OBVEZNA IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje za procesne vodje

Procesni vodje so osrednje osebe, ki so odgovorne za uvajanje E-Qalina v ustanovi. Zato je njihovo usposabljanje usmerjeno tako na vsebino modela kot tudi na neposredno izvajanje. Ustanova brez procesnih vodij modela E-Qalin ne more in ne sme izvajati. Več >>>

Izobraževanje za moderatorje

Učinkovita in kakovostna ustanova mora biti usmerjena k uporabniku. Kako uspešna je pri tem, je odvisno od kakovosti vsakodnevnega dela vseh zaposlenih. Pri tem so pomembni vsi delavci, ki za dobro delo potrebujejo tudi dobro organizirane in vodene (moderirane) delovne skupine (time). V modelu upravljanja s kakovostjo E-Qalin je to še posebej pomembno. Le z dobro usposobljenimi moderatorji je mogoče doseči učinkovito sodelovanje vseh zaposlenih v skupinah za kakovost in v »delavnicah« za kakovost. Več >>>

Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese

Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese je bistven dopolnilni, razvojni ter izobraževalni proces v ustanovi, ki želi obvladovati kakovost na vseh delovnih področjih. Program vnaša med delavce kulturo usmerjenosti na uporabnike in osnovna spoznanja o procesih, ki so pri tem bistvenega pomena. Delavcem omogoča bolje razumeti logiko in vsebino upravljanja kakovosti po E-Qalinu, tako da lažje sodelujejo pri njegovem vpeljevanju in izvajanju. Več >>>

DODATNA IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje za skrbnike kriterijev in kazalnikov modela E-Qalin

Na osnovi izkušenj ustanov v preteklih letih izvajanja modela E-Qalin smo prišli do spoznanja, da je potrebno skrbništvo razdeliti med več zaposlenih. Pri tem pa, glede na to, da skrbniki niso deležni nobenega izobraževanja v zvezi z modelom E-Qalin, pogosto prihaja do nerazumevanja in odporov. Cilj izobraževanja je zaposlene (skrbnike) usposobiti za samostojno izvajanje nalog, povezanih s skrbništvom posameznih kriterijev in kazalnikov. Več >>>

Supervizijska delavnica za moderatorje

Moderatorji skupin za kakovost (samoocenjevanje) pridobijo pri osnovnem izobraževenju temeljna znanja, potrebna za vodenje teh skupin. Za dobro izvajanje moderiranja pa potrebujejo ustrezne izkušnje in še posebej njihovo analizo. Temu namenu služi supervizijska delavnica za vse moderatorje, ki so že pridobili izkušnje vodenja skupin. Več >>>

Seminar za vodje kakovosti E-Qalin

Od leta 2010 dalje razvijamo skupaj z E-Qalin ustanovami socialnega varstva dokumentacijo za kriterije in kazalnike. V tem času je bilo več evalvacij, na osnovi katerih smo prišli do poenotenega načina tako oblikovanja kot spremljanja in evalviranja dokumentacije. Več >>>

Supervizija za procesne vodje E-Qalin

Procesni vodje pridobijo pri osnovnem izobraževanju temeljna znanja, potrebna za uvajanje in izvajanje modela E-Qalin v lastni organizaciji. Za kontinuirano izvajanje modela potrebujejo utrjevanje in dopolnjevanje znanja ter analizo izvajanja modela v lastni organizaciji. Temu namenu služi supervizija, ki jo bomo v tem letu izvedli v obliki obiska vsake E-Qalin ustanove posebej in v obliki supervizijskega pogovora s procesnimi vodji. Več >>>

KONFERENCA E-QALIN

Konferenca E-Qalin

Več >>>