Pregled pomembnih prednosti modela upravljanja kakovosti E-Qalin

Značilnost Prednost
 • Branžno specifičen model upravljanja kakovosti
 • Usmerjenost na branžno specifične kriterije oz. procesna področja
 • Transparentnost kriterijev kakovosti
 • Primerljivost in preverljivost
 • Stalen proces učenja
 • Stalno izboljševanje kakovosti
 • Povečevanje profesionalnosti in privlačnosti delodajalca
 • Pozitiven učinek na ugled organizacije in njeno poslovanje
 • Samoocenjevanje
 • Zbiranje in uvajanje ukrepov izboljšav, ozaveščanje o kakovosti in odgovornosti, sprejemanje sprememb – »izvedbena zagretost«
 • Vključevanje zaposlenih in uporabnikov v vseh korakih razvoja
 • Večja ozaveščenost in identifikacija z organizacijo ter dvig motivacije zaposlenih
 • Povzetek vseh bistvenih struktur, procesov in rezultatov v organizacijah znotraj vsake branže
 • V enaki meri so upoštevani interesi uporabnikov in zaposlenih
 • Specifične vsebine usposabljanja za izvajalce iz različnih branž
 • E-Qalin usposabljanja so zasnovana specifično za domove za starejše, izvajalce pomoči na domu, organizacije za osebe z motnjami v duševnem razvoju in centre za socialno delo ter upoštevajo različnost storitev in zahtev
 • Prilagojen specifičnostim posameznih dežel
 • Upoštevanje kulturnih, etičnih in pravnih danosti
 • Mednarodno veljaven kriteriji kakovosti
 • Mednarodna primerljivost
 • Odprt za različna vodila in filozofije organizacije oz. ustanovitelja
 • Zaradi sprejemljivosti, praktične potrditve in možnosti identificiranja se lahko takoj vključi v delovni vsakdanjik