O KONZORCIJU 17

»Konzorciju 17« je interesno združenje, katerega pobudniki so 30 srednjih in manjših občin v Republiki Sloveniji ter družba FIRIS IMPERL d.o.o. in INŠTITUT Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Njegovo delovanje je omejeno na obdobje od leta 2020 do 2027. Konzorcij 17 deluje kot usmerjevalec in koordinator različnih aktivnosti v smislu vzpostavitve mreže integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti. Njegovi glavni nalogi sta pridobitev ustreznih finančnih sredstev za vzpostavitev struktur programskih podsistemov integrirane dolgotrajne oskrbe v občinah Konzorcija 17 in izbor referenčnih javnih domov za starejše, ki bodo nosilci izvajanja programa v posameznih občinah.

Konzorcij 17 kot strateški partner, vključuje v projekt različne ciljne skupine: od ranljivih skupin, med katerimi so predvsem osebe 65+, do družinskih članov, izvajalcev zdravstvene nege in socialne oskrbe ipd.

Konzorcij 17 na osnovi dobrega poznavanja okolij in stanj ogroženih oseb na svojem področju, možnosti povezav med formalnim in neformalnimi izobraževalci, poznavanja trga učenja in trga dela, je zagotovilo uspešnega razvoja mreže programov integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti. Pri tem imata pomembno vlogo pobudnika in člana Konzorcija 17 družba FIRIS IMPERL d.o.o. in INŠTITUT Antona Trstenjaka, ki zagotavljata monitoring projekta in rezultatov, uspešnost izvedbe in kakovost programov.

NAMEN USTANOVITVE KONZORCIJA 17

Glavni namen ustanovitve Konzorcija 17 je vzpostavitev modela integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti, ki temelji na analizi individualnih potreb občanov in celovitem krajevnem reševanju dolgotrajne oskrbe za enajst različnih ciljnih skupin, od skupine, ki potrebuje nekaj preventivnih socialnih storitev, do tistih, ki potrebujejo redne socialne in zdravstvene storitve, a še vedno ne gre za bivanje v klasičnem domu za starejše. Danes 75 % starostnikov, ki potrebujejo pomoč, oskrbujejo družinski oskrbovalci doma, 25 % pa jih je oskrbovanih v domovih za starejše. Ker je po današnjih spoznanjih humana in finančno vzdržna dolgotrajna oskrba odvisna od celovitosti sistema oskrbe, bomo na nivoju lokalne skupnosti to uresničili z različnimi programskimi podsistemi mreže integrirane dolgotrajne oskrbe. Namen je, da bi ta model intenzivno povezoval podsisteme z lokalnim okoljem ter integriral občane v skupno skrb za kakovostno in dostojanstveno staranje. Konzorcij 17 želi, da bi na osnovi povezava več programskih podsistemov omogočil strokovni razvoj v naslednjih letih, ko se bo zaradi staranja prebivalstva več kakor podvojil delež ljudi, ki bodo potrebovali dolgotrajno oskrbo.

ČLANI KONZORCIJA 17

V projekt vzpostavitve integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti so vključene oz. so v postopku vključevanja naslednje občine: Apače, Benedikt, Bled, Bloke, Bovec, Cirkulane, Destrnik, Dobje, Hrpelje-Kozina, Kobilje, Kostel, Kozje, Log – Dragomer, Lukovica, Majšperk, Moravske Toplice, Podlehnik, Postojna, Puconci, Rečica ob Savinji, Rogatec, Semič,  Sevnica, Sv. Jurij ob Ščavnici, Šenčur, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Šmarje pri Jelšah in Vodice. Izobraževalno podjetje na področju dolgotrajne oskrbe FIRIS IMPERL d.o.o. je vodja projekta, oba z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgenacijsko sožitje sta polnopravna člana in vključena v Konzorcij 17 kot svetovalna služba.

UPRAVNI ODBOR IN PREDSEDNIK KONZORCIJA 17

Konzorcij 17 ima 9 članski upravni odbor, sedem zastopnikov je županov občin Konzorcija 17, po eden predstavnik pa iz Družbe FIRIS IMPERL d.o.o. – razvojni inženiring socialnega varstva in INŠTITUTA Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, ki sta stalna člana odbora (brez reelekcije), vendar ne moreta biti izbrana za predsednika Konzorcija 17.

Člani odbora imajo mandat eno leto, nakar se vsako leto zamenjajo 4 člani. Članstvo v upravni odbor se določi na osnovi časovnega vrstnega reda pristopa h Konzorciju 17. Vsako naslednje leto preneha mandat v upravnem odboru prvim štirim članom iz časovnega vrstnega reda pristopa. Sestava upravnega odbora se vsako leto menja s 1. marcem.

»Konzorcij 17« je odprto pogodbeno združenje, kar pomeni, da se lahko članstvo poveča, če obstajajo za to razlogi in se odbor »Konzorcija 17« s tem strinja.

Člani odbora so na prvi konstitutivni seji izbrali iz svojih vrst predsednika Konzorcija 17, ki je pooblaščen, da zastopa Konzorcij 17 v razmerju do tretje osebe. Mandat predsednik Konzorcija 17 je eno leto in je vezan na čas delovanja aktualnega upravnega odbora.

Člani upravnega odbora v mandatnem obdobju od 1. 3. 2020 do 1.3. 2021 so: Jože Doles, župan Občine Bloke, Saša Likavec Svetelšek, županja Občine Hrpelje-Kozina, Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice, Antonija Žumbar, županja Občine Cirkulane, Valter Mlekuž, župan Občine Bovec, Franc Pukšič, župan Občine Destrnik, Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice, Franci Imperl iz družbe FIRIS IMPER d.o.o. in Jože Ramovš iz Inštituta Antona Trstenjaka.

V mandatnem obdobju od 1. 3. 2020 do 1.3. 2021 je predsednik Upravnega odbora g. Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice.

SKLEPI UPRAVNEGA ODBORA

Zapisnik 1. seje upravnega odbora Konzorcija 17

DOKUMENTI

POGODBA O USTANOVITVI KONZORCIJA 17

PRAVILNIK DELOVANJA KONZORCIJA 17

ZAPISNIK Ustanovne skupščine Konzorcija 17

LISTA PRISOTNOSTI na Ustanovni skupščini

ZAPIS PROJEKTA – Konzorcij 17

SHEMA programskih podsistemov IDO

DOPIS Vladi RS – Konzorcij 17

Spremni dopis na MZ in MDDSZEM glede ZDO

PRIPOMBE IN DOPOLNILA PREDLAGANEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

INFORMACIJE IN KONTAKT

Za informacije o Konzorciju 17, vključitvi v Konzorcij 17, projektu vzpostavitve integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalnih skupnostih Konzorcija 17 sta na voljo:

Franci Imperl, vodja projekta

Osnovni podatki:
Telefonska številka: 041-743-246
elektronska pošta: franc@firis-imperl.si

Aco Franc Šuštar, predsednik Konzorcija 17

Osnovni podatki:
Telefonska številka: 041-798-888
elektronska pošta: aco.sustar@vodice.si

DOPISI ČLANOM KONZORCIJA

Dopis 29. 7. 2020

Dopis 17. 12. 2020

Dopis 26. 1. 2021

OBJAVE V MEDIJIH

https://www.primorske.si/2019/12/11/do-doma-starejsih-s-pomocjo-konzorcija

https://www.primorske.si/2020/03/03/cilj-je-zgraditi-manjsi-dom-upokojencev

http://www.gorenjskiglas.si/article/20200326/C/200329823/1026/povezali-so-se-v-konzorcij

https://www.tednik.si/politika/19628-destrnik-s-konzorcijem-obcin-do-malih-domov-za-oskrbo-starejsih

https://www.net-tv.si/zdruzeni-za-pridobivanje-sredstev-za-oskrbo-starostnikov/

Kakovostna starost: IZJAVA O PREDLOGU ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI V SLOVENIJI