CENTROM ZA SOCIALNO DELO – E-QALIN/D«

Trajanje projekta: oktober – december 2008

Vodenje projekta: FIRIS IMPERL d.o.o.

V projektu sodelovali:

 • FIRIS IMPERL d.o.o. – Franc Imperl, Tanja Imperl
 • Skupnost CSD – mag. Darja Kuzmanič Korva
 • Inštitut za socialno varstvo – mag. Barbara Kobal
 • Bojan Pucelj
 • CSD Ljubljana Moste Polje – Marjan Vončina
 • CSD Koper – Marija Perkovič
 • CSD Krško – Marjana Sečen
 • CSD Radovljica – Miloša Kos Ovsenik
 • CSD Ribnica – mag. Majda Vrh
 • CSD Slovenj Gradec – Boža Vitežnik Raj

Cilji projekta: Obstoječi model kakovosti E-Qalin (namenjen domovom za starejše) prilagoditi centrom za socialno delo (E-Qalin/D).

Rezultati projekta: Ker organizacij, kot so centri za socialno delo, v Evropi ne poznajo, je projekt prilagoditve modela E-Qalin/D potekal le v Sloveniji s sodelovanjem Skupnosti centrov za socialno delo, direktorjev CSD, Inštitutom RS za socialno varstvo in družbo FIRIS IMPERL d.o.o. kot izobraževalcem modela. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pilotna faza je bila izvedena 7 CSD različne velikosti. Evalvacijo je izvedel Inštitut za socialno varstvo. Prilagodili smo Poslovnik E-Qalin/D.PROJEKT TRANSFER OF INNOVATIONS - PRENOS IZOBRAŽEVANJA ZA UPRAVLJANJE S KAKOVOSTJO V SOCIALNIH USTANOVAH NA FRANCIJO IN VELIKO BRITANIJO

Izvedbo projekta je financirala Evropska komisija.

GB Bildung und Kultur

Trajanje projekta: oktober 2008 - september 2010

Vodenje projekta: E-Qalin GmbH

Partnerji v projektu:

 • Bureau Veritas Podruznica Ljubljana, SI
 • FIRIS IMPERL d.o.o. , SI
 • Service RBS A.s.b.l., LU
 • European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly E.D.E, LU
 • Emme & erre SpA, IT
 • Dempsey Associations, GB
 • CRP Consulting, FR
 • Westsächsische Hochschule Zwickau, DE
 • Andragogik konkret e.V., DE
 • Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs, AT
 • IBG Institut für Bildung im Gesundheitsdienst GmbH, AT

Cilji projekta: Glavni cilj projekta je bil prenos koncepta usposabljanja za E-Qalin v Francijo in Združeno kraljestvo ter ustvariti pogoje za nadaljnje širjenje modela (usposabljanje multiplikatorjev izobraževanja, akreditacije, zunanja ocena, transnacionalno pilotno usposabljanje, odnosi z javnostmi), v drugih državah. Že uveljavljeno E-Qalin partnerstvo, ki ga sestavljajo organizacije iz Avstrije, Nemčije, Italije, Luksemburga in Slovenije, je bilo dopolnjeno z novimi partnerskimi organizacijami iz Francije in Velike Britanije. Istočasno je v Sloveniji potekalo vzpostavitev certificiranja in pilotno izobraževanje zunanjih presojevalcev E-Qalin.

Rezultati projekta: Model E-Qalin/A, vključno s poslovnikom, je bil prilagojen za uporabo v Franciji in Veliki Britaniji. Usposobljeni so bili izobraževalci E-Qalin in procesni vodje E-Qalin v domovih za starejše v Franciji in Veliki Britaniji. Razvit je tudi koncept širjenja modela E-Qalin. V Sloveniji je bil razvit koncept usposabljanja zunanjih presojevalcev E-Qalin in je bilo izvedeno pilotsko testiranje E-Qalin certificiranja v domovih za starejše. Razvite so bile smernice za akreditacijo certifikacijskih organov, ki želijo certificirati E-Qalin.PROJEKT: »UPRAVLJANJE KAKOVOSTI S CILJNO USMERJENIMI KAZALNIKI V SMERI BENCHMARKINGA V DOMOVIH ZA STAREJŠE«

Trajanje projekta: januar 2009 – november 2010

logo-progress

Vodenje projekta: European Centre for Social Welfare Policy and Research, Dunaj

Partnerji v projektu:

 • E-Qalin GmbH, AT
 • Technische Universität Dortmund, Forschungsgesellschaft für Gerotologie, DE
 • Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen – MDS, DE
 • Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen, DE
 • City University London, UK
 • Vilans Knowledge Centre for Long-Termn Care, Utrecht, NL

Ozadje projekta: Domovi za starejše se soočajo z velikimi izzivi zaradi spreminjajočih pričakovanj stanovalcev in njihovih svojcev glede kakovosti nege in oskrbe. V preteklosti je bilo veliko pozornosti namenjene strukturam in kakovosti usposabljanja zaposlenih, brez osredotočanja na kakovost življenja, oskrbe in nege. V več državah EU so tako zakonodajalec kot izvajalci storitev vzpostavili ustrezne sisteme in metode  upravljanja kakovosti, da bi omogočili ocenjevanje, merjenje in nenehno izboljševanje delovanja v dolgotrajni oskrbi.

Cilji in rezultati projekta: Cilj projekta Upravljanje kakovosti, na osnovi k rezultatom usmerjenih kazalnikov, je bil na osnovi izmenjave izkušenj znotraj izbranih držav EU evidentirati, izbrati in validirati k rezultatom usmerjene kazalnike kakovosti. Razen za področje kakovosti nege naj bi imeli prioriteto tudi kazalniki, povezani s kakovostjo življenja. K opredelitvi, merjenju in evalviranju kakovosti v domovih za starejše sodijo tudi gospodarnost, vodenje in socialno področje. V tem sklopu je bil cilj pridobiti izkušnje tako na področju različnih metod dela kot tudi izbora na rezultate usmerjenih kazalnikov v domovih za starejše oz. kako se lahko odgovorne delavce/ke podpre in izpopolni pri delu s kazalniki. V delavnicah ekspertov in uporabnikov kazalnikov so zbirali relevantne kazalnike iz literature kot  tudi dnevne prakse. Na tej osnovi je bil opredeljen in v novembru 2010 v Bruslju zainteresirani javnosti predstavljen katalog kazalnikov. Tako oblikovane kazalnike je možno vključiti v E-Qalin samoocenjevanje.