Sistem kolegialnega svetovanja na konkretnih primerih problemov pri delu z družinami na CSD

Izhodišča

Število družin v težki življenjski situaciji se v času sistemske krize družbe v zadnjih letih povečuje. Disfunkcionalne in vzgojno nemočne družine, družine, kjer so prisotne zlorabe otrok ali partnerja, migrantske družine, revne družine, družine z invalidnimi otroki… imajo psihološke, pedagoške, zdravstvene, zaposlitvene, finančne, stanovanjske in druge težave ter potrebujejo strokovno podporo in socialno-psihološko pomoč.

Problemi so pogosto kompleksni in težavnost njihovega reševanja zahteva posvetovanje sodelavcev, ki skupaj lažje pridejo do bolj učinkovitih načinov reševanja. Centri za socialno delo že desetletja uspešno razvijajo tako individualno svetovanje kot timski pristop pri reševanju problemov otrok in družine kot celote. Na voljo so pa tudi nove tehnike oz. pristopi in eden od teh bo predstavljen na tem seminarju.

Ciljne skupine

Vodstvo in strokovni delavci na centrih za socialno delo.

Cilj seminarja

  • Spoznati strukturiran proces kolegialnega svetovanja v 10 korakih
  • Obravnavati konkretne primere udeležencev s področja dela z družinami

Vsebina

Na primeru strukturiranega procesa kolegialnega svetovanja (intervizije) v 10 korakih bomo obravna-vali tri konkretne primere problemov pri delu z družinami, ki jih bodo predlagali udeleženci seminarja.

Predavateljica

Ddr. Silvia Dirnberger Puchner

Časovni obseg

1 dan, 7 pedagoških ur

Datum in kraj

12. maj 2023, lokacija bo znana naknadno

Verifikacija programa

Seminar bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo in točkovanje Socialni zbornici Slovenije.