Kultura usklajenih odnosov

Izhodišča

Kultura usklajenih odnosov je celovit izobraževalni program, v katerem združujemo do sedaj dva ločena programa:

 • Kongruentni odnosni model in
 • Kulturo naravnano na osebo.

Programa združujemo, ker smo prepoznali, da je cilj obeh ustvariti v domu novo kulturo, kjer je posameznik slišan, razumljen in upoštevan. Vsako od omenjenih izobraževanj k temu cilju pristopa na drugačen način in smo mnenja, da z združitvijo obeh programov ustanovo dobro pripravimo na obsežno in celovito spremembo delovanja in organiziranja dela.

Kongruentni odnosni model kaže v praksi domov za starejše presenetljive učinke in deluje blagodejno pri vseh stanovalcih. Temelji na pozornosti/naklonjenosti in dosega pozitivne učinke ter spremembe v bolnišnicah, psihiatričnih klinikah in domovih za stare v Nemčiji, Avstriji in Švici. Avtor kongruentnega odnosnega modela je mag. Rüdiger Bauer.

Izobraževalni program »Kultura, naravnana na osebo« vpeljuje dinamičen pristop, na osnovi katerega pridobijo stanovalci na dostojanstvu življenja, zaposleni pa večjo kompetentnost in soodgovornost pri delu.

Izkušnje z omenjenima izobraževanjema so pokazale, da se sprememb v organizaciji, ki globlje posežejo v filozofijo dela in kulturo odnosov, ne da izvesti na enostaven način ali z edukacijo samo dela zaposlenih v domu. Prepoznali smo, da s parcialnimi pristopi na področju usposabljanja zaposlenih ne dosežemo globljih sprememb, pri delu njih, zaradi globalne naravnave doma, povzročamo dodatne frustracije, pri določenih pa utrjujemo spoznanje »saj pri nas se tako in tako ne da nič narediti!«.

Zato smo se odločili za celostno ponudbo: sistematično usposabljanje vseh zaposlenih za kulturo usklajenih odnosov. Po drugi strani pa vzporedno s širšim vodstvenim timom razmišljamo o oblikovanju organizacijskih in sistemskih pogojev za razvoj kulture usklajenih odnosov. Oba pola tako usmerjamo k istemu cilju in sistematično spremljamo spremembe na področju organizacijske kulture, odnosne usmerjenosti in vsebine dela.

Namen

Osnovni namen je ustvariti skladnost (kongruenco) med horizontalno linijo (odnos med osebjem in stanovalci) in vertikalno linijo (odnos v vodstveni hierarhiji) v celotni strukturi ustanove.

Model temelji (namesto na »obravnavi« simptomov in naravnanosti na diagnozo) na skladnem odnosu, ki je bistveni instrument za načrtovanje, izvajanje in evaluacijo odnosa med negovalcem in stanovalcem. Ustvariti hoče odnos, ki na stanovalca deluje blagodejno. Negovalci in negovane osebe pri tem doživijo učinke in spremembe, ki jih oboji opišejo kot pozitivne. Predvsem se pri tem sproščajo hormoni, npr. oksitocin in dopamin in sredstva proti bolečinam, ki jih razvije telo, npr. endogeni opioidi. Te snovi povečujejo zaupanje in motivacijo stanovalcev in negovalcev. S tem modelom želimo vplivati tudi na boljše počutje, boljše celjenje ran, krepitev imunskega sistema, učinkovati antidepresivno in protibolečinsko.

Namen programa je tudi vpeljati pristope s čim večjo vsebnostjo elementov, ki prispevajo k domačnosti, sprejetosti, varnem zavetju, samoodločanju in osmišljanju preostanka življenja.

Ciljne skupine

Program izvajamo na več nivojih:

 1. Nivo A: Vsem zaposlenim v domu, saj so vsi, posredno ali neposredno v odnosu oz. interakciji s stanovalci. V domu glede na število zaposlenih izvedemo 2 do 4 izvedbe izobraževanj v obsegu 16 x 4 pedagoške ure za skupino približno 25 zaposlenih v domu.
 2. Nivo B: Širšemu vodstvenemu timu doma za starejše. Zaradi narave dela in namena delavnice je minimalno število 9 udeležencev. Delavnice se izvedejo prvo, drugo, četrto in peto oz. šesto leto.
 3. Nivo C: Dvoletno izobraževanje za vodje organizacijskih enot (kot podpora novi decentralni organiziranosti doma)

Vsebina

Program izhaja iz osnovne predpostavke, da je za uspešno spremembo kulture in s tem načina dela v domu potrebno:

 • Nivo A: Usposobiti vse zaposlene o pomenu naravnanosti na stanovalce in odnosnega dela. Pri tem udeleženci na osnovi vaj in primerov prepoznajo, kaj pomeni biti naravnan na osebo pri različnih procesih in kako oblikovati strukture, ki odsevajo to naravnanost. Osnova odnosnega dela s stanovalci so najnovejša spoznanja na področju nevrologije. Ljudje so odvisni od pozitivne, naklonjene družbene resonance, sicer se emocionalni centri spremenijo in razvije se osamelost, depresija ali agresija ter poveča verjetnost za obolenje. Zelo poenostavljeno bi lahko rekli, da z načrtovanjem in izvajanjem odnosnega dela močneje aktiviramo pozitivno delujoče nevrobiološke sisteme in s tem ustvarjamo pozitivne učinke.
 • Nivo B: Usposobiti vodilne v domu, da bi s sprejetjem določenih sprememb v strukturah in organizaciji dela omogočili udejanjanje kulture usklajenih odnosov.
 • Nivo C: Usposobiti vodje organizacijskih enot, znotraj katerih delujejo avtonomni delovni timi za vodenje, ki avtonomnost omogoča. Vodje dobijo v novem konceptu drugačno vlogo, za kar potrebujejo ustrezna znanja in veščine.

Programi na Nivoju A, B in C se dopolnjujejo in soomogočajo. Brez temeljnega znanja o kulturi usklajenih odnosov ni mogoče vzpostaviti procesov in odnose, ki so imanentni modelu, brez temeljnega razumevanja vodstva za organizacijske ter sistemske pogoje, pa ni mogoče implementirati modela.

Način dela

Program Nivoja A se izvaja v prostorih doma za starejše za skupino 25 zaposlenih in vodstvenih delavcev. Del programa je v obliki predavanj, delno v obliki vaj in delu v podskupinah.

Program Nivoja B se izvaja v obliki večdnevnih delavnic širšega vodstvenega tima. Program izvajamo na lokaciji, kjer so zagotovljeni pogoji za intenzivno delo, oblikovanje zaupanja ter povezovanja. Del programa je v obliki predavanj, delno v obliki vaj in delu v podskupinah.

Program Nivoja C traja dve leti. Del programa je v obliki predavanj, delno v obliki vaj in delu v podskupinah.

Programe Nivoja A, B in C za oblikovanje »Kulture usklajenih odnosov« nudimo v paketu (ni se mogoče prijaviti samo na en del). Vsebine, obravnavane na programu Nivoja A in B so različne, zato je pomembno, da se vodstveni delavci udeležijo obeh programov.

Časovni obseg in obveznosti udeležencev programa

 • Program Nivoja A se izvaja v obliki 16 terminov po 4 pedagoške ure za skupino 25 zaposlenih in vodstvenih delavcev. Program poteka približno leto in pol (po en termin na mesec). Program ponovimo od 2 do 4x, odvisno od števila zaposlenih v domu. Skupen časovni obseg programa je 64 pedagoških ur.
 • Program Nivoja B se izvaja v obliki večdnevnih delavnic širšega vodstvenega tima. V prvem letu se izvedeta uvodna enodnevna (7 PU) in tridnevna delavnica (20 PU), v drugem letu ena tridnevna (20 PU) in ena dvodnevna (13 PU) delavnica, v četrtem letu ena tridnevna delavnica, v petem letu še evalvacijsko delavnice za implementacijo koncepta na celotnem domu.
 • Program Nivoja C poteka v obliki 8 seminarjev (6 tridnevnih in 2 dvodnevna), ki so razporejeni v dveh letih.

Udeleženci morajo redno obiskovati program. Med posameznimi seminarji udeleženci opravijo naloge skladno s programom oz. zadolžitvami in o njih poročajo.

Predavatelji

 • mag. Rüdiger Bauer, avtor modela Kongruentne odnosne nege, Nemčija
 • Irena Špela Cvetežar, dipl. med. sestra
 • dr. Dirnberger Puchner Silvia, psihoterapevtka, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje, Avstrija
 • Imperl Eva, univ. dipl. psih.
 • Imperl Franc, univ. dipl. psih.
 • Imperl Tanja, univ. dipl. soc.
 • Vida Lukač, dipl. med. sestra
 • Leonida Razpotnik, univ. dipl. soc. del.
 • Jana Starc, dipl.m.s., spec.
 • Torkar Tomaž, univ. dipl. psih.
 • Vehrs Margarete, Projekt 3 e.v., Nemčija