Izobraževanje za vodje organizacijskih enot

Izhodišča

Prehod na decentralizirano delovanje ustanove z oblikovanjem organizacijskih enot, znotraj katerih delujejo avtonomni delovni timi, zahteva drugačno vodenje. Če želimo, da delovni timi postanejo v svojem delovanju avtonomni, jih je potrebno voditi na način, ki avtonomnost omogoča in razvija. Vloga vodje se spremeni, za kar potrebujejo ustrezna znanja in veščine.

Cilji

Temeljni cilji programa so:

 • razumeti spremenjeno vlogo vodje pri vodenju avtonomnih delovnih timov;
 • prepoznati okvirne pogoje in ogrodje, ki omogočajo avtonomnost timov;
 • naučiti se delegiranja nalog in odgovornosti timu;
 • usposobiti se za izvajanje procesov refleksije v timu;
 • usposobiti se za uporabo konkretnih orodij, ki bodo v pomoč pri vodenju;
 • razviti veščine povezane s socialno in čustveno inteligenco;
 • razvijati ustrezen stil vodenja.

Ciljne skupine

Program je namenjen ustanovam, ki vpeljujejo model Kultura usklajenih odnosov. Namenjen je osebam, ki bodo vodile posamezne organizacijske enote v domu (2 – 4 avtonomne delovne time), tako tistim, ki bodo vodje že v fazi preizkušanja projekta kot tudi tistim, ki bodo vodenje organizacijskih enot prevzeli kasneje v razširitvi koncepta na celoten dom. V program se mora obvezno vključiti tudi direktor/-ica, saj bo te nove veščine in znanja vodenja potrebo-val/-a tudi za svoje vodenje, obenem bo lažje razumel/-a in podpiral/-a nove usmeritve pri vodjih organizacijskih enot.

Sicer pa je program odprt tudi za ostale, za vse, ki razmišljajo o bolj agilnem delovanju, prehodu iz hierarhičnega na sodelovalen način vodenja in opolnomočenju zaposlenih v avtonomnih delovnih timih.

Vsebina

Program ponuja pomembne vsebine, potrebne za kompetentno vodenje organizacijskih enot in avtonomnih delovnih timov na agilni način. Izobraževanje bo preplet teoretičnega in izkustvenega. Hkrati bo nudil udeležencem podporo pri dilemah, ki se jim porajajo v ob novem načinu vodenja. Vsebine:

 1. Avtonomni delovni timi: zgodovinski pregled razvoja domov za starejše, sodobni koncepti, vloga vodje organizacijskih enot, opolnomočenje tima, lastnosti in odgovornosti avtonomnih delovnih timov, načini komunikacije, usklajevalec, odgovornosti vodje organizacijskih enot, odgovornosti vodstva do avtonomnih delovnih timov, faze razvoja tima, usposabljanja za uspešno uvedbo avtonomnih delovnih timov, pogoji za uspešnost referenčne odnosne nege.
 2. Ogrodje za razvoj tima in kakovosti dela.
 3. Okvirni pogoji, ki omogočajo samoorganizirano delo. Orodja, ki omogočajo, da pri zaposlenih nastopijo procesi refleksije (feed-back, pogovor o kritiki).
 4. Izkustveno učenje reševanja konfliktov.
 5. Analizira težav udeležencev pri vpeljevanju novega modela v dom.
 6. Coaching v vodenju.

Časovni obseg programa

Program »Izobraževanje za vodje organizacijskih enot« je dvoleten in se izvaja:

 • Za skupino, ki je začela v letu 2019: v obliki osmih eno-, dvo- in tridnevnih seminarjev. Časovni obseg programa je 133 pedagoških ur.
 • Za skupino, ki bo začela v letu 2021 (program je revidiran!): v obliki sedmih dvo- in tridnevnih seminarjev. Časovni obseg programa je 119 pedagoških ur.

Obveznosti udeležencev programa

 • Redno obiskovanje programa

 • Izdelava načrta za krepitev vodstvenih kompetenc in zagovor ob zaključku izobraževanja (velja za skupino, ki je začela v letu 2019)
 • Redno delo na nalogah med termini (velja za skupino, ki bo začela v letu 2021)
 • Plačilo v višini 80 % od celote kotizacije, če ustanova v primeru odsotnosti ne poskrbi za nadomestnega udeleženca.

Predavatelji

 • ddr. Silvia Dirnberger Puchner, psihoterapevtka, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje, Avstrija
 • Eva Imperl, univ. dipl. psih.
 • Franc Imperl, univ. dipl. psih.
 • Tanja Imperl, univ. dipl. soc.
 • Tomaž Torkar, univ. dipl. psih.
 • Margarete Vehrs, Pro Seniore, Nemčija
 • Tatjana Zidar Gale, univ. dipl. dramaturginja, NLP-trener in coach, integrativna relacijska psihoterapevtka

Termini in kraji seminarjev

Skupina, ki je začela v 2019:

 • 6. termin: 24. – 26. 3. 2021
 • 7. termin: september 2021, točni datum bo znan naknadno
 • 8. termin: 16. 11. 2021, Hotel Paka, Velenje

Nova skupina, ki bo začela v 2021:

 • 1. termin: 16. – 17. 9. 2021, Hotel Convent, Ankaran
 • 2. termin: 24. – 26. 11. 2021, Hotel Paka, Velenje

Verifikacija programa

Izobraževalni program je točkovan pri Socialni zbornici Slovenije.