Izobraževanje za vodje organizacijskih enot/razvijalce timov

Izhodišča

Prehod na decentralizirano delovanje ustanove z oblikovanjem organizacijskih enot, znotraj katerih delujejo avtonomni delovni timi, zahteva drugačno vodenje. Če želimo, da delovni timi postanejo v svojem delovanju avtonomni, potrebujejo sistem, ki podpira njihov obstoj. Vzpostaviti je potrebno določene strukture in time voditi na način, ki avtonomnost omogoča in razvija. Glavna vloga vodje postane vloga razvijalca tima, za kar potrebujejo ustrezna znanja in veščine.

Sprememba razmišljanja in ravnanja vodje oz. razvijalca tima je proces, ki se ne zgodi čez noč. Zato je bistvena pripravljenost razvijati se osebnostno in profesionalno, učenje novih veščin, tehnik in orodij ter iskanje načinov, kako jih deliti.

Cilji

Temeljni cilji programa so:

 • razumeti spremenjeno vlogo vodje pri vzpostavljanju in vodenju avtonomnih delovnih timov;
 • spoznati glavne naloge in odgovornosti vodje/razvijalca tima;
 • razmišljati o temeljnih prepričanjih, ki posameznika kot vodjo vodijo pri delu in kdaj so ta prepričanja lahko ovira pri spremembi načina vodenja;
 • prepoznati okvirne pogoje in strukture, ki omogočajo avtonomnost timov;
 • naučiti se delegiranja nalog in odgovornosti timu;
 • usposobiti se za izvajanje procesov refleksije v timu;
 • usposobiti se za uporabo konkretnih orodij, ki bodo v pomoč pri vodenju;
 • razviti veščine povezane s socialno in čustveno inteligenco;
 • prepoznati razvojne možnosti pri sebi in razvijati ustrezen stil vodenja.

Ciljne skupine

Program je namenjen ustanovam, ki vpeljujejo model Kultura usklajenih odnosov. Namenjen je osebam, ki bodo vodile posamezne organizacijske enote v domu (2 – 4 avtonomne delovne time), tako tistim, ki bodo vodje že v fazi preizkušanja projekta kot tudi tistim, ki bodo vodenje organizacijskih enot prevzeli kasneje v razširitvi koncepta na celoten dom. V program se mora obvezno vključiti tudi direktor/-ica, saj bo te nove veščine in znanja vodenja potrebo-val/-a tudi za svoje vodenje, obenem bo lažje razumel/-a in podpiral/-a nove usmeritve pri vodjih organizacijskih enot.

Sicer pa je program odprt tudi za ostale, za vse, ki razmišljajo o bolj agilnem delovanju, prehodu iz hierarhičnega na sodelovalen način vodenja in opolnomočenju zaposlenih v avtonomnih delovnih timih.

Vsebina

Program ponuja pomembne vsebine, potrebne za kompetentno vodenje in razvijanje avtonomnih delovnih timov. Izobraževanje bo preplet teoretičnega in izkustvenega. Hkrati bo nudil udeležencem podporo pri dilemah, ki se jim porajajo v ob novem načinu vodenja.

Vsebine:

 • Zakaj razvijati avtonomijo timov: sodobni koncepti, agilnost.
 • Avtonomni delovni timi: lastnosti in odgovornosti avtonomnih delovnih timov, opolnomočenje tima, organiziranje avtonomnih delovnih timov, načini komunikacije, faze razvoja tima, usposabljanja za uspešno uvedbo avtonomnih delovnih timov, odgovornosti vodstva do avtonomnih delovnih timov, pogoji za uspešnost referenčne odnosne nege.
 • Vodja organizacijske enote/razvijalec tima: vloga, odgovornosti in naloge vodje organizacijske enote/razvijalca timov,
 • Orodja za razvoj tima in kakovost dela.
 • Okvirni pogoji, ki omogočajo samoorganizirano delo. Orodja, ki omogočajo, da pri zaposlenih nastopijo procesi refleksije (feed-back, pogovor o kritiki).
 • Asertivno komuniciranje.
 • Izkustveno učenje reševanja konfliktov.
 • Analizira težav udeležencev pri vpeljevanju novega modela v dom.
 • Coaching v vodenju.
 • Časovni obseg programa

  Program »Izobraževanje za vodje organizacijskih enot« je dvoleten in se izvaja v obliki sedmih dvo- in tridnevnih seminarjev. Časovni obseg programa je 119 pedagoških ur.

  Obveznosti udeležencev programa

  • Redno obiskovanje programa
  • Redno delo na nalogah med termini
  • Plačilo v višini 80 % celote kotizacije, če ustanova v primeru odsotnosti ne poskrbi za nadomestnega udeleženca.

  Predavatelji

  • ddr. Silvia Dirnberger Puchner, psihoterapevtka, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje, Avstrija
  • Eva Imperl, univ. dipl. psih.
  • Franc Imperl, univ. dipl. psih.
  • Tanja Imperl, univ. dipl. soc.
  • Margarete Vehrs, Pro Seniore, Nemčija
  • Tatjana Zidar Gale, univ. dipl. dramaturginja, NLP-trener in coach, integrativna relacijska psihoterapevtka

  Termini in kraji seminarjev

  • termin: 15. – 17. 5. 2023, Rimske Terme
  • termin: 2. – 4. 10. 2023, M hotel, Ljubljana

  Verifikacija programa

  Izobraževalni program je točkovan pri Socialni zbornici Slovenije.