Kaj je E-Qalin

E-Qalin (European quality-improving learning) je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v ustanovah socialnega varstva, katerega razvoj je v okviru sklada Leonardo da Vinci podprla Evropska skupnost. Nastal je zaradi zahteve razvoja sodobne družbe, socialne politike in sistema socialnega varstva. Njegov nastanek so pogojevale zahteve razvoja socialno varstvenih organizacij, njihove potrebe po standardih kakovosti in po specifičnem modelu obvladovanja kakovosti, ki bi bil nacionalno in evropsko priznan.

Model je prilagojen 4 branžam:

 • domovom za starejše (E-Qalin/A),
 • varstveno delovnim centrom in socialno varstvenim zavodom za usposabljanje (E-Qalin/B),
 • izvajalcem pomoči na domu (E-Qalin/C) in
 • centrom za socialno delo (E-Qalin/D).

Model E-Qalin/A je razvijala ekspertna skupina, v kateri so sodelovali strokovnjaki za upravljanje s kakovostjo, izobraževalne ustanove, direktorji in drugi vodilni kadri iz domov za starejše, zastopniki poklicnih združenj, ustanovitelji domov in uporabniki. Sodelujoče organizacije ali posamezniki so bili iz Avstrije, Slovenije, Italije, Nemčije, Luksemburga in Nizozemske. Model je v pilotni fazi preizkusilo 29 domov za starejše iz Avstrije, Nemčije, Italije, Luksemburga in Slovenije, na osnovi česar je bila opravljena evalvacija ter oblikovana dokončna varianta za domove starejših. Na podoben način sta ob mednarodnem sodelovanju nastala branžni varianti E-Qalin/B in E-Qalin/C, medtem ko smo E-Qalin/D razvili samo v Sloveniji.

Aktivni partner za E-Qalin v Sloveniji je FIRIS IMPERL d.o.o.

Sistem upravljanja s kakovostjo oz. doseganja poslovne odličnosti vključuje strukture, procese in rezultate ustanove. Kakovost vseh treh področij se preverja s pomočjo samoocenjevanja (Self Assessment).

Za E-Qalin je značilno, da je naravnan operativno, zajema vse hierarhične ravni v organizaciji in pospešuje aktivno vključevanje zaposlenih. V ta namen so pripravljena tri izobraževanja, ki so povezana z modelom E-Qalin:

 • Izobraževanje za procesne vodje,
 • Izobraževanje za moderatorje in
 • Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese.

Predvideni učinki upravljanja kakovosti po E-Qalinu so predvsem:

 • boljša kakovost storitev za uporabnike,
 • večja motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih,
 • pomoč vodstvu ter zaposlenim v ustanovah pri zagotavljanju in izpopolnjevanju kakovostnih storitev,
 • nacionalna ter mednarodna primerljivost ustanov in
 • certificiranje specifične dejavnosti ter blagovni znak.

Model E-Qalin je trenutno razširjen v naslednjih državah:

 • Avstrija
 • Češka
 • Francija
 • Hrvaška
 • Italija
 • Nemčija
 • Luksemburg
 • Slovenija
 • Velika Britanija

Časovnica - razvoj

2004
 • Začetek projekt “Razvoj modela E-Qalin”
2005
 • 1. Evropski kongres E-Qalin (Dunaj)
2006
 • Začetek izobraževanja svetovalcev E-Qalin
2007
 • Konec projekta “Razvoj modela E-Qalin”
 • Zaključek izobraževanja svetovalcev E-Qalin
2008
 • Ustanovitev organizacije E-Qalin GmbH
 • Projekt “Prilagoditev modela ustanovam za osebe z motnjami v duševnem raju – E-Qalin/B”
 • Začetek projekta “E-Qalin Transfer” (prenos modela v Francijo in Veliko Britanijo, vzpostavitev zunanje presoje in certifikacije, izobraževanje zunanjih presojevalcev E-Qalin)
2009
 • Začetek projekta “Prilagoditev modela ambulantnim službam – E-Qalin/C”
 • Začetek projekta “Prilagoditev modela E-Qalin centrom za socialno delo – E-Qalin/D”
2010
 • Zaključek projekta “Prilagoditev modela ambulantnim službam – E-Qalin/C”
 • Zaključek projekta “Prilagoditev modela E-Qalin centrom za socialno delo – E-Qalin/D”
 • Zaključek projekta “E-Qalin Transfer” (prenos modela v Francijo in Veliko Britanijo, vzpostavitev zunanje presoje in certifikacije, izobraževanje zunanjih presojevalcev E-Qalin)
2011
 • Razširitev E-Qalina na Hrvaško
2012
 • Prve certifikacije

Pregled pomembnih prednosti modela upravljanja kakovosti E-Qalin

Značilnost Prednost
 • Branžno specifičen model upravljanja kakovosti
 • Usmerjenost na branžno specifične kriterije oz. procesna področja
 • Transparentnost kriterijev kakovosti
 • Primerljivost in preverljivost
 • Stalen proces učenja
 • Stalno izboljševanje kakovosti
 • Povečevanje profesionalnosti in privlačnosti delodajalca
 • Pozitiven učinek na ugled organizacije in njeno poslovanje
 • Samoocenjevanje
 • Zbiranje in uvajanje ukrepov izboljšav, ozaveščanje o kakovosti in odgovornosti, sprejemanje sprememb – »izvedbena zagretost«
 • Vključevanje zaposlenih in uporabnikov v vseh korakih razvoja
 • Večja ozaveščenost in identifikacija z organizacijo ter dvig motivacije zaposlenih
 • Povzetek vseh bistvenih struktur, procesov in rezultatov v organizacijah znotraj vsake branže
 • V enaki meri so upoštevani interesi uporabnikov in zaposlenih
 • Specifične vsebine usposabljanja za izvajalce iz različnih branž
 • E-Qalin usposabljanja so zasnovana specifično za domove za starejše, izvajalce pomoči na domu, organizacije za osebe z motnjami v duševnem razvoju in centre za socialno delo ter upoštevajo različnost storitev in zahtev
 • Prilagojen specifičnostim posameznih dežel
 • Upoštevanje kulturnih, etičnih in pravnih danosti
 • Mednarodno veljaven kriteriji kakovosti
 • Mednarodna primerljivost
 • Odprt za različna vodila in filozofije organizacije oz. ustanovitelja
 • Zaradi sprejemljivosti, praktične potrditve in možnosti identificiranja se lahko takoj vključi v delovni vsakdanjik

E-QALIN GmbH - Evropsko združenje E-Qalin

E-Qalin partnerji

Po triletnem projektu izdelave modela E-Qalin (2004 – 2007) je bila 21. januarja 2008 na Dunaju ustanovljena neprofitna družba »E-Qalin GmbH«. Njen namen je nadaljnji razvoj modela upravljanja kakovosti E-Qalin. Ustanovni družabniki so aktivni partnerji iz petih evropskih držav, ki so bili soavtorji in glavni nosilci projekta E-Qalin:

 • Avstrija (IBG)
 • Luksemburg (E.D.E. European Association for Directors of residential care homes for elderly a.S.b.L.)
 • Nemčija (Andragogik konkret e.V.)
 • Italija (Emme&erre S.p.A.)
 • Slovenija (FIRIS Imperl d.o.o.) in
 • Avstrija (Dachverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs)

Sedež družbe »E-Qalin GmbH« je v Salzburgu v Avstriji.

Naloga družbe »E-Qalin GmbH« je aktualizacija modela upravljanja kakovosti E-Qalin skladno z družbenimi spremembami in trendi razvoja socialnih ustanov.

Povezava na E-Qalin GMBH >>>

Ustanove z mednarodnim certifikatom z E-Qalin1

DU Šmarje pri Jelšah
VDC Zagorje
DSO Tezno
Dom na Fari Prevalje
Dom Tisje
DSO Lendava
CUDV Dobrna
DU Postojna
DU Poljčane
DUO Impoljca
DSO Ljubljana Šiška
DSO Ljubljana Vič-Rudnik
Dom počitka Mengeš
Dom Nine Pokorn Grmovje
VDC Tončke Hočevar
VDC Polž
DSO Logatec
Dom Petra Uzarja Tržič
SVZ Hrastovec
DSO Ljubljana Bežigrad
DSO Polde Eberl Jamski Izlake

1 Ustanova prejme certifikat na osnovi zunanje presoje, ki jo izvede presojevalska organizacija QSocial. Certifikat je mednaroden, njegova veljavnost je 3 leta.

Ustanove kakovosti na osnovi samoocene z E-Qalin2

Dom pod gorco Maribor
Dom ob Savinji Celje
DU Ptuj

2 Potrdilo »Dom kakovosti E-Qalin na osnovi samoocene« lahko dobi ustanova, ki z dokumentacijo izkaže, da je bila v ustanovi izvedena celovita samoocena, da dosega zahtevano stopnjo udeleženosti pri E-Qalinu (v procentu) in predloži predloge izboljšav in seznam prioritet za proces stalnih izboljšav. Veljavnost potrdila: 3 leta.

Merjenje zadovoljstva

Standardizirana raziskava merjenja zadovoljstva se je kot merski instrument razvila v okviru modela upravljanja s kakovostjo E-Qalin. Omogoča kvantifikacijo uspešnosti ustanove v treh perspektivah kvalitete: (1) perspektiva uporabnika, (2) perspektiva zaposlenega in (3) perspektiva svojcev oziroma skrbnikov uporabnika ali poslovnih partnerjev (v primeru institucij kot so centri za socialno delo).

Model raziskave merjenja zadovoljstva je osnovan na merjenju dveh dimenzij: zadovoljstva s posamezno storitvijo in njeno pomembnostjo, ki torej najprej ugotovi stanje zadovoljstva z določeno storitvijo, nato pa poda še informacijo o stopnji doseženih pričakovanj oziroma potreb na tem področju. Manjši kot je razkorak med tema dvema dimenzija, višja je stopnja zadovoljitve potreb posameznika.

Iz analize nabora vprašanj oziroma trditev, ki sestavljajo merski instrument, organizacija dodatno pridobi še informacije o njenih šibkih in močnih področjih ter možnostih za izboljšave in razvoj. Da pa bi lahko spremljala učinek uvedenih sprememb in izboljšav v organizaciji, je na voljo tudi prikaz trendov spreminjanja določenega področja. Hkrati rezultati analize omogočajo tudi uporabo posameznih kazalnikov kot mer uspešnosti. Analiza je torej visoko strokovna in temelji na naprednih statističnih in analitičnih znanjih.

Organizacija, ki se vključi v standardizirano merjenje zadovoljstva, pred merjenjem prejme s strani izvajalca, ki je hkrati tudi imetnik avtorskih pravic, vprašalnik, prilagojen specifikam tovrstnih socialnih ustanov, ter navodila za izvajanje merjenja. Iz zbranih podatkov s pomočjo vprašalnika prejme organizacija osnovno individualno analizo OA©, nato pa še primerjalno letno analizo vseh vključenih primerljivih ustanov SPLA©, s čimer pridobi dvoje informacij: spremljanje trendov individualnih rezultatov in podrobnejši vpogled v nekatera področja zadovoljstva ter primerjavo lastne organizacije z drugimi vključenimi primerljivimi organizacijami, s čimer umešča individualne rezultate v širši kontekst ter tako predstavlja osnovo za učinkovito določanje ciljev, izpostavitev prednosti organizacije pred drugimi ter odkrivanje področij, ki se v primerjavi z drugimi organizacijami izkažejo za bolj problematična. Skupaj dajeta raziskavi podlago za sprejemanje ukrepov, postavljanje prioritet pri izboljšavah storitev.

Merski instrument je prilagojen instituciji glede na storitve, ki jih izvaja. V standardizirano merjenje zadovoljstva so tako vključene naslednje vrste socialnih institucij: domovi za ostarele, centri za socialno delo, varstveno delovni centri in zavodi za usposabljanje; merjenje pa se izvaja izvaja tudi med uporabniki pomoči na domu, ne glede na to katera ustanova je izvajalec te storitve. V preteklem letu se je v standardizirano merjenje zadovoljstva vključilo preko 60 različnih organizacij.

Izvajalec standardiziranega merjenja zadovoljstva se zavezuje k visokim etičnim standardom pri zagotavljanju anonimnosti tako na nivoju organizacij kakor tudi na nivoju vsakega vključenega posameznika.

Upoštevajoč spreminjanje relevantnosti delovnih področij, v katerih potekajo delovni procesi z modelom E-Qalin, se standardizirano merjenje zadovoljstva razvija še naprej. Prav tako je v merjenje zadovoljstva vključenih vedno več organizacij.

Za več informacij v zvezi z vključitvijo v standardizirano merjenje zadovoljstva se obrnite na jana@skupina-fabrika.com.

Fabrika >>>

 

Aplikacija mapp

Aplikacija MAPP je zasnovana za celovito vodenje in upravljanje procesa samoocenjevanja institucij po modelu kakovosti E-Qalin v vseh fazah ocenjevalnega obdobja. Vsem udeležencem, ki so v ta proces vključeni, omogoča, da dostopajo do vsebin, ki so za proces relevantne s svojim uporabniškim imenom in geslom. Vodstvenemu kadru ter ostalim zaposlenim predstavlja pomoč pri zagotavljanju ter izpolnjevanju obveznosti, ki si jih po modelu E-Qalin ustanove zastavijo za zagotavljanje kakovostnih storitev, saj na enem mestu omogoča osrednji skupini pregledovanje in odločanje o vzpostavitvi sprememb, prav tako pa je v veliko pomoč pri izvedbi presoje za certificiranje.

Mapp smo skupaj s podjetjem FIRIS Imperl d.o.o. ter s pilotnimi organizacijami zasnovali kot uporabniku prijazno aplikacijo, pri čemer smo sledili načelom učinkovitosti, enostavnosti ter praktičnosti. Pri zasnovi smo upoštevali posodobljene načine vodenja dokumentacije, spremljanja aktivnosti ter samoocenjevanja, prav tako pa smo velik poudarek namenili tudi certificiranju, ki je s pomočjo Mappa postalo prijazno tako do presojevalcev kot do samih organizacij. S pomočjo Mappa je tako možno spremljati ter ocenjevati kriterije in kazalnike, upravljati s projekti, ki potekajo v vaši ustanovi, spremljati delo zaposlenih ter delo samoocenjevalnih skupin, kar skupno vodi do celostnega upravljanja s kakovostjo po modelu E-Qalin.

Za delo z aplikacijo je potrebna le delujoča povezava do interneta in posodobljeni spletni brskalnik. Organizacija prejme individualizirano povezavo do aplikacije, pri čemer je organizacija edina, ki ima dostop do podatkov na strežniku.