Izredna profesorica Nevenka Maher, je doktorica poslovnih ved in upokojena dekanja Fakultete za poslovne in uporavne vede Novo mesto. Predava management, javne finance, računovodstvo in trženje.

Dr. Nevenka Maher je po izobraževanju v dneh od  8.-10. december 2010 pridobila potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. Ima tudi certifikat za licenciranje tehnološkega znanja in za spodbujanje inovativnih pristopov, inovacij, prenosa tehnologij, vrednotenja, priprave in sklepanja licenčnih pogodb WIPO, World Intellectual Property Organisation, Slovenski Urad za intelektualno lastnino in Gospodarska zbornica Slovenije.

Rojena je v Portorožu, v Sloveniji, in je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1974 diplomirala, leta 1983 magistrirala in leta 2001 postala doktorica znanosti z zagovorom teme Razvijanje standardov revidiranja porabe javnih sredstev vrhovne revizijske institucije (VRI) države v procesu integracije v Evropsko unijo. Pri tem je razvila model sistemskega pristopa monitoringa celostne kakovosti javnega sektorja. Njeno področje raziskovanja so sodobni modeli pristopa k rezultatom naravnanega managementa ter poslovodenja po aktivnostih, vključno s spodbujanjem razvoja računovodenja in financ.

Leta 1985 se je zaposlila v gospodarstvu kot direktorica ekonomike, investicij in marketinga v Slovenijalesu: vodila je in sodelovala pri investicijskih in razvojnih programih, projektih prestrukturiranja in sanacije podjetij v Sloveniji, Jugoslaviji in podružnic v tujini; bila je tudi predavatelj notranje in zunanjetrgovinske šole Slovenijalesa.

Od leta 1990 do leta 1995 je kot svetovalka za management podjetij in trenerka programa Phare in član mreže za spodbujanje podjetništva sodelovala pri izpeljavi več projektov prestrukturiranja ter razvijala model podjetniškega prestrukturiranja proizvodno trgovskih lesnih podjetij.

Po opravljenem šolanju za državnega revizorja je postala višja svetovalka Računskega sodišča RS. Kot ekspertni predstavnik je bila predstavnica R Slovenije v posebni mednarodni Delovni skupini, ki je  za države Srednje in Vzhodne Evrope pripravila poseben dokument Priporočila – Recommendations, kakšna je vloga VRI in managementa javne uprave za institucionalno usposobljenost in management javnih financ. Zasnovala je prva dva twinning programa Računskega sodišča RS: za izpeljavo finančne revizije in revizijo izvajanja nalog in sodelovala pri vzpostavitvi metodologije revidiranja državnega proračuna. V letu 1998 je organizirala in pripravila EU vsebine za izobraževalni teden za revizorje.

Poleg intenzivnega dela v mednarodni ekspertni skupini in sodelovanja na konferencah v Waršavi, Sofiji, Rigi in Vilniusu ter organiziranju konference v Ljubljani januarja 1999 sta zlasti pomembni enotedensko izobraževanje v Bruslju v 1996 in šesttedensko izobraževanje v Londonu 1998. Na Nacionalnem revizijskem uradu, National Audit Office, NAO je seminarju o finančni reviziji sledilo stažiranje iz upravljanja in revidiranja proračunskih in EU sredstev v National Portrait Gallery, ter muzejih Victoria & Albert in Natural History v Londonu, spremljanje dela nadzornih odborov in managementa javne uprave.

Leta 2001 je bila imenovana za državno podsekretarko in razporejena za vodjo sektorja Evropskega socialnega sklada na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Pozna teorijo in prakso povezano z delovanjem strukturnih skladov: sistema, postopkov, priprave ukrepov in razpisov projektov, managementa, monitoringa, evalviranja, kontrole in revizije. Usposobljena je za konceptualni pristop programiranja ukrepanja in črpanja strukturnih skladov. Sodelovala je pri vzpostavljanju potrebnih kapacitet za črpanje strukturnih skladov, pri vzpostavljanju metodologije in prenosa Acquisa za snovanje politike ukrepanj, managementa programov in projektnega managementa. Bila je članica v nadzornih odborih, usposabljala je za projektni pristop prijavitelje projektov, partnerje na nacionalnem in lokalnem nivoju, učitelje ekonomskih predmetov in pripravila metodologije za različne pristope evalviranja finančnega inštrumenta in ukrepov Evropskega socialnega sklada, programa EQUAL in programov aktivne politike zaposlovanja, enakih možnosti in mainstreaminga enakih možnosti, za kvalifikacije za poklic in ukrepanje za konkurenčnost v kontekstu EU.

Njeno znanstveno-raziskovalno delo je dokumentirano v COBISS. Trenutno področje dela pa je ekspertno projektno delo: management in prijava EU projektov, vodenje projektov Ecropske komisije in UNDP.