IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Šola za direktorje / Vodenje socialno varstvenih organizacij

Izobraževalni program »Šola za direktorje - vodenje socialno varstvenih organizacij«, izvaja po sklepu Socialne zbornice Slovenije (št. 384/2006 z dne 20. 2. 2006) FIRIS IMPERL d.o.o. Dopolnjen Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04) v 56. členu nalaga, da mora imeti direktor socialno varstvenega zavoda opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Več >>>

Priprava na spremembo koncepta dela

»Priprava na spremembo koncepta dela« temelji na osnovni predpostavki, da se razvoj ustanove in oblikovanje pozitivne ter ustvarjalne organizacijske klime lahko ustvari le na osnovi ozaveščenega in strokovno pripravljenega ožjega vodstvenega tima, ki bo nato sposoben angažirati notranje potenciale oz. sinergetsko angažirati strokovne, socialne in osebne kompetence vseh vključenih v domu. Več >>>

Kultura usklajenih odnosov

Kultura usklajenih odnosov je celovit izobraževalni program, v katerem združujemo do sedaj dva ločena programa: "Kongruentni odnosni model" in "Kulturo naravnano na osebo". Več >>>

Izobraževanja za vodje organizacijskih enot

Projekt vpeljave novega pristopa v dom zahteva organizacijske spremembe v smeri decentralizacije delovanja z oblikovanjem več organizacijskih enot, znotraj katerih delujejo avtonomni delovni timi. Več >>>

Izobraževanje za implicitno načrtovanje

Znotraj izobraževanja Kultura usklajenih odnosov, ki ga izvajamo v ustanovi, so udeleženci seznanjeni z osnovami implicitnega načrtovanja, ki pa je zelo kompleksno, zato za učinkovito ter uspešno izvajanje zahteva poglobitev znanj. Več >>>

Izobraževalni program za gospodinje v socialno varstvenih ustanovah

V različnih socialno varstvenih ustanovah prihaja do vse večjih potreb po oblikovanju novega koncepta dela v sklopu t. i. gospodinjskih skupin, kjer je osrednji profil gospodinja. Tovrstni koncept dela je v domovih za starejše primeren za približno 2/3 vseh stanovalcev, še posebej za osebe z demenco. Profil »gospodinja« je vnesen v Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 125/04). Prav tako potekajo na Centru RS za poklicno izobraževanje postopki priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za nacionalno poklicno kvalifikacijo, ki bodo podlaga za postopke preverjanja ter potrjevanja znanja, spretnosti in kompetenc za pridobitev poklica gospodinja. Več >>>

Izobraževalni program za delovne inštruktorje in varuhe

Minilo je že nekaj let, odkar je zadnja generacija delovnih inštruktorjev zaključila izobraževanje, v našem okolju pa se dogajajo izjemno hitre spremembe, ki narekujejo tudi drugačno delo in nove pristope v VDC-jih. Več >>>

SEMINARJI

Upravljanje z objektom (Facility management)

Definicija Mednarodnega združenja za upravljanje objektov (IFMA): "Facility management je praksa usklajevanja fizičnega delovnega mesta z ljudmi in delom organizacije z namenom izboljšanja kakovosti življenja ljudi in produktivnosti ključne dejavnosti. Vključuje načela poslovne administracije, arhitekture in vedenjskih in inženirskih znanosti.« Več >>>

Vodenje sebe

Vodenje sebe je ključnega pomena za uspešno in učinkovito vodenje. Vodilni, ki ne zmore voditi sebe, ne more voditi drugih. Več >>>

Bazalna stimulacija

Bazalna stimulacija je bila razvita v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Nemčiji na področju specialne pedagogike. Njen začetnik je dr. Andreas Fröhlich, profesor za splošno specialno pedagogiko. Koncept deluje po principu zavestnega in ustvarjalnega spodbujanja čutov. Gre za stimuliranje občutja lastnega telesa. Na ta način dobi človek večji občutek za sebe, neprijetne občutke pa je mogoče na ta način odpraviti.   Več >>>

10 stebrov rezilience: Kako narediti zaposlene in organizacije bolj (življenjsko) odporne in prilagodljive

Rezilientnost je življenjska odpornost in prožnost vedenja posameznika na neugodne in stresne situacije. Več >>>

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI V USTANOVAH

Spoznanja in izzivi na področju oskrbe starejših

Razmišljanje o pravicah starejših ljudi v institucionalni oskrbi in njihovi ogroženosti, predvsem z vidika strukturnih zlorab - ter iskanje rešitev v sodobnih pristopih dela v domovih za starejše. Več >>>

Kinestetika v negi

Kinestetika je obsežen instrument za analizo in delovanje, ki izhaja iz načela, da je vsako dejanje, vsako delo pogojeno z gibanjem. Kinestetski koncepti nam dajejo možnost, da razumemo osnove gibanja, jih analiziramo in dajemo ciljno usmerjeno individualno podporo za gibanje v dani situaciji. Več >>>

Kinestetika v negi - obnovitveni seminar

Izvajamo v ustanovah, kjer so zaposleni že opravili osnovno 14 oz. 18 urno izobraževanje. Več >>>

Inovativna validacija - splošne informacije

Inovativna validacija je široko zastavljen, celovit negovalno-odnosni koncept dela z osebami z demenco, ki upošteva tako telesne, duševne, čustvene in socialne razsežnosti človeka, kot tudi življenjsko okolje, v katerem oseba biva. Z uporabo različnih znanj in metod dela vpliva na zagotavljanje čim večje kakovosti življenja starostnikom, njihovim svojcem in negovalcem. Več >>>

Inovativna validacija - daljši program

Izobraževanje vsebuje celovit in poglobljen pregled vsebin in teoretičnih osnov inovativne validacije, ki predstavlja pomembna temeljna znanja za delo z osebami z demenco. Več >>>

Inovativna validacija - krajši program

Krajše izobraževanje o inovativni validaciji predstavi primerno obliko temeljne naravnanosti oz. odnosa do oseb z demenco, stadije demence in tehnike dela. Več >>>

Kaj je demenca

Vsak od nas si ob besedi »demenca« predstavlja svojo asociacijo. In vendar so demence bolezni, ki med sabo povezujejo mnoge ljudi, bolnike, svojce, prijatelje, sodelavce v različnih ustanovah … Več >>>

Demenca - psihosocialni vidik

Psihosocialno delo z osebami z demenco je unikatna umetnina, ki se med negovalcem in osebo z demenco vsak dan znova oblikuje glede na konkretno situacijo in njene značilnosti. Človek ni le biološko bitje in kakor pravi V. Frankl dobijo v določenih življenjskih situacijah prednost temeljne psihosocialne potrebe pred biološkimi. Več >>>

Demenca - temeljni odnos

Temeljni odnos je univerzalno in neposredno uporabno sredstvo za vzpostavljanje kontakta, odnosa in osnovnega zaupanja pri vseh ljudeh, brez katerega nobena terapevtska tehnika ali metoda ne more biti učinkovita. Več >>>

Organizacija dela v skupini (oddelku) z osebami z demenco

Jasen in skupni, povezovalni koncept dela pri varstvu oseb z demenco je ključnega pomena, saj lahko z enotnimi normami in načeli dosežemo enotnost v stremljenju k istim ciljem: dobro počutje vseh, ki v »timu« sodelujejo z osebo z demenco. Več >>>

Validacijska skupina - skupinsko delo z osebami z demenco

Ljudje smo socialna bitja in to človeško razsežnost želimo in moramo negovati tudi pri delu z osebami z demenco. Program zajema poudarjanje socialnih in osebnih potreb tako oseb z demenco kot tudi sodelavcev, ki z njimi delajo. Zagotavljanje teh potreb je pomemben motiv za oblikovanje validacijske skupine. Več >>>

Gibalne in socialne igre za delo s starostniki in osebami z demenco

Gibalne in socialne igre predstavljajo obliko srečevanja med ljudmi, medsebojnega spoznavanja in učenja. Več >>>

Nasilje v negi

Nasilje je zloraba moči. Pri delu s stanovalci v domovih za starejše za opisuje način dela: »Jaz že vem, kaj je dobro zate«. Več >>>

Svet človeka z demenco v socialno varstveni ustanovi

Drugačen koncept izobraževanja o demenci: simulacija dementnosti sodelavcem doma za starejše ponuja priložnost, da izkusijo občutke in čustva, ki so povezani z demenco. Več >>>

COACHING

Individualni coaching

Coaching je interaktiven proces, ki pomaga posameznikom in skupinam razviti nova vedenja. Več >>>

TEAMBUILDING

Teambuilding

Teambuilding je usmerjen v razvoj ustvarjalnega potenciala tako posameznika kot celotne skupine. Več >>>