Šola za direktorje / Vodenje socialno varstvenih organizacij

Izhodišča

Izobraževalni program »Šola za direktorje – vodenje socialno varstvenih organizacij«, izvaja po sklepu Socialne zbornice Slovenije (št. 384/2006 z dne 20. 2. 2006) FIRIS IMPERL d.o.o.

Dopolnjen Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04) v 56. členu nalaga, da mora imeti direktor socialno varstvenega zavoda opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.

Cilji in kompetence

Temeljni cilji programa so usposobiti udeležence za:

 • Učinkovito opravljanje nalog načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontroliranja v organizaciji;
 • Usklajevanje človeških, materialnih in finančnih virov s cilji organizacije;
 • Povezovanje organizacije z zunanjim okoljem in odzivanje na socialne potrebe posameznikov ter skupin v družbi.

Z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa bodo udeleženci razvijali naslednje splošne kompetence:

 • Obvladovanje metod, postopkov in procesov, razvoj kritične ter samokritične presoje;
 • Koherentno obvladovanje temeljnega znanja in sposobnost povezovanja znanja z različnih področij ter njegova uporaba v poslovnem okolju;
 • Sposobnost avtonomnega iskanja in pridobivanja strokovnega znanja ter njegove integracije z že obstoječim znanjem;
 • Avtonomnost pri strokovnem delu in pri sprejemanju poslovnih odločitev;
 • Sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov;
 • Razvijanje kooperativnosti, zmožnosti za delo v skupini.

Ciljne skupine

Program je namenjen:

 • Direktorjem v socialnem varstvu
 • Kandidatom za direktorje in vodstvene funkcije v socialnem varstvu
 • Različnim vodjem (strokovnim vodjem, vodjem zdravstvene nege, vodjem enot in programov)

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

Program je vsebinsko razdeljen na tri module, od katerih sta dva razširjena na podmodule. Podmoduli so:

 • I/A: Organizacija in upravljanje s človeškimi viri
 • I/B: Organizacija in upravljanje z materialnimi viri
 • II/A: Elementi uspešnega načrtovanja in odločanja – management kakovosti
 • II/B: Uvajanje sprememb in projektni management
 • III/A: Dinamika vodenja, organizacijska kultura in osebni razvoj zaposlenih

Modul »organizacija in upravljanje« vsebuje vsebine s področja operativnega in strateškega managementa, specifičnosti neprofitnih ustanov, upravljanje s človeškimi viri, upravljanje z materialnimi viri in pojmih ter postopkih na področju računovodstva.

Modul »načrtovanje in odločanje« obravnava vizijo socialne ustanove, zakonitosti načrtovanja in odločanja, zagotavljanje kakovosti storitev ter upravljanje s kakovostjo po E-Qalinu. Pomembno težišče je uvajanje udeležencev v izdelavo in izvajanje razvojnih projektov, seznanitev z organizacijo in tehnologijo projekta ter projektnim vodenjem. Modul vpelje udeležence v izvajanje socialnih razvojnih projektov v okviru Evropskih strukturnih skladov in razvojnih politik Slovenije ter seznani s finančno administrativno koordinacijo projektov z internetno podporo.

V modulu »vodenje in delo z ljudmi« se udeleženci seznanijo z dinamiko socialnih sistemov, ustvarjanjem in upravljanjem znanja, različnimi stili vodenja, oblikovanjem pravil delovanja in ravnanja, nadzorom izvajanja teh pravil, motiviranjem delavcev, odpori ljudi in reševanjem konfliktov med posameznimi podsistemi v ustanovi in z oblikovanjem organizacijske kulture. Udeleženci spoznajo pomen letnega pogovora in njegovo povezanost z vodenjem ustanove.

Časovni obseg programa

Program »Šola za direktorje – vodenje socialno varstvenih organizacij« je enoletni in se izvaja v obliki tridnevnih seminarjev, ki potekajo enkrat mesečno. Časovni obseg programa je 460 pedagoških ur (PU), od tega:

 • Seminarski program: 240 PU, od tega predavanje 160 PU, vaje 18 PU in skupinsko delo 62 PU
 • Kontaktne ure: 4 PU
 • Študij literature in virov za izpite oz. pripravo seminarske naloge: 76 PU
 • Projektna naloga: 139 PU
 • Zagovor projektne naloge: 1 PU

Obveznosti udeležencev izobraževalnega programa

Udeleženci so dolžni:

 • Izdelati in zagovarjati projektno nalogo.
 • Biti prisotni v izobraževalnem programu vsaj 80 %.

Predavatelji

 • Mag. Miha Derganc
 • Ddr. Silvia Dirnberger Puchner
 • Bojana Košnik Čuk, univ. dipl. geo. in prof. zgodovine
 • Anita Kovačič Čelofiga, uni. dipl. medijska komunikologinja
 • Jože Kremzer, dipl. oec.
 • Izr. prof. Neva Maher
 • Dr. Špela Režun
 • Tomaž Torkar, univ. dipl. psih.
 • Izr. prof. dr. Igor Vrečko
 • Tatjana Zidar Gale, univ. dipl dramaturginja

Termini in kraji seminarjev

1. termin: 14. – 16. januar 2020, Hotel Paka, Velenje
2. termin: 11. – 13. februar 2020, Hotel Salinera, Strunjan
3. termin: 3. – 5. marec 2020, Hotel Astoria, Bled
4. termin: 13. in 14. maj 2020, e-delavnica
5. termin: 20., 22. in 26. maj 2020, e-delavnica
6. termin: 7. – 10. junij 2020, Strokovna ekskurzija
7. termin: 28. – 30. september 2020, Hotel City Maribor
8. termin: 20. – 22. oktober 2020, Hotel Astoria, Bled
9. termin: 10. – 12. november 2020, Hotel Bioterme, Mala Nedelja
10. termin: 9. – 11. december 2020, Hotel City Maribor

Verifikacija programa

Program je verificiral Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.
Program je usklajen s kriteriji Evropskega združenja direktorjev socialno varstvenih zavodov/domov za starejše ljudi – E.D.E. (The European Association for Directors od Residential Homes for the Elderly).

Družba FIRIS IMPERL d.o.o. je prvič v decembru leta 2000 pridobila za to izobraževanje E.D.E. – Euro – Certifikat. Ponovno ga je pridobila kljub zmanjšanemu obsegu prvotnega dvoletnega programa “Šole za direktorje” v decembru 2008.

MNENJA UDELEŽENCEV

V desetih srečanjih, za katera so bile teme zelo skrbno izbrane in kar je najpomembneje, teme, ki so temeljile točno na tistih področjih, ki sem jih kot začetnica v direktorovanju še kako nujno potrebovala, pridobila izredno dragoceno znanje, znanje za ravnanje.

Violeta Potočnik Krajnc
direktorica DVO Velenje

Več >>>

Še posebno dragocena mi je bilo druženje s "sošolci in sošolkami", s katerimi smo si izmenjali veliko različnih izkušenj, koristnih za naše delo. V stikih smo ostali tudi po končani Šoli. Poleg pridobljenega znanja, sem tako pomembno razširila svojo socialno mrežo.

Špela Režun
VDC Zagorje

Več >>>