MNENJE

Menim, da sem z izobraževalnim programom za procesne vodje dobila vse, kar moram kot direktorica »osvojiti« v modelu E-Qalin. Priznam, da je bilo ob zaključku prvega sklopa izobraževanje kar nekaj meglenih vtisov, ampak v drugem sklopu se je ta »megla« razblinila. Dobili smo jasno predstavo, kje in kako začeti, kako sestaviti skupine itd., kar pa me najbolj veseli, spoznali smo, koliko koristnih informacij za naše delo, za razvoj in izboljšave dobimo s pomočjo E-Qalina od naših zaposlenih. To spoznanje me je od vsega najbolj navdušilo.V izobraževalnem programu sem tudi spoznala, da je pri E-Qalinu potrebno vložiti precej časa in dela, imam pa občutek, da se vložek ob predpostavki, da E-Qalin postane način dela in življenja v domu, večkratno povrne.

Kristina Kampuš
Pegazov dom Rogaška Slatina

MNENJE

Izobraževalni program za procesne vodje modela kakovosti E-Qalin je bil zelo dobro pripravljen. Ob obširni literaturi in podani teoriji sem hitro dojel koncept E-Qalina in njegove prednosti v praksi. Všeč mi je bilo, da smo teorijo lahko preizkusili tudi na konkretnih primerih pri samih vajah oziroma na delavnicah. Kot zelo pozitivno bi ocenil tudi delo v manjših skupinah ter programsko podporo sistema E-Qalin.˝

Črtomir Rosić
ZUDV Dornava

MNENJE

Izjemna pohvala izobraževalnem programu za procesne vodje. Skozi program sem kot direktorica centra za socialno delo dejansko prepoznala veliko uporabnost modela E-Qalin kot sodobnega, inovativnega, dinamičnega in strukturiranega sistema upravljanja s kakovostjo v našem javnem zavodu.

Zasnovan je razvojno in na načelu stalnega izboljševanja z udeležbo vseh pomembnih akterjev tako naših uporabnikov kot tudi zaposlenih in lokalnega okolja. Izobraževanje je bilo naravnano praktično z aktivnim sodelovanjem vseh sodelujočih, vso pridobljeno znanje smo lahko preverjali skozi konkretne situacije. Ob našem vsakdanjem delu z uporabniki ter v organiziranosti našega dela dnevno opažamo določene stvari, katere bi bilo potrebno spremeniti ali morda samo nadgraditi, da bi lahko delali še boljše, bolj učinkovito in uspešno, pa se pogosto strukturirano in celostno zaradi različnih razlogov ne lotimo uvajanja sprememb. Model E-Qalin je model in sistem, ki nam pri tem lahko koristi in pomaga.

Marina Novak Rabzelj
Direktorica CSD Krško

MNENJE

Nekako z mešanimi občutki in  velikim veseljem smo se odpravili na izobraževanje za procesne vodje. Sprva sem imela veliko pomislekov, saj so me v službi določili za vodjo kakovosti. Vendar skozi čudovita predavanj sem spoznala, da je E-Qalin fantastična stvar, saj zelo pripomore k izboljšanju delovnih procesov. Predavanja so bila sproščena, všeč mi je bilo, da smo ves čas sodelovali in lahko postavljali vprašanja, pa tudi če so bila še tako neumna. g. Franci se je resnično trudil pomagati nam razumeti E-Qalin, predvsem mi je všeč njegova odkritosrčnost, saj je to glavno vodilo E-Qalina in bi tudi moralo biti vodilo vsem, ki se tega udeležujejo.

Mojca Lipnik
Dom pod Gorco, Maribor

NAMEN

Udeležence seznaniti:

 • s poslovnikom E-Qalin in jih usposobiti za njegovo uporabo,
 • z načinom uvajanja modela E-Qalin in jih usposobiti, da ga bodo znali prilagoditi svojim specifičnim potrebam,
 • s podlagami za odločanje pri izboru področja ocenjevanja za samoocenjevanje v svoji ustanovi,
 • s postopki samoocenjevanja,
 • z instrumenti in postopki anketiranja ter merjenja zadovoljstva uporabnikov, svojcev (pri E-Qalin/A in E-Qalin/B), zaposlenih ter jih usposobiti za izvedbo anketiranja po prvem seminarju,
 • s software-om za E-Qalin in jih usposobiti za njegovo uporabo,
 • s pomenom načrtovanja izboljšav in njihovimi projektnimi izvedbami.

CILJNE SKUPINE

Za procesne vodje se morajo usposobiti dva do trije predstavniki ustanove (v primeru večje organizacije z več lokacij izvajanja programa tudi štirje ali več), med katerimi mora biti obvezno direktor ustanove, drugi dve osebi pa morata biti najpomembnejša vodstvena delavca, v domovih za starejše sta to običajno vodja zdravstvene nege in socialni delavec.

VSEBINA

 • Predstavitev projekta E-Qalin
 • Predstavitev modela E-Qalin
 • Struktura poslovnika E-Qalin
 • Informacija o procesu uvajanja modela E-Qalin vključno s terminskim načrtom
 • Interno vodenje in izvajanje projekta/funkcije/projektni tim/načrtovanje/komunikacija
 • Izbira kriterijev in kazalnikov za posamezne faze samoocenjevanja
 • Vsebina in organizacija samoocenjevanja
 • Delovanje skupine za razvoj
 • Priprava dokumentacije za kriterije in kazalnike
 • Uvedba: anketa/merjenje zadovoljstva
 • Predstavitev software-a za E-Qalin
 • Načrtovanje in projektno izvajanje izboljšav/sprememb
 • Izvedba predstavitve E-Qalina (kick off) na nivoju ustanove
 • Izvedba zaključne prireditve po vsaki fazi samoocenjevanja

ČASOVNI OBSEG PROGRAMA

Izobraževanje za procesne vodje se izvaja v obsegu dveh tridnevnih izobraževalnih sklopov. Časovni obseg celotnega izobraževalnega programa je 48 pedagoških ur.

OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV

Udeleženec se mora udeležiti obeh terminov izobraževanja. Obvezno je sodelovanje pri delu v skupinah in delavnicah.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Do 20.

IZOBRAŽEVALCA

 • Franc Imperl, univ. dipl. psiholog, izobraževalec za E-Qalin
 • Tanja Imperl, univ. dipl. sociologinja, izobraževalka za E-Qalin

TERMINI IN KRAJI SEMINARJEV

 1. termin: 5. – 7. maj 2021, Hotel Laguna, Strunjan
 2. termin: 19. – 21. maj 2021, Hotel Astoria, Bled

VERIFIKACIJA PROGRAMA

Izobraževanje bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

IZOBRAŽEVANJE ZA MODERATORJE

Učinkovita in kakovostna ustanova mora biti usmerjena k uporabniku. Kako uspešna je pri tem, je odvisno od kakovosti vsakodnevnega dela vseh zaposlenih. Pri tem so pomembni vsi delavci, ki za dobro delo potrebujejo tudi dobro organizirane in vodene (moderirane) delovne skupine (time). V modelu upravljanja s kakovostjo E-Qalin je to še posebej pomembno. Le z dobro usposobljenimi moderatorji je mogoče doseči učinkovito sodelovanje vseh zaposlenih v skupinah za kakovost in v »delavnicah« za kakovost.

MNENJE

Izobraževanje za moderatorje je bil intenzivna izkušnja sodelovanja in učenja v skupini. Teoretičnim predstavitvam principov moderiranja je sledilo dobro načrtovano in po zahtevnosti stopnjevano skupinsko delo, kjer je bil vsak udeleženec aktiven. Na svoji koži smo preživljali različne situacije in zaplete pri moderiranju in ob tem tudi spoznavali sebe. Izobraževanje je v celoti uresničilo moja pričakovanja in rada se spominjam doživetega.

Maja Štante Vouk

MNENJE

S programom sem pridobila vpogled v filozofijo E-Qalina, ki temelji na spoštovanju in priznavanju pomembnosti vseh, poslušanju, upoštevanju in dobri komunikaciji z namenom dviga kakovosti življenja uporabnikov naših storitev, delavcev ter širše. Naučila sem se usmerjati pogovor skupine, prisluhniti, povzemati in razjasnjevati mnenja, spodbuditi tihe člane in motivirati k izražanju predlogov, vse skupaj pa doprinese k boljšim odnosom, učinkovitejši komunikaciji in trudu vsakogar k doprinosu v organizaciji do skupnega cilja. Znanja so prav tako uporabna doma kot drugod v skupnosti.

Vesna Hojan
dipl. fiziot., samostojna svetovalka

MNENJE

Na predavanju smo se naučili tehnike moderiranja. Tako smo pridobili nova znanja, katera lahko uporabimo v vsakdanjem življenju. Pri našem poklicu dajejo oporo pri komunikaciji z svojci in stanovalci. Kot vodja ZNO sedaj lažje vodim mesečne sestanke z zaposlenimi, saj imam oporo, ter podajam delavcem možnost komunikacije, izražanje mnenj predlogov in pripomb, ter usmerim delavce, da znajo razmišljati in izražati svoje mnenje.

Predavanje je bilo zelo zanimivo, pestro, ter predstavljeno na praktičnih primerih.

Katja Romih
vodja ZNO, Špesov dom Vojnik

NAMEN

Usposobiti udeležence, da bodo znali oblikovati in uspešno voditi skupine za kakovost, od oblikovanja načrtov do njihove uresničitve.

 • Pri udeležencih skupin za kakovost oblikovati samozavest in občutek varnosti.
 • Usposobiti udeležence za učinkovito reševanje težav, ki lahko nastanejo pri delu skupin za kakovost (npr. napetosti, konflikti …).

CILJNE SKUPINE

Seminar je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem domov za starejše, posebnih socialnih zavodov, socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje, varstveno delovnih centrov ter centrov za socialno delo.

VSEBINA

 • Predstavitev modela E-Qalin
 • Predstavitev izvajanja modela E-Qalin
 • Metode in tehnike za učinkovito vodenje skupin za kakovost v okviru E-Qalina
 • Vizualizacija kot pripomoček pri uspešnem delu s skupino
 • Kako zagotoviti uspešno delo v skupini
 • Spodbujanje skupinske aktivnosti in ustvarjalnosti
 • Vloga moderatorja pri reševanju konfliktov
 • Odkrivanje konfliktov in njihovo obvladovanje
 • Konflikti v organizaciji in razvojnih procesih
 • Konflikt kot signal za spremembe
 • Predstavitev software-a za E-Qalin

ČASOVNI OBSEG PROGRAMA

Izobraževanje za moderatorje se izvaja v obsegu dveh tridnevnih izobraževalnih sklopov. Časovni obseg celotnega izobraževalnega programa je 48 pedagoških ur.

OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV

Aktivno sodelovanje v skupinah in delavnicah (pri vajah).

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

20 – 25

IZVAJALKA

Tanja Imperl, univ. dipl. sociologinja, izobraževalka za E-Qalin

TERMINI IN KRAJI SEMINARJEV

 1. termin: 26. – 28. maj 2021, Hotel Paka Velenje
 2. termin: 14. – 16. junij 2021, Hotel Astoria Bled

VERIFIKACIJA PROGRAMA

Izobraževanje bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

IZOBRAŽEVANJE ZA NARAVNANOST NA UPORABNIKE IN PROCESE

Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese je bistven dopolnilni, razvojni ter izobraževalni proces v ustanovi, ki želi obvladovati kakovost na vseh delovnih področjih. Program vnaša med delavce kulturo usmerjenosti na uporabnike in osnovna spoznanja o procesih, ki so pri tem bistvenega pomena. Delavcem omogoča bolje razumeti logiko in vsebino upravljanja kakovosti po E-Qalinu, tako da lažje sodelujejo pri njegovem vpeljevanju in izvajanju.

MNENJE

Izobraževanje »Naravnanost na uporabnike in procese« je bilo zanimivo tako s strani tem kot s strani predavateljev in njihovega pristopa pri posredovanju vsebin. Najbolj mi je ostal v spominu primer race / zajca (kaj vidiš), ker to velja zlasti v praksi, da na isto stvar zaposleni drugače gledamo. Tudi same delavnice so bile zanimive. Izobraževanje nas je povezalo tudi s sodelavci, saj sem jih videla v drugačni luči, kaj pogrešajo, kaj jim je pri delu z uporabniki dobro.

Tako izobraževanje, ki temelji na praktičnih delavnicah kot je bilo to pozdravljam in naj bi jih bilo čim več. Skratka zanimivo in pestro.

Klaudija Makuc
CUDV Radovljica

MNENJE

Za program Naravnanost na uporabnike in procese, ki smo ga v našem zavodu izvedli za tri skupine delavcev po dvajset in katerega sem se tudi sam udeležil, trdim, da je izpolnil vsa moja pričakovanja, pa tudi pričakovanja mojih sodelavcev glede na njihove izjave in navdušenje nad izvedenim programom. Program se  na konkreten način s svojimi vsebinami dotakne dinamike odnosov med delavcem in uporabnikom za konkretno okolje.  Spomnil nas je, da ne pozabimo na vezi, ki se vsakodnevno tkejo med delavcem in uporabnikom in kako pomembno je, da se znamo vživeti v čutenja in razmišljanja naših stanovalcev na način, da bodo te vezi čim bolj trdne in pristne in da bo opravljeno delo kakovostno. Vesel sem konkretne pobude mojih sodelavcev, da izvedemo še četrto srečanje za tiste zaposlene, ki se programa še niso udeležili. To je  dokaz, kako se gradi dobra kultura odnosov med zaposlenimi samimi in do uporabnikov storitev.

Tomaž Lenart
direktor Dom Nine Pokorn Grmovje

MNENJE

Vaša predavanja so nam osvežila znanje in pokazala kje smo na pravi poti, kje pa se da še kaj popraviti in kakšni načini so za to, da se doseže izboljšanje. Skozi predavanja ste omenili marsikatero zamisel, idejo in predlog, ki sem jih tudi sama imela kot način za izboljšanje delovnega procesa. Če je naš cilj opraviti svoje delo dobro, biti naravnan na stanovalca in njegove potrebe, čutiti obojestransko zadovoljstvo se moramo zelo truditi, da ne zapademo v vsakdanjo rutino dela, ker vsak dan je drugačen in vsak stanovalec tudi. Zahvaljujem se vam za dobra predavanja.

Vesna Jularić
varuhinja, DU Postojna

NAMEN

Usposabiti zaposlene v ustanovah za večjo naravnanost na uporabnike in procese.

CILJNE SKUPINE

Seminar je namenjen vsem delavcem ustanove.

VSEBINA

 • Predstavitev pojmov in konceptov, povezanih z modelom E-Qalin.
 • Predstavitev modela E-Qalin (uvajanje in izvajanje).
 • Analiza procesov in delo na procesih.
 • Poslanstvo, strukture in odnosi, razčlenjenost ustanove.
 • Temeljno razumevanje vlog in funkcij v ustanovi.
 • Faktorji, funkcija in teorija zaznavanja potreb uporabnikov.
 • Pomen naravnanosti na uporabnike in seznanitev z Demingovim krogom kot orodjem za izbojšave (PDCA/i).
 • Pomen stalnega preverjanja drže oz. delovanja sistema in posameznika v njem (obvladovanje rutinskega dela, oblikovanje kulture obravnavanja napak).
 • Osnovne zakonitosti (značilnosti) načrtovanja in uresničevanja izboljšav.
 • Pomen načrtovanja in uresničevanja projektov izboljšav.

ČASOVNI OBSEG PROGRAMA

Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese se izvaja v obsegu treh dvodnevnih izobraževalnih sklopov. Časovni obseg celotnega izobraževalnega programa je 36 pedagoških ur.

OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV

Aktivno sodelovanje v skupinah in delavnicah. Udeleženci dobijo po prvem seminarju nalogo, ki jo morajo opraviti do drugega termina.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

20

IZVAJALKA

Tanja Imperl, univ. dipl. sociologinja, izobraževalka za E-Qalin

TERMINI IN KRAJI SEMINARJEV

Izobraževanje izvajamo v ustanovi na osnovi predhodnega dogovora.

VERIFIKACIJA PROGRAMA

Izobraževanje bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.