Šola za direktorje / Vodenje socialno varstvenih organizacij

Izhodišča

Izobraževalni program »Šola za direktorje – vodenje socialno varstvenih organizacij«, izvaja po sklepu Socialne zbornice Slovenije (št. 384/2006 z dne 20. 2. 2006) FIRIS IMPERL d.o.o.

Dopolnjen Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04) v 56. členu nalaga, da mora imeti direktor socialno varstvenega zavoda opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.

Cilji in kompetence

Temeljni cilji programa so usposobiti udeležence za:

 • Učinkovito opravljanje nalog načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontroliranja v organizaciji;
 • Usklajevanje človeških, materialnih in finančnih virov s cilji organizacije;
 • Povezovanje organizacije z zunanjim okoljem in odzivanje na socialne potrebe posameznikov ter skupin v družbi.

Z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa bodo udeleženci razvijali naslednje splošne kompetence:

 • Obvladovanje metod, postopkov in procesov, razvoj kritične ter samokritične presoje;
 • Koherentno obvladovanje temeljnega znanja in sposobnost povezovanja znanja z različnih področij ter njegova uporaba v poslovnem okolju;
 • Sposobnost avtonomnega iskanja in pridobivanja strokovnega znanja ter njegove integracije z že obstoječim znanjem;
 • Avtonomnost pri strokovnem delu in pri sprejemanju poslovnih odločitev;
 • Sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov;
 • Razvijanje kooperativnosti, zmožnosti za delo v skupini.

Ciljne skupine

Program je namenjen:

 • Direktorjem v socialnem varstvu in
 • Kandidatom za direktorje in vodstvene funkcije v socialnem varstvu.

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

Program je vsebinsko razdeljen na tri module, od katerih sta dva razširjena na podmodule. Podmoduli so:

 • I/A: Organizacija in upravljanje s človeškimi viri
 • I/B: Organizacija in upravljanje z materialnimi viri
 • II/A: Elementi uspešnega načrtovanja in odločanja – management kakovosti
 • II/B: Uvajanje sprememb in projektni management
 • III/A: Dinamika vodenja, organizacijska kultura in osebni razvoj zaposlenih

Modul »organizacija in upravljanje« vsebuje vsebine s področja operativnega in strateškega managementa, specifičnosti neprofitnih ustanov, upravljanje s človeškimi viri, upravljanje z materialnimi viri in pojmih ter postopkih na področju računovodstva.

Modul »načrtovanje in odločanje« obravnava vizijo socialne ustanove, zakonitosti načrtovanja in odločanja, zagotavljanje kakovosti storitev ter upravljanje s kakovostjo po E-Qalinu. Pomembno težišče je uvajanje udeležencev v izdelavo in izvajanje razvojnih projektov, seznanitev z organizacijo in tehnologijo projekta ter projektnim vodenjem. Modul vpelje udeležence v izvajanje socialnih razvojnih projektov v okviru Evropskih strukturnih skladov in razvojnih politik Slovenije ter seznani s finančno administrativno koordinacijo projektov z internetno podporo.

V modulu »vodenje in delo z ljudmi« se udeleženci seznanijo z dinamiko socialnih sistemov, ustvarjanjem in upravljanjem znanja, različnimi stili vodenja, oblikovanjem pravil delovanja in ravnanja, nadzorom izvajanja teh pravil, motiviranjem delavcev, odpori ljudi in reševanjem konfliktov med posameznimi podsistemi v ustanovi in z oblikovanjem organizacijske kulture. Udeleženci spoznajo pomen letnega pogovora in njegovo povezanost z vodenjem ustanove.

Časovni obseg programa

Program »Šola za direktorje – vodenje socialno varstvenih organizacij« je enoletni in se izvaja v obliki tridnevnih seminarjev, ki potekajo enkrat mesečno. Časovni obseg programa je 460 pedagoških ur (PU), od tega:

 • Seminarski program: 240 PU, od tega predavanje 160 PU, vaje 18 PU in skupinsko delo 62 PU
 • Kontaktne ure: 4 PU
 • Študij literature in virov za izpite oz. pripravo seminarske naloge: 76 PU
 • Projektna naloga: 139 PU
 • Zagovor projektne naloge: 1 PU

Obveznosti udeležencev izobraževalnega programa

Udeleženci so dolžni:

 • Pripraviti izbrane teme za razpravo v skupini.
 • Izdelati in zagovarjati projektno nalogo.
 • Biti prisotni v izobraževalnem programu vsaj 80 %.

Predavatelji

Za življenjepis in reference kliknite na ime predavatelja.

Termini in kraji seminarjev

1. termin: 16. – 18. januar 2018, Hotel Paka, Velenje
2. termin: 13. – 15. februar 2018, Hotel Marko, Portorož
3. termin: 13. – 15. marec 2018, Hotel Ambient, Domžale
4. termin: 10. – 12. april 2018, Hotel Ribno, Bled
5. termin: 15. – 17. maj 2018, Hotel Laguna, Strunjan
6. termin: 4. – 6. junij 2018, Strokovna ekskurzija
7. termin: 17. – 19. september 2018, Hotel Ambient, Domžale
8. termin: 17. – 19. oktober 2018, City Hotel, Krško
9. termin: 26. – 28. november 2018, Hotel Balnea, Dolenjske Toplice
10. termin: 11. – 13. december 2018, Hotel Paka, Velenje

Verifikacija programa

Program je verificiral Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.
Program je usklajen s kriteriji Evropskega združenja direktorjev socialno varstvenih zavodov/domov za starejše ljudi – E.D.E. (The European Association for Directors od Residential Homes for the Elderly).

Družba FIRIS IMPERL d.o.o. je prvič v decembru leta 2000 pridobila za to izobraževanje E.D.E. – Euro – Certifikat. Ponovno ga je pridobila kljub zmanjšanemu obsegu prvotnega dvoletnega programa “Šole za direktorje” v decembru 2008.

MNENJA UDELEŽENCEV

V desetih srečanjih, za katera so bile teme zelo skrbno izbrane in kar je najpomembneje, teme, ki so temeljile točno na tistih področjih, ki sem jih kot začetnica v direktorovanju še kako nujno potrebovala, pridobila izredno dragoceno znanje, znanje za ravnanje.

Violeta Potočnik Krajnc
direktorica DVO Velenje

Več >>>

Še posebno dragocena mi je bilo druženje s "sošolci in sošolkami", s katerimi smo si izmenjali veliko različnih izkušenj, koristnih za naše delo. V stikih smo ostali tudi po končani Šoli. Poleg pridobljenega znanja, sem tako pomembno razširila svojo socialno mrežo.

Špela Režun
VDC Zagorje

Več >>>