Nasilje v negi

Izhodišča

Osrednjo vlogo v domovih s pretežno medicinsko usmeritvijo imajo strokovnjaki, ki uporabnikom ponudijo razpoložljive oblike pomoči v domu oziroma paket storitev, ki je oblikovan po strokovno najboljših rešitvah, zlasti pa le-ta temelji na predpostavki, da stari ljudje v domu potrebujejo pomoč, ker so bolni, nesamostojni in nesposobni izražati svoje mnenje.

Delo medicinskega kadra je v domovih podvrženo rutini, ki jo zahtevajo natančna medicinska opravila in naloge posameznih medicinskih profilov. Kako spremeniti utečeno prakso?

Ciljne skupine

Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše in posebnih socialnih zavodov.

Namen

Predstaviti delo v domovih skozi različne operacije delovnega procesa, poiskati metode in tehnike dela, ki so za uporabnika prijazne, na drugi strani izluščiti metode in pristope, ki jih lahko imenujemo nasilje nad uporabnikom. Med delovnim procesom prihaja tudi pri medicinskem kadru do frustracij.

Cilj programa je opozoriti sodelavce na različne vrste nasilja, do katerega pogosto prihaja, ker se želi starostnike oz. uporabnike zaščititi, s tem pa se jim krati svoboda in osebna integriteta. Kje je zdrava meja?

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

V programu je podan zgodovinski razvoj institucionalega varstva v Sloveniji, poiščejo se značilnosti medicinskega modela in socialnega modela ter pozitivne in negativne značilnosti tako enega kot drugega. Slušatelji dobijo nov pogled na potrebe uporabnika, le-te potrebe spoznajo za realne in na drugi strani rešujejo lastno frustracijo. Začrta se meja med opravljeno storitvijo in izvajanjem nasilja. Ali je res potrebno izvesti vse medicinske procese in na kakšen način?

Časovni obseg

7 pedagoških ur.