Delovne izkušnje:

2/10/2006 – v teku vodja dnevnega in institucionalnega varstva Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 59 c, 1410 Zagorje ob Savi (Slovenija), www.vdc-zagorje.si

planiranje, organiziranje, vodenje in nadziranje dela zaposlenih v dnevnem in institucionalnem varstvu, vodenje sistema kakovosti E-QALIN, letnih razgovorov, izobraževalne politike zavoda, informatike, kontroling, organizacija različnih dogodkov, projektov, prijavljanje na razpise, izvajanje javnih naročil, priprava investicijske dokumentacije, vodenje javnih del, koordinacija strateškega načrtovanja in sodelovanje pri priprava strategij, koordinacija letnega načrtovanja in izdelava letnih načrtov, koordinacija in priprava letnih poročil Vrsta dejavnosti ali sektor Zdravstvo In Socialno Varstvo

2/10/2006 – 30/6/2011 vodja kakovosti, poslovna sekretarka VII/2

Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Zagorje ob Savi (Slovenija)

uvedba sistema kakovosti E-QALIN in njegovo vodenje, uvedba informacijskega sistema za obravnavo uporabniko ISOV in njegovo vodenje, uvedba institucionalnega varstva (bivalne enote) in njegovo vodenje od 1.4.2009 dalje, uvedba in vodenje letnih razgovorov z zaposlenimi, uvedba vprašalnikov o zadovoljstvu uporabnikov, svojcev, zaposlenih, kupcev in kooperantov, organizacija in vodenje različnih projektov, začetek uvajanja kontrolinga, pisanje letnih poročil in letnih načrtov, pisanje zapisnikov sestankov

1/2/2004 – 1/10/2006 pomočnica izvršne direktorice za področje strateškega poslovanja in procesov Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana (Slovenija)

vodenje skupine za vpeljavo integriranega informacijskega sistema SAP na področju kontrolinga, vzpostavitev informacij za vodenje, izobraževanje zaposlenih iz področja kontrolinga, benchmarking, kooridnacija strateškega planiranja in priprava strateških načrtov, koordinacija letnega načrtovanja in priprava letnih načrtov, priprava letnih poročil, načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje delavcev v plansko-analitski službi in stroškovnem računovodstvu, vodenje različnih projektnih timov

Vrsta dejavnosti ali sektor Predelovalne dejavnosti

1/9/1999 – 31/1/2004 vodja štabne službe kontrolinga, Kolinska, d.d., Ljubljana (Slovenija)

vpostavitev štabne službe kontrolinga, postavitev kontrolinškega informacijskega sistema, vzpostavitev informacij za vodenje, izobraževanje zaposlenih na področju kontrolinga, koordinacija strateškega načrtovanja in priprava strateških planov, koordinacija letnega načrtovanja in priprava letnih načrtov, priprava letnih poročil, priprava investicijskih elaboratov, planiranje, organiziranje, vodenje in nadziranje delavcev v štabni službi kontrolinga, vodenje različnih projektnih timov

Vrsta dejavnosti ali sektor Predelovalne dejavnosti

Izobraževanje in usposabljanje

1/10/2001 – 22/6/2004 magistrica znanosti

Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta, Ljubljana (Slovenija)

znanje in kompetence iz področja poslovodenja, organizacije, računovodstva, revizije in kontrolinga

1/10/1994 – 7/9/1999 univerzitetna diplomirana ekonomistka

Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta, Ljubljana (Slovenija)

znanje in kompetence iz področja makro in mikro ekonomije, statistike, financ, strateškega poslovanja, organizacije, upravljanja s človeškimi viri, vodenja

Kompetence

Skupni evropski jezikovni okvir

Komunikacijske kompetence Dobra sposobnost ustnega in pisnega izražanja, spodobnost moderiranja timov, sposobnost javnega nastopanja, izvedbe predavanj.

Opravljene delavnice retorike za menedžerje (Cene Štupar), delavnice vodenja, motivacije in

komuniciranja (Video center), delavnice z Marto Kos na temo komunikacije (Gustav Kaser)

Organizacijske/vodstvene kompetence

Trenutno sem odgovorna za skupino 25 zaposlenih. 14 let sem na vodstvenih delovnih mestih, najprej 7 let v gospodarstvu, nato 7 let v negospodarstvu.

Uspešno opravljena Šola za direktorje socialnovarstvenih organizacij, udeležba na delavnicah

vodenje in motivacija (Video center), delavnice z Marto Kos na temo vodenja (Gustav Kaser)

Strokovne kompetence 7 letno delo na področju storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, programa socialne vključenosti, uvedba in vodenje institucionalnega varstva, uvedba informacijskega sistema socialne obravnave uporabnikov, opravljen strokovni izpit iz sociale na Socialni zbornici Slovenije.

Vzpostavitev in vodenje kontrolinga v 2 gospodarskih družbah in 1 neprofitni organizaciji,

predavateljica v Šoli za kontroling od leta 2004, napisala magistrsko delo Vsebinska in organizacijska utemeljitev kontrolinga v podjetju (udeležba na različnih seminarjih, posvetih o kontrolingu, bila članica mednarodnega društva kontrolerjev ICV).

Vzpostavitev in vodenje sistema kakovosti E-QALIN v neprofitni organizaciji (sodelovanje pri

postavljanju sistema kakovosti E-QALIN v Sloveniji in pridobljen status zunanje presojevalke sistema kakovosti).

Računalniške kompetence Zelo dobro poznavanje zbirke MS Office (Word, Excel, Power point, Outlook), programa SAOP, ISOV in SAP.

Dodatni podatki

Konference S strokovnimi prispevki sodelovala na 3 mednarodnih kontrolinških konferencah v Portorožu: Pogoji za uspešen kontroling (2006), Kako uveljaviti kontroling v neprofitno organizacijo (2007), Kontroling procesov pomembnejši od kontrolinga rezultatov? (2008)

Priznanja in nagrade Prešernova nagrada za diplomsko delo, vsako leto študija prejela pohvalo Ekonomske fakultete najboljšim študentom posameznega letnika

Reference Predavateljiva v Šoli za kontrolinga (CRMT), v Šoli za direktorje socialnovarstvenih zavodov (Firis), na CISEF (Ekonomska fakulteta), Članstva Športno društvo 365 Trbovlje – društvo za kakovostno, zdravo družinsko življenje Europa donna