IZOBRAŽEVANJA WKS MODEL (MODEL WILLEMA KLEINE SCHARSA)

WKS model – izobraževanje za vodilne

Za zagotovitev možnosti doseganja cilja samoodločanja mora vodstvo zagotoviti jasen okvir, transparentno komunicirati in sodelovati s timi, jih ne ovirati in jim omogočiti pogoje, da lahko opravijo svoje delo. Pri tem prepustiti odgovornost in avtonomijo timom.

Več >>>

WKS model – izobraževanje za coache modela WKS

Coachi WKS so usposobljeni usmerjati time v svojih ustanovah in jih seznanjati z delom po modelu WKS. Več >>>

WKS model – izobraževanje delovnih timov v organizacijah

V usposabljanju se kritično reflektirajo lastni pogledi in vedenje ter vadijo nove vedenjske možnosti zaposlenih, ki bodo podprle uporabnike pri njihovem procesu samoodločanja. Več >>>

IZOBRAŽEVANJA KULTURA USKLAJENIH ODNOSOV

Kultura usklajenih odnosov - delavnice za vodstvo

Poleg sistematičnega usposabljanja vseh zaposlenih za kulturo usklajenih odnosov vzporedno s širšim vodstvenim timom razmišljamo o oblikovanju organizacijskih in sistemskih pogojev za razvoj kulture usklajenih odnosov. Več >>>

Izobraževanje za vodje organizacijskih enot/razvijalce timov

... Če želimo, da delovni timi postanejo v svojem delovanju avtonomni, jih je potrebno voditi na način, ki avtonomnost omogoča in razvija. Več >>>

Kultura usklajenih odnosov - delavnice za zaposlene

Kultura usklajenih odnosov je celovit model, ki kaže v praksi domov za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodih presenetljive učinke in deluje blagodejno pri stanovalcih. Več >>>

Seminar za vodje organizacijskih enot

... predstavitev praktične izkušnje vzpostavitve avtonomnih delovnih timov, postavitve okvirnih pogojev timov in njihovega vodenja.

Več >>>

IZOBRAŽEVANJA ZA PODPORO USTANOVI IN LOKALNI SKUPNOSTI

Integrirana dolgotrajna oskrba v lokalni skupnosti

Vsebina in pomen integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti.

Več >>>

Šola za svojce in lokalno skupnost

Aktivno delo s svojci in lokalno skupnostjo prispeva k dvigu ugleda in prepoznavnosti ustanove, hkrati pa zagotavlja višjo kakovost življenja stanovalcev.

Več >>>

Sistem kolegialnega svetovanja na konkretnih primerih problemov pri delu z družinami na CSD

Več >>>

Organiziranje socialnega življenja v gospodinjski / bivalni skupini

Četrti modul izobraževalnega programa za gospodinje/oskrbovalke/varuhe v socialno varstvenih ustanovah

Več >>>

Bazalna stimulacija

Seminar in izobraževanje v ustanovi

Več >>>

Aromanega

Služi krepitvi in ​​ohranjanju zdravja in dobrega počutja ter lajšanju simptomov. Več >>>

Kinestetika v negi

Kinestetika je obsežen instrument za analizo in delovanje, ki izhaja iz načela, da je vsako dejanje, vsako delo pogojeno z gibanjem. Kinestetski koncepti nam dajejo možnost, da razumemo osnove gibanja, jih analiziramo in dajemo ciljno usmerjeno individualno podporo za gibanje v dani situaciji. Več >>>

Kinestetika v negi - obnovitveni seminar

Izvajamo v ustanovah, kjer so zaposleni že opravili osnovno 14 oz. 18 urno izobraževanje. Več >>>

Nasilje v negi

Nasilje je zloraba moči. Pri delu s stanovalci v domovih za starejše za opisuje način dela: »Jaz že vem, kaj je dobro zate«. Več >>>

Podpiranje zaposlenih, stanovalcev in svojcev pri žalovanju in izgubi

Tema, ki si v domovih zasluži večji prostor. Več >>>

Dobri odnosi kot pogoj za učinkovito delovanje ustanove

Zaposleni, ki s svojimi sodelavci in nadrejenimi oblikujejo zadovoljujoče odnose, doživljajo svoje delo kot bolj smiselno. Več >>>

OBČUTI. RAZMIŠLJAJ. SPOZNAJ.

Kdo sem in kako ravnam v odnosih?

Psihološko razumevanje sebe v odnosih in medsebojni komunikaciji

Več >>>

Pomen sočutja do sebe in sprejemanja sebe

Živeti polno prisotno in objeti svojo bolečino in nepopolnost

Več >>>

Razvijanje sebe in izboljšanje sodelovanja v timu (s sodelavci) s pomočjo modela DISC Flow®

Več >>>

Najdite svoj namen

Več >>>

Preprečimo izgorelost: spoprijemanje s stresom

Spoznavanje tehnik za preventivo, s pomočjo katerih lahko oseba vzpostavi osebno ravnovesje. Več >>>

Samozavedanje in delo na sebi kot predpogoj za kakovostne odnose

Kakovost naših odnosov je odvisna od naše sposobnosti vstopanja v odnose in njihovega vzdrževanja. Več >>>

IZOBRAŽEVANJA ZA DELO Z OSEBAMI Z DEMENCO

Inovativna validacija - splošne informacije

Inovativna validacija je široko zastavljen, celovit negovalno-odnosni koncept dela z osebami z demenco, ki upošteva tako telesne, duševne, čustvene in socialne razsežnosti človeka, kot tudi življenjsko okolje, v katerem oseba biva. Z uporabo različnih znanj in metod dela vpliva na zagotavljanje čim večje kakovosti življenja starostnikom, njihovim svojcem in negovalcem. Več >>>

Inovativna validacija - daljši program

Izobraževanje vsebuje celovit in poglobljen pregled vsebin in teoretičnih osnov inovativne validacije, ki predstavlja pomembna temeljna znanja za delo z osebami z demenco. Več >>>

Inovativna validacija - krajši program

Krajše izobraževanje o inovativni validaciji predstavi primerno obliko temeljne naravnanosti oz. odnosa do oseb z demenco, stadije demence in tehnike dela. Več >>>

Svet človeka z demenco v socialno varstveni ustanovi

Drugačen koncept izobraževanja o demenci: simulacija dementnosti sodelavcem doma za starejše ponuja priložnost, da izkusijo občutke in čustva, ki so povezani z demenco. Več >>>

Izziv demence pri osebah z motnjami v duševnem razvoju

Staranje populacije z motnjami v duševnem razvoju se v zadnjih letih povečuje in bo v prihodnje vedno bolj izrazito. Več >>>

Kaj je demenca

Vsak od nas si ob besedi »demenca« predstavlja svojo asociacijo. In vendar so demence bolezni, ki med sabo povezujejo mnoge ljudi, bolnike, svojce, prijatelje, sodelavce v različnih ustanovah … Več >>>

Demenca - psihosocialni vidik

Psihosocialno delo z osebami z demenco je unikatna umetnina, ki se med negovalcem in osebo z demenco vsak dan znova oblikuje glede na konkretno situacijo in njene značilnosti. Človek ni le biološko bitje in kakor pravi V. Frankl dobijo v določenih življenjskih situacijah prednost temeljne psihosocialne potrebe pred biološkimi. Več >>>

Demenca - temeljni odnos

Temeljni odnos je univerzalno in neposredno uporabno sredstvo za vzpostavljanje kontakta, odnosa in osnovnega zaupanja pri vseh ljudeh, brez katerega nobena terapevtska tehnika ali metoda ne more biti učinkovita. Več >>>

Validacijska skupina - skupinsko delo z osebami z demenco

Ljudje smo socialna bitja in to človeško razsežnost želimo in moramo negovati tudi pri delu z osebami z demenco. Program zajema poudarjanje socialnih in osebnih potreb tako oseb z demenco kot tudi sodelavcev, ki z njimi delajo. Zagotavljanje teh potreb je pomemben motiv za oblikovanje validacijske skupine. Več >>>

Organizacija dela v skupini (oddelku) z osebami z demenco

Jasen in skupni, povezovalni koncept dela pri varstvu oseb z demenco je ključnega pomena, saj lahko z enotnimi normami in načeli dosežemo enotnost v stremljenju k istim ciljem: dobro počutje vseh, ki v »timu« sodelujejo z osebo z demenco. Več >>>

ORGANIZACIJA IN RAZVOJ USTANOVE

Individualno osebno in organizacijsko svetovanje

Več >>>

Izdelava kompetenčnega modela

Več >>>

Oblikovanje vizije in poslanstva /delavnica/

Vizija in poslanstvo sta glavna kažipota organizacije... Več >>>

Oblikovanje organizacijskih vrednot /delavnica/

Organizacijske vrednote usmerjajo razmišljanje in delovanje organizacije. Več >>>

Ravnanje v primeru nezadovoljstva in agresije pri zaposlenih

Več >>>

Osebnostni stili in osebnostne motnje ter njihov vpliv na socialne interakcije

Več >>>

Asertivno komuniciranje

Medosebno komuniciranje, reševanje konfliktnih situacij in uspešno premagovanje stresa. Več >>>