Izobraževanja za vodje organizacijskih enot

Izhodišča

Domovi, ki spreminjajo vsebinski in organizacijski model dela, so bili najprej vključeni v uvodni program »Priprava na spremembo koncepta dela«. Projekt vpeljave novega pristopa v dom zahteva organizacijske spremembe v smeri decentralizacije delovanja z oblikovanjem več organizacijskih enot, znotraj katerih delujejo avtonomni delovni timi.

Če želimo, da delovni timi postanejo v svojem delovanju avtonomni, jih je potrebno voditi na način, ki avtonomnost omogoča. Vodje dobijo v novem modelu drugačno vlogo, za kar potrebujejo ustrezna znanja in veščine.

Cilji

 • razumeti spremenjeno vlogo vodje v novem pristopu;
 • prepoznati okvirne pogoje, ki omogočajo avtonomnost timov;
 • naučiti se delegiranja nalog in odgovornosti timu;
 • usposobiti se za izvajanje procesov refleksije v timu;
 • usposobiti se za uporabo konkretnih orodij, ki bodo v pomoč pri vodenju;
 • razviti veščine povezane s socialno in čustveno inteligenco;
 • razvijati ustrezen stil vodenja.

Ciljne skupine

Program je namenjen ustanovam, ki vpeljujejo model Kultura usklajenih odnosov. Namenjen je osebam, ki bodo vodile posamezne organizacijske enote v domu (2 – 4 avtonomne delovne time), tako tistim, ki bodo vodje že v fazi preizkušanja projekta kot tudi tistim, ki bodo vodenje organizacijskih enot prevzeli kasneje v razširitvi koncepta na celoten dom.

V program se mora obvezno vključiti tudi direktor/-ica, saj bo te nove veščine in znanja vodenja potreboval/-a tudi za svoje vodenje, obenem bo lažje razumel/-a in podpiral/-a nove usmeritve pri vodjih organizacijskih enot.

Vsebina

Program je zasnovan tako, da zajame vse pomembne vsebine, potrebne za kompetentno vodenje organizacijskih enot po novem modelu. Izobraževanje bo delno teoretično in delno izkustveno. Hkrati bo nudil udeležencem podporo pri sprotnih dilemah, ki se jim porajajo v času implementacije modela v ustanovo.

Vsebine:

 • Avtonomni delovni timi: zgodovinski pregled razvoja domov za starejše, sodobni koncepti, vloga vodje organizacijskih enot, opolnomočenje, lastnosti in odgovornosti avtonomnih delovnih timov,  načini komunikacije, koordinator, odgovornosti vodje organizacijskih enot, odgovornosti vodstva do avtonomnih delovnih timov, faze razvoja tima, usposabljanja za uspešno uvedbo avtonomnih delovnih timov, pogoji za uspešnost referenčne odnosne nege.
 • Okvirni pogoji, ki omogočajo samoorganizirano delo. Predstavljena bodo orodja, ki omogočajo, da pri zaposlenih nastopijo procesi refleksije (feed-back, pogovor o kritiki).
 • Izdelava načrta razvoja vodenja
 • Asertivna komunikacija.
 • Grajenje odnosov v relaciji vodja – avtonomni delovni timi.
 • Izkustveno učenje reševanja konfliktov.
 • Analizira težav udeležencev pri vpeljevanju novega modela v dom.
 • Coaching: kako izvajati coaching s svojimi zaposlenimi.

Časovni obseg programa

Program »Izobraževanje za vodje organizacijskih enot« je dvoleten in se izvaja v obliki osmih dvo- in tridnevnih seminarjev. Štiri seminarji bodo izvedeni v letu 2018, štirje pa v 2019. Časovni obseg programa je 146 pedagoških ur.

Obveznosti udeležencev programa

 • Redno obiskovanje programa
 • Izdelava in zagovor zaključne naloge

Predavatelji

 • mag. Rüdiger Bauer, avtor modela Kongruentne odnosne nege, Nemčija
 • ddr. Dirnberger Puchner Silvia, psihoterapevtka, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje, Avstrija
 • Imperl Eva, univ. dipl. psih.
 • Imperl Franc, univ. dipl. psih.
 • Imperl Tanja, univ. dipl. soc.
 • Torkar Tomaž, univ. dipl. psih.
 • Vehrs Margarete, Pro Seniore, Nemčija
 • Zidar Tatjana, univ. dipl. dramaturginja, NLP trener in NLP coach, integrativna relacijska psihoterapevtka, učiteljica čuječnosti

Termini in kraji seminarjev

Skupina, ki je začela v 2019:
6. termin: 24. – 26. 3. 2021
7. termin: september 2021, točni datum bo znan naknadno
8. termin: 16. 11. 2021

Nova skupina, ki bo začela v 2021:
1. termin: 16. – 17. 9. 2021
2. termin: 24. – 26. 11. 2021