WKS model – izobraževanje za vodilne

Izhodišča

Pri delu z ljudmi, ki potrebujejo pomoč, so strokovnjaki dolgo časa ravnali po načelu »vemo, kaj je dobro za vas«. Ta odnos je ustvarjal in spodbujal odvisnost namesto samoodločanja. V zadnjih letih pa je prišlo do velike spremembe v razmišljanju in delovanju.

Willem Kleine Schaars ima vseživljenjske izkušnje pri delu z osebami z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, psihiatriji in oskrbi starejših na različnih položajih. Opazil je, da osebe, ki so odvisne od drugih, vedno bolj izgubljajo nadzor nad lastnim življenjem. Ljudje v njihovem okolju prepogosto odločajo namesto njih. Posegajo v njihov osebni okvir in podcenjujejo njihove možnosti. Ta poseg v osebni okvir imenujemo pretirana zaščita, ki je v nasprotju z načelom samoodločanja. Na drugi strani imamo preširoko zastavljen okvir samoodločanja, kjer oseba z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ne zna več oceniti posledic lastnih odločitev. Niti pretirana zaščita, niti pretirane zahteve ne podpirajo osebe pri njenem razvoju v smeri samoodločanja.

Willem je razvil metodo, po kateri lahko vsak, ne glede na omejitve, sam odloča o svojem življenju v smislu večje neodvisnosti, samoodločanja in osebne odgovornosti. Model WKS je primerna metoda za ljudi, ki potrebujejo pomoč, so odvisni od nege in podpore ter potrebujejo podporo v procesu osamosvojitve. 

Izhodišče je samoodločanje znotraj lastnih omejitev. Vsi ljudje imamo pravico do samostojnega življenja! Za uveljavljanje te temeljne pravice je potreben drugačen odnos do oseb, ki potrebujejo pomoč. Prevladujoči model, na katerem temeljijo oskrba in storitve, zamenjuje model emancipacije (»kako vam lahko pomagamo«).

Samoodločanja ni možno udejanjiti v praksi iz danes na jutri. Predpogoj za daljnosežen proces sprememb v ustanovi je postaviti si samoodločanje kot cilj (in si to hkrati resnično želeti). Vendar za ta proces ni dovolj sprememba razmišljanja in delovanja zaposlenih, nanj pomembno vplivajo institucionalne strukture in vodenje. Za uspeh procesa spreminjanja je ključno, da ga vodilni in vodstveni v ustanovi sprejmejo in aktivno spodbujajo na vseh ravneh (kar se pogosto razvija leta).

Za zagotovitev možnosti doseganja cilja samoodločanja mora vodstvo zagotoviti jasen okvir, transparentno komunicirati in sodelovati s timi, jih ne ovirati in jim omogočiti pogoje, da lahko opravijo svoje delo. Pri tem prepustijo odgovornost in avtonomijo timom.

Model WKS se uspešno uporablja v številnih ustanovah za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in psihiatriji na Nizozemskem, v Nemčiji, Belgiji in Švici.

Ciljne skupine

Program je namenjen vodstvu: vodjem timom, vodjem organizacijskih enot in direktor/-ici.

Vsebina in cilji

Osrednja ideja modela je: »Tudi ljudje, ki potrebujejo podporo, imajo pravico do nadzora nad svojim življenjem«. Najdejo rešitve in to po svoje. Spreminjanje odnosa v organizaciji je kompleksen proces. Od zavestne odločitve do popolne izvedbe je dolga pot, v katero je vključenih veliko ljudi.

Vodje pri uvedbi modela WKS postavijo jasne okvire delovanja, določijo njihove kompetence in iščejo učinkovite načine sodelovanja s timi.

Temeljni cilji programa so:

  • seznanitev z modelom WKS, cilji in temeljno naravnanostjo;
  • razmišljati o »lastni moči« in »osebni odgovornosti«, njunem vplivu na vodenje in na omogočanje samoodločanja pri uporabnikih;
  • prepoznati okvirne pogoje in strukture, ki omogočajo samoodločanje.

Časovni obseg programa

V letu 2023 bosta 2 enodnevna seminarja (po 7 pedagoških ur). V 2024 bodo predvidoma še 3 do 4 seminarski dnevi.

Obveznosti udeležencev programa

  • Redno obiskovanje programa
  • Redno delo na nalogah med termini
  • Plačilo v višini 80 % od celote kotizacije, če ustanova v primeru odsotnosti ne poskrbi za nadomestnega udeleženca.

Predavatelj

Peter Petereit, licenciran trener WKS modela

Termini in kraji seminarjev

  • 1. termin: 6. 3. 2023, hotel Paka Velenje
  • 2. termin: 20. 11. 2023, lokacija bo znana naknadno
  • 3., 4. in 5., (6.) termin: 2024

Verifikacija programa

Izobraževalni program bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo in točkovanje Socialni zbornici Slovenije.