Kultura usklajenih odnosov - delavnice za vodstvo

Izhodišča

Izobraževalni program »Kultura usklajenih odnosov« vpeljuje dinamičen pristop, na osnovi katerega pridobijo stanovalci na dostojanstvu življenja, zaposleni pa večjo kompetentnost in soodgovornost pri delu.

Izkušnje so pokazale, da se sprememb v organizaciji, ki globlje posežejo v filozofijo dela in kulturo odnosov, ne da izvesti na enostaven način ali samo z edukacijo dela zaposlenih v domu. Prepoznali smo, da s parcialnimi pristopi na področju usposabljanja zaposlenih ne dosežemo globljih sprememb, pri delu njih, zaradi globalne naravnave doma, povzročamo dodatne frustracije, pri določenih pa utrjujemo spoznanje »saj pri nas se tako in tako ne da nič narediti!«.

Zato poleg sistematičnega usposabljanja vseh zaposlenih za kulturo usklajenih odnosov vzporedno s širšim vodstvenim timom razmišljamo o oblikovanju organizacijskih in sistemskih pogojev za razvoj kulture usklajenih odnosov. Oba pola tako usmerjamo k istemu cilju in sistematično spremljamo spre-membe na področju organizacijske kulture, odnosne usmerjenosti in vsebine dela.

Cilj

Oblikovati organizacijske in sistemske pogoje za razvoj kulture usklajenih odnosov.

Vrste delavnic

 • Uvodna delavnica
 • Vodstvena delavnica »Oblikovanje organizacijskih in sistemskih pogojev za razvoj kulture usklajenih odnosov«
 • Vodstvena delavnica – zapis projekta
 • Supervizijska delavnica na željo ustanove
 • Evalvacijska delavnica

Namen in vsebine delavnic

Uvodna delavnica

NAMEN: Oblikovati „tim za spremembe“, jih navdušiti in jim prikazati smisel razvoja ustanove

VSEBINA:

 • Naravnanost na stanovalce, svojce in zaposlene
 • Usklajeni odnos

Vodstvena delavnica »Oblikovanje organizacijskih in sistemskih pogojev za razvoj kulture usklajenih odnosov«

NAMEN:

 • Seznaniti udeležence delavnice s kulturo usklajenih odnosov,
 • Skupaj razmišljati o spremembah, ki se morajo zgoditi v domu, da bo kultura usklajenih odnosov možna,
 • Seznanitev z organizacijskimi oblikami nege in oskrbe, ki omogočajo kulturo usklajenih odnosov

VSEBINA:

 • Kultura usklajenih odnosov, vrednote v kulturi usklajenih odnosov
 • Pomen osebnostne rasti za delovanje modela
 • Vodje in vodenje v kulturi usklajenih odnosov
 • Organizacijske oblike, primerne za kulturo usklajenih odnosov

Vodstvena delavnica – zapis projekta

NAMEN: Skupaj izdelati projekt, kako vpeljati koncept v del Doma (opredeliti cilje, aktivnosti, odgovorne osebe, roke, analiza tveganja itd.)

VSEBINA:

 • Določanje ciljev po S.M.A.R.T.
 • Oblikovanje vizije
 • Izdelava načrta (opredeliti glavni cilj, delni cilji, aktivnosti posameznega delnega cilja, opredelitev odgovornih oseb, opredelitev časovnih terminov, analiza tveganja itd.)
 • Prenos vsebine projekta zaposlenim in njihovo vključevanje v projekt

Supervizijska delavnica na željo ustanove

NAMEN IN VSEBINA: V procesu izvajanja projekta uvedbe Kulture usklajenih odnosov prihaja pogosto do težav, ovir, nejasnosti. V enodnevni supervizijski delavnici pregledamo stanje, analiziramo vzroke in skupaj razmišljamo o možnostih nadaljevanja izvedbe projekta.

Evalvacijska delavnica

NAMEN: Po izvedenem projektu analizirati izvedbo in dopolniti projekt z novimi spoznanji in smernicami

VSEBINA:

 • Predstavitev poteka projekta, analiza in izboljšava posameznih vsebinskih področij: stanovalci, svojci, referenčne osebe, avtonomni delovni timi, podporne službe, vodenje, dokumentiranje in prenos informacij, usklajenost
 • Napotila za naprej

Ciljna skupina

Širši vodstveni tim in ključni zaposleni

Izvajalci

 • Eva Imperl, univ. dipl. psih.
 • Franci Imperl, univ. dipl. psih.
 • Tanja Imperl, univ. dipl. soc.
 • Tomaž Torkar, univ. dipl. psih.

Časovni obseg

 • Uvodna delavnica: 1 dan (7 pedagoških ur)
 • Vodstvena delavnica »Oblikovanje organizacijskih in sistemskih pogojev za razvoj kulture usklajenih odnosov«: 3 dni (20 pedagoških ur)
 • Vodstvena delavnica – zapis projekta: 5 dni (33 pedagoških ur)
 • Supervizijska delavnica na željo ustanove: 1 dan (7 pedagoških ur)
 • Evalvacijska delavnica: 2 dni (13 pedagoških ur)

Število udeležencev

10 – 15

Termin in kraj

Delavnice izvajamo v ustanovi na osnovi predhodnega dogovora.