Vizija ADT – grajenje močnega tima in skupnih ciljev v Kulturi usklajenih odnosov

Izhodišče

Po zaključenih izobraževanjih za uvedbo modela Kulturo usklajenih odnosov vsaka ustanova model implementira skladno s svojimi viri in zmožnostmi. Vodja zaposlene v avtonomnih delovnih timih (ADT) uči za postopno prevzemanje večje odgovornosti. Popolnoma normalno in pričakovano je, da je vnema in motivacija v ADTjih na začetku uvajanja modela večja in da nato deluje, kot je to običajno za socialne sisteme, sila ohranjanja obstoječega in že znanega.

Da ustanova ohranja uvedene spremembe in spremenjene načine dela, so potrebne obdobne evalvacije. Potrebne so na vodstveni ravni, prav tako pa so ključnega pomena na nivoju ADTjev. V ta namen smo pripravili sklop vsebin za preverjanje implementacije modela v ADTjih in oblikovali izhodišča za nadaljnji razvoj posameznega ADTja.

Cilj

Cilj izobraževalnih delavnic je evalvirati in analizirati trenutno stanje delovanja ADTjev ter jih spodbuditi k nadaljnjem razvoju, ki izhaja iz njihove identitete, značilnosti stanovalcev v njihovi skupini in smernic modela Kultura usklajenih odnosov.

Način izvedbe

Delavnice bodo izvedene v obliki skupinskega dialoga, ki vključuje člane in vodje avtonomnih delovnih timov. V skupinski razpravi bodo raziskovali tri vsebinske sklope, pomembne za vsakodnevno delo v ADT po modelu Kulture usklajenih odnosov.

Skupinski dialogi potekajo vodeno na strukturiran način, ki zagotavlja da vsak članu prispeva k razpravi, s čimer se krepi participacija in povezanost v procesu. Na ta način se vzpostavi učinkovit mehanizem za izmenjavo mnenj, razpravo in oblikovanje skupnega razumevanja glede implementacije KUO v organizaciji. Uporabljene bodo različne tehnike, ki bodo skupini v pomoč pri analiziranju stanja, iskanju rešitev na težave in izzive in pri pomoči skupine izbranemu sodelavcu, vodji ADT-ja ali celotnemu ADTju pri iskanju rešitev in novih načinov delovanja.

Vsebina

V treh srečanjih bo skupina na osnovi začetnih predstavitev smernic in vrednot raziskovala in analizi-rala svoje delovanje v povezavi z naslednjimi temami:

  1. Oblikovanje kakovostnega življenja stanovalcev v bivalnih skupinah. Kaj je kakovostno življenje? Kako se temu približati? Vrednote in norme zaposlenih ali stanovalcev v domu stanovalcev? Kako ADT ugotavlja, kaj stanovalci želijo? Pomen referenčne osebe – ga ima vsak stanovalec? Koliko časa mu namenja? Kaj počneta? Kakšen je izgled bivalnih enot?, …
  2. Grajenje vključujočega in sodelujočega delovnega okolja ADTjev. Sodelovanje s svojci, lokalno skupnostjo, prostovoljci, podpornimi službami, novimi sodelavci
  3. Delovanje ADT in odnosi v ADT-ju. Avtonomija – širjenje področij, komunikacija v ADT (formalna in neformalna), sodelovanje, medsebojna pomoč, izkušnja z usklajevalcem/koordinatorjem ADT, podpora vodje, kaj bi potrebovali, da bi lahko še bolje delovali, naloge referenčnih oseb, kako se organizira ADT glede referenčnosti …

Ciljna skupina

Vključijo naj se zaposleni v ADTjih in njihovi vodje.

Izvajalka

Taja Borštnar, univ. dipl. soc. del., integrativna psihoterapevtka, edukantka seksualne psihoterapije in IMAGO facilitator

Časovni obseg

Izobraževanje obsega tri delavnice v trajanju 4 pedagoških ur. Pogostost izvajanja izobraževanja prilagodimo vašim željam (običajno 1 termin mesečno, lahko tudi bolj pogosto).

Število udeležencev

20

Termin in kraj

Program izvajamo v ustanovi na osnovi predhodnega dogovora.